Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > mahavakya upanisad

mahavakya upanishad

 

yanmahavakyasiddhantamahavidyakalevaram |

vikalevarakaivalyam ramacandrapadam bhaje ||

om bhadram karnebhih shrunuyama devah

bhadram pashyemakshabhiryajatrah |

sthirairangaistushtuvaDsastanubhih

vyashema devahitam yadayuh ||

om shantih shantih shantih ||

harih om ||

atha hovaca bhagavanbrahmaparokshanubhavaparopanishadam

vyakhyasyamah | guhyadguhyaparamesha na prakritayopadeshtavya |

satvikayantarmukhaya parishushrushave | atha

samsritibandhamokshayorvidyavidye cakshushi upasamhritya

vijnayavidyalokandastamodrik | tamo hi

shariraprapancamabrahmasthavarantamanantakhilajandabhutam |

nikhilanigamoditasakamakarmavyavaharo lokah |

naisho'ndhakaro'yamatma |vidya hi kandantaradityo

jyotirmandalam grahyam naparam | asavadityo brahmetyajapayopahitam

hamsah so'ham | pranapanabhyam pratilomanulomabhyam

samupalabhyaivam sa ciram labdhva trivridatmani

brahmanyabhidhyayamane saccidanandah paramatmavirbhavati |

sahasrabhanumacchuritapuritatvadalipya paravarapura iva |

naisha samadhih | naisha yogasiddhih | naisha manolayah |

brahmaikyam tat | adityavarnam tamasastu pare |

sarvani rupani vicitya dhirah | namani kritva'bhivadanyadaste |

dhata purastadyamudajahara | shakrah pravidvanpradishashcatasrah |

tameva vidvanamrita iha bhavati | nanyah pantha ayanaya vidyate |

yajnena yajnamayajanta devah | tani dharmani prathamanyasan |

te ha nakam mahimanah sacante | yatra purve sadhyah santi devah |

so'hamarkah param jyotirarkajyotiraham shivah |

atmajyotiraham shukrah sarvajyotirasavadom |

ya etadatharvashiro'dhite | prataradhiyano ratrikritam

papam nashayati | sayamadhiyano divasakritam papam nashayati |

tatsayam pratah prayunjanah papo'papo bhavati |

madhyandinamadityabhimukho'dhiyanah

pancamahapatakopapatakatpramucyate |

sarvavedaparayanapunyam labhate |

shrimahavishnusayujyamavapnotityupanishat ||

om bhadram karnebhih shrunuyama devah

bhadram pashyemakshabhiryajatrah |

sthirairangaistushtuvaDsastanubhih

vyashema devahitam yadayuh ||

om shantih shantih shantih | harih om tatsat

iti mahavakyopanishatsamapta ||