Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > dhyanabindu upanisad

dhyanabindu upanisad

 

dhyatva yadbrahmamatram te svavasesadhiya yayuh |

yogatattvajnanaphalam tatsvamatram vicintaye ||

om saha navavatu || saha nau bhunaktu ||

saha viryam karavavahai ||

tejasvinavadhitamastu ma vidvisavahai ||

om santih santih santih ||

yadi sailasamam papam vistirnam bahuyojanam |

bhidyate dhyanayogena nanyo bhedo kadacana || 1||

bijaksaram param bindum nado tasyopari sthitam |

sasabdam caksare ksine nihsabdam paramam padam || 2||

anahatam tu yacchabdam tasya sabdasya yatparam |

tatparam vindate yastu sa yogi chinnasamsayah || 3||

valagrasatasahasram tasya bhagasya bhaginah |

tasya bhagasya bhagardham tatksaye tu niranjanam || 4||

puspamadhye yatha gandhah payomadhye yatha ghrtam |

tilamadhye yatha tailam pasanasviva kancanam || 5||

evam sarvani bhutani manau sutra ivatmani |

sthirabuddhirasammudho brahmavidbrahmanisthitah || 6||

tilanam tu yatha tailam puspe gandha ivashritah |

purusasya sarire tu sabahyabhyantare sthitah || 7||

vrksam tu sakalam vidyacchaya tasyaiva niskala |

sakale niskale bhave sarvatratma vyavasthitah || 8||

omityekaksaram brahma dhyeyam sarvamumuksibhih |

prthivyagnisca rgvedo bhurityeva pitamahah || 9||

akare tu layam prapte prathame pranavamsake |

antariksam yajurvayurbhuvo visnurjanardanah || 10||

ukare tu layam prapte dvitiye pranavamsake |

dyauh suryah samavedasca svarityeva mahesvarah || 11||

makare tu layam prapte trtiye pranavamsake |

akarah pitavarnah  syadrajoguna udiritah || 12||

ukarah sattvikah suklo makarah krishnatamasah |

astangam ca catuspadam tristhanam pancadaivatam || 13||

onkaram yo na janati brahmano na bhavettu sah |

pranavo dhanuh saro hyatma brahma tallaksyamucyate || 14||

apramattena veddhavyam saravattanmayo bhavet |

nivartante kriyah sarvastasmindrste paravare || 15||

onkaraprabhava deva onkaraprabhavah svarah |

onkaraprabhavam sarvam trailokyam sacaracaram || 16||

hrasvo dahati papani dirghah sampatprado'vyayah |

ardhamatra samayuktah pranavo moksadayakah || 17||

tailadharamivacchinnam dirghaghantaninadavat |

avacyam pranavasyagram yastam veda sa vedavit || 18||

hrtpadmakarnikamadhye sthiradipanibhakrtim |

angusthamatramacalam dhyayedonkaramisvaram || 19||

idaya vayumapurya purayitvodarasthitam |

onkaram dehamadhyastham dhyayejjvalavalivrtam || 20||

brahma puraka ityukto visnuh kumbhaka ucyate |

reco rudra iti proktah pranayamasya devatah || 21||

atmanamaranim krtva pranavam cottararanim |

dhyananirmathanabhyasadeva pasyennigudhavat || 22||

onkaradhvaninadena vayoh samharanantikam |

yavadbalam samadadhyatsamyannadalayavadhi || 23||

gamagamastham gamanadisunya-

           monkaramekam ravikotidiptim |

pasyanti ye sarvajanantarastham

           hamsatmakam te viraja bhavanti || 24||

yanmanastrijagatsrstisthitivyasanakarmakrt |

tanmano vilayam yati tadvisnoh paramam padam || 25||

astapatram tu hrtpadmam dvatrimsatkesaranvitam |

tasya madhye sthito bhanurbhanumadhyagatah sasi || 26||

sasimadhyagato vahnirvahnimadhyagata prabha |

prabhamadhyagatam pitham nanaratnapravestitam || 27||

tasya madhyagatam devam vasudevam niranjanam |

shrivatsakaustubhoraskam muktamanivibhusitam || 28||

suddhasphatikasankasam candrakotisamaprabham |

evam dhyayenmahavisnumevam va vinayanvitah || 29||

atasipuspasankasam nabhisthane pratisthitam |

caturbhujam mahavisnum purakena vicintayet || 30||

kumbhakena hrdisthane cintayetkamalasanam |

brahmanam raktagaurabham caturvaktram pitamaham || 31||

recakena tu vidyatma lalatastham trilocanam |

suddhasphatikasankasam niskalam papanasanam || 32||

anjapatramadhahpuspamurdhvanalamadhomukham |

kadalipuspasankasam sarvavedamayam sivam || 33||

sataram satapatradhyam vikirnambujakarnikam |

tatrarkacandravahninamuparyupari cintayet || 34||

padmasyodghatanam krtva bodhacandragnisuryakam |

tasya hrdbijamahrtya atmanam carate dhruvam || 35||

tristhanam ca trimatram ca tribrahma ca trayaksaram |

trimatramardhamatram va yastam veda sa vedavit || 36||

tailadharamivacchinnadirghaghantaninadavat |

bindunadakalatitam yastam veda sa vedavit || 37||

yathaivatpalanalena toyamakarsayennarah |

tathaivaotkarsayedvayum yogi yogapathe sthitah || 38||

