Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > khausitakibrahmana upanisad

khaushitakibrahmana upanishad

 

|| kaushitakibrahmanopanishat ||

 

shrimatkaushitakividyavedyaprajnaparaksharam |

pratiyogivinirmuktabrahmamatram vicintaye ||

 

om vanme manasi pratishthita | mano me vaci pratishthitam |

        aviravirma edhi | vedasya ma anisthah | shrutam me ma

prahasih |

        anenadhitenahoratransandadhami | ritam vadishyami

| satyam vadishyami |

        tanmamavatu | tadvaktaramavatu | avatu mamavatu

vaktaram ||

 

citro ha vai gargyayaniryakshamana arunim vavre sa ha putram

shvetaketum prajighaya yajayeti tam hasinam papraccha

gautamasya putraste samvritam loke yasminmadhasyasyanyamaho

baddhva tasya loke dhasyasiti sa hovaca nahametadveda

hantacaryam pracchaniti sa ha pitaramasadya papracchetiti

ma prakshitkatham pratibravaniti sa hovacahamapyetanna veda

sadasyeva vayam svadhyayamadhitya haramahe yannah pare

dadatyehyubhau gamishyava iti || sa ha samitpanishcitram

gargyayanim praticakrama upayaniti tam hovaca brahmarhosi

gautama yo mamupaga ehi tva jnapayishyamiti || 1||

sa hovaca ye vaike casmallokatprayanti candramasameva te

sarve gacchanti tesham pranaih purvapaksha

apyayate'thaparapakshe na prajanayatyetadvai svargasya lokasya

dvaram yashcandramastam yatpratyaha tamatisrijate ya enam

pratyaha tamiha vrishtirbhutva varshati sa iha kito va

patango va shakunirva shardulo va simho va matsyo va

parashva va purusho vanyo vaiteshu sthaneshu pratyajayate

yathakarmam yathavidyam tamagatam pricchati ko'siti tam

pratibruyadvicakshanadritavo reta abhritam

pancadashatprasutatpitryavatastanma pumsi kartaryerayadhvam

pumsa kartra matari masishiktah sa jayamana upajayamano

dvadashatrayodasha upamaso dvadashatrayodashena pitra

santadvideham pratitadvideham tanma ritavo martyava arabhadhvam

tena satyena tapasarturasmyartavo'smi ko'si tvamasmiti

tamatisrijate || 2||

sa etam devayanam panthanamasadyagnilokamagacchati sa

vayulokam sa varunalokam sa adityalokam sa indralokam sa

prajapatilokam sa brahmalokam tasya ha va etasya

brahmalokasyarohrido muhurta yeshtiha viraja nadi tilyo

vrikshah sayujyam samsthanamaparajitamayatanamindraprajapati

dvaragopau vibhum pramitam vicakshanasandhyamitaujah prayankah

priya ca manasi pratirupa ca cakshushi

pushpanyadayavayatau vai ca

jagatyambashcambavayavashcapsarasom'bayanadyastamitthamvida

a gacchati tam brahmahabhidhavata mama yashasa virajam

vayam nadim prapannavanayam jigishyatiti || 3||

tam pancashatanyapsarasam pratidhavanti shatam malahastah

shatamanjanahastah shatam curnahastah shatam vasohastah

shatam kanahastastam brahmalankarenalankurvanti sa

brahmalankarenalankrito brahma vidvan brahmaivabhipraiti sa

agacchatyaram hridam tanmanasatyeti tamritva samprativido

majjanti sa agacchati muhurtanyeshtihamste'smadapadravanti

sa agacchati virajam nadim tam manasaivatyeti

tatsukritadushkrite dhunute tasya priya jnatayah

sukritamupayantyapriya dushkritam tadyatha rathena

dhavayanrathacakre paryavekshata evamahoratre paryavekshata evam

sukritadushkrite sarvani ca dvandvani sa esha visukrito

vidushkrito brahma vidvanbrahmaivabhipraiti ||4||

sa agacchati tilyam vriksham tam brahmagandhah pravishati sa

agacchati sayujyam samsthanam tam brahma sa pravishati

agacchatyaparajitamayatanam tam brahmatejah pravishati sa

agacchatindraprajapati dvaragopau tavasmadapadravatah sa

agacchati vibhupramitam tam brahmayashah pravishati sa

agacchati vicakshanamasandim brihadrathantare samani

purvau padau dhyaita naudhase caparau padau vairupavairaje

shakvararaivate tirashci sa prajna prajnaya hi vipashyati sa

agacchatyamitaujasam paryankam sa pranastasya bhutam ca

bhavishyacca purvau padau shrishcera caparau

brihadrathantare anucye bhadrayajnayajniye

shirshanyamricashca samani ca pracinatanam yajumshi

tirashcinani somamshava upastaranamudgitha upashrih

shrirupabarhanam tasminbrahmaste tamitthamvitpadenaivagra

arohati tam brahmaha ko'siti tam pratibruyat || 5||

riturasmyartavo'smyakashadyoneh sambhuto bharyayai retah

samvatsarasya tejobhutasya bhutasyatmabhutasya tvamatmasi

yastvamasi sohamasmiti tamaha ko'hamasmiti satyamiti bruyatkim

tadyatsatyamiti yadanyaddevebhyashca pranebhyashca tatsadatha

yaddevacca pranashca tadyam tadetaya vacabhivyahriyate

satyamityetavadidam sarvamidam sarvamasityevainam tadaha

tadetacchlokenapyuktam || 6||

yajudarah samashira asavrinmurtiravyayah | sa brahmeti hi

vijneya rishirbrahmamayo mahaniti ||

tamaha kena paumsrani namanyapnotiti praneneti bruyatkena

strinamaniti vaceti kena napumsakanamaniti manaseti kena

gandhaniti ghraneneti bruyatkena rupaniti cakshusheti kena

shabdaniti shrotreneti kenannarasaniti jihvayeti kena karmaniti

hastabhyamiti kena sukhaduhkhe iti sharireneti kenanandam ratim

prajapatimityupastheneti kenetya iti padabhyamiti kena dhiyo

vijnatavyam kamaniti prajnayeti prabruyattamahapo vai khalu

me hyasavayam te loka iti sa ya brahmani citirya vyashtistam

citim jayati tam vyashtim vyashnute ya evam veda ya evam veda

|| 7||

prathamo'dhyayah || 1||

 

