Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > maitri maitrayani upanisad

maitri (maitrayani) upanishad

 

|| maitrayanyupanishat ||

samavediya samanya upanishat ||

vairagyotthabhaktiyuktabrahmamatraprabodhatah |

yatpadam munayo yanti tattraipadamaham mahah ||

om apyayantu mamangani vakpranashcakshuh shrotamatho

balamindriyani ca |

        sarvani sarvam brahmopanishadam maham brahma nirakuryam

ma ma brahma

nirakarodanirakaranamastvanirakaranam mestu tadatmani nirate ya

upanishatsu

        dharmaste mayi santu te mayi santu ||

om  shantih  shantih  shantih ||

maitrayani kaushitaki brihajjabalatapani |

kalagnirudramaitreyi subalakshuramantrika |

om brihadratho ha vai nama raja rajye jyeshtham putram

nidhapayitvedamashashvatam manyamanah shariram

vairagyamupeto'ranyam nirjagama sa tatra paramam tapa

asthayadityamikshamana urdhvabahustishthatyante sahasrasya

munirantikamajagamagnirivadhumakastejasa

nirdahannivatmavidbhagavanchakayanya uttishthottishtha varam

vrinishveti rajanamabravitsa tasmai namaskrityovaca

bhagavannahamatmavittvam tattvavicchrinumo vayam sa tvam no

bruhityetadvritam purastadashakyam ma priccha

prashnamaikshvakanyankamanvrinishveti shakayanyasya

caranavabhimrishyamano rajemam gatham jagada || 1||

bhagavannasthicarmasnayumajjamamsashukrashonitashleshmashrudu

shite vinmutravatapittakaphasanghate durgandhe

nihsare'smincharire kim kamopabhogaih || 2||

kamakrodhalobhabhayavishadershyeshtaviyoganishtasamprayogakshu

tpipasajaramrityurogashokadyairabhihate'smincharire kim

kamopabhogaih || 3||

sarvam cedam kshayishnu pashyamo yatheme

damshamashakadayastrinavannashyatayodbhutapradhvamsinah || 4||

atha kimetairva pare'nye mahadhanurdharashcakravartinah

kecitsudyumnabhuridyumnendradyumnakuvalayashvayauvanashvavaddhiya

shvashvapatih shashabindurharishcandro'mbarisho

nanuktasvayatiryayatinaranyokshasenotthamaruttabharataprabhritayo

rajano mishato bandhuvargasya mahatim shriyam

tyaktvasmallokadamum lokam prayanti || 5||

atha kimetairva pare'nye

gandharvasurayaksharakshasabhutaganapishacoragagrahadinam

nirodhanam pashyamah || 6||

atha kimetairvanyanam shoshanam maharnavanam shikharinam

prapatanam dhruvasya pracalanam sthanam va tarunam

nimajjanam prithivyah sthanadapasaranam suranam

so'hamityetadvidhe'sminsamsare kim

kamopabhogairyairevashritasyasakridihavartanam drishyata

ityuddhartumarhasityandhodapanastho bheka ivahamasminsamsare

bhagavamstvam no gatistvam no gatih || 7|| iti prathamah

prapathakah ||

atha bhagavanchakayanyah suprito'bravidrajanam maharaja

brihadrathekshvakuvamshadhvajashirshatmajah kritakrityastvam

marunnamno vishruto'sityayam va va khalvatma te katamo

bhagavanvarnya iti tam hovaca iti || 1||

ya esho bahyavashtambhanenordhvamutkranto

vyathamano'vyathamanastamah pranudatyesha atmetyaha

bhagavanatha ya esha samprasado'smanchariratsamutthaya

param jyotirupasampadya svena rupenabhinishpadyata esha atmeti

hovacaitadamritamabhayametadbrahmeti || 2||

atha khalviyam brahmavidya sarvopanishadvidya va rajannasmakam

bhagavata maitreyena vyakhyataham te

kathayishyamityathapahatapapmanastigmatejasa urdhvaretaso

valakhilya iti shruyante'thaite

prajapatimabruvanbhagavanshakatamivacetanamidam shariram

kasyaisha khalvidrsho mahimatindriyabhutasya

yenaitadvidhamidam cetanavatpratishthapitam pracodayitasya ko

