Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > gopalatapini upanisad

gopalatapini upanisad

 

shrimatpancapadagaram savisesatayojjvalam |

pratiyogivinirmuktam nirvisesam harim bhaje ||

om bhadram karnebhih srnuyama devah || bhadram pasyemaksabhiryajatrah ||

sthirairangaistustuvaDsastanubhih || vyasema devahitam yadayuh ||

svasti na indro vrddhasravah || svasti nah pusa visvavedah ||

svasti nastarksyo aristanemih || svasti no brhaspatirdadhatu ||

om santih santih santih ||

gopalatapanam krishnam yajnavalkyam varahakam |

satyayani hayagrivam dattatreyam ca garudam ||

harih om saccidanandarupaya krishnayaklistakarmane |

namo vedantavedyaya gurave buddhisaksine ||

munayo ha vai brahmanamucuh | kah paramo devah kuto mrtyurbibheti |

kasya vijnanenakhilam vijnatam bhavati | kenedam visvam samsaratiti |

taduhovaca brahmanah | krsno vai paramam daivatam |

govindanmrtyurbibheti | gopijanavallabhajnanenaitadvijnatam bhavati |

svahedam visvam samsaratiti | taduhocuh | kah krishnah | govindasca

ko'saviti | gopijanavallabhasca kah | ka svaheti | tanuvaca brahmanah |

papakarsano gobhumivedavedito gopijanavidyakalapaprerakah |

tanmaya ceti sakalam param brahmaiva tat | yo dhyayati rasati bhajati

so'mrto bhavatiti | te hocuh | kim tadrupam kim rasanam kimaho

tadbhajanam tatsarvam vividisatamakhyahiti | taduhovaca hairanyo

gopavesamabhramam kalpadrumashritam | tadiha sloka bhavanti ||

satpundarikanayanam meghabham vaidyutambaram |

dvibhujam jnanamudradhyam vanamalinamisvaram || 1||

gopagopigavavitam suradrumatalashritam |

divyalankaranopetam ratnapankajamadhyagam || 2||

kalindijalakallolasangimarutasevitam |

cintayancetasa krishnam mukto bhavati samsrteh || 3|| iti||

tasya puna rasanamitijalabhumim tu sampatah | kamadi krishnayetyekam

padam | govindayeti dvitiyam | gopijaneti trtiyam | vallabheti turiyam |

svaheti pancamamiti pancapadam japanpancangam dyavabhumi

suryacandramasau tadrupataya brahma sampadyata iti | tadesa slokah

klimityetadadavadaya krishnaya govindaya gopijanavallabhayeti

brhanmanavyasakrduccaredyo'sau gatistasyasti manksu nanya

gatih syaditi | bhaktirasya bhajanam | etadihamutropadhinairasye-

namusminmanahkalpanam | etadeva ca naiskarmyam |

krishnam tam vipra bahudha yajanti

     govindam santam bahudha aradhayanti |

gopijanavallabho bhuvanani dadhre

     svahashrito jagadetatsuretah || 1||

vayuryathaiko bhuvanam pravisto

     janyejanye pancarupo babhuva |

krishnastadeko'pi jagaddhitartham

     sabdenasau pancapado vibhati || 2|| iti||

te hocurupasanametasya paramatmano govindasyakhiladharino

bruhiti | tanuvaca yattasya pitham hairanyastapalasamambujam

tadantaradhikanalastrayugam tadantaraladyarnakhilabijam krishnaya

nama iti bijadhyam sabrahma brahmanamadayanangagayatrim

yathavadalikhya bhumandalam sulavestitam krtvangavasudevadi-

rukminyadisvasaktim nandadivasudevadiparthadinidhyadivitam

yajetsandhyasu pratipattibhirupacaraih | tenasyakhilam bhavatyakhilam

bhavatiti || 2|| tadiha sloka bhavanti |

eko vasi sarvagah krishna idya

     eko'pi sanbahudha yo vibhati |

tam pitham ye'nubhajanti dhira-

     stesam siddhih sasvati netaresam || 3||

nityo nityanam cetanascetanana-

     meko bahunam yo vidadhati kaman |

tam pithagam ye'nubhajanti dhira-

     stesam sukham sasvatam netaresam || 4||

etadvisnoh paramam padam ye

     nityodyuktastam yajanti na kamat |

tesamasau goparupahprayatna-

     tprakasayedatmapadam tadeva || 5||

