Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > mandalabrahmana upanisad

mandalabrahmana upanishad

 

bahyantastarakakaram vyomapancakavigraham |

rajayogaikasamsiddham ramacandramupasmahe ||

om purnamadah purnamidam purnatpurnamudacyate |

purnasya purnamadaya purnamevavashishyate ||

om shantih shantih shantih ||

om yajnavalkyo ha vai mahamuniradityalokam jagama |

tamadityam natva bho bhagavannadityatmatattvamanubruhiti |

sahovaca narayanah |

jnanayuktayamadyashtangayoga ucyate |

shitoshnaharanidravijayah sarvada shantirnishcalatvam

vishayendriyanigrahashcaite yamah |

gurubhaktih satyamarganuraktih sukhagatavastvanubhavashca

tadvastvanubhavena tushtirnihsangata ekantavaso manonivrittih

phalanabhilasho vairagyabhavashca niyamah |

sukhasanavrittishciravasashcaivamasananiyamo bhavati |

purakakumbhakarecakaih shodashacatushshashti-

dvatri'nshatsankhyaya yathakramam pranayamah |

vishayebhya indriyarthebhyo manonirodhanam pratyaharah |

sarvasharireshu chaitanyaikatanata dhyanam |

vishayavyavartanapurvakam caitanye cetahsthapanam

dharanam bhavati |

dhyanavismritih samadhih |

evam sukshmangani | ya evam veda sa muktibhagbhavati || 1||

dehasya pancadosha bhavanti kamakrodhanihshvasabhayanidrah |

tannirasastu nihsankalpakshamalaghvaharapramadatatattvasevanam |

nidrabhayasarisripam himsaditarangam trishnavartam

darapankam samsaravardhim tartum sukshmamargamavalambya

sattvadigunanatikramya taramavalokayet |

bhrumadhye saccidanandatejahkutarupam tarakam brahma |

tadupayam lakshyatrayavalokanam |

muladharadarabhya brahmarandhraparyantam sushumna suryabha |

mrinalatantusukshma kundalini | tato tamonivrittih |

taddarshanatsarvapapanivrittih | tarjanyagronmilitakarnarandhradvaye

phutkarashabdo jayate | tatra sthite manasi cakshurmadhya nilajyotih

pashyati | evam hridaye'pi | bahirlakshyam tu nasagre catuh-

shadashtadashadvadashangulibhih kramanniladyutishyamatva-

sadrigraktabhangisphuratpitavarnadvayopetam vyomatvam pashyati

sa tu yogi calanadrishtya vyomabhagavikshituh purushasya

drishtyagre jyotirmayukha vartante | taddrishtih sthira bhavati |

shirshopari dvadashangulimanajyotih pashyati tada'mritatvameti |

madhyalakshyam tu pratashcitradivarnasuryacandravahnijvala-

valivattadvihinantarikshavatpashyati |

tadakarakari bhavati | abhyasannirvikaram

gunarahitakasham bhavati | visphurattarakakaragadha-

tamopamam parakasham bhavati | kalanalasamam

dyotamanam mahakasham bhavati | sarvotkrishta-

paramadvitiyapradyotamanam tattvakasham bhavati |

kotisuryaprakasham suryakasham bhavati |

evamabhyasattanmayo bhavati | ya evam veda || 2||

tadyogam ca dvidha viddhi purvottaravibhagatah |

purvam tu tarakam vidyadamanaskam taduttaramiti |

tarakam dvividham | murtitarakamamurtitarakamiti |

yadindriyantam tanmurtitarakam | yadbhruyugatitam

tadamurtitarakamiti | ubhayamapi manoyuktamabhyaset |

manoyuktantaradrishtistarakaprakashaya bhavati |

bhruyugamadhyabile tejasa avirbhavah | etatpurvatarakam |

uttaram tvamanaskam | talumulordhvabhage mahajyotirvidyate |

taddarshanadanimadisiddhih | lakshye'ntarbahyayam

drishtau nimeshonmeshavarjitayam ca iyam shambhavi

mudra bhavati | sarvatantreshu gopyamahavidya bhavati |

tajjnanena samsaranivrittih | tatpujanam mokshaphaladam |

antarlakshyam jalajyotihsvarupam bhavati | maharshivedyam

antarbahyendriyairadrishyam || 3||

sahasrare jalajyotirantarlakshyam | buddhiguhayam

sarvangasundaram purusharupamantarlakshyamityapare |

shirshantargatamandalamadhyagam pancavaktramumasahayam

nilakantham prashantamantarlakshyamiti kecit |

angushthamatrah purusho'ntarlakshyamityeke |

uktavikalpam sarvamatmaiva | tallakshyam shuddhatmadrishtya

va yah pashyati sa eva brahmanishtho bhavati | jivah

pancavimshakah svakalpitacaturvimshatitattvam parityajya

shadvimshah paramatmahamiti nishcayajjivanmukto bhavati |

evamantarlakshyadarshanena jivanmuktidashayam svayamantarlakshyo