bhagavannetadasmakam bruhiti tanhovaca || 3||

yo ha khalu vacoparisthah shruyate sa eva va esha shuddhah

putah shunyah shanto prano'nishatma'nanto'kshayyah sthirah

shashvato'jah svatantrah sve mahimni tishthatyanenedam shariram

cetanavatpratishthapitam pracodayita caisho'syeti te

hocurbhagavankathamanenedrishenanicchenaitadvidhamidam

cetanavatpratishthapitam pracodayita caisho'syeti kathamiti

tanhovaca || 4||

sa va esha sukshmo'grahyo'drishyah purushasanjnako

buddhipurvamihaivavartatem'shena sushuptasyaiva buddhipurvam

nibodhayatyatha yoha khalu vavaitasyamsho'yam

yashcetanamatrah pratipurusham kshetrajnah

sankalpadhyavasayabhimanalingah prajapatirvishvakshastena

cetanenedam shariram cetanavatpratishthapitam pracodayita

caisho'syeti te hocurbhagavannidrishasya kathamamshena

vartanamiti tanhovaca || 5||

prajapatirva esho'gre'tishthatsa naramataikah sa

atmanamabhidhyayadbavhih praja asrijatta asyaivatmaprabuddha

aprana sthanuriva tishthamana apashyatsa naramata

so'manyataitasam pratibodhanayabhyantaram pravishanityatha sa

vayumivatmanam kritvabhyantaram pravishatsa eko navishatsa

pancadhatmanam pravibhajyocyate yah prano'panah samana

udano vyana iti || 6||

atha yo'yamurdhvamutkramatityesha vava sa prano'tha

yoyamavancam sankramatvesha vava so'pano'tha yoyam

sthavishthamannadhatumapane sthapayatyanishtham cange'nge

samam nayatyesha vava sa samano'tha yo'yam pitashitamudgirati

nigiratiti caisha vava sa udano'tha yenaitah shira

anuvyapta esha vava sa vyanah || 7||

athopamshurantaryamyamibhavatyantaryamamupamshumetayorantarale

caushnyam masavadaushnyam sa purusho'tha yah purushah

so'gnirvaishvanaro'pyanyatrapyuktamayamagnirvaishvanaro

yo'yamanantah purusho yenedamannam pacyate yadidamadyate

tasyaisha ghosho bhavati yadetatkarnavapidhaya shrinoti sa

yadotkramishyanbhavati nainam ghosham shrinoti || 8||

sa va esha pancadhatmanam pravibhajya nihito guhayam

manomayah pranashariro bahurupah satyasam kalpa atmeti sa va

esho'sya hridantare tishthannakritartho'manyatarthanasani

tatsvanimani bhittvoditah pancabhi rashmibhirvishayanattiti

buddhindriyani yanimanyetanyasya rashmayah karmendriyanyasya

haya rathah shariram mano niyanta prakritimayosya pratodanena

khalviritam paribhramatidam shariram cakramiva mrite ca

nedam shariram cetanavatpratishthapitam pracodayita

caisho'syeti || 9||

sa va esha atmetyado vasham nita iva sitasitaih

karmaphalairabhibhuyamana iva pratisharireshu

caratyavyaktatvatsukshmatvadadrishyatvadagrahyatvannirmamatva

ccanavastho'karta kartevavasthitah || 10||

sa va esha shuddhah sthiro'calashcalepo'vyagro nihsprihah

prekshakavadavasthitah svasya caritabhuggunamayena

patenatmanamantardhiyavasthita ityavasthita iti || 11|| iti

dvitiyah prapathakah ||

te hocurbhagavanyadyevamasyatmano mahimanam sucayasityanyo

va parah ko'yamatma sitasitaih karmaphalairabhibhuyamanah

sadasadyonimapadyata ityavacim vordhvam va gatam

dvandvairabhibhuyamanah paribhramatiti katama esha iti

tanhovaca || 1||

asti khalvanyo'paro bhutatma yo'yam sitasitaih

karmaphalairabhibhuyamanah sadasadayonimapadyata ityavacim

vordhvam gatim dvandvairabhibhuyamanah

paribhramatityasyopavyakhyanam panca tanmatrani

bhutashabdenocyante panca mahabhutani

bhutashabdenocyante'tha tesham yah samudayah

shariramityuktamatha yo ha khalu vava shariramityuktam sa

