Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > kathopanisad > Part II

Part II

Canto I

paranci khani vyatrinat svayambhu-

††† stasmatparanpashyati nantaratman |

kashciddhirah pratyagatmanamaiksha-

††† davrittacakshuramritatvamicchan || 1||

paracah kamananuyanti bala-

††† ste mrityoryanti vitatasya pasham |

atha dhira amritatvam viditva

††† dhruvamadhruveshviha na prarthayante || 2||

yena rupam rasam gandham shabdan sparsham shca maithunan |

etenaiva vijanati kimatra parishishyate | etadvai tat || 3||

svapnantam jagaritantam cobhau yenanupashyati |

mahantam vibhumatmanam matva dhiro na shocati || 4||

ya imam madhvadam veda atmanam jivamantikat |

ishanam bhutabhavyasya na tato vijugupsate | etadvai tat || 5||

yah purvam tapaso jatamadbhyah purvamajayata |

guham pravishya tishthantam yo bhutebhirvyapashyata | etadvai tat || 6||

ya pranena sambhavatyaditirdevatamayi |

guham pravishya tishthantim ya bhutebhirvyajayata | etadvai tat || 7||

aranyornihito jataveda garbha iva subhrito garbhinibhih |

dive dive idyo jagrivadbhihavishmadbhirmanushyebhiragnih | etadvai tat || 8||

yatashcodeti suryo'stam yatra ca gacchati |

tam devah sarve'rpitastadu natyeti kashcana | etadvai tat || 9||

yadeveha yatadamutra yadamutra tadanviha |

mrityoh sa mrityumapnoti ya iha naneva pashyati || 10||

manasaivedamaptavyam neha nana'sti kincana |

mrityoh sa mrityum gacchati ya iha naneva pashyati || 11||

angushthamatrah purusho madhya atmani tishthati |

ishanam bhutabhavyasya na tato vijugupsate | etadvai tat || 12||

angushthamatrah purusho jyotirivadhumakah |

ishano bhutabhavyasya sa evadya sa u shvah | etadvai tat || 13||

yathodakam durge vrishtam parvateshu vidhavati |

evam dharman prithak pashyamstanevanuvidhavati || 14||

yathodakam shuddhe shuddhamasiktam tadrigeva bhavati |

evam munervijanata atma bhavati gautama || 15||

iti kathakopanishadi dvitiyadhyaye prathama valli ||

Part II

Canto II

puramekadashadvaramajasyavakracetasah |

anushthaya na shocati vimuktashca vimucyate | etadvai tat || 1||

ham sah shucishadvasurantarikshasad

††† hota vedishadatithirduronasat |

nrishadvarasadritasadvyomasad

††† abja goja ritaja adrija ritam brihat || 2||

urdhvam pranamunnayatyapanam pratyagasyati |

madhye vamanamasinam vishve deva upasate || 3||

asya visramsamanasya sharirasthasya dehinah |

dehadvimucyamanasya kimatra parishishyate | etadvai tat || 4||

na pranena napanena martyo jivati kashcana |

itarena tu jivanti yasminnetavupashritau || 5||

hanta ta idam pravakshyami guhyam brahma sanatanam |

yatha ca maranam prapya atma bhavati gautama || 6||

yonimanye prapadyante shariratvaya dehinah |

sthanumanye'nusamyanti yathakarma yathashrutam || 7||

ya esha supteshu jagarti kamam kamam purusho nirmimanah |

tadeva shukram tadbrahma tedevamritamucyate |

tasmim llokah shritah sarve tadu natyeti kashcana | etadvai tat || 8||

agniryathaiko bhuvanam pravishto

††† rupam rupam pratirupo babhuva |

ekastatha sarvabhutantaratma

††† rupam rupam pratirupo bahishca || 9||

vayuryathaiko bhuvanam pravishto

††† rupam rupam pratirupo babhuva |

ekastatha sarvabhutantaratma

††† rupam rupam pratirupo bahishca || 10||

suryo yatha sarvalokasya cakshuh

††† na lipyate cakshushairbahyadoshaih |

ekastatha sarvabhutantaratma