bhutva paramakashakhandamandalo bhavati || 4||

iti prathamam brahmanam ||

atha ha yajnavalkya adityamandalapurusham papraccha |

bhagavannantarlakshyadikam bahudhoktam | maya tanna

jnatam | tadbruhi mahyam | taduhovaca pancabhuta-

karanam taditkutabham tadvaccatuhpitham | tanmadhye

tattvaprakasho bhavati | so'tigudha avyaktashca |

tajjnanaplavadhirudhena jneyam |  tadbahyabhyantarlakshyam |

tanmadhye jagallinam | tannadabindukalatitamakhandamandalam |

tatsagunanirgunasvarupam | tadvetta vimuktah | adavagnimandalam |

tadupari suryamandalam | tanmadhye sudhacandramandalam |

tanmadhye'khandabrahmatejomandalam | tadvidyullekhavacchukla-

bhasvaram | tadeva shambhavilakshanam | taddarshane tisro murtaya

ama pratipatpurnima ceti | nimilitadarshanamamadrishtih |

ardhonmilitam pratipat | sarvonmilanam purnima bhavati | tasu

purnimabhyasah kartavyah tallakshyam nasagram | tada

talumule gadhatamo drishyate | tadabhyasadakhandamandalakara-

jyotirdrishyate | tadeva saccidanandam brahma bhavati | evam

sahajanande yada mano liyate tada shanto bhavi bhavati | tameva

khecarimahuh | tadabhyasanmanahsthairyam | tato vayusthairyam |

taccihnani | adau tarakavaddrishyate | tato vajradarpanam | tata

upari purnacandramandalam | tato vahnishikhamandalam kramaddrishyate || 1||

tada pashcimabhimukhaprakashah sphatikadhumra-

bindunadakalanakshatrakhadyotadipanetrasavarnanava-

ratnadiprabha drishyante | tadeva pranavasvarupam |

pranapanayoraikyam kritva dhritakumbhako nasagra-

darshanadridhabhavanaya dvikarangulibhih shanmukhi-

karanena pranavadhvanim nishamya manastatra linam bhavati |

tasya na karmalepah | raverudayastamayayoh kila karma

kartavyam | evamvidashcidadityasyodayastamayabhava-

tsarvakarmabhavah | shabdakalalayena divaratryatito bhutva

sarvaparipurnajnanenonyanyavasthavashena brahmaikyam

bhavati | unmanya amanaskam bhavati | tasya nishcinta

dhyanam | sarvakarmanirakaranamavahanam |

nishcayajnanamasanam | unmanibhavah padyam |

sada'manaskamarghyam | sadadiptiraparamritavrittih

snanam | sarvatra bhavana gandhah | driksvarupavasthana-

makshatah | cidaptih pushpam | cidagnisvarupam dhupah |

cidadityasvarupam dipah | paripurnacandramritarasasyaikikaranam

naivedyam | nishcalatvam pradakshinam | sohambhavo namaskarah |

maunam stutih | sarvasantosho visarjanamiti ya evam veda | || 2||

evam triputyam nirastayam nistarangasamudravannivata-

sthitadipavadacalasampurnabhavabhavavihinakaivalyadyotirbhavati |

jagrannindantahparijnanena brahmavidbhavati |

sushuptisamadhyormanolayavisheshe'pi mahadastyubhayo-

rbhedastamasi linatvanmuktihetutvabhavacca | samadhau

mriditatamovikarasya tadakarakaritakhandakara-

vrittyatmakasakshicaitanye prapancalayah sampadyate

prapancasya manahkalpitatvat | tato bhedabhavatkadaci-

dbahirgate'pi mithyatvabhanat | sakridvibhatasadananda-

nubhavaikagocaro brahmavittadeva bhavati | yasya sankalpanashah

syattasya muktih kare sthita | tasmadbhavabhavau parityajya

paramatmadhyanena mukto bhavati | punahpunah sarvavasthasu

jnanajneyau dhyanadhyeyau lakshyalakshye drishyadrishye

cohapohadi parityajya jivanmukto bhavet | ya evam veda || 3||

pancavasthah jagratsvapnasushuptituriyaturiyatitah |

jagrati pravritto jivah pravrittimargasaktah |

papaphalanarakadimamstu shubhakarmaphalasvargamastviti

kankshate | sa eva svikritavairagyatkarmaphalajanma'lam

samsarabandhanamalamiti vimuktyabhimukho nivrittimarga-

pravritto bhavati | sa eva samsarataranaya gurumashritya

kamadi tyaktva vihitakarmacaransadhanacatushtayasampanno

hridayakamalamadhye bhagavatsattamatrantarlakshyarupamasadya

sushuptyavasthaya muktabrahmanandasmritim labdhva

eka evahamadvitiyah kancitkalamajnanavrittya

vismritajagradvasananuphalena taijaso'smiti tadubhayanivrittya

prajna idanimasmityahameka eva sthanabhedadavasthabhedasya

parantu nahi madanyaditi jatavivekah shuddhadvaitabrahmahamiti

bhidagandham nirasya svantarvijrimbhitabhanumandaladhyana-