bhutatmetyuktamathasti tasyatma binduriva pushkara iti sa va

esho'bhibhutah

prakrityairgunairityato'bhibhutatvatsammudhatvam

prayatyasammudhastvadatmastham prabhum bhagavantam

karayitaram napashyadgunaughaistripyamanah

kalushikritasthirashcancalo lolupyamanah saspriho

vyagrashcabhimanatvam prayata ityaham so mamedamityevam

manyamano nibadhnatyatmanatmanam jalenaiva khacarah

kritasyanuphalairabhibhuyamanah paribhramatiti || 2||

athanyatrapyuktam yah karta so'yam vai bhutatma karanaih

karayitantahpurusho'tha yathagninayahpindo vabhibhutah

kartribhirhanyamano nanatvamupaityevam vava khalvasau

bhutatmantahpurushenabhibhuto gunairhanyamano

nanatvamupaityatha yattrigunam chaturashitilakshayoniparinatam

bhutatrigunametadvai nanatvasya rupam tani ha va imani

gunani purusheneritani cakramiva cakrinetyatha yathayahpinde

hanyamane nagnirabhibhuyatyevam nabhibhuyatyasau

purusho'bhibhuyatyayam bhutatmopasamshlishtatvaditi || 3||

athanyatrapyuktam shariramidam maithunadevodbhutam

samvidapetam niraya eva mutradvarena

nishkramantamasthibhishcitam mamsenanuliptam

carmanavabaddham vinmutrapittakaphamajjamedovasabhiranyaishca

malairbahubhih paripurnam kosha ivavasanneti || 4||

athanyatrapyuktam sammoho bhayam vishado nidra tandri vrano

jara shokah kshutpipasa karpanyam krodho nastikyamajnanam

matsaryam vaikarunyam mudhatvam nirvridatvam

nikritatvamuddhatatvamasamatvamiti tamasanvitastrishna sneho

rago lobho himsa ratirdrishtivyapritatvamirshya

kamamavasthitatvam cancalatvam jihirsharthoparjanam

mitranugrahanam parigrahavalambo'nishteshvindriyartheshu

dvishtirishteshvabhishanga iti rajasanvitaih paripurna

etairabhibhuta ityayam bhutatma

tasmannanarupanyapnotityapnotiti || 5|| tritiyah

prapathakah ||

te ha khalvathordhvaretaso'tivismita atisametyocurbhagavannamaste

tvam nah shadhi tvamasmakam gatiranya na vidyata ityasya

ko'tithirbhutatmano yenedam hitvamanyeva sayujyamupaiti

tanhovaca || 1||

athanyatrapyuktam mahanadishurmaya iva nivartakamasya

yatpurakritam samudraveleva durnivaryamasya mrityoragamanam

sadasatphalamayairhi pashaih pashuriva baddham

bandhanasthasyevasvatantryam yamavishayasthasyaiva

bahubhayavastham madironmatta ivamodamamadironmattam papmana

grihita iva bhramyamanam mahoragadashta iva vipadrishtam

mahandhakara iva ragandhamindrajalamiva mayamayam svapnamiva

mithyadarshanam kadaligarbha ivasaram nata iva kshanavesham

citrabhittiriva mithyamanoramamityathoktam || shabdasparshadayo

ye'rtha anartha iva te sthitah | yeshvasaktastu bhutatma na

smarecca param padam || 2||

ayam va va khalvasya pratividhirbhutatmano yadyeva

vidyadhigamasya dharmasyanucaranam svashrameshvanukramanam

svadharma eva sarvam dhatte

stambhashakhevetaranyanenordhvabhagbhavatyanyathadhah patatyesha

svadharmabhibhuto yo vedeshu na svadharmatikramenashrami

bhavatyashrameshvevavasthitastapasvi cetyucyata etadapyuktam

natapaskasyatmadhyane'dhigamah karmashuddhirvetyevam hyaha ||

tapasa prapyate sattvam sattvatsamprapyate manah |

manasa prapyate tvatma hyatmapattya nivartata iti || 3||

atraite shloka bhavanti ||

yatha nirindhano vahnih svayonavupashamyati |

tatha vrittikshayaccittam svayonavupashamyati || 1||

svayonavupashantasya manasah satyagaminah |

indriyarthavimudhasyanritah karmavashanugah || 2||

cittameva hi samsarastatprayatnena shodhayet |

yaccittastanmayo bhavati guhyametatsanatanam || 3||

