Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > ksurika upanisad

kshurika upanishad

 

kaivalyanadikantasthaparabhuminivasinam |

kshurikopanishadyogabhasuram ramamashraye ||

om sahanavavatu || saha nau bhunaktu || saha viryam karavavahai ||

tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai ||

om shantih shantih shantih ||

om kshurikam sampravakshyami dharanam yogasiddhaye |

yam prapya na punarjanma yogayuktasya jayate || 1||

vedatattvarthavihitam yathoktam hi svayambhuva |

nihshabdam deshamasthaya tatrasanamavasthitah || 2||

kurmo'nganiva samhritya mano hridi nirudhya ca |

matradvadashayogena pranavena shanaih shanaih || 3||

purayetsarvamatmanam sarvadvaram nirudhya ca |

uromukhakatigrivam kincidbhudayamunnatam || 4||

pranansandharayettasminasabhyantaracarinah |

bhutva tatra gatah pranah shanairatha samutsrijet || 5||

sthiramatradridham kritva angushthena samahitah |

dve gulphe tu prakurvita janghe caiva trayastrayah || 6||

dve januni tathorubhyam gude shishne trayastrayah |

vayorayatanam catra nabhideshe samashrayet || 7||

tatra nadi sushumna tu nadibhirbahubhirvrita ||

anu raktashca pitashca krishnastamra vilohitah || 8||

atisukshmam ca tanvim ca shuklam nadim samashrayet |

tatra sancarayetprananurnanabhiva tantuna || 9||

tato raktotpalabhasam purushayatanam mahat

daharam pundarikam tadvedanteshu nigadyate || 10||

tadbhittva kanthamayati tam nadim purayanyatah |

manasastu kshuram grihya sutikshnam buddhinirmalam || 11||

padasyopari yanmadhye tadrupam nama krintayet |

manodvarena tikshnena yogamashritya nityashah || 12||

indravajra iti proktam marmajanghanukirtanam |

taddhyanabalayogena dharanabhirnikrintayet || 13||

urvormadhye tu samsthapya marmapranavimocanam |

chaturabhyasayogena chindedanabhishankitah ||14||

tatah kanthantare yogi samuhannadisancayam |

ekottaram nadishatam tasam madhye varah smritah || 15||

sushumna tu pare lina viraja brahmarupini |

ida tishthati vamena pingala dakshinena ca || 16||

tayormadhye varam sthanam yastam veda sa vedavit |

dvasaptatisahasrani pratinadishu taitilam || 17||

chidyate dhyanayogena sushumnaika na chidyate |

yoganirmaladharena kshurenanalavarcasa || 18||

chindennadishatam dhirah prabhavadiha janmani |

jatipushpasamayogairyatha vasyati taitilam || 19||

evam shubhashubhairbhavaih sa naditi vibhavayet |

tadbhavitah prapadyante punarjanmavivarjitah || 20||

tapovijitacittastu nihshabdam deshamasthitah |

nihsangatattvayogajno nirapekshah shanaih shanaih || 21||

pasham chittva yatha hamso nirvishankam khamutkramet |

chinnapashastatha jivah samsaram tarate sada || 22||

yatha nirvanakale tu dipo dagdhva layam vrajet |

tatha sarvani karmani yogi dagdhva layam vrajet || 23||

pranayamasutikshnena matradharena yogavit |

vairagyopalaghrishtena chittva tam tu na badhyate || 24||

amritatvam samapnoti yada kamatsa mucyate |

sarveshanavinirmuktashchittva tam tu na badhyata ityupanishat ||

om saha navavatu || saha nau bhunaktu || saha viryam karavavahai ||

tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai ||

om shantih shantih shantih ||

|| iti kshurikopanishatsamapta ||