prano brahmeti ha smaha kaushitakistasya ha va etasya pranasya

brahmano mano dutam vakpariveshtri cakshurgatram shrotram

samshravayitri yo ha va etasya pranasya brahmano mano dutam

veda dutavanbhavati yo vacam pariveshtrim

pariveshtrimanbhavati tasmai va etasmai pranaya brahmana etah

sarva devata ayacamana balim haranti tatho evasmai sarvani

bhutanyayacamanayaiva balim haranti ya evam veda

tasyopanishanna yacediti tadyatha gramam bhikshitva

labdhopavishennahagato dattamashniyamiti ya evainam

purastatpratyacakshiramsta evainamupamantrayante dadama ta

ityesha dharmo yacato bhavatyanantarastevainamupamantrayante

dadama ta iti || 1||

athata ekadhanavarodhanam

yadekadhanamabhidhyayatpaurnamasyam vamavasyam va

shuddhapakshe va punye nakshatre'gnimupasamadhaya parisamuhya

paristirya paryuksha purvadakshinam janvacya sruvena va

camasena va kamsena vaita ajyahutirjuhoti

vannamadevatavarodhini sa me'mushmadidamavarunddham tasyai

svaha cakshurnama devatavarodhini sa

me'mushmadidamavarunddham tasyai svaha shrotram nama

devatavarodhini sa me'mushmadidamavarunddham tasyai svaha

mano nama devatavarodhini sa me'mushmadidamavarunddham

tasyai svahaityatha dhumagandham

prajighayajyalepenanganyanuvimrijya

vacamyamo'bhipravrijyartham bravita dutam va

prahinuyallabhate haiva || 3||

athato daivasmaro yasya priyo bubhusheyasyai va esham

vaiteshamevaitasminparvanyagnimupasamadhayaitayaivavritaita

juhomyasau svaha cakshuste mayi juhomyasau svaha prajnanam te

mayi juhomyasau svahetyatha dhumagandham

prajighayajyalepenanganyanuvimrijya vacamyamo'bhipravrijya

samsparsham jigamishedapi vatadva

sambhashamanastishthetpriyo haiva bhavati smaranti haivasya ||

4||

athatah sayamannam pratardanamamtaramagnihotramityacakshate

yavadvai

purusho bhasate na tavatpranitum shaknoti pranam tada vaci

juhoti

yavadvai purushah praniti na tavadbhashitum shaknoti vacam

tada prane juhotyete'nante'mritahutirjagracca svapamshca

santatamavacchinnam juhotyatha ya anya ahutayo'ntavatyastah

karmamayyobhavantyetaddha vai purve vidvamso'gnihotram

juhavancakruh|| 5||

uktham brahmeti ha smaha shushkabhringarastadrigityupasita

sarvani hasmai bhutani shraishthyayabhyarcyante

tadyajurityupasita sarvani hasmai bhutani shraishthyaya

yujyante tatsametyupasita sarvani hasmai bhutani

shraishthyaya sannamante tacchrityupasita tadyasha

ityupasita tatteja ityupasita tadyathaitaccha stranam

shrimattamam yashasvitamam tejasvitamam bhavati tatho evaivam

vidvansarvesham bhutanam shrimattamo yashasvitamastejasvitamo

bhavati tametamaishtakam karmamayamatmanamadhvaryuh samskaroti

tasminyajurbhayam pravayati yajurmayam rinmayam hota rinmayam

samamayamudgata sa esha sarvasyai trayividyaya atmaisha uta

evasyatyaitadatma bhavati evam veda || 6||

athatah sarvajitah kaushitakeshrinyupasanani bhavanti

yajnopavitam kritvapa acamya trirudapatram

prasicyodyantamadityamupatishtheta vargo'si papmanam me

vrindhityetayaivavrita madhye santamudvargo'si papmanam ma