cittasya hi prasadena hanti karma shubhashubham |

prasannatmatmani sthitva sukhamavyayamashnute|| 4||

samasaktam yada cittam jantorvishayagocare |

yadyevam brahmani syattatko na mucyeta bandhanat || 5||

mano hi dvividham proktam shuddham cashuddhameva ca |

ashuddham kamasankalpam shuddham kamavivarjitam || 6||

layaviksheparahitam manah kritva sunishcalam |

yada yatyamanibhavam tada tatparamam padam || 7||

tavadeva niroddhavyam hridi yavatkshayam gatam |

etajjnanam ca moksham ca sheshastu granthavistarah || 8||

samadhinirdhutamalasya cetaso

       niveshitasyatmani yatsukham labhet |

na shakyate varnayitum gira tada

       svayam tadantahkaranena grihyate || 9||

apamapo'gniragnau va vyomni vyoma na lakshayet |

evamantargatam cittam purushah pratimucyate || 10||

mana eva manushyanam karanam bandhamokshayoh |

bandhaya vishayasaktam muktyai nirvishayam smritamiti || 11||

atha yatheyam kautsayanistutih ||

tvam brahma tvam ca vai vishnustvam rudrastvam prajapatih |

tvamagnirvaruno vayustvamindrastvam nishakarah || 12||

tvam manustvam yamashca tvam prithivi tvamathacyutah |

svarthe svabhavike'rthe ca bahudha tishthase divi || 13||

vishveshvara namastubhyam vishvatma vishvakarmakrt |

vishvabhugvishvamayastvam vishvakridaratih prabhuh || 14||

namah shantatmane tubhyam namo guhyatamaya ca |

acintyayaprameyaya anadinidhanaya ceti || 15|| || 4||

tamo va idamekamasa tatpashcatpareneritam vishayatvam

prayatyetadvai rajaso rupam tadrajah khalviritam vishamatvam

prayatyetadvai tamaso rupam tattamah khalviritam tamasah

samprasravatyetadvai sattvasya rupam tatsattvameveritam

tatsattvatsamprasravatsom'sho'yam yashcetanamatrah

pratipurusham kshetrajnah sankalpadhyavasayabhimanalingah

prajapatistasya prokta agryastanavo brahma rudro vishnurityatha

yo ha khalu vavasya rajasom'sho'sau sa yo'yam brahmatha yo ha

khalu vavasya tamasom'sho'sau sa yo'yam rudro'tha yo ha

khalu vavasya satvikom'sho'sau sa evam vishnuh sa va esha

ekastridhabhuto'shtadhaikadashadha dvadashadhaparimitadha

codbhuta udbhutatvadbhuteshu carati pratishtha

sarvabhutanamadhipatirbabhuvetyasavatmantarbahishcantarbahis

hca || 5|| caturthah prapathakah ||

dvidha va esha atmanam bibhartyayam yah prano

yashcasavadityo'tha dvau va etavastam pancadha

namantarbahishcahoratre tau vyavartete asau va adityo

bahiratmantaratma prano bahiratma gatyantaratmananumiyate

| gatirityevam hyaha yah

kashcidvidvanapahatapapmadhyaksho'vadatamanastannishtha

avrittacakshuh so'ntaratmagatya bahiratmano'numiyate

gatirityevam hyahatha ya esho'ntaraditye hiranmayah purusho

yah pashyati mam hiranyavatsa esho'ntare hritpushkara

evashrito'nnamatti || 1||

atha ya esho'ntare hritpushkara evashrito'nnamatti sa

esho'gnirdivi shritah saurah kalakhyo'drishyah

sarvabhutannamatti kah pushkarah kimayam veda va va

tatpushkaram yo'yamakasho'syemashcatasro dishashcatasra

upadishah samstha ayamarvagagnih parata etau

pranadityavetavupasitomityaksharena vyahritibhih savitrya

ceti || 2||

dve vava brahmano rupe murtam camurtam catha yanmurtam

tadasatyam yadamurtam tatsatyam tadbrahma yadbrahma

tajjyotiryajjyotih sa adityah sa va esha omityetadatma sa

tredhatmanam vyakuruta omiti tisro matra etabhih sarvamidamotam

protam caivasminnityevam hyahaitadva aditya omityevam

dhyayamstathatmanam yunjiteti || 3||

