Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > garbha upanisad

garbha upanishad

 

yadgarbhopanishadvedyam garbhasya svatmabodhakam |

sharirapahnavatsiddham svamatram kalaye harim ||

 

om sahanavavatviti shantih ||

 

om pancatmakam pancasu vartamanam shadashrayam

shadgunayogayuktam |

tatsaptadhatu trimalam dviyoni

caturvidhaharamayam shariram bhavati ||

pancatmakamiti kasmat prithivyapastejovayurakashamiti |

asminpancatmake

sharire ka prithivi ka apah kim tejah ko vayuh kimakasham |

tatra yatkathinam sa prithivi yaddravam ta apo yadushnam

tattejo yatsancarati sa vayuh yatsushiram tadakashamityucyate ||

tatra prithivi dharane apah pindikarane tejah prakashane

vayurgamane akashamavakashapradane | prithak shrotre

shabdopalabdhau tvak sparshe cakshushi rupe jihva rasane

nasika''ghrane upasthashcanandane'panamutsarge buddhya

buddhyati manasa sankalpayati vaca vadati | shadashrayamiti

kasmat madhuramlalavanatiktakatukashayarasanvindate |

shadjarshabhagandharamadhyamapancamadhaivatanishadashceti |

ishtanishtashabdasanjnah pratividhah saptavidha bhavanti || 1||

 

shuklo raktah krishno dhumrah pitah kapilah pandura iti |

saptadhatumiti kasmat yada devadattasya dravyadivishaya

jayante || parasparam saumyagunatvat shadvidho raso

rasacchonitam shonitanmamsam mamsanmedo medasah

snava snavno'sthinyasthibhyo majja majjnah shukram

shukrashonitasamyogadavartate garbho hridi vyavastham

nayati | hridaye'ntaragnih agnisthane pittam pittasthane

vayuh vayusthane hridayam prajapatyatkramat || 2||

 

ritukale samprayogadekaratroshitam kalilam bhavati

saptaratroshitam budbudam bhavati ardhamasabhyantarena pindo

bhavati masabhyantarena kathino bhavati masadvayena shirah

sampadyate masatrayena padapravesho bhavati | atha caturthe mase

jatharakatipradesho bhavati | pancame mase prishthavamsho bhavati |

shashthe mase mukhanasikakshishrotrani bhavanti | saptame

mase jivena samyukto bhavati | ashtame mase sarvasampurno

bhavati | pitu reto'tiriktat purusho bhavati | matuh

reto'tiriktatstriyo bhavantyubhayorbijatulyatvannapumsako

bhavati | vyakulitamanaso'ndhah khanjah kubja vamana

bhavanti | anyonyavayuparipiditashukradvaidhyaddvidha

tanuh syattato yugmah prajayante || pancatmakah samarthah

pancatmakatejaseddharasashca samyagjnanat dhyanat

aksharamonkaram cintayati | tadetadekaksharam jnatva'shtau

prakritayah shodasha vikarah sharire tasyaive dehinam | atha

matra'shitapitanadisutragatena prana apyayate | atha

navame masi sarvalakshanasampurno bhavati purvajatih smarati

kritakritam ca karma vibhati shubhashubham ca karma vindati || 3||

 

nanayonisahasrani drishtva caiva tato maya |

ahara vividha bhuktah pitashca vividhah stanah ||

jatasyaiva mritasyaiva janma caiva punah punah |

aho duhkhodadhau magnah na pashyami pratikriyam ||

yanmaya parijanasyarthe kritam karma shubhashubham |

ekaki tena dahyami gataste phalabhoginah ||

yadi yonyam pramuncami sankhyam yogam samashraye |

ashubhakshayakartaram phalamuktipradayakam ||

yadi yonyam pramuncami tam prapadye maheshvaram |

ashubhakshayakartaram phalamuktipradayakam ||

yadi yonyam pramuncami tam prapadye

bhagavantam narayanam devam |

ashubhakshayakartaram phalamuktipradayakam |

yadi yonyam pramuncami dhyaye brahma sanatanam ||

atha jantuh striyonishatam yonidvari

samprapto yantrenapidyamano mahata duhkhena jatamatrastu

vaishnavena vayuna samsprishyate tada na smarati janmamaranam

na ca karma shubhashubham || 4||

 

shariramiti kasmat

sakshadagnayo hyatra shriyante jnanagnirdarshanagnih

koshthagniriti | tatra koshthagnirnamashitapitalehyacoshyam

pacatiti | darshanagni rupadinam darshanam karoti |

jnanagnih shubhashubham ca karma vindati | tatra trini

sthanani bhavanti hridaye dakshinagnirudare garhapatyam

mukhamahavaniyamatma yajamano buddhim patnim nidhaya

mano brahma lobhadayah pashavo dhritirdiksha santoshashca

buddhindriyani yajnapatrani karmendriyani havimshi shirah

kapalam kesha darbha mukhamantarvedih catushkapalam

shirah shodasha parshvadantoshthapatalani saptottaram

marmashatam sashitikam sandhishatam sanavakam snayushatam

sapta shirasatani panca majjashatani asthini ca ha

vai trini shatani shashtishcardhacatasro romani kotyo

hridayam palanyashtau dvadasha palani jihva pittaprastham

kaphasyadhakam shuklam kudavam medah prasthau dvavaniyatam

mutrapurishamaharaparimanat | paippaladam mokshashastram

parisamaptam paippaladam mokshashastram parisamaptamiti ||

om

saha navavatviti shantih ||

iti garbhopanishatsamapta ||