Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > kenopanisat

kenopanishat

|| atha kenopanishat ||

 

om apyayantu mamangani vakpranashcakshuh

shrotramatho balamindriyani ca sarvani |

sarvam brahmaupanishadam

ma'ham brahma nirakuryam ma ma brahma

nirakarodanirakaranamastvanirakaranam me'stu |

tadatmani nirate ya

upanishatsu dharmaste mayi santu te mayi santu |

 

          om shantih shantih shantih ||

 

Part I

 

om keneshitam patati preshitam manah

    kena pranah prathamah praiti yuktah |

keneshitam vacamimam vadanti

    cakshuh shrotram ka u devo yunakti || 1||

 

shrotrasya shrotram manaso mano yad

    vaco ha vacam sa u pranasya pranah |

cakshushashcakshuratimucya dhirah

    pretyasmallokadamrita bhavanti || 2||

 

na tatra cakshurgacchati na vaggacchati no manah |

na vidmo na vijanimo yathaitadanushishyat || 3||

 

anyadeva tadviditadatho aviditadadhi |

iti shushruma purvesham ye nastadvyacacakshire || 4||

 

yadvaca'nabhyuditam yena vagabhyudyate |

tadeva brahma tvam viddhi nedam yadidamupasate || 5||

 

yanmanasa na manute yenahurmano matam |

tadeva brahma tvam viddhi nedam yadidamupasate || 6||

 

yaccakshusha na pashyati yena cakshuDshi pashyati |

tadeva brahma tvam viddhi nedam yadidamupasate || 7||

 

yacchrotrena na shrinoti yena shrotramidam shrutam |

tadeva brahma tvam viddhi nedam yadidamupasate || 8||

 

yatpranena na praniti yena pranah praniyate |

tadeva brahma tvam viddhi nedam yadidamupasate || 9||

 

          || iti kenopanishadi prathamah khandah ||

 

Part II

 

yadi manyase suvedeti daharamevapi

    nunam tvam vettha brahmano rupam |

yadasya tvam yadasya deveshvatha nu

    mimaDsyemeva te manye viditam || 1||

 

naham manye suvedeti no na vedeti veda ca |

yo nastadveda tadveda no na vedeti veda ca || 2||

 

yasyamatam tasya matam matam yasya na veda sah |

avijnatam vijanatam vijnatamavijanatam || 3||

 

pratibodhaviditam matamamritatvam hi vindate |

atmana vindate viryam vidyaya vindate'mritam || 4||

 

iha cedavedidatha satyamasti

    na cedihavedinmahati vinashtih |

bhuteshu bhuteshu vicitya dhirah

    pretyasmallokadamrita bhavanti || 5||

 

       || iti kenopanishadi dvitiyah khandah ||

 

Part III

 

brahma ha devebhyo vijigye tasya ha brahmano

vijaye deva amahiyanta || 1||

 

ta aikshantasmakamevayam vijayo'smakamevayam mahimeti |

taddhaisham vijajnau tebhyo ha pradurbabhuva tanna vyajanata

kimidam yakshamiti || 2||

 

te'gnimabruvanjataveda etadvijanihi

kimidam yakshamiti tatheti || 3||

 

tadabhyadravattamabhyavadatko'sityagnirva

ahamasmityabravijjataveda va ahamasmiti || 4||

 

tasmiDstvayi kim viryamityapidaD sarvam

daheyam yadidam prithivyamiti || 5||

 

tasmai trinam nidadhavetaddaheti |

tadupapreyaya sarvajavena tanna shashaka dagdhum sa tata eva

nivavrite naitadashakam vijnatum yadetadyakshamiti || 6||

 

atha vayumabruvanvayavetadvijanihi

kimetadyakshamiti tatheti || 7||

 

tadabhyadravattamabhyavadatko'siti vayurva

ahamasmityabravinmatarishva va ahamasmiti || 8||

 

tasmiDstvayi kim viryamityapidaD

sarvamadadiya yadidam prithivyamiti || 9||

 

tasmai trinam nidadhavetadadatsveti

tadupapreyaya sarvajavena tanna shashakadatum sa tata eva

nivavrite naitadashakam vijnatum yadetadyakshamiti || 10||

 

athendramabruvanmaghavannetadvijanihi kimetadyakshamiti tatheti

tadabhyadravattasmattirodadhe || 11||

 

sa tasminnevakashe striyamajagama bahushobhamanamumaD

haimavatim taDhovaca kimetadyakshamiti || 12||

 

          || iti kenopanishadi tritiyah khandah ||

 

Part IV

 

sa brahmeti hovaca brahmano va etadvijaye mahiyadhvamiti

tato haiva vidancakara brahmeti || 1||

 

tasmadva ete deva atitaramivanyandevanyadagnirvayurindraste

hyenannedishtham pasparshuste hyenatprathamo vidancakara brahmeti || 2||

 

tasmadva indro'titaramivanyandevansa

hyenannedishtham pasparsha sa hyenatprathamo vidancakara brahmeti || 3||

 

tasyaisha adesho yadetadvidyuto vyadyutada3Extra `aa'kaar is used in the sense of comparison itin nyamimishada3

ityadhidaivatam || 4||

 

athadhyatmam yaddetadgacchativa ca mano'nena

caitadupasmaratyabhikshnaD sankalpah || 5||

 

taddha tadvanam nama tadvanamityupasitavyam sa ya etadevam vedabhi

hainaD sarvani bhutani samvanchanti || 6||

 

upanishadam bho bruhityukta ta upanishadbrahmim vava ta

upanishadamabrumeti || 7||

 

tasai tapo damah karmeti pratishtha vedah sarvangani

satyamayatanam || 8||

 

yo va etamevam vedapahatya papmanamanante svarge

loke jyeye pratitishthati pratitishthati || 9||

 

          || iti kenopanishadi caturthah khandah ||

 

om apyayantu mamangani vakpranashcakshuh

shrotramatho balamindriyani ca sarvani |

sarvam brahmaupanishadam

ma'ham brahma nirakuryam ma ma brahma

nirakarodanirakaranamastvanirakaranam me'stu |

tadatmani nirate ya

upanishatsu dharmaste mayi santu te mayi santu |

 

          om shantih shantih shantih ||

 

          || iti kenopanishad ||