yo brahmanam vidadhati purvam

     yo vidyam tasmai gopayati sma krishnah |

tam ha devamatmabuddhiprakasam

     mumuksuh saranam vrajet || 6||

onkarenantaritam ye japanti

     govindasya pancapadam manum |

tesamasau darsayedatmarupam

     tasmanmumuksurabhyasennityasantih || 7||

etasma eva pancapadadabhuva-

     ngovindasya manavo manavanam |

dasarnadyaste'pi sankrandanadyai-

     rabhyasyante bhutikamairyathavat || 8||

papracchustaduhovaca brahmasadanam carato me dhyatah

stutah paramesvarah parardhante so'budhyata | kopadesta

me purusah purastadavirbabhuva | tatah pranato mayanukulena

hrda mahyamastadasarnasvarupam srstaye dattvantarhitah |

punaste sisrksato me pradurabhuvan |

tesvaksaresu vibhajya bhavisyajjagadrupam prakasayam |

tadiha kadakalatprthivito'gnirbindorindustatsampatattadarka iti |

klinkaradajasram krishnadakasam khadvayuruttaratsurabhividyah

pradurakarsamakarsamiti | taduttaratstripumsadibhedam

sakalamidam sakalamidamiti || 3||

etasyaiva yajanena candradhvajo gatamohamatmanam vedayati |

onkaralikam manumavartayet | sangarahitobhyanayat | tadvisnoh

paramam padam sada pasyanti surayah | diviva caksuratatam |

tasmadenam nityamavartavennityamavartayediti | ||4||

tadahureke yasya prathamapadadbhumirdvitiyapadajjalam

trtiyapadattejascaturthapadadvayuscaramapadadvyometi |

vaishnavam pancavyahrtimatham mantram krishnavabhasakam

kaivalyasya srtyai satatamavartayetsatatamavartayediti || 5||

tadatra gathah

yasya cadyapadadbhumirdvitiyatsalilodbhavah |

trtiyatteja udbhutam caturthadgandhavahanah || 1||

pancamadambarotpattistamevaikam samabhyaset |

candradhvajo'gamadvisnoh paramam padamavyayam || 2||

tato visuddham vimalam visoka-

     masesalobhadinirastasangam |

yattatpadam pancapadam tadeva

     sa vasudevo na yato'nyadasti || 3||

tamekam govindam saccidanandavigraham pancapadam

vrndavanasurabhuruhatalasinam satatam marudgano'ham

paramaya stutya stosyami ||

om namo visvasvarupaya visvasthityantahetave |

visvesvaraya visvaya govindaya namonamah || 1||

namo vijnanarupaya paramanandarupine |

krishnaya gopinathaya govindaya namonamah || 2||

namah kamalanetraya namah kamalamaline |

namah kamalanabhaya kamalapataye namah || 3||

barhapidabhiramaya ramayakunthamedhase |

ramamanasahamsaya govindaya namonamah || 4||

kamsavamsavinasaya kesicanuraghatine |

vrsabhadhvajavandyaya parthasarathaye namah || 5||

venunadavinodaya gopalayahimardine |

kalindikulalolaya lolakundaladharine || 6||

pallavivadanambhojamaline nrttasaline |

namah pranatapalaya shrikrishnaya namonamah || 7||

namah papapranasaya govardhanadharaya ca |

putanajivitantaya trnavartasuharine || 8||

niskalaya vimohaya suddhayasuddhavairine |

advitiyaya mahate shrikrishnaya namonanamah || 9||

prasida paramananda prasida paramesvara |

adhivyadhibhujangena dastam mamuddhara prabho || 10||

shrikrishna rukminikanta gopijanamanohara |

samsarasagare magnam mamuddhara jagadguro || 11||

kesava klesaharana narayana janardana |

govinda paramananda mam samuddhara madhava || 12||

athaivam stutibhiraradhayami | tatha yuyam pancapadam japantah

shrikrishnam dhyayantah samsrtim tarisyatheti hovaca

hairanyagarbhah | amum pancapadam manumartayeyedyah sa

yatyanayasatah kevalam tatpadam tat | anejadekam manaso javiyo

nainaddeva apnuvanpurvamarsaditi | tasmatkrishna eva paramam

devastam dhyayet | tam rasayet | tam yajet | tam bhajet |

om tatsadityupanisat ||

 

