Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > kalagnirudropanisat

kalagnirudropanisat|| 30 ||

 

brahmajnanopayataya yadvibhutih prakirtita |

tamaham kalagnirudram bhajatam svatmadam bhaje ||

 

om saha navavatu saha nau bhunaktu

sahaviryam karavavahai

tejasvinavadhitamastu

ma vidvisavahai

om santih santih santih ||

 

om atha kalagnirudropanisadah

samvartako'gnirrsiranustupchandah

shrikalagnirudro devata

shrikalagnirudraprityarthe

bhasmatripundradharane viniyogah ||

atha kalagnirudram bhagavantam sanatkumarah papraccha

adhihi bhagavamstripundravidhim satattvam

kim dravyam kiyatsthanam katipramanam ka rekha

ke mantrah ka saktih kim daivatam

kah karta kim phalamiti ca |

tam hovaca bhagavankalagnirudrah

yaddravyam tadagneyam bhasma

sadyojatadipancabrahmamantraih

parigrhyagniriti bhasma vayuriti bhasma jalamiti bhasma

sthalamiti bhasma vyometi bhasmetyanenabhimantrya

manastoka iti samuddhrtya

ma no mahantamiti jalena samsrjya

triyayusamiti sirolalatavaksahskandhesu

triyayusaistryambakaistrisaktibhistiryaktisro

rekhah prakurvita vratametacchambhavam

sarvesu devesu vedavadibhiruktam

bhavati tasmattatsamacarenmumuksurna punarbhavaya ||

atha sanatkumarah papraccha pramanamasya

tripundradharanasya tridha rekha

bhavatyalalatadacaksusoramurdhnorabhruvormadhyatasca

yasya prathama rekha sa garhapatyascakaro

rajobhurlokah svatma kriyasaktirrgvedah

pratahsavanam mahesvaro devateti yasya dvitiya rekha

sa daksinagnirukarah satvamantariksamantaratma-

cecchasaktiryajurvedo madhyandinam savanam

sadasivo devateti yasya trtiya rekha sahavaniyo makarastamo

dyaurlokah paramatma jnanasaktih samavedastrtiyasavanam

mahadevo devateti evam tripundravidhim bhasmana karoti

yo vidvanbrahmacari grhi vanaprastho yatirva

sa mahapatakopapatakebhyah puto bhavati

sa sarvesu tirthesu snato bhavati

sa sarvanvedanadhito bhavati

sa sarvandevanjnato bhavati

sa satatam sakalarudramantrajapi bhavati

sa sakalabhoganbhunkte deham tyaktva sivasayujyameti na

sa punaravartate na sa punaravartata

ityaha bhagavankalagnirudrah ||

yastvetadvadhite so'pyevameva bhavatityom satyamityupanisat || 30 ||

 

om saha navavatu saha nau bhunaktu

sahaviryam karavavahai

tejasvinavadhitamastu

ma vidvisavahai

om santih santih santih ||

 

iti kalagnirudropanisatsamapta ||