Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > garuda upanisad

garuda upanishad

 

visham brahmatiriktam syadamritam brahmamatrakam |

brahmatiriktam vishavadbrahmamatram khagedaham ||

om bhadram karnebhih shrinuyama devah || bhadram pashyemakshabhiryajatrah ||

sthirairangaistushtuvaDsastanubhih || vyashema devahitam yadayuh ||

svasti na indro vriddhashravah || svasti nah pusha vishvavedah ||

svasti nastarkshyo arishtanemih || svasti no brihaspatirdadhatu ||

om shantih shantih shantih ||

harih om || garudabrahmavidyam pravakshyami yam brahma vidyam

naradaya provaca narado brihatsenaya brihatsena indraya indro

bharadvajaya bharadvajo jivatkamebhyah shishyebhyah prayacchat |

asyah shrimahagarudabrahmavidyaya brahma rishih | gayatri chandah |

shribhagavanmahagarudo devata | shrimahagarudaprityarthe mama

sakalavishavinashanarthe jape viniyogah | om namo bhagavate

angushthabhyam namah | shri mahagarudaya tarjanibhyam svaha |

pakshindraya madhyamabhyam vashat | shrivishnuvallabhaya

anamikabhyam hum | trailokya paripujitaya kanishthikabhyam vaushat |

ugrabhayankarakalanalarupaya karatalakaraprishthabhyam phat |

evam hridayadinyasah | bhurbhuvah suvaromiti digbandhah | dhyanam |

svastiko dakshinam padam vamapadam tu kuncitam |

pranjalikritadoryugmam garudam harivallabham || 1||

ananto vamakatako yajnasutram tu vasukih |

takshakah katisutram tu harah karkota ucyate || 2||

padmo dakshinakarne tu mahapadmastu vamake |

shankhah shirahpradeshe tu gulikastu bhujantare || 3||

paundrakalikanagabhyam camarabhyam svijitam |

elaputrakanagadyaih sevyamanam mudanvitam || 4||

kapilaksham garutmantam suvarnasadrishaprabham |

dirghabahum brihatskandham nadabharanabhushitam || 5||

ajanutah suvarnabhamakatyostuhinaprabham |

kunkumarunamakantham shatacandra nibhananam || 6||

nilagranasikavaktram sumahaccarukundalam |

damshtrakaralavadanam kiritamukutojjvalam || 7||

kunkumaarunasarvangam kundendudhavalananam |

vishnuvaha namastubhyam kshemam kuru sada mama || 8||

evam dhyayettrisandhyasu garudam nagabhushanam |

visham nashayate shighram tularashimivanalah || 9||

omimom namo bhagavate shrimahagarudaya pakshindraya

vishnuvallabhaya trailokyaparipujitaya ugrabhayankarakalanalarupaya

vajranakhaya vajratundaya vajradantaya vajradamshtraya

vajrapucchaya vajrapakshalakshitashariraya omikehyehi

shrimahagarudapratishasanasminnavishavisha dushtanam

visham dushayadushaya sprishtanam nashayanashaya

dandashukanam visham darayadaraya pralinam visham

pranashayapranashaya sarvavisham nashayanashaya hanahana

dahadaha pacapaca bhasmikurubhasmikuru hum phat svaha || 

candramandalasankasha suryamandalamushtika |

prithvimandalamudranga shrimahagarudaya visham

harahara hum phat svaha || om kshipa svaha || omim

sacarati sacarati tatkari matkari vishanam ca visharupini

vishadushini vishashoshani vishanashini vishaharini

hatam visham nashtam vishamantahpralinam visham pranashtam

visham hatam te brahmana visham hatamindrasya vajrena svaha ||

om namo bhagavate mahagarudaya vishnuvahanaya

trailokyaparipujitaya vajranakhavajratundaya vajrapakshalankrita-

shariraya ehyehi mahagaruda visham chindhicchindhi

aveshayaveshaya hum phat svaha ||

suparno'si garutmattrivritte shiro gayatram cakshuh stoma atma

sama te tanurvamadevyam brihadrathantare pakshau yajnayajniyam

puccham chandamsyangani dhishniya shapha yajumshi nama ||

suparno'si garutmandivam gaccha suvah pata omim brahmavidya-

mamavasyayam paurnamasyam purovaca sacarati sacarati

tatkari matkari vishanashini vishadushini vishaharini hatam

visham nashtam visham pranashtam visham hatamindrasya vajrena svaha ||

tasryam | yadyanantakaduto'si yadi vanantakah svayam sacarati sacarati

tatkari matkari vishanashini vishadushini hatam visham nashtam

visham hatamindrasya vajrena visham hatam te brahmana vishamindrasya