om bhadram karnebhih srnuyama devah || bhadram pasyemaksabhiryajatrah ||

sthirairangaistustuvaDsastanubhih || vyasema devahitam yadayuh ||

svasti na indro vrddhasravah || svasti nah pusa visvavedah ||

svasti nastarksyo aristanemih || svasti no brhaspatirdadhatu ||

om santih santih santih ||

 

iti gopalapurvatapinyupanisatsamapta ||

 

om ekada hi vrajastriyah sakamah sarvarimusitva

sarvesvaram gopalam krishnamucire | uvaca tah

krishna amukasmai brahmanaya bhaiksyam datavyamiti

durvasasa iti | katham yasyamo jalam tirtva yamunayah |

yatah sreyo bhavati krsneti brahmacarityuktva margam

vo dasyati | yam mam smrtva'gadha gadha bhavati |

yam mam smrtva'putah puto bhavati | yam mam smrtva'vrati

vrati bhavati | yam mam smrtva sakamo niskamo bhavati |

yam mam smrtva'srotriyah srotriyo bhavati | yam mam

smrtva'gadhatah sparsarahitapi sarva saridgadha bhavati |

srutva tadvakyam hi vai raudram smrtva tadvakyena tirtva

tatsauryam hi vai gatvasramam punyatamam hi vai natva munim

sresthatamam hi vai raudram ceti | dattvasmai brahmanaya

ksiramayam ghrtamayamistatamam hi vai mrstatamam

hi tustah snatva bhuktva hitvasisam prayujyannam jnatvadat |

katham yasyamo tirtva sauryam | sa hovaca munirdurvasanam

mam smrtva vo dasyatiti margam | tasam madhye hi srestha

gandharvi hyuvaca tam tam hi vai tamih | evam katham krsno

brahmacari | katham durvasano munih | tam hi mukhyam vidhaya

purvamanukrtva tusnimasuh | sabdavanakasah sabdakasabhyam

bhinnah | tasminnakasastisthati | akase tisthati  

sa hyakasastam na veda | sa hyatma |

aham katham bhokta bhavami | rupavadidam tejo rupagnibhyam

bhinnam | tasminnagnististhati | agnau tisthati agnistam

na veda | sa hyatma | aham katham bhokta bhavami | rasavatya

apo rasadbhyam bhinnah | tasvapastisthanti | apsu

bhumirgandhabhumibhyam bhinna | tasyam bhumististhati |

bhumau tisthati | bhumistam na veda | sa hyatma | aham katham

bhokta bhavami | idam hi manasaivedam manute | tanidam hi grhnati |

yatra sarvamatmaivabhuttatra kutra va manute | katham va gacchatiti |

sa hyatma | aham katham bhokta bhavami | ayam hi krsno yo hi

presthah sariradvayakaranam bhavati | dva suparna bhavato

brahmano'ham sambhutastathetaro bhokta bhavati | anyo hi saksi

bhavatiti | vrksadharme tau tisthatah | atoo bhoktabhoktarau | purvo

hi bhokta bhavati | tathetaro'bhokta krsno bhavatiti | yatra vidyavidye

na vidama | vidyavidyabhyam bhinno vidyamayo hi yah katham visayi

bhavatiti | yo ha vai kamena kamankamayate sa kami bhavati | yo ha vai

tvakamena kamankamayate so'kami bhavati | janmajarabhyam

bhinnah sthanurayamacchedyo'yam yo'sau surye tisthati yo'sau

gosu tisthati | yo'sau gopanpalayati | yo'sau sarvesu devesu

tisthati | yo'sau sarvairdevairgiyate | yo'sau sarvesu bhutesvavisya

bhutani vidadhati sa vo hi svami bhavati | sa hovaca gandharvi |

katham vasmasu jato gopalah katham va jnato'sau tvaya mune krishnah |

ko vasya mantrah kim sthanam | katham va devakya jatah | ko vasya

jayagramo bhavati | kidrsi pujasya gopalasya bhavati | saksatprakrti-

paro'yamatma gopalah katham tvavatirno bhumyam hi vai

sa gandharvi munimuvaca | sa hovaca tam hi vai purvam narayano