uddhrindhityetayaivavritaste yantam samvargo'si papmanam

me samvrindhiti yadahoratrabhyam papam karoti

santaddhrinkte || 7||

atha masi masyamavasyayam pashcaccandramasam

drishyamanamupatishthetaivavrita haritatrinabhyamatha vak

pratyasyati yatte susimam hridayamadhicandramasi shritam ||

tenamritatvasyeshanam maham pautramagham rudamiti na

hasmatpurvah prajah prayantiti na

jataputrasyathajataputrasyaha || apyasva sametu te sante

payamsi samuyantu vaja yamaditya

amshumapyayayantityetastisra rico japitva nasmakam pranena

prajaya pashubhirapyasveti daivimavritamavarta

adityasyavritamanvavartayati dakshinam bahumanvavartate || 8||

atha paurnamasyam purastaccandramasam

drishyamanamupatishthetaitayaivavrita somo rajasi

vicakshanah pancamukho'si prajapatirbrahmanasta ekam mukham

tena mukhena rajno'tsi tena mukhena mamannadam kuru || raja

ta ekam mukham tena mukhena vishotsi tenaiva mukhena mamannadam

kuru || shyenasta ekam mukham tena mukhena pakshino'tsi tena

mukhena mamannadam kuru || agnista ekam mukham tena mukhenemam

lokamatsi tena mukhena mamannadam kuru || sarvani bhutanityeva

pancamam mukham tena mukhena sarvani bhutanyatsi tena mukhena

mamannadam kuru || masmakam pranena prajaya

pashubhiravaksheshtha yo'smadveshti yam ca vayam

dvishmastasya pranena prajaya pashubhiravakshiyasveti

sthitirdaivimaavritamavarta adityasyavritamanvavartanta iti

dakshinam bahumanvavartate || 9||

atha samveshyanjayayai hridayamabhimrishet || yatte susime

hridaye hitamantah prajapatau || manye'ham mam tadvidvamsam

maham pautramagham rudamiti na hasmatpurvah prajah praiti ||

10||

atha proshyanputrasya murdhanamabhimrishati ||

angadangatsambhavasi hridayadadhijayase |

atma vai putranamasi sa jiva sharadah shatam || asaviti

namasya grihnati | ashma bhava parashurbhava hiranyamastritam

bhava | tejo vai putranamasi sa jiva sharadah shatam || asaviti

namasi grihnati| yena prajapatih prajah

paryagrihnitarishtyai tena tva parigrihnamyasavityathasya

dakshine karne japati || asme prayandhi

maghavannrijishinnitindrashreshthani dravinani dhehiti

macchetta ma vyathishthah shatam sharada ayusho jiva putra

| te namna murdhanamabhijighramyasaviti trirasya

murdhanamabhijighredgava tva hinkarenabhihinkaromiti

trirasya murdhanamabhihinkuryat || 11||

athato daivah parimara etadvai brahma dipyate

yadagnirjvalatyathaitanmriyate

yanna jvalati tasyadityameva tejo gacchati vayum prana etadvai

brahma

dipyate yathadityo drishyate'thaitanmriyate yanna drishyate tasya

candramasameva tejo gacchati vayum prana etadvai brahma dipyate

yaccandrama drishyate'thaitanmriyate yanna drishyate tasya

vidyutameva tejo

gacchati vayum prana etadvai brahma dipyate

yadvidyudvidyotate'thaitanmriyate

yanna vidyotate tasya vayumeva tejo gacchati vayum pranasta

va etah

sarva devata vayumeva pravishya vayau sripta na murcchante

tasmadeva

punarudirata ityadhidaivatamathadhyatmam || 12||

etadvai brahma dipyate yadvaca vadatyathaitanmriyate yanna valati

