Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > khatharudra upanisad

khatharudra upanishad

 

parivrajyadharmapugalankara yatpadam yayuh |

tadaham kathavidyartham ramacandrapadam bhaje ||

om sahanavavatu saha nau bhunaktu saha viryam karavavahai ||

tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai ||

om shantih shantih shantih ||

harih om || deva ha vai bhagavantamabruvannadhihi bhagavanbrahmavidyam |

sa prajapatirabravitsashikhankeshannishkritya visrijya yajnopavitam

nishkritya putram drishtva tvam brahma tvam yajnastvam vashatkara-

stvamonkarastvam svaha tvam svadha tvam dhata tvam vidhata tvam

pratishtha'siti vadet | atha putro vadatyaham brahmaham yajno'ham

vashatkaro'hamonkaro'ham svahaham svadhaham dhataham

vidhataham tvashtaham pratishthasmiti |

tanyetanyanuvrajannashrumapatayet |

yadashrumapatayetprajam vicchindyat |

pradakshinamavrittyaitaccaitaccanavekshamanah pratyayanti |

sa svargyo bhavati brahmacari vedamadhitya vedoktacaritabrahmacaryo

daranahritya putranutpadya tananupadibhirvitatyeshtva ca

shaktito yajnaih | tasya sannyaso gurubhiranujnatasya bandhavaishca |

so'ranyam paretya dvadasharatram payasagnihotram juhuyat |

dvadasharatram payobhaksha syat | dvadasharatrasyante

agnaye vaishvanaraya prajapataye ca prajapatyam carum

vaishnavam trikapalamagnim samsthitani purvani darupatranyagnau

juhuyat | mrinmayanyapsu juhuyat | taijasani gurave dadyat |

ma tvam mamapahaya paragah | naham tvamapahaya paragamiti |

garhapatyadakshinagnyahavaniyeshvaranideshadbhasmamushtim

pibedityeke | sashikhankeshannishkritya visrijya yajnopavitam

bhuhsvahetyapsu juhuyat | ata urdhvamanashanamapam pravesha-

magnipravesham viradhvanam mahaprasthanam vriddhashramam va

gacchet | payasa yam prashniyatso'sya sayamhomah | yatpratah

so'yam pratah | yaddarshe taddarshanam | yatpaurnamasye  tatpaurnamasyam |

yadvasante keshashmashrulomanakhani vapayetso'syagnishtomah |

sannyasyagnim na punaravartayenmrityurjayamavahamityadhyatma-

mantranpathet | svasti sarvajivebhya ityuktvatmanamananyam dhyayan tadurdhvabahurvimuktamargo bhavet |

aniketashcaret | bhikshashi yatkincinnadyat | lavaikam na dhavayejjantusamrakshanartham varshavarjamiti | tadapi shloka bhavanti | 