vajrena svaha |

yadi vaasukiduto'si yadi va vasukih svayam sacarati sacarati

tatkari matkari vishanashini vishadushini hatam visham

nashtam visham hatamindrasya vajrena visham hatam te brahmana

vishamindrasya vajrena svaha yadi va takshakah svayam sacarati

sacarati tatkari matkari vishanashini vishadushini hatam visham

nashtam visham hatamindrasya vajrena visham hatam brahmana

vishamindrasya vajrena svaha ||

yadi karkotakaduto'si yadi va karkotakah svayam sacarati sacarati

tatkari matkari vishanashini vishadushini hatam visham nashtam visham

hatamindrasya vajrena visham hatam te brahmana vishamindrasya vajrena svaha ||

yadi padmakaduto'si yadi va padmakah svayam sacarati sacarati

tatkari matkari vishanashini vishadushini hatam visham

nashtam visham hatamindrasya vajrena visham hatam te brahmana

vishamindrasya vajrena svaha ||

yadi mahapadmakaduto'si yadi va mahapadmakah svayam

sacarati sacarati tatkari matkari vishanashini vishadushini hatam

visham nashtam visham hatamindrasya vajrena visham hatam te brahmana

vishamindrasya vajrena svaha ||

yadi shankhakaduto'si yadi va shankhakah svayam

sacarati sacarati tatkari matkari vishanashini vishadushini

hatam visham nashtam visham hatamindrasya vajrena visham

hatam te brahmana vishamindrasya vajrena svaha ||

yadi gulikaduto'si yadi va gulikah svayam sacarati sacarati

tatkari matkari vishanashini vishadushini vishaharini

hatam visham nashtam visham hatamindrasya vajrena visham

hatam te brahmana vishamindrasya vajrena svaha ||

yadi paundrakalikaduto'si yadi va paundrakalikah svayam

sacarati sacarati tatkari matkari vishanashini vishadushini

vishaharini hatam visham nashtam visham hatamindrasya vajrena

visham hatam te brahmana vishamindrasya vajrena svaha ||

yadi nagakaduto'si yadi va nagakah svayam sacarati sacarati

tatkari matkari vishanashini vishadushini vishaharini hatam

visham nashtam visham hatamindrasya vajrena visham hatam te

brahmana vishamindrasya vajrena svaha ||

yadi lutanam pralutanam yadi vrishcikanam yadi ghotakanam

yadi sthavarajangamanam sacarati sacarati tatkari matkari

vishanashini vishadushini vishaharini hatam visham nashtam

visham hatamindrasya vajrena visham hatam te brahmana vishamindrasya

vajrena svaha | anantavasukitakshakakarkotakapadmakamahapadmaka-

shankhakagulikapaundrakalikanagaka ityesham divyanam

mahanaganam mahanagadirupanam vishatundanam vishadantanam

vishadamshtranam vishanganam vishapucchanam vishvacaranam

vrishcikanam lutanam pralutanam mushikanam grihagaulikanam

grihagodhikanam ghranasanam grihagirigahvarakalanalavalmikodbhutanam

tarnanam parnanam kashthadaruvrikshakotarasthanam

mulatvagdaruniryasapatrapushpaphalodbhutanam dushtakitakapishvana-

marjarajambukavyaghravarahanam jarayujandajodbhijjasvedajanam

shastrabanakshatasphotavranamahavranakritanam kritrimanamanyesham

bhutavetalakushmandapishacapretarakshasayakshabhayapradanam

vishatundadamshtranam vishanganam vishapucchanam vishanam

visharupini vishadushini vishashoshini vishanashini vishaharini

hatam visham nashtam vishamantahpralinam visham pranashtam visham hatam te

brahmana vishamindrasya vajrena svaha | ya imam brahmavidyamamavasyayam

pathecchrinuyadva yavajjivam na himsanti sarpah | ashtau brahmanangrahayitva

trinena mocayet | shatam brahmanangrahayitva cakshusha mocayet |

sahasram brahmanangrahayitva manasa mocayet | sarpanjale na muncanti |

trine na muncanti | kashthe na muncantityaha bhagavanbrahmetyupanishat ||

om bhadram karnebhih shrinuyama devah || bhadram pashyemakshabhiryajatrah ||

sthirairangaistushtuvaDsastanubhih || vyashema devahitam yadayuh ||

svasti na indro vriddhashravah || svasti nah pusha vishvavedah ||

svasti nastarkshyo arishtanemih || svasti no brihaspatirdadhatu ||

om shantih shantih shantih || harih om tatsat ||

iti shrigarudopanishatsamapta ||