tasya cakshureva tejo gacchati pranam prana etadvai brahma

dipyate

yaccakshusha pashyatyathaitanmriyate yanna pashyati tasya

shrotrameva

tejo gacchati pranam prana etadvai brahma dipyate yacchotrena

shrinotyathaitanmriyate yanna shrinoti tasya mana eva tejo

gacchati

pranam prana etadvai brahma dipyate yanmanasa

dhyayatyathaitanmriyate

yanna dhyayati tasya pranameva tejo gacchati pranam pranasta

va

etah sarva devatah pranameva pravishya prane sripta na

murchante

tasmaddhaiva punarudirate tadyadiha va evamvidvamsa ubhau

parvatavabhipravarteyatam tusturshamano dakshinashcottarashca

na haivainam strinviyatamatha ya enam dvishanti yamshca

svayam

dveshti ta evam sarve parito mriyante || 13||

athato nihshreyasadanam eta ha vai devata aham shreyase

vivadamana asmacchariraduccakramustaddarubhutam

shishyethaitadvakpravivesha tadvaca vadacchishya

evathaitaccakshuh pravivesha tadvaca vadaccakshusha

pashyacchishya evathaitacchrotram pravivesha tadvaca

vadaccakshusha pashyacchrotrena shrinvanmanasa

dhyayacchishya evathaitatpranah pravivesha tattata eva

samuttasthau taddevah prane nihshreyasam vicintya pranameva

prajnatmanamabhisamstuya sahaitaih

sarvairasmallokaduccakramuste

vayupratishthakashatmanah svaryayustaho

evaivamvidvansarvesham

bhutanam pranameva prajnatmanamabhisamstuya sahaitaih

sarvairasmacchariradutkramati sa vayupratishthakashatma

na svareti tadbhavati yatraitaddevastatprapya tadamrito bhavati

yadamrita devah || 14||

athatah pitaputriyam sampradanamiti cacakshate pita putram

prashyahvayati navaistrinairagaram

samstiryagnimupasamadhayodakumbham sapatramupanidhayahatena

vasasa sampracchannah shyeta etya putra uparishtadabhinipadyata

indriyairasyendriyani samsprishyapi vasyabhimukhata

evasitathasmai samprayacchati vacam me tvayi dadhaniti pita

vacam te mayi dadha iti putrah pranam me tvayi dadhaniti pita

pranam te mayi dadha iti putrashcakshurme tvayi dadhaniti pita

cakshuste mayi dadha iti putrah shrotram me tvayi dadhaniti pita

shrotram te mayi dadha iti putro mano me tvayi dadhaniti pita

manaste mayi dadha iti putro'nnarasanme tvayi dadhaniti

pitannarasamste mayi dadha iti putrah karmani me tvayi

dadhaniti pita karmani te mayi dadha iti putrah sukhaduhkhe me

tvayi dadhaniti pita sukhaduhkhe te mayi dadha iti putra anandam

ratim prajaim me tvayi dadhaniti pita anandam ratim prajatim

te

mayi dadha iti putra ityam me tvayi dadhaniti pita ityam te mayi

dadha iti putro dhiyo vijnatavyam kamanme tvayi dadhaniti

piuta

dhiyo vijnatavyam kamamste mayi dadha iti putro'tha

dakshinavridupanishkramati tam pitanumantrayate yasho

brahmavarcasamannadyam kirtistva jushatamityathetarah

savyamamsamanvavekshate pani nantardhaya vasanantena va

pracchadya svargallokankamanavapnuhiti sa yadyagadah

syatputrasyaishvarye pita vasetpariva vrajedyayurvai

preyadyadevainam

samapayati tatha samapayitavyo bhavati tatha samapayitavyo

bhavati || 15|| 

iti dvitiyo'dhyayah || 2||

 

