Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > krsnopanisad

 

tasmat dasha prajapatayo maricyadyah

sthanudakshakardamapriyavratottanapadavayavo vyajayanta |

 

tebhyoh sarvani bhutani ca |

 

tasmaccheshadeva sarvani ca bhutani samutpadyante |

 

tasminneva praliyante |

 

sa eva bahudha jayamanah sarvan paripati |

 

sa eva kadraveyo vyakaranajyotishadishastrani nirmimano

bahubhirmumukshubhirupasyamano'khilam bhuvamekasmin

shirshna siddharthavadavadhriyamanah sarvairmunibhih

samprarthyamanah sahasrashikharani meroh

shirobhiravaryamano mahavayvahankaram niracakara |

 

sa eva bhagavan bhagavantam bahudha vipriyamanah akhilena svena

rupena yuge yuge tenaiva jayamanah sa eva saumitriraikshvakah

sarvani dhanushashastrani sarvanyastrashastrani bahudha

vipriyamano rakshamsi sarvani vinighnamshcaturvarnyadharman

pravartayamasa |

 

sa eva bhagavan yugasandhikale sharadabhrasannikasho

rauhineyo vasudevah sarvani gadadyayudhashastrani

vyacakshano naikan rajanyamandalanniracikirshuh

bhubharamakhilam nicakhana |

 

sa eva bhagavan yuge turiye'pi brahmakule jayamanah sarva

upanishadah uddidhirshuh sarvani dharmashastrani

vistarayishnuh sarvanapi janan santarayishnuh

sarvanapi vaishnavan dharman vijrimbhayan

sarvanapi pashandan nicakhana |

 

sa esha jagadantaryami |

 

sa esha sarvatmakah |

 

sa eva mumukshubhirdhyeyah |

 

sa eva mokshapradah |

 

etam smritva sarvebhyah papebhyo mucyate |

 

tannama sankirtayan vishnusayujyam gacchati |

 

tadetad diva adhiyanah ratrikritam papam nashayati |

 

naktamadhiyano divasakritam papam nashayati |

 

tadetadvedanam rahasyam tadetadupanishadam rahasyam

etadadhiyanah sarvatratuphalam labhate

shantimeti manahshuddhimeti sarvatirthaphalam labhate

ya evam veda dehabandhadvimucyate

ityupanishat ||

 

|| iti dvitiyah khandah ||

 

harih om tatsat

 

om bhadram karnebhiriti shantih

 

|| iti krishnopanishatsamapta||

 

|| bharatiramanamukhyapranantargata shrikrishnarpanamastu||