yasmimlloka otasca protasca tasya hrtpadmajato'bjayonistapastapastaptva

tasmai ha varam dadau | sa kamaprasnameva vavre | tam hasmai dadau |

sa hovacabjayonih yo vavataranam madhye srestho'vatarah

ko bhavati | yena lokastusta bhavanti | yam smrtva mukta

asmatsamsaradbhavanti | katham vasyavatarasya brahmata bhavati |

sa hovaca tam hi vai narayano devah | sakamya meroh srnge

yatha saptapuryo bhavanti tatha niskamyah sakamya

bhugopalacakre saptapuryo bhavanti | tasam madhye saksadbrahma

gopalapuri bhavati | sakamya niskamya devanam sarvesam

bhutanam bhavati | athasya bhajanam bhavati | yatha hi vai sarasi

padmam tisthati tatha bhumyam tisthati | cakrena raksita

mathura | tasmadgopalapuri bhavati brhadbrhadvanam madhormadhuvanam

talastalavanam kamyam kamyavanam bahula bahulavanam kumudah

kumudavanam khadirah khadiravanam bhadro bhadravanam bhandira iti

bhandiravanam shrivanam lohavanam vrndavanametairavrta puri

bhavati | tatra tesveva gaganesvevam deva manusya gandharva nagah

kinnara gayanti nrtyantiti | tatra dvadasaditya ekadasa rudra

astau vasavah sapta munayo brahma naradasca panca vinayaka

viresvaro rudresvaro'mbikesvaro ganesvaro nilakanthesvaro visvesvaro

gopalesvaro bhadresvara ityastavanyani lingani caturvimsatirbhavanti |

dve vane stah krishnavanam bhadravanam | tayorantardvadasa vanani

punyani punyatamani | tesveva devastisthanti | siddhah siddhim praptah |

tatra hi ramasya ramamurtih pradyumnasya pradyumnamurtiraniruddhasya-

aniruddhamurtih krishnasya krishnamurtih | vanesvevam mathurasvevam

dvadasa murtayo bhavanti | ekam hi rudra yajanti | dvitiyam hi brahma yajati |

trtiyam brahmaja yajanti | caturthim maruto yajanti | pancamim vinayaka

yajanti | sasthim ca vasavo yajanti | saptamimrsayo yajanti |

navamimapsaraso yajanti | dasami vai hyantardhane tisthati | ekadashiti-

svapadanuga | dvadasiti bhumyam tisthati | tam hi ye yajanti te

mrtyum taranti | muktim labhante | garbhajanmajaramaranatapatrayatmakaduhkham

taranti | tadapyete sloka bhavanti |

samprapya mathura ramyam sada brahmadivanditam |

sankhacakragadasarngaraksitam musaladibhih || 1||

yatrasau samsthitah krishnah stribhih saktya samahitah |

ramaniruddhapradyumnai rukminya sahito vibhuh || 2||

catuhsabdo bhavedeko hyonkarasca udahrtah | tasmadeva

paro rajaseti so'hamityavadharyatmanam gopalo'hamiti bhavayet |

sa moksamasnute | sa brahmatvamadhigacchati | sa brahmavidbhavati |

sa gopanjivanatmatvena srstiparyantamalati | sa gopalo

hyom bhavati | tatsatso'ham | param brahma krishnatmako

nityanandaikyasvarupah so'ham | tatsadgopalo'hameva | param

satyamabadhitam so'hamityatmanamadaya manasaikyam kuryat |

atmanam gopalo'hamiti bhavayet | sa evavyakto'nanto nityo gopalah |

mathurayam sthitirbrahmansarvada me bhavisyati |

sankhacakragadapadmavanamaladharasya vai || 1||

visvarupam paranjyotih svarupam rupavarjitam |

mathuramandale yastu jambudvipe sthito'pi va || 2||

yo'rcayetpratimam mam ca sa me priyataro bhuvi |

tasyamadhisthitah krishnarupi pujyastvaya sada || 3||

caturdha casyavatarabhedatvena yajanti mam |

yuganuvartino loka yajantiha sumedhasah || 4||

