Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > ekaksaropanisat

ekaksaropanisat

 

ekaksarapadarudham sarvatmakamakhanditam |

sarvavarjitacinmatram tripannarayanam bhaje ||

om saha navavatu saha nau bhunaktu |

saha viryam karavavahai |

tejasvinavadhitamastu ma vidvisavahai ||

om santih santih santih ||

harih om

ekaksaram tvaksare'trasti some

     susumnayam ceha drdhi sa ekah |

tvam visvabhurbhutapatih puranah

     parjanya eko bhuvanasya gopta || 1||

visve nimagnapadavih kavinam

     tvam jatavedo bhuvanasya nathah |

ajatamagre sa hiranyareta

     yajnaistvamevaikavibhuh puranah || 2||

pranah prasutirbhuvanasya yoni-

     rvyaptam tvaya ekapadena visvam |

tvam visvabhuryoniparah svagarbhe

     kumara eko visikhah sudhanva || 3||

vitatya banam tarunarkavarnam

     vyomantare bhasi hiranyagarbhah |

bhasa tvaya vyomni krtah sutarksya-

     stavam vai kumarastvamaristanemih || 4||

tvam vajrabhrdbhutapatistvameva |

     kamah prajanam nihito'si some |

svaha svadha yacca vasat karoti   

     rudrah pasunam guhaya nimagnah || 5||

dhata vidhata pavanah suparno

     visnurvaraho rajani rahasca |

bhutam bhavisyatprabhavah kriyasca |

     kalah kramastvam paramaksaram ca || 6||

rco yajumsi prasavanti vaktra-

     tsamani samradvasuvantariksam |

tvam yajnaneta hutabhugvibhusca

     rudrastatha daityagana vasusca || 7||

sa esa devo'mbaragasca cakre

     anye'bhyadhistheta tamo nirundhyah |

hiranmayam yasya vibhati sarvam

     vyomantare rasmimivamsunabhih || 8||

sa sarvavetta bhuvanasya gopta

     tabhih prajanam nihita jananam |

prota tvamota vicitih kramanam

     prajapatischandamayo vigarbhah || 9||

samaiscidanto virajasca bahum

     hiranmayam vedavidam varistham |

yamadhvare brahmavidah stuvanti

     samairyajurbhih kratubhistvameva || 10||

tvam stri pumamstvam ca kumara eka-

     stvam vai kumari hyatha bhustvameva |

tvameva dhata varunasca raja

     tvam vatsaro'gnyaryama eva sarvam || 11||

mitrah suparnascandra indro  rudra-

    stvasta visnuh savita gopatistvam |

tvam visnurbhutani tu trasi daityam-

     stvayavrtam jagadudbhavagarbhah || 12||

tvam bhurbhuvah svastvam hi

     svayambhuratha visvatomukhah |

ya evam nityam vedayate guhasayam

     prabhum puranam sarvabhutam hiranmayam || 13||

hiranmayam buddhimatam param gatim

     sa buddhimanbuddhimatitya tisthatityupanisat ||

om saha navavatu saha nau bhunaktu |

saha viryam karavavahai |

tejasvinavadhitamastu ma vidvisavahai ||

om santih santih santih ||

ityekaksaropanisatsamapta ||