Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > kathopanisad > Contents

kathopanishad

 

    om

  || atha kathopanishad ||

 

om saha navavatu | saha nau bhunaktu | sahaviryam karavavahai |

tejasvi navadhitamastu | ma vidvishavahai ||

 

  om shantih shantih shantih ||