Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > kalisantaranopanisat

kalisantaranopanishat

 

om saha navavatu | saha nau bhunaktu |

saha viryankaravavahai |

tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai |

om shantih shantih shantih |

 

harih om | dvaparante narado brahmanam jagama katham bhagavan gam

paryatan kalim santareyamiti |

sa hovaca brahma sadhu prishto'smi sarvashrutirahasyam gopyam

tacchrinu yena kalisamsaram tarishyasi |

bhagavata adipurushasya narayanasya namoccaranamatrena

nirdhritakalirbhavatiti || 1 ||

 

naradah punah papraccha tannama kimiti | sa hovaca hiranyagarbhah |

 

hare rama hare rama rama rama hare hare |

 

hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare ||

 

iti shodashakam namnam kalikalmashanashanam |

 

natah parataropayah sarvavedeshu drishyate ||

 

shodashakalavritasya jivasyavaranavinashanam |

tatah prakashate param brahma meghapaye ravirashmimandaliveti || 2 ||

 

punarnaradah papraccha bhagavan ko'sya vidhiriti |

tam hovaca nasya vidhiriti |

sarvada shucirashucirva pathan brahmanah salokatam samipatam

sarupatam sayujyameti |

yadasya shodashakasya sardhatrikotirjapati tada brahmahatyam tarati |

tarati virahatyam |

svarnasteyat puto bhavati |

vrishaligamanat puto bhavati |

pitridevamanushyanamapakarat puto bhavati |

sarvadharmaparityagapapat sadyah shucitamapnuyat |

sadyo mucyate sadyo mucyate ityupanishat || 3 ||

 

om saha navavatu | saha nau bhunaktu |

saha viryankaravavahai |

tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai |

om shantih shantih shantih |