Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > isopanisat

isopanisat

 

om purnamadah purnamidam purnat purnamudacyate |

purnasya purnamadaya purnamevavasisyate ||

 

       om santih santih santih ||

 

       || atha isopanisat ||

 

om isa vasyamidaD sarvam yatkinca jagatyam jagat |

tena tyaktena bhunjitha ma grdhah kasyasviddhanam || 1||

 

kurvanneveha karmani jijivisecchataD samah |

evam tvayi nanyatheto'sti na karma lipyate nare || 2||

 

asurya nama te loka andhena tamasa''vrtah |

taDste pretyabhigacchanti ye ke catmahano janah || 3||

 

anejadekam manaso javiyo nainaddeva apnuvanpurvamarsat |

taddhavato'nyanatyeti tisthattasminnapo matarisva dadhati || 4||

 

tadejati tannaijati taddure tadvantike |

tadantarasya sarvasya tadu sarvasyasya bahyatah || 5||

 

yastu sarvani bhutanyatmanyevanupasyati |

sarvabhutesu catmanam tato na vijugupsate || 6||

 

yasminsarvani bhutanyatmaivabhudvijanatah |

tatra ko mohah kah soka ekatvamanupasyatah || 7||

 

sa paryagacchukramakayamavrana-

     masnaviraD suddhamapapaviddham |

kavirmanisi paribhuh svayambhu-

     ryathatathyato'rthan vyadadhacchasvatibhyah samabhyah || 8||

 

andham tamah pravisanti ye'vidyamupasate |

tato bhuya iva te tamo ya u vidyayaD ratah || 9||

 

anyadevahurvidyaya'nyadahuravidyaya |

iti susruma dhiranam ye nastadvicacaksire || 10||

 

vidyam cavidyam ca yastadvedobhayaD saha |

avidyaya mrtyum tirtva vidyaya'mrtamasnute || 11||

 

andham tamah pravisanti ye'sambhutimupasate |

tato bhuya iva te tamo ya u sambhutyaD ratah || 12||

 

anyadevahuh sambhavadanyadahurasambhavat |

iti susruma dhiranam ye nastadvicacaksire || 13||

 

sambhutim ca vinasam ca yastadvedobhayaD saha |

vinasena mrtyum tirtva sambhutya'mrtamasnute || 14||

 

hiranmayena patrena satyasyapihitam mukham |

tattvam pusannapavrnu satyadharmaya drstaye || 15||

 

pusannekarse yama surya prajapatya

     vyuha rasmin samuha tejah |

yatte rupam kalyanatamam tatte pasyami

     yo'savasau purusah so'hamasmi || 16||

 

vayuranilamamrtamathedam bhasmantaD sariram |

om krato smara krtaD smara krato smara krtaD smara || 17||

 

agne naya supatha raye asman

     visvani deva vayunani vidvan |

yuyodhyasmajjuhuranameno

     bhuyistham te namauktim vidhema || 18||

 

      || iti isopanisat ||

 

om purnamadah purnamidam purnatpurnamudacyate |

purnasya purnamadaya purnamevavasisyate ||

 

      om santih santih santih ||