Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > kundika upanisad

kundika upanishad

 

kundikopanishatkhyataparivrajakasantatih |

yatra vishrantimagamattadramapadamashraye ||

om apyayantu mamangani vakpranashcakshuh

shrotramatho balamindriyani ca || sarvani sarvam

brahmopanishadam maham brahma nirakuryam

ma ma brahma nirakarodanirakaranamastvanirakaranam

mestu tadatmani nirate ya upanishatsu dharmaste mayi

santu te mayi santu || om shantih shantih shantih ||

harih om 

brahmacaryashrame kshine gurushushrushane  ratah |

vedanadhityanujnata ucyate gurunashrami || 1||

daramahritya sadrishamagnimadhaya shaktitah |

brahmimishtim yajettasamahoratrena nirvapet || 2||

samvibhajya sutanarthe gramyakamanvisrijya ca |

sancaranvanamargena shucau deshe paribhraman || 3||

vayubhaksho'mbubhaksho va vihitaih kandamulakaih |

svasharire samapyatha prithivyam nashru patayet || 4||

saha tenaiva purushah katham sannyasta ucyate |

sanamadheyo yasmimstu katham sannyasta ucyate || 5||

tasmatphalavishuddhangi sannyasam samhitatmanam |

agnivarnam vinishkramya vanaprastham prapadyate || 6||

lokavadbharyayasakto vanam gacchati samyatah |

santyaktva samsritisukhamanutishthati kim mudha || 7||

kimva duhkhamanusmritya bhogamstyajati cocchritan |

garbhavasabhayadbhitah shitoshnabhyam tathaiva ca || 8||

guhyam praveshtumicchami param padamanamayamiti |

sannyasyagnimapunaravartanam yanmrityurjayamavahamiti ||

athadhyatmamantranjapet | dikshamupeyatkashayavasah |

kakshopasthalomani varjayet | urdhvabahurvimuktamargo bhavati |

aniketashcarebhikshashi | nididhyasanam dadhyat | pavitram

dharayejjantusamrakshanartham | tadapi shloka bahvanti |

kundikam camakam shikyam trivishtapamupanahau |

shitopaghatinim kanyam kaupinacchadanam tatha || 9||

pavitram snanashatim ca uttarasangameva ca |

ato'tiriktam yatkincitsarvam tadvarjayedyatih || 10||

nadipulinashayi syaddevagareshu bahyatah |

natyartham sukhaduhkhabhyam shariramupatapayet || 11||

snanam panam tatha shaucamadbhih putabhiraciret |

stuyamano na tushyeta nindito na shapetparan || 12||

bhikshadivaidalam patram snanadravyamavaritam |

evam vrittimupasino yatendriyo japetsada || 13||

vishvaya manusamyogam manasa bhavayetsudhih |

akashadvayurvayorjyotirjyotisha apo'dbhyah prithivi |

esham bhutanam brahma prapadye | ajaramamaramaksharamavyayam prapadye |

mayyakhandasukhambhodhau bahudha vishvavicayah |

utpadyante viliyante mayamarutavibhramat || 14||

na me dehena sambandho megheneva vihayasah |

atah kuto me taddharma jagratsvapnasushuptishu || 15||

akashavatkalpaviduragoha-

     madityavadbhasyavilakshano'ham |

aharyavannityavinishcalo'ha-

     mambodhivatparavivarjito'ham || 16||

narayano'ham narakantako'ham

     purantako'ham purusho'hamishah |

akhandabodho'hamasheshasakshi

     nirishvaro'ham niraham ca nirmamah || 17||

tadabhyasena pranapanau samyamya tatra shloka bhavanti ||

vrishanapanayormadhye pani asthaya samshrayet |

sandashya shanakairjihvam yavamatre vinirgatam || 18||

mashamatram tatha drishtim shrotre sthapya tatha bhuvi |

shravane nasike gandha yatah svam na ca samshrayet || 19||

atha shaivapadam yatra tadbrahma brahma tatparam |

tadabhyasena labhyeta purvajanmarjitatmanam || 20||

sambhutairvayusamshravairhridayam tapa ucyate |

urdhvam prapadyate dehadbhittva murdhanamavyayam || 21||

svadehasya tu murdhanam ye prapya paramam gatim |

bhuyaste na nivartante paravaravido janah || 22||

na sakshinam sakshyadharmah samsprishanti vilakshanam |

avikaramudasinam grihadharmah pradipavat || 23||

jale vapi sthale vapi luthatvesha jadatmakah |

naham vilipye taddharmairghatadharmairnabho yatha || 24||

nishkriyo'smyavikaro'smi nishkalo'smi nirakritih |

nirvikalpo'smi nityo'smi niralambo'smi nirdvayah || 25||

sarvatmako'ham sarvo'ham sarvatito'hamadvayah |

kevalakhandabodho'ham svanando'ham nirantarah || 26||

svameva sarvatah pashyanmanyamanah svamadvayam |

svanandamanubhunjano nirvikalpo bhavamyaham || 27||

gacchamstishthannupavishanchayano vanyathapi va |

yathecchaya vasedvidvanatmaramah sada munih || 28|| ityupanishat ||

om apyayantu mamangani vakpranashcakshuh

shrotramatho balamindriyani ca || sarvani sarvam

brahmopanishadam maham brahma nirakuryam

ma ma brahma nirakarodanirakaranamastvanirakaranam

mestu tadatmani nirate ya upanishatsu dharmaste mayi

santu te mayi santu || om shantih shantih shantih ||

harih om tatsat ||

iti kundikopanishatsamapta ||