Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > mantrika upanisad

mantrika upanishad

 

svavidyadvayatatkaryapahnavajnanabhasuram |

mantrikopanishadvedyam ramacandramaham bhaje ||

om purnamadah purnamidam purnatpurnamudacyate |

purnasya purnamadaya purnamevavashishyate ||

om shantih shantih shantih ||

om ashtapadam shucim hamsam trisutramanumavyayam |

trivartmanam tejasoham sarvatahpashyanna pashyati || 1||

bhutasammohane kale bhinne tamasi vaikhare |

antah pashyanti sattvastha nirgunam gunagahvare || 2||

ashakyah so'nyatha drashtum dhyayamanah kumarakaih |

vikarajananimajnamashtarupamajam dhruvam || 3||

dhyayate'dhyasita tena tanyate preryate punah |

suyate purushartham ca tenaivadhishthitam jagat || 4||

gauranadyantavati sa janitri bhutabhavini |

sitasita ca rakta ca sarvakamadudha vibhoh || 5||

pibantyenamavishayamavijnatam kumarakah |

ekastu pibate devah svacchando'tra vashanugah || 6||

dhyanakriyabhyam bhagavanbhunkte'sau prasahadvibhuh |

sarvasadharanim dogdhrim piyamanam tu yajvamih || 7||

pashyantyasyam mahatmanah suvarnam pippalashanam |

udasinam dhruvam hamsam snatakadhvaryavo jaguh || 8||

shamsantamanushamsanti bahvricah shastrakovidah |

rathantaram brihatsama saptavaidhaistu giyate || 9||

mantropanishadam brahma padakramasamanvitam |

pathanti bhargava hyete hyatharvano bhriguttamah || 10||

sabrahmacarivrittishca stambho'tha phalitastatha |

anadvanrohitocchishtah pashyanto bahuvistaram || 11||

kalah pranashca bhagavanmrityuh sharvo maheshvarah |

ugro bhavashca rudrashca sasurah sasurastatha || 12||

prajapatirvirat caiva purushah salilameva ca |

stuyate mantrasamstutyairatharvaviditairvibhuh || 13||

tam shadvimshaka ityete saptavimsham tathapare |

purusham nirgunam sankhyamatharvashiraso viduh || 14||

caturvimshatisankhyatam vyaktamavyaktameva ca |

advaitam dvaitamityahustridha tam pancadha tatha || 15||

brahmadyam sthavarantam ca pashyanti jnanacakshushah |

tamekameva pashyanti parishubhram vibhum dvijah || 16||

yasminsarvamidam protam brahma sthavarajangamam |

tasminneva layam yanti sravantyah sagare yatha || 17||

yasminbhavah praliyante linashcavyaktatam yayuh |

pashyanti vyaktatam bhuyo jayante budbuda iva || 18||

kshetrajnadhishthitam caiva karanairvidyate punah |

evam sa bhagavandevam pashyantyanye punah punah || 19||

brahma brahmetyathayanti ye vidurbrahmanastatha |

atraiva te layam yanti linashcavyaktashalinah ||

linashcavyaktashalina ityupanishat ||

om purnamadah purnamidam purnatpurnamudacyate |

purnasya purnamadaya purnamevavashishyate ||

om shantih shantih shantih  ||

iti mantrikopanishatsamapta ||