athanyatrapyuktamatha khalu ya udgithah sa pranavo yah pranavah

sa udgitha ityasavaditya udgitha eva pranava ityevam

hyahodgithah pranavakhyam pranetaram namarupam vigatanidram

vijaramavimrityum punah pancadha jneyam nihitam

guhayamityevam hyahordhvamulam va abrahmashakha

akashavayvagnyudakabhumyadaya ekenattametadbrahma

tattasyaitatte yadasavaditya omityetadaksharasya

caitattasmadomityanenaitadupasitajasramityeko'sya rasam

bodhayita ityevam hyahaitadevaksharam punyametadevaksharam

jjnatva yo yadicchati tasya tat || 4||

athanyatrapyuktam stanayatyepasya tanurya omiti

stripunnapumsakamiti lingavatyeshathagnirvayuraditya iti

bhasvatyeshatha rudro vishnurityadhipatirityeshatha garhapatyo

dakshanagnirahavaniya iti mukhavatyeshatha rigyajuhsameti

vijanatyeshatha bhurbhuvasvariti lokavatyeshatha bhutam

bhavyam bhavishyaditi kalavatyeshatha prano'gnih suryah iti

pratapavatyeshathannamapashcandrama ityapyayanavatyeshatha

buddhirmano'hankara iti cetanavatyeshatha prano'pano vyana

iti pranavatyeke tyajamityuktaitaha prastotarpita

bhavatityevam hyahaitadvai satyakama param caparam ca

yadomityetadaksharamiti || 5||

atha vyattam va idamasitsatyam prajapatistapastaptva

anuvyaharadbhurbhuvahsvarityesha hatha prajapateh sthavishtha

tanurva lokavatiti svarityasyah shiro nabhirbhuvo bhuh pada

adityashcakshurayattah purushasya mahato matrashcakshusha

hyayam matrashcariti satyam vai cakshurakshinyupasthito hi

purushah sarvartheshu

vadatyetasmadbhurbhuvahsvarityupasitannam hi

prajapatirvishvatma vishvacakshurivopasito bhavatityevam

hyahaisha vai prajapatirvishvabhrittanuretasyamidam

sarvamantarhitamasmi|cmshca sarvasminneshantarhiteti

tasmadeshopasiteti || 6||

tatsaviturvarenyamityasau va adityah savita sa va evam

pravaranaya atmakamenetyahurbrahmavadino'tha bhargo devasya

dhimahiti savita vai te'vasthita yo'sya bhargah kam

sancitayamityahurbrahmavadino'tha dhiyo yo nah pracodayaditi

buddhayo vai dhiyasta yo'smakam

pracodayadityahurbrahmavadino'tha bharga iti yo ha va

asminnaditye nihitastarake'kshini caisha bhargakhyo

bhabhirgatirasya hiti bhargo bharjati vaisha bharga iti

brahmavadino'tha bharga iti bhasayatima|cmllokaniti

ranjayatimani bhutani gacchata iti

gacchatyasminnagacchatyasma imah

prajastasmadbharakatvadbhargah shatrunsuyamanatvatsuryah

savnatsavita danadadityah

pavanatpavamano'thayo'thayanadaditya ityevam hyaha

khalvatmanatmamritakhyashceta manta ganta srashta

nandayita karta vakta rasayita ghrata sparshayita ca

vibhuvigrahe sannishtha ityevam hyahatha yatra dvaitibhutam

vijnanam tatra hi shrinoti pashyati jighratiti rasayate caiva

sparshayati sarvamatma janiteti yatradvaitibhutam vijnanam

karyakarananirmuktam nirvacanamanaupamyam nirupakhyam kim

tadanga vacyam || 7||

esha hi khalvatmeshanah shambhurbhavo rudrah

prajapatirvishvasridòhiranyagarbhah satyam prano hamsah shanto

vishnurnarayano'rkah savita dhata samraòindra induriti ya

esha tapatyagnina pihitah sahasrakshena hiranmayenanandenaisha

vava vijijnasitavyo'nveshtavyah sarvabhutebhyo'bhayam

dattvaranyam gatvatha

bahihkritendriyarthansvashariradupalabhate'thainamiti

vishvarupam harinam jatavedasam parayanam jyotirekam

tapantam | sahasrarashmih shatadha vartamanah pranah

prajanamudayatyesha suryah || 8|| iti pancamah prapathakah ||

om apyayantviti shantih ||

iti maitrayanyupanishatsamapta ||