Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > hansa upanisad 15

hansa upanisad  15

 

|| hamsopanisat ||   15

hamsakhyopanisatproktanadaliryatra visramet |

tadadharam niradharam brahmamatramaham mahah ||

om purnamada iti santih ||

gautama uvaca |

bhagavansarvadharmajna sarvasastravisarada |

brahmavidyaprabodho hi kenopayena jayate || 1||

sanatkumara uvaca |

vicarya sarvavedesu matam jnatva pinakinah |

parvatya kathitam tattvam srnu gautama tanmama || 2||

anakhyeyamidam guhyam yoginam kosasannibham |

hamsasyakrtivistaram bhuktimuktiphalapradam || 3||

atha hamsaparamahamsanirnayam vyakhyasyamah |

brahmacarine santaya dantaya gurubhaktaya |

hamsahamseti sada dhyayansarvesu dehesu vyapya vartate ||

yatha hyagnih kasthesu tilesu tailamiva tam viditva

mrtyumatyeti |

gudamavastabhyadharadvayumutthapyasvadhistham trih

pradiksinikrtya manipurakam ca gatva anahatamatikramya

visuddhau

pranannirudhyajnamanudhyayanbrahmarandhram dhyayan

trimatro'hamityevam sarvada dhyayan | atho

nadamadharadbrahmarandhraparyantam suddhasphatikasankasam

sa vai brahma paramatmetyucyate || 1||

atha hamsa rsih | avyakta gayatri chandah | paramahamso

devata | ahamiti bijam | sa iti saktih |

so'hamiti kilakam | sat sankhyaya

ahoratrayorekavimsatisahasrani sat satanyadhikani

bhavanti |

suryaya somaya niranjanaya nirabhasaya tanu suksmam

pracodayaditi agnisomabhyam vausat

hrdayadyanganyasakaranyasau bhavatah | evam krtva hrdaye

astadale hamsatmanam dhyayet | agnisomau

paksavonkarah siro bindustu netram mukham rudro rudrani

caranau bahu kalascagniscobhe parsve bhavatah |

pasyatyanagarasca sistobhayaparsve bhavatah | eso'sau

paramahamso bhanukotipratikasah | yenedam vyaptam |

tasyastadha vrttirbhavati | purvadale punye matih agneye

nidralasyadayo bhavanti yamye krure matih nairrte pape

manisa varunyam krida vayavye gamanadau buddhih saumye

ratipritih isane dravyadanam madhye vairagyam kesare

jagradavastha karnikayam svapnam linge susuptih padmatyage

turiyam yada hamso nade lino bhavati tada

turyatitamunmananamajapopasamharamityabhidhiyate | evam sarvam

hamsavasattasmanmano hamso vicaryate | sa eva japakotya

nadamanubhavati evam sarvam hamsavasannado dasavidho jayate

| ciniti prathamah | cinciniti dvitiyah |

ghantanadastrtiyah | sankhanadascaturthah |

pancamatantrinadah | sasthastalanadah | saptamo venunadah

| astamo mrdanganadah | navamo bherinadah |

dasamo meghanadah | navamam parityajya dasamamevabhyaset |

prathame cincinigatram dvitiye gatrabhanjanam | trtiye

khedanam yati caturthe kampate sirah ||

pancame sravate talu sasthe'mrtanisevanam | saptame

gudhavijnanam para vaca tathastame ||

adrsyam navame deham divyam caksustathamalam | dasame

paramam brahma bhavedbrahmatmasannidhau ||

tasminmano viliyate manasi sankalpavikalpe dagdhe punyapape

sadasivah saktyatma sarvatravasthitah svayanjyotih suddho

buddho nityo niranjanah santah prakasata iti ||

iti vedapravacanam vedapravacanam || 2||

om purnamada iti santih ||

iti hamsopanisatsamapta ||