Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > mudgalaupanisad

mudgalaupanishad

 

shrimatpurushasuktartham purnanandakalevaram |

purushottamavikhyatam purnam brahma bhavamyaham ||

om van me manasi pratishthita

mano me vaci pratishthitamaviravirma edhi ||

vedasya ma anisthah | shrutam me ma prahasiranenadhite-

nahoratransandadhamyritam vadishyami satyam vadishyami ||

tanmamavatu tadvaktaramavatu avatu mamavatu vaktaramavatu vaktaram ||

om purushasuktarthanirnayam vyakhyasyamah

purushasamhitayam purushasuktarthah sangrahena procyate |

sahasrashirshetyatra sashabdo'nantavacakah |

anantayojanam praha dashangulavacastatha || 1||

tasya prathamaya vishnordeshato vyaptiririta |

dvitiyaya casya vishnoh kalato vyaptirucyate || 2||

vishnormokshapradatvam ca kathitam tu tritiyaya |

etavaniti mantrena vaibhavam kathitam hareh || 3||

etenaiva ca mantrena caturvyuho vibhashitah |

tripadityanaya proktamaniruddhasya vaibhavam || 4||

tasmadviradityanaya padanarayanaddhareh |

prakriteh purushasyapi samutpattih pradarshita || 5||

yatpurushenetyanaya srishtiyajnah samiritah |

saptasyasanparidhayah samidhashca samiritah || 6||

tam yajnamiti mantrena srishtiyajnah samiritah |

anenaiva ca mantrena mokshashca samudiritah || 7||

tasmaditi ca mantrena jagatsrishtih samirita |

vedahamiti mantrabhyam vaibhavam kathitam hareh || 8||

yajnenetyupasamharah srishtermokshasya ceritah |

ya evametajjanati sa hi mukto bhavediti || 9|| 1||

atha tatha mudgalopanishadi purushasuktasya vaibhavam

vistarena pratipaditam | vasudeva indraya bhagavajjnanamupadishya

punarapi sukshmashravanaya pranatayendraya paramarahasyabhutam

purushasuktabhyam khandadvayabhyamupadishat |

dvau khandavucyete | yo'ya muktah sa purusho

namarupajnanagocaram samsarinamatidurjneyam

vishayam vihaya kleshadibhih sanklishtadevadijihirshaya

sahasrakalavayavakalyanam drishtamatrena mokshadam

veshamadade | tena veshena bhumyadilokam vyapyananta-

yojanamatyatishthat | purusho narayano bhutam bhavyam

bhavishyaccasit | sa ca sarvasmanmahimno jyayan |

tasmanna ko'pi jyayan | mahapurusha atmanam

caturdha kritva tripadena parame vyomni casit | itarena

caturthenaniruddhanarayanena vishvanyasan | sa ca

padanarayano jagatsrashtum prakritimajanayat | sa

samriddhakayah sansrishtikarma na jajnivan |

so'niruddhanarayanastasmai srishtimupadishat |

brahmamstavendriyani yajakani dhyatva koshabhutam

dridham granthikalevaram havirdhyatva mam havirbhujam

dhyatva vasantakalamajyam dhyatva grishmamidhmam

dhyatva sharadritum rasam dhyatvaivamagnau hutvanga-

sparshatkalevaro vajram hishyate | tatah svakaryansarva-

pranijivansrishtva pashvadyah pradurbhavishyanti |

tatah sthavarajangamatmakam jagadbhavishyati | etena

jivatmanoryogena mokshaprakarashca kathita ityanusandheyam |

ya imam srishtiyajnam janati mokshaprakaram ca

sarvamayureti || 2||

eko devo bahudha nivishta ajayamano bahudha vijayate |

tametamagnirityadhvaryava upasate | yajurityesha hidam

sarvam yunakti | sameti chandogah | etasminhidam sarvam

pratishthitam | vishamiti sarpah | sarpa iti sarpavidah |

urgiti devah | rayiriti manushyah | mayetyasurah |

svadheti pitarah | devajana iti devajanavidah | rupamiti gandharvah |

gandharva iti apsarasah | tam yathayathopasate tathaiva bhavati |

tasmadbrahmanah purusharupam parambrahmaivahamiti

bhavayet | tadrupo bhavati | ya evam veda || 3||

tadbrahma tapatrayatitam shatkoshavinirmuktam shadurmivarjitam

pancakoshatitam shadbhavavikarashunyamevamadi-

sarvavilakshanam bhavati | tapatrayam tvadhyatmikadhibhauti-

kadhidaivikam kartrikarmakaryajnatrijnanajneya-

bhoktribhogabhogyamiti trividham | tvanmamsashonitasthi-

snayumajjah shatkoshah | kamakrodhalobhamohamada-

matsaryamityarishadvargah | annamayapranamayamanomaya-

vijnanamayanandamaya iti pancakoshah |

priyatmajananavardhanaparinamakshayanashah shadbhavah |

ashanayapipasashokamohajaramarananiti shadurmayah |

kulagotrajativarnashramarupani shad bhramah |

etadyogena paramapurusho jivo bhavati nanyah |

ya etadupanishadam nityamadhite so'gniputo bhavati | sa vayuputo

bhavati | sa adityaputo bhavati | arogi bhavati | shrimamshca bhavati |

putrapautradibhih samriddho bhavati | vidvamshca bhavati |

mahapatakatputo bhavati | surapanatputo bhavati |

agamyagamanatputo bhavati | matrigamanatputo bhavati |

duhitrisnushabhigamanatputo bhavati | svarnasteyatputo bhavati |

vedijanmahanatputo bhavati | gurorashushrushanatputo bhavati |

ayajyayajanatputo bhavati | abhakshyabhakshanatputo bhavati |

ugrapratigrahatputo bhavati | paradaragamanatputo bhavati |

kamakrodhalobhamohershyadibhirabadhito bhavati | sarvebhyah

papebhyo mukto bhavati | iha janmani purusho bhavati tasmadeta-

tpurushasuktarthamatirahasyam rajaguhyam devaguhyam guhyadapi

guhyataram nadikshitayopadishet |

nanucanaya | nayajnashilaya | navaishnavaya |

nayogine | na bahubhashine | napriyavadine |

nasamvatsaravedine | natushtaya | nanadhitavedayopadishet |

gururapyevamvicchucau deshe punyanakshatre

prananayamya purusham dhyayannupasannaya

shishyaya dakshinakarne purushasuktarthamupadishedvidvan |

na bahusho vadet | yatayamo bhavati | asakritkarnamupadishet |

etatkurvano'dhyetadhyapakashca iha janmani purusho

bhavatityupanishat ||

om vanme manasi pratishthita mano me vaci pratishthita-

maviravirma edhi || vedasya ma anisthah shrutam me ma

prahasiranenadhitenahoratransandadhamyritam vadishyami

satyam vadishyami || tanmamavatu tadvaktaramavatu avatu

mamavatu vaktaramavatu vaktaram ||

om shantih shantih shantih ||

iti mudgalopanishatsamapta ||