pratardano ha vai daivodasirindrasya priyam dhamopajagama yuddhena

paurushena ca tam hendra uvaca pratardana varam te dadaniti sa

hovaca pratardanastvameva vrinishva yam tvam manushyaya

hitatamam

manyasa iti tam hendra uvaca na vai varam parasmai vrinite

tvameva

vrinishvetyavaro vaitarhi kila ma iti hovaca pratardano'tho

khalvindrah

satyadeva neyaya satyam hindrah sa hovaca mameva

vijanihyetadevaham

manushyaya hitatamam manye yanmam vijaniyam trishirshanam

tvashtramahanamavanmukhanyatinsalavrikebhyah prayaccham

bahvih

sandha atikramya divi prahladinatrinamahamantarikshe

paulomanprithivyam kalakashyamstasya me tatra na loma ca

namiyate

sa yo mam vijaniyannasya kena ca karmana loko miyate na

matrivadhena

na pitrivadhena na steyena na bhrunahatyaya nasya papam ca na

cakrisho mukhannilam vettiti || 1||

sa hovaca prano'smi prajnatma tam

mamayuramritamityupasvayuh

pranah prano va ayuh prana uvacamritam

yavaddhyasmincharire

prano vasati tavadayuh pranena

hyevamushmimlloke'mritatvamapnoti

prajnaya satyasankalpam sa yo ma ayuramritamityupaste

sarvamayurasmimlloka evapnotyamritatvamakshitim svarge loke

taddhaika

ahurekabhuyam vai prana gacchantiti na hi kashcana

shaknuyatsakridvaca nama prajnapayitum cakshusha rupam

shrotrena shabdam manasa dhyanamityekabhuyam vai prana bhutva

ekaikam sarvanyevaitani prajnapayanti vacam vadatim sarve

prana

anuvadanti cakshuh pashyatsarve prana anupashyanti shrotram

shrinvatsarve prana anushrinvanti mano dhyayatsarve prana

anudhyayanti pranam pranantam sarve prana

anupranantityevamuhaivaitaditi hendra uvacastityeva prananam

nihshreyasadanamiti || 2||

jivati vagapeto mukanvipashyamo jivati

cakshurapeto'ndhanvipashyamo

jivati shrotrapeto badhiranvipashyamo jivato bahucchinno

jivatyurucchinna ityevam hi pashyama ityatha khalu prana eva

prajnatmedam shariram parigrihyotyapayati

tasmadetamevokthamupasita

yo vai pranah sa prajna ya va prajna sa pranah saha

hyetavasmincharire vasatah sahotkramatastasyaishaiva

drishtiretadvijnanam yatraitatpurushah suptah svapnam na

kancana

pashyatyathasminprana evaikadha bhavati tadainam

vaksarvairnamabhih

sahapyeti cakshuh sarvai rupaih sahapyeti shrotram sarvaih

shabdaih

sahapyeti manah sarvairdhyataih sahapyeti sa yada pratibudhyate

yathagnerjvalato visphulinga

vipratishtherannevamevaitasmadatmanah

prana yathayatanam vipratishthante pranebhyo deva devebhyo

lokastasyaishaiva siddhiretadvijnanam yatraitatpurusha arto

marishyannabalya nyetya moham naiti tadahurudakramiccittam na

shrinoti na pashyati vaca vadatyathasminprana evaikadha bhavati

tadainam vava sarvairnamabhih sahapyeti cakshuh sarvai rupaih

sahapyeti shrotram sarvaih shabdaih sahapyeti manah

sarvairdhyataih

sahapyeti sa yada pratibudhyate yathagnerjvalato visphulinga

vipratishtherannevamevaitasmadatmanah prana yathayatanam

vipratishthante pranebhyo deva devebhyo lokah || 3||

sa yadasmacchariradutkramati vagasmatsarvani

namanyabhivisrijate vaca sarvani namanyapnoti

prano'smatsarvangandhanabhivisrijate pranena

sarvangandhanapnoti cakshurasmatsarvani rupanyabhivisrijate

cakshusha sarvani rupanyapnoti

shrotramasmatsarvanchabdanabhivisrijate shrotrena

sarvanchabdanapnoti mano'smatsarvani dhyatanyabhivisrijate

manasa sarvani dhyatanyapnoti saisha prane sarvaptiryo vai

pranah sa prajna ya va prajna sa pranah sa ha

hyetavasmincharire vasatah sahatkramato'tha khalu yatha

prajnayam sarvani bhutanyeki bhavanti tadvyakhyasyamah ||

4||

vagevasma ekamangamududham tasyai nama parastatprativihita