gopalam sanujam krishnam rukminya saha tatparam |

gopalo'hamajo nityah pradyumno'ham sanatanah || 5||

ramo'hamaniruddho'hamatmanam carcayedbudhah |

mayoktena sa dharmena niskamena vibhagasah || 6||

tairaham pujaniyo hi bhadrakrishnanivasibhih |

taddharmagatihina ye tasyam mayi parayanah || 7||

kalina grasita ye vai tesam tasyamavasthitih |

yatha tvam saha putraistu yatha rudro ganaih saha || 8||

yatha shriyabhiyukto'ham tatha bhakto mama priyah |

sa hovacabjayoniscaturbhirdevaih kathameko devah syat |

ekamaksaram yadvisrutamanekaksaram katham sambhutam |

sa hovaca hi tam purvamekamevadvitiyam brahmasit |

tasmadavyaktamekaksaram | tasmadaksaranmahat |

mahato'hankarah | tasmadahankaratpanca tanmatrani |

tebhyo bhutani | tairavrtamaksaram |

aksaro'hamonkaro'yamajaro'maro'bhayo'mrto brahmabhayam hi vai |

sa mukto'hamasmi | aksaro'hamasmi |

sattamatram citsvarupam prakasam vyapakam tatha || 9||

ekamevadvayam brahma mayaya ca catustayam |

rohinitanayo visva akaraksarasambhavah || 10||

taijasatmakah pradyumna ukaraksarasambhavah |

prajnatmako'niruddho'sau makaraksarasambhavah || 11||

ardhamatratmakah krsno yasminvisvam pratisthitam |

krishnatmika jagatkartri mulaprakrti rukmini || 12||

vrajastrijanasambhutah srutibhyo jnanasangatah |

pranavatvena prakrtitvam vadanti brahmavadinah || 13||

tasmadonkarasambhuto gopalo visvasamsthitah |

klimonkarasyaikatatvam vadanti brahmavadinah || 14||

mathurayam visesena mam dhyayanmoksamasnute |

astapatram vikasitam hrtpadmam tatra samsthitam || 15||

divyadhvajatapatraistu cihnitam caranadvayam |

shrivatsalanchanam hrtstham kaustubham prabhaya yutam || 16||

caturbhujam sankhacakrasarngapadmagadanvitam |

sukeyuranvitam bahum kanthamalasusobhitam || 17||

dyumatkiritamabhayam sphuranmakarakundalam |

hiranmayam saumyatanum svabhaktayabhayapradam || 18||

dhyayenmanasi mam nityam venusrngadharam tu va |

mathyate tu jagatsarvam brahmajnanena yena va || 19||

matsarabhutam yadyatsyanmathura sa nigadyate |

astadikpalakairbhumipadmam vikasitam jagat || 20||

samsararnavasanjatam sevitam mama manase |

candrasuryatviso divya dhvaja merurhiranmayah || 21||

atapatram brahmalokamathordhvam caranam smrtam |

shrivatsasya svarupam tu vartate lanchanaih saha || 22||

shrivatsalaksanam tasmatkathyate brahmavadibhih |

yena suryagnivakcandratejasa svasvarupina || 23||

vartate kaustubhakhyamanim vadantisamaninah |

sattvam rajastama iti ahankarascaturbhujah || 24||

pancabhutatmakam sankham kare rajasi samsthitam |

balasvarupamityantam manascakram nigadyate || 25||

adya maya bhaveccharngam padmam visvam kare sthitam |

adya vidya gada vedya sarvada me kare sthita || 26||

dharmarthakamakeyurairdivyairdivyamayeritaih |

kantham tu nirgunam proktam malyate adyaya'jaya || 27||

mala nigadyate brahmamstava putraistu manasaih |

kutastham sattvarupam ca kiritam pravadanti mam || 28||

ksirottaram prasphurantam kundalam yugalam smrtam |

dhyayenmama priyam nityam sa moksamadhigacchati || 29||

sa mukto bhavati tasmai svatmanam tu dadami vai |

etatsarvam maya proktam bhavisyadvai vidhe tava || 30||

svarupam dvividham caiva sagunam nirgunatmakam || 31||