kundikam camasam shikyam trivishtamupanahau |

shitopaghatinim kantham kaupinacchadanam tatha || 1||

pavitram jnanashatim ca uttarasangameva ca |

yajnopavitam vedamshca sarvam tadvarjayedyatih || 2||

snanam panam tatha shaucamadbhih putabhiracaret |

nadipulinashayi syaddevagareshu va svapet || 3||

natyartham sukhaduhkhabhyam shariramupatayet |

stuyamano na tusheta nindito na shapetparan || 4||

brahmacaryena santishthedapramadena maskari |

darshanam sparshanam kelih kirtanam guhyabhashanam || 5||

sankalpo'dhyavasayashca kriyannirvrittireva ca |

etanmaithunamashtangam pravadanti manishinah || 6||

viparitam brahmacaryamanushtheyam mumukshubhih |

yajjagadbhasakam bhanam nityam bhati svatah sphurat || 7||

sa eva jagatah sakshi sarvatma vimalakritih |

pratishtha sarvabhutanam prajnanaghanalakshanah || 8||

na karmana na prajaya na canyenapi kecit |

brahmavedanamatrena brahmapnotyeva manavah || 9||

tadvidya vishayam brahma satyajnanasukhadvayam |

samsare ca guhavacye mayajnanadisanjnake || 10||

nihitam brahma yo veda parame vyomni sanjnite |

so'shnute sakalankamankramenaiva dvijottamah || 11||

pratyagatmanamajnanamayashakteshca sakshinam |

ekam brahmahamasmiti brahmaiva bhavati svayam || 12||

brahmabhutatmanastasmadetasmacchktimishritat |

apancikrita akashasambhuto rajjusarpavat || 13||

akashadvayusanjnastu sparsho'pancikritah punah |

vayoragnistatha cagnerapa adbhyo vasundhara || 14||

tani bhutani sukshmani pancikrityeshvarastada |

tebhya eva visrishtam tadbrahmandadi shivena ha || 15||

brahmandasyodare deva danava yakshakinnarah |

manushyah pashupakshyadyastattatkarmanusaratah || 16||

asthisnayvadirupo'yam shariram bhati dehinam |

yo'yamannamayo hyatma bhati sarvasharirinah || 17||

tatah pranamayo hyatma vibhinnashcantarah sthitah |

tato vijnana atma tu tato'nyashcantarah svatah || 18||

anandamaya atma tu tato'nyashcantarasthitah |

yo'yamannamayah so'yam purnah pranamayena tu || 19||

manomayena prano'pi tatha purnah svabhavatah |

tatha manomayo hyatma purno jnanamayena tu || 20||

anandena sada purnah sada jnanamayah sukham |

tathanandamayashcapi brahmano'nyena sakshina || 21||

sarvantarena purnashca brahma nanyena kenacit |

yadidam brahmapucchakhyam satyajnanadvayatmakam || 22||

sarameva rasam labdhva sakshaddehi sanatanam |

sukhi bhavati sarvatra anyatha sukhata kutah || 23||

asatyasminparanande svatmabhute'khilatmanam |

ko jivati naro jantuh ko va nityam viceshtate || 24||

tasmatsarvatmana citte bhasamano hyasau narah |

anandayati duhkhadhyam jivatmanam sada janah || 25||

yada hyevaisha etasminnadrishyatvadilakshane |

nirbhedam paramadvaitam vindate ca mahayatih || 26||

tadevabhayamatyantakalyanam paramamritam |

sadrupam paramam brahma triparicchedavarjitam || 27||

yada hyevaisha etasminnalpamapyantaram narah |

vijanati tada tasya bhayam syannatra samshayah || 28||

asyaivanandakoshena stambanta vishnupurvakah |

bhavanti sukhino nityam taratamyakramena tu || 29||

tattatpadaviraktasya shrotriyasya prasadinah |

svarupabhuta anandah svayam bhati pare yatha || 30||

nimittam kincidashritya khalu shabdah pravartate |

yato vaco nivartante nimittanamabhavatah || 31||

nirvisheshe paranande katham shabdah pravartate |

tasmadetanmanah sukshmam vyavritam sarvagocaram || 32||

yasmacchrotratvagakshyadikhadikarmendriyani ca |

vyavrittani param praptum na samarthani tani tu || 33||

tadbrahmanandamadvandvam nirgunam satyacidghanam |

viditva svatmarupena na bibheti kutashcana || 34||

evam yastu vijanati svagurorupadeshatah |

sa sadhvasadhukarmabhyam sada na tapati prabhuh || 35||

tapyatapakarupena vibhatamakhilam jagat |

pratyagatmataya bhati jnanadvedantavakyajat || 36||

shuddhamishvarachaitanyam jivachaitanyameva ca |

pramata ca pramanam ca prameyam ca phalam tatha || 37||

iti saptavidham proktam bhidyate vyavaharatah |

mayopadhivinirmuktam shuddhamityabhidhiyate || 38||

mayasambandhatashcesho jivo'vidyavashastatha |

antahkaranasambandhatpramatetyabhidhiyate || 39||

tatha tadvrittisambandhatpramanamiti kathyate |

ajnatamapi chaitanyam prameyamiti kathyate || 40||

tatha jnatam ca chaitanyam phalamityabhidhiyate |

sarvopadhivinirmuktam svatmanam bhavayetsudhih || 41||

evam yo veda tattvena brahmabhuyaya kalpate |

sarvavedantasiddhantasaram vacmi yatharthatah || 42||

svayam mritva svayam bhutva svayamevavashishyate || ityupanishat ||

om sahanavavatu saha nau bhunaktu saha viryam karavavahai ||

tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai ||

om shantih shantih shantih || harih om tatsat ||

iti katharudropanishatsamapta ||