Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > jabali upanisad

jabali upanisad

 

jabalyupanisadvedyapadatattvasvarupakam |

paramaisvaryavibhavam ramacandrapadam bhaje ||

om apyayantu mamangani vakpranascaksuh

srotramatho balamindriyani ca || sarvani sarvam

brahmopanisadam maham brahma nirakuryam ma ma

brahma nirakarodanirakaranamastvanirakaranam mestu

tadatmani nirate ya upanisatsu dharmaste mayi santu te mayi santu ||

om santih santih santih ||

harih om || atha hainam bhagavantam jabalim paippaladih

papraccha bhagavanme bruhi paramatattvarahasyam | kim

tattvam ko jivah kah pasuh ka isah ko moksopaya iti |

sa tam hovaca sadhu prstam sarvam nivedayami

yathajnatamiti | punah sa tamuvaca kutastvaya jnatamiti |

punah sa tamuvaca sadananaditi | punah sa tamuvaca

tenatha kuto jnatamiti | punah sa tamuvaca tenesanaditi |

punah sa tamuvaca katham tasmattena jnatamiti | punah sa

tamuvaca tadupasanaditi | punah sa tamuvaca bhagavankrpaya

me sarahasyam sarvam nivedayeti | sa tena prstah sarvam

nivedayamasa tattvam | pasupatirahankaravistah

samsari jivah sa eva pasuh | sarvajnah pancakrtyasampannah

sarvesvara isah pasupatih | ke pasava iti punah sa tamuvaca jivah

pasava uktah | tatpatitvatpasupatih | sa punastam hovaca katham

jivah pasava iti | katham tatpatiriti | sa tamuvaca yatha trnasino

vivekahinah parapresyah krsyadikarmasu niyuktah

sakaladuhkhasahah svasvamibadhyamana gavadayah pasavah |

yatha tatsvamina iva sarvajna isah pasupatih | tajjnanam

kenopayena jayate | punah sa tamuvaca vibhutidharanadeva |

tatprakarah kathamiti | kutrakutra dharyam | punah sa tamuvaca

sadyojatadipancabrahmamantrairbhasma sangrhyagniriti

bhasmetyanenabhimantrya manastoka iti samuddhrtya jalena

samsrjya tryayupamiti sirolalatavaksahskandhesviti

tisrbhistryayupaistriyambakaistisro rekhah prakurvita |

vratametacchambhavam sarvesu vedesu vedavadibhiruktam

bhavati | tatsamacarenmumuksurna punarbhavaya | atha

sanatkumarah pramanam prcchati | tripundradharanasya

tridhah rekha alalatadacaksusorabhruvormadhyatasca |

yasya prathama rekha sa garhapatyascakaro rajo bhurlokah

svatma kriyasaktih rgvedah pratahsavanam prajapatirdevo

devateti | yasya dvitiya rekha sa daksinagnirukarah

satvamantariksamantaratma cecchasaktiryajurvedo

madhyandinasavanam visnurdevo devateti | yasya trtiya rekha

sahavaniyo makarastamo dyaurlokah paramatma jnanasaktih

samavedastrtiyasavanam mahadevo devateti tripundram bhasmana

karoti | yo vidvanbrahmacari grhi vanaprastho yatirva sa

mahapatakopapatakebhyah puto bhavati | sa sarvandevandhyato

bhavati | sa sarvesu tirthesu snato bhavati | sa sakalarudramantrajapi

bhavati | na sa punaravartate na sa punaravartate || iti | om satyamityupanisat ||

om apyayantu mamangani vakpranascaksuh

srotramatho balamindriyani ca || sarvani sarvam

brahmopanisadam maham brahma nirakuryam ma ma

brahma nirakarodanirakaranamastvanirakaranam mestu

tadatmani nirate ya upanisatsu dharmaste mayi santu te mayi santu ||

om santih santih santih || harih om tatsat ||

iti shrijabalyupanisatsamapta ||