††† na lipyate lokaduhkhena bahyah || 11||

eko vashi sarvabhutantaratma

††† ekam rupam bahudha yah karoti |

tamatmastham ye'nupashyanti dhirah

††† tesham sukham shashvatam netaresham || 12||

nityo'nityanam cetanashcetananam

††† eko bahunam yo vidadhati kaman |

tamatmastham ye'nupashyanti dhirah

††† tesham shantihshashvati netaresham || 13||

tadetaditi manyante'nirdeshyam paramam sukham |

katham nu tadvijaniyam kimu bhati vibhati va || 14||

na tatra suryo bhati na candratarakam

††† nema vidyuto bhanti kuto'yamagnih |

tameva bhantamanubhati sarvam

††† tasya bhasa sarvamidam vibhati || 15||

iti kathopanishadi dvitiyadhyaye dvitiya valli ||

Part II

Canto III

urdhvamulo'vakshakha esho'shvatthah sanatanah |

tadeva shukram tadbrahma tadevamritamucyate |

tasmim llokah shritah sarve tadu natyeti kashcana | etadvai tat || 1||

yadidam kim ca jagat sarvam prana ejati nihsritam |

mahadbhayam vajramudyatam ya etadviduramritaste bhavanti || 2||

bhayadasyagnistapati bhayattapati suryah |

bhayadindrashca vayushca mrityurdhavati pancamah || 3||

iha cedashakadboddhum praksharirasya visrasah |

tatah sargeshu lokeshu shariratvaya kalpate || 4||

yatha''darshe tatha''tmani yatha svapne tatha pitriloke |

yatha'psu pariva dadrishe tatha gandharvaloke

chayatapayoriva brahmaloke || 5||

indriyanam prithagbhavamudayastamayau ca yat |

prithagutpadyamananam matva dhiro na shocati || 6||

indriyebhyah param mano manasah sattvamuttamam |

sattvadadhi mahanatma mahato'vyaktamuttamam || 7||

avyaktattu parah purusho vyapako'linga eva ca |

yam jnatva mucyate janturamritatvam ca gacchati || 8||

na sandrishe tishthati rupamasya

††† na cakshusha pashyati kashcanainam |

hrida manisha manasa'bhiklripto

††† ya etadviduramritaste bhavanti || 9||

yada pancavatishthante jnanani manasa saha |

buddhishca na viceshtate tamahuh paramam gatim || 10||

tam yogamiti manyante sthiramindriyadharanam |

apramattastada bhavati yogo hi prabhavapyayau || 11||

naiva vaca na manasa praptum shakyo na cakshusha |

astiti bruvato'nyatra katham tadupalabhyate || 12||

astityevopalabdhavyastattvabhavena cobhayoh |

astityevopalabdhasya tattvabhavah prasidati || 13||

yada sarve pramucyante kama ye'sya hridi shritah |

atha martyo'mrito bhavatyatra brahma samashnute || 14||

yatha sarve prabhidyante hridayasyeha granthayah |

atha martyo'mrito bhavatyetavaddhyanushasanam || 15||

shatam caika cam hridayasya nadya-

††† stasam murdhanamabhinihsritaika |

tayordhvamayannamritatvameti

††† vishvanžanya utkramane bhavanti || 16||

ažgushthamatrah purusho'ntaratma

††† sada jananam hridaye sannivishtah |

tam svacchariratpravrihenmunjadiveshikam dhairyena |

tam vidyacchukramamritam tam vidyacchukramamritamiti || 17||

mrityuproktam naciketo'tha labdhva

††† vidyametam yogavidhim ca kritsnam |

brahmaprapto virajo'bhudvimrityu-

††† ranyo'pyevam yo vidadhyatmameva || 18||

saha navavatu | saha nau bhunaktu | saha viryam karavavahai |

tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai || 19||

om shantih shantih shantih ||

iti kathakopanishadi dvitiyadhyaye tritiya valli ||

om saha navavatu | saha nau bhunaktu | sahaviryam karavavahai |

tejasvi navadhitamastu | ma vidvishavahai ||

om shantih shantih shantih ||

om tat sat ||