bhutamatra ghranamevasya ekamangamududham tasya gandhah

parastatprativihita bhutamatra cakshurevasya

ekamangamududham

tasya rupam parastatprativihita bhutamatra shrotramevasya

ekamangamududham tasya shabdah parastatprativihita bhutamatra

jihvaivasya ekamangamududham tasyannarasah parastatprativihita

bhutamatra hastavevasya ekamangamududham tayoh karma

parastatprativihita bhutamatra shariramevasya

ekamangamududham

tasya sukhaduhkhe parastatprativihita bhutamatra upastha evasya

ekamangamududham tasyanando ratih prajatih parastatprativihita

bhutamatra padavevasya ekamangamududham tayoritya

parastatprativihita bhutamatra prajnaivasya

ekamangamududham

tasyai dhiyo vijnatavyam kamah parastatprativihita

bhutamatra || 5 ||

prajnaya vacam samaruhya vaca sarvani samanyapnoti

prajnaya pranam samaruhya pranena sarvangandhanapnoti

prajnaya cakshuh samaruhya sarvani rupanyapnoti prajnaya

shrotram samaruhya shrotrena sarvanchabdanapnoti prajnaya

jihvam samaruhya jihvaya sarvanannarasanapnoti prajnaya

hastau samaruhya hastabhyam sarvani karmanyapnoti prajnaya

shariram samaruhya sharirena sukhaduhkhe apnoti prajnayopastham

samaruhyopasthenanandam ratim prajatimapnoti prajnaya padau

samaruhya padabhyam sarva itya apnoti prajnayaiva dhiyam

samaruhya prajnayaiva dhiyo vijnatavyam kamanapnoti || 6||

na hi prajnapeta vannama kincana prajnapayedanyatra me

mano'bhudityaha nahametannama prajnasishamiti na hi

prajnapetah prano gandham kancana prajnapayedanyatra me

mano'bhudityaha nahametam gandham prajnasishamiti nahi

prajnapetam cakshu rupam kincana prajnapayedanyatra me

mano'bhudityaha nahametadrupam prajnasishamiti nahi

prajnapetam shrotram shabdam kancana prajnapayedanyatra me

mano'bhudityaha nahametam shabdam prajnasishamiti nahi

prajnapeta jihvannarasam kancana prajnapayedanyatra me

mano'bhudityaha nahametamannarasam prajnasishamiti nahi

prajnapetau hatau karma kincana prajnapetamanyatra me

mano'bhudityaha nahametatkarma prajnasishamiti nahi

prajnapetam shariram sukhaduhkham kincana prajnapayedanyatra

me mano'bhudityaha nahametatsukhaduhkham prajnasishamiti

nahi prajnapeta upastha anandam ratim prajatim kancana

prajnapayedanyatra me mano'bhudityaha nahametamanandam ratim

prajatim prajnasishamiti nahi prajnapetau padavityam

kancana prajnapayetamanyatra me mano'bhudityaha

nahametamityam

prajnasishamiti nahi prajnapeta dhih kacana siddhyenna

prajnatavyam prajnayet || 7||

na vacam vijijnasita vaktaram vidyanna gandham

vijijnasita

ghrataram vidyanna rupam vijijnasita rupavidam vidyanna

shabdam vijijnasita shrotaram vidyannannarasam

vijijnasitannarasavijnataram vidyanna karma vijijnasita

kartaram vidyanna sukhaduhkhe vijijnasita

sukhaduhkhayorvijnataram

vidyannanandam ratim prajatim vijijnasitanandasya rateh

prajatervijnataram vidyannetyam vijijnasitaitaram

vidyanna

mano vijijnasita mantaram vidyatta va eta dashaiva

bhutamatra

adhiprajnam dasha prajnamatra adhibhutam yaddhi

bhutamatra na

syurna prajnamatrah syuryadva prajnamatra na syurna

bhutamatrah

syuh || 8||

na hyanyatarato rupam kincana siddhyenno etannana tadyatha

rathasyareshu nemirarpita nabhavara arpita evamevaita

bhutamatrah

prajnamatra svarpitah prajnamatrah prane arpita esha

prana eva

prajnatmanando'jaro'mrito na sadhuna karmana bhuyanno

evasadhuna

karmana kaniyanesha hyevainam sadhukarma karayati tam

yamanvanuneshatyesha evainamasadhu karma karayati tam yamebhyo

lokebhyo

nunutsata esha lokapala esha lokadhipatiresha sarveshvarah sa

ma atmeti

vidyatsa ma atmeti vidyat || 9||

iti tritiyo'dhyayah ||

 

