Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > kundikopanisad

kundikopanishad

 

kundikopanishatkhyataparivrajakasantatih |

yatra vishrantimagamattadramapadamashraye || 1||

 

om apyayantu mamangani vakpranashcakshuh shrotramatho

balaca |  sarvani sarvam brahmopanishadam maham brahma

nima ma brahma nirakarodanirakaranama

me'stu |  tadatmani nirate ya upanishatsu dharmaste mayi santu te mayi

santu ||

 

om shantih shantih shantih ||

 

harih om ||

 

brahmacaryashrame kshine gurushushrushane ratah |

vedanadhityanujnata ucyate gurunashrami || 1||

 

daramahritya sadrishamagnimadhaya shaktih |

brahmimishtim yajettasamahoratrena nirvapet || 2||

 

samvibhajya sutanarthe gramyakamanvisrijya ca |

sancaranvanamargena shucau deshe paribhraman || 3||

 

vayubhaksho'mbubhaksho va vihitaih kandamulakaih | 

svasharire samapyatha prithivyam nashru patayet || 4||

 

saha tenaiva purushah sannyasta ucyate |

sanamadheyo yasmimstu katham sannyasta ucyate || 5||

 

tasmatphalavishuddhangi sannyasam samhitatmanam |

agnivarnam vinishkramya vanaprastham prapadyate || 6||

 

lokavadbharyayasakto vanam gaccati samyatah |

santyaktva samsritisukhamanutishtati kim madha || 7||

 

kimva duhkhamanusmritya bhogamstyajati coccritan |

garbhavasabhayadbhitah shitoshnabhyam tathaiva ca || 8||

 

guhyam praveshtumiccami param padamanamayamiti |

sannyasyagnimapunaravartanam yanmrityurjaya mavahamiti |

athadhyatmamantranjapet |

dikshamupeyatkashayavasah |