sa hovacabjayonih | vyaktinam murtinam proktanam katham

cabharanani bhavanti | katham va deva yajanti | rudra yajanti |

brahma yajati | brahmaja yajanti | vinayaka yajanti | dvadasaditya

yajanti | vasavo yajanti | gandharva yajanti | sapadanuga antardhane

tisthanti | kam manusya yajanti | sahovaca tam hi vai narayano

deva adya vyakta dvadasa murtayah sarvesu lokesu sarvesu

devesu sarvesu manusyesu tisthantiti | rudresu raudri

brahmanisu brahmi devesu daivi manusyesu manavi vinayakesu

vighnavinasini adityesu jyotirgandharvesu gandharvi apsarahsvevam

gaurvasusvevam kamya antardhanesvaprakasini avirbhavatirobhava

svapade tisthanti | tamasi rajasi sattviki manusi vijnanaghana

anandasaccidanandaikarase bhaktiyoge tisthati |

om pranatmane om tatsadbhurbhuvah suvastasmai pranatmane namonamah || 1||

om shrikrishnaya govindaya gopijanavallabhaya om tatsadbhurbhuvah suvastasmai namonamah || 2||

omapanatmane om tatsadbhurbhuvah suvastasmai apanatmane namonamah || 3||

om shrikrishnayaniruddhaya om tatsadbhurbhuvah suvastasmai vai namonamah || 4||

om vyanatmane om tatsadbhurbhuvah suvastasmai vyanatmane namonamah || 5||

om shrikrishnaya ramaya om tatsadbhurbhuvah suvastasmai vai namonamah || 6||

omudanatmane om tatsadbhurbhuvah suvastasmai udanatmane namonamah || 7||

om shrikrishnaya devakinandanaya om tatsadbhurbhuvah suvastasmai vai namonamah || 8||

om samanatmane om tatsadbhurbhuvah suvastasmai samanatmane namonamah || 9||

om shrigopalaya nijasvarupaya om tatsadbhurbhuvah suvastasmai vai namonamah || 10||

om yo'sau pradhanatma gopala om tatsadbhurbhuvah suvastasmai vai namonamah || 11||

om yo'savindriyatma gopala om tatsadbhurbhuvah suvastasmai vai namonamah || 12||

om yo'sau bhutatma gopala om tatsadbhurbhuvah suvastasmai vai namonamah || 13||

om yo'savuttamapuruso gopala om tatsadbhurbhuvah suvastamai vai namonamah || 14||

om yo'sau brahma param vai brahma om tatsadbhurbhuvah suvastasmai vai namonamah || 15||

om yo'sau sarvabhutatma gopala om tatsadbhurbhuvah suvastasmai namonamah || 16||

om jagratsvapnasusuptituriyaturiyatito'ntaryami gopala om tatsadbhurbhuvah suvastasmai vai namonamah || 17||

eko devah sarvabhutesu gudhah

      sarvavyapi sarvabhutantaratma |

karmadhyaksah sarvabhutadhivasah

     saksi ceta kevalo nirgunasca || 18||

rudraya namah | adityaya namah | vinayakaya namah | suryaya namah |

vidyayai namah | indraya namah | agnaye namah | yamaya namah |

nirrtaye namah | varunaya namah | vayave namah | kuberaya namah |

isanaya namah | sarvebhyo devebhyo namah |

dattva stutim punyatamam brahmane svasvarupine |

kartrtvam sarvabhutanamantardhano babhuva sah || 19||

brahmane brahmaputrebhyo naradattu srutam mune |

tatha proktam tu gandharvi gaccha tvam svalayantikam || 20|| iti||

om bhadram karnebhih srnuyama devah || bhadram pasyemaksabhiryajatrah ||

sthirairangaistustuvaDsastanubhih || vyasema devahitam yadayuh ||

svasti na indro vrddhasravah || svasti nah pusa visvavedah ||

svasti nastarksyo aristanemih || svasti no brhaspatirdadhatu ||

om santih santih santih || harih om tatsat ||

iti gopalottaratapinyupanisatsamapta ||