gargyo ha vai balakiranucanah samspashta asa

so'yamushinareshu

samvasanmatsyeshu kurupancaleshu kashivideheshviti

sahajatashatrum kashyametyovaca brahma te bravaniti tam

hovaca

ajatashatruh sahasram dadmasta etasyam vaci janako janaka iti

va u

jana dhavantiti || 1||

sa hovaca balakirya evaisha aditye purushastamevahamupasa iti

tam hovacajatashatrurmamaitasminsamavadayishtha

brihatpandaravasa atishthah sarvesham bhutanam murdheti

va

ahametamupasa iti sa yo haitamevamupaste'tishthah  sarvesham

bhutanam murdha bhavati || 2||

sa evaisha balakirya evaisha candramasi purushastamevaham

brahmopasa

iti tam hovacajatashatrurma maitasminsamavadayishthah somo

rajannasyatmeti va ahametamupasa iti sa yo

haitamevamupaste'nnasyatma

bhavati || 3||

sahovaca balakirya evaisha vidyuti purusha etamevaham

brahmopasa

iti tam hovacajatashatrurma

maitasminsamavadayishthastejasyatmeti

va ahametamupasa iti sa yo haitamevamupaste tejasyatma bhavati

|| 4||

sa hovaca balakirya evaisha stanayitnau purusha etamevaham

brahmopasa

iti tam hovacajatashatrurmamaitasminsamavadayishthah

shabdasyatmeti

va ahametamupasa iti sa yo haitamevamupaste shabdasyatma

bhavati || 5||

sa hovaca balakirya evaisha akashe purushastamevahamupasa

iti tam

hovacajatashatrurmamaitasminsamavadayishthah

purnamapravarti brahmeti

va ahametamupasa iti sa yo haitamevamupaste puryate prajaya

pashubhirno

eva svayam nasya praja pura kalatpravartate || 6||

sa hovaca balakirya evaisha vayau purushastamevahamupasa

iti tam hovacajatashatrurmamaitasminsamavadayishtha indro

vaikuntho'parajita seneti va ahametamupasa iti sa yo

haitamevamupaste jishnurha va parajishnuranyatarasya

jjyayanbhavati || 7||

sa hovaca balakirya evaisho'gnau purushastamevahamupasa iti

tam

hovacajatashatrurmamaitasminsamavadayishtha vishasahiriti

va

ahametamupasa iti sa yo haitamevamupaste vishasahirva esha

bhavati || 8||

sa hovaca balakirya evaisho'psu purushastamevahamupasa iti

tam

hovacajatashatrurmamaitasminsamavadayishtha namnyasyatmeti

va

ahametamupasa iti sa yo haitamevamupaste namnyasyatma

bhavatitiadhidaivatamathadhyatmam || 9||

sa hovaca balakirya evaisha adarshe purushastamevahamupasa

iti tam

hovacajatashatrurmamaitasminsamavadayishthah pratirupa iti

va

ahametamupasa iti sa yo haitamevamupaste pratirupo haivasya

prajayamajayate napratirupah || 10||

sa hovaca balakirya evaisha pratishrutkaya

purushastamevahamupasa

iti tam hovacajatashatrurmamaitasminsamavadayishtha

dvitiyo'napaga

iti va ahametamupasa iti sa yo haitamevamupaste vindate

dvitiyaddvitiyavanbhavati || 11||

sa hovaca balakirya evaisha shabdah purushamanveti

tamevahamupasa

iti tam hovacajatashatrurmamaitasminsamavadayishtha asuriti

va

ahametamupasa iti sa yo haitamevamupaste no eva svayam nasya

praja

purakalatsammohameti || 12||

sa hovaca balakirya evaisha cchayayam

purushastamevahamupasa

iti tam

hovacajatashatrurmamaitasminsamavadayishthamrityuriti

va ahametamupasa iti sa yo haitamevamupaste no eva svayam nasya

praja

pura kalatpramiyate || 13||

sa hovaca balakirya evaisha sharirah purushastamevahamupasa