tadakarakaritaparambrahmakaritamuktimargamarudhah

paripakvo bhavati | sankalpadikam mano bandhahetuh | tadviyuktam

mano mokshaya bhavati | tadvamshcakshuradibahyaprapancarato

vigataprapancagandhah sarvajagadatmatvena pashyamstyaktahankaro

brahmahamasmiti cintayannidam sarvam yadayamatmeti

bhavayankritakrityo bhavati || 4||

sarvaparipurnaturiyatitabrahmabhuto yogi bhavati |

tam brahmeti stuvanti | sarvalokastutipatrah sarvadesha-

sancarashilah paramatmagagane bindum nikshipya

shuddhadvaitajadyasahajamanaskayoganidrakhanda-

nandapadanuvrittya jivanmukto bhavati | taccananda-

samudramagna yogino bhavanti | tadapekshaya indradayah

svalpanandah | evam praptanandah paramayogi bhavatityupanishat || 5||

iti dvitiyam brahmanam || 2||

yajnavalkyo mahamunirmandalapurusham papraccha

svaminnamanaskalakshanamuktamapi vismritam

punastallakshanam bruhiti | tatheti mandalapurusho'bravit |

idamamanaskamatirahasyam | yajjnanena kritartho

bhavati tannityam shambhavimudranvitam | paramatmadrishtya

tatpratyayalakshyani drishtva tadanu sarveshamaprameyamajam

shivam paramakasham niralambamadvayam brahmavishnurudradina-

mekalakshyam sarvakaranam parambrahmatmanyeva pashyamano

guhaviharanameva nishcayena jnatva bhavabhavadidvandvatitah

samviditamanonmanyanubhavastadanantaramakhilendriyakshayavashadamanaska-

sukhabrahmanandasamudre manahpravahayogarupanivatasthitadipavadacalam

parambrahma prapnoti | tatah shushkavrikshavanmurcchanidramaya-

nihshvasocchvasabhavannashtadvandvah sadacancalagatrah

paramashantim svikritya manah pracarashunyam paramatmani linam bhavati |

payasravanantaram dhenustanakshiramiva sarvendriyavarge parinashte

manonasham bhavati tadevamanaskam | tadanu nityashuddhah

paramatmahameveti tattvamasityupadeshena tvamevahamahameva

tvamiti tarakayogamargenakhandanandapurnah kritartho bhavati || 1||

paripurnaparakashamagnamanah praptonmanyavasthah

sannyastasarvendriyavargah anekajanmarjitapunyapunjapakva-

kaivalyaphalo'khandanandanirastasarvakleshakashmalo brahmahamasmiti

kritakrityo bhavati | tvamevaham na bhedo'sti purnatvatparamatmanah |

ityuccarantsamalingya shishyam jnaptimaninayat || 2||

iti tritiyam brahmanam || 3||  

atha ha yajnavalkyo mandalapurusham papraccha

vyomapancakalakshanam vistarenanubruhiti | sa

hovacakasham parakasham mahakasham

suryakasham paramakashamiti panca bhavanti |

bahyabhyantaramandhakaramayamakasham |

bahyasyabhyantare kalanalasadrisham parakasham |

sabahyabhyantare'parimitadyutinibham tattvam mahakasham |

sabahyabhyantare suryanibham suryakasham |

anirvacaniyajyotih sarvavyapakam niratishayanandalakshanam

paramakasham | evam tattallakshyadarshanattattadrupo bhavati |

navacakram shadadharam trilakshyam vyomapancakam |

samyagetanna janati sa yogi namato bhavet || 1||

iti caturtham brahmanam || 4||

savishayam mano bandhaya nirvishayam muktaye bhavati |

atah sarvam jagaccittagocaram | tadeva cittam nirashrayam

manonmanyavasthaparipakvam layayogyam bhavati | tallayam

paripurne mayi samabhyaset | manolayakaranamahameva |

anahatasya shabdasya tasya shabdasya yo dhvanih |

dhvanerantargatam jyotirjyotirantargatam manah |

yanmanastrijagatsrishtisthitivyasanakarmakrit |

tanmano vilayam yati tadvishnoh paramam padam |

tallayacchuddhadvaitasiddhirbhedabhavat |

etadeva paramatattvam | sa tajjno balonmatta-

pishacavajjadavrittya lokamacaret evamamanaskabhyasenaiva 

nityatriptiralpamutrapurishamitabhojanadridhanga-

jadyanidradrigvayucalanabhavabrahmadarshanajjnata-

sukhasvarupasiddhirbhavati | evam cirasamadhijanita-

brahmamritapanaparayano'sau sannyasi paramahamsa

avadhuto bhavati | taddarshanena sakalam jagatpavitram bhavati |

tatsevaparo'jno'pi mukto bhavati | tatkulamekottarashatam tarayati |

tanmatripitrijayapatyavargam ca muktam bhavatityupanishat ||

om purnamadah purnamidam purnatpurnamudacyate |

purnasya purnamadaya purnamevavashishyate ||

om shantih shantih shantih ||

iti mandalabrahmanopanishatsamapta ||