iti tam hovacajatashatrurmamaitasminsamavadayishthah

prajapatiriti

va ahametamupasa iti sa yo haitamevamupaste prajayate prajaya

pashubhih || 14||

sa hovaca balakirya evaisha prajna atma yenaitatsuptah

svapnamacarati tamevahamupasa iti tam

hovacajatashatrurmamaitasminsamavadayishtha yamo rajeti

va ahametamupasa iti sa yo haitamevamupaste sarvam hasma idam

shraishthyaya gamyate || 15||

sa hovaca balakirya evaisha

dakshinekshanpurushastamevahamupasa

iti tam hovacajatashatrurmamaitasminsamavadayishtha nanna

atmagniratma jyotishta atmeti va ahametamupasa iti sa yo

haitamevamupasta etesham sarveshamatma bhavati || 16||

sa hovaca balakirya evaisha savyekshanpurushastamevahamupasa

iti

tam hovacajatashatrurmamaitasminsamavadayishthah

satyasyatma

vidyuta atma tejasa atmeti va ahametamupasa iti sa yo

haitamevamupasta etesham sarveshamatma bhavatiti || 17||

tata u ha balakistushnimasa tam hovacajatashatruretavannu

balakiti etavaddhiti hovaca balakistam

hovacajatashatrurmrisha vai kila ma samvadishtha brahma

te bravaniti hovaca yo vai balaka etesham purushanam

karta yasya vaitatkarma sa veditavya iti tata u ha balakih

samitpanih praticakramopayaniti tam hovacajatashatruh

pratilomarupameva syadyatkshatriyo brahmanamupanayitaihi vyeva

tva jnapayishyamiti tam ha panavabhipadya pravavraja tau

ha suptam purushamiyatustam hajatashatruramantrayancakre

brihatpandaravasah somarajanniti sa u ha tushnimeva shishye

tata u hainam yashtya vicikshepa sa tata eva samuttasthau tam

hovacajatashatruh kvaisha etadva loke purusho'shayishta

kvaitadabhutkuta etadagaditi tadu ha balakirna vijajnau || 18||

tam hovacajatashatruryatraisha etadbalake purusho'shayishta

yatraitadabhudyata etadagaddhita nama hridayasya nadyo

hridayatpuritatamabhipratanvanti yatha sahasradha kesho

vipatitastavadanvyah pingalasyanimna tishthante shuklasya

krishnasya pitasya lohitasyeti tasu tada bhavati yada suptah

svapnam na kancana pashyatyathasminprana evaikadha bhavati

tathainam vaksarvairnamabhih sahapyeti manah sarvairdhyataih

sahapyeti cakshuh sarvai rupaih sahapyeti shrotram sarvaih

shabdaih sahapyeti manah sarvairdhyataih sahapyeti sa yada

pratibudhyate yathagnerjvalato visphulinga

vipratishtherannevamevaitasmadatmanah prana yathayatanam

vipratishthante pranebhyo deva devebhyo lokastadyatha kshurah

kshuradhyane hitah syadvishvambharo va vishvambharakulaya

evamevaisha prajna atmedam shariramanupravishta a lomabhya

a nakhebhyah || 19||

tametamatmanametamatmano'nvavasyati yatha shreshthinam

svastadyatha shreshthaih svairbhunkte yatha va shreshthinam

sva bhunjanta evamevaisha prajna atmaitairatmabhirbhunkte |

yatha shreshthi svairevam vaitamatmanameta atmano'nvavasyanti

yatha shreshthinam svah sa yavaddha va indra etamatmanam na

vijajnau tavadenamasura abhibabhuvuh sa yada vijajnavatha

hatvasuranvijitya sarvesham bhutanam shraishthyam

svarajyamadhipatyam paryeti tatho evaivam vidvansarvesham

bhutanam shraishthyam svarajyamadhipatyam paryeti ya evam

veda ya evam veda || 20||  

iti caturtho'dhyayah || 4||

 

om vanme manasiti shantih ||

 

iti kaushitakibrahmanopanishatsamapta ||