ardhamatratmakam krtva kosibhutam tu pankajam |

karsayennalamatrena bhruvormadhye layam nayet || 39||

bhruvormadhye lalate tu nasikayastu mulatah |

janiyadamrtam sthanam tadbrahmayatanam mahat || 40||

asanam pranasamrodhah pratyaharasca dharana |

dhyanam samadhiretani yogangani bhavanti sat || 41||

asanani ca tavanti yavantyo jivajatayah |

etesanatulanbhedanvijanati mahesvarah || 42||

chidram bhadram tatha simham padmam ceti catustayam |

adharam prathamam cakram svadhisthanam dvitiyakam || 43||

yonisthanam tayormadhye kamarupam nigadyate |

adharakhye gudasthane pankajam yaccaturdalam || 44||

tanmadhye procyate yonih kamakhya siddhavandita |

yonimadhye sthitam lingam pascimabhimukham tatha || 45||

mastake manivadbhinnam yo janati sa yogavit |

taptacamikarakaram tadillekheva visphurat || 46||

chaturasramuparyagneradho medhratpratisthitam |

svasabdena bhavetpranah svadhisthanam tadasrayam || 47||

svadhisthanam tatascakram medhrameva nigadyate |

manivattantuna yatra vayuna puritam vapuh || 48||

tannabhimandalam cakram procyate manipurakam |

dvadasaramahacakre punyapapaniyantritah || 49||

tavajjivo bhramatyevam yavattattvam na vindati |

urdhvam medhradatho nabheh kando yo'sti khagandavat || 50||

tatra nadyah samutpannah sahasrani dvisaptatih |

tesu nadisahasresu dvisaptatirudahrtah || 51||

pradhanah pranavahinyo bhuyastatra dasa smrtah |

ida ca pingala caiva susumna ca trtiyaka || 52||

gandhari hastijihva ca pusa caiva yasasvini |

alambusa kuhuratra sankhini dasami smrta || 53||

evam nadimayam cakram vijneyam yogina sada |

satatam pranavahinyah soma suryagnidevatah || 54||

idapingalasusumnastisro nadyah prakirtitah |

ida vame sthita bhage pingala daksine sthita || 55||

susumna madhyadese tu pranamargastrayah smrtah |

prano'panah samanascodano vyanastathaiva ca || 56||

nagah kurmah krkarako devadatto dhananjayah |

pranadyah panca vikhyata nagadyah panca vayavah || 57||

ete nadisahasresu vartante jivarupinah |

pranapanavaso jivo hyadhascordhvam pradhavati || 58||

vamadaksinamargena cancalatvanna drsyate |

aksipto bhujadandena yathoccalati kandukah || 59||

pranapanasamaksiptastadvajjivo na visramet |

apanatkarsati prano'panah pranacca karsati || 60||

khagarajjuvadityetadyo janati sa yogavit |

hakarena bahiryati sakarena visetpunah || 61||

hamsahamsetyamam mantram jivo japati sarvada |

satani satdivaratram sahasranekavimsatih || 62||

etansankhyanvitam mantram jivo japati sarvada |

ajapa nama gayatri yoginam moksada sada || 63||

asyah sankalpamatrena narah papaih pramucyate |

anaya sadrsi vidya anaya sadrso japah || 64||

anaya sadrsam punyam na bhutam na bhavisyati |

yena margena gantavyam brahmasthanam niramayam || 65||

mukhenacchadya taddvaram prasupta paramesvari |

prabuddha vahniyogena manasa maruta saha || 66||

sucivadgunamadaya vrajatyurdhvam susumnaya |

udghatayetkapatam tu yatha kuncikaya hathat || 67||

kundalinya taya yogi moksadvaram vibhedayet || 68||

krtva samputitau karau drdhataram badhvatha padmasanam |

gadham vaksasi sannidhaya cubukam dhyanam ca taccetasi ||

varamvaramamapatamurdhvamanilam proccarayanpuritam |

muncanpranamupaiti bodhamatulam saktiprabhavannarah || 69||

padmasanasthito yogi nadidvaresu purayan |

marutam kumbhayanyastu sa mukto natra samsayah || 70||

anganam mardanam krtva sramajatena varina |

katvamlalavanatyagi ksirapanaratah sukhi || 71||

brahmacari mitahari yogi yogaparayanah |

abdadurdhvam bhavetsiddho natra karyam vicarana || 72||

kandordhvakundali saktih sa yogi siddhibhajanam |

apanapranayoraikyam ksayanmutrapurisayoh || 73||

yuva bhavati vrddho'pi satatam mulabandhanat |

parsnibhagena sampidya yonimakuncayedgudam || 74||

apanamurdhvamutkrsya mulabandho'yamucyate |

udyanam kurute yasmadavisrantamahakhagah || 75||

uddiyanam tadeva syattatra bandho vidhiyate |

udare pascimam tanam nabherurdhvam tu karayet || 76||

uddiyano'pyayam bandho mrtyumatangakesari |

badhnati hi sirojatamadhogaminabhojalam || 77||

tato jalandharo bandhah karmaduhkhaughanasanah |

jalandhare krte bandhe karnasankocalaksane || 78||

na piyusam patatyagnau na ca vayuh pradhavati |

kapalakuhare jihva pravista viparitaga || 79||

bhruvorantargata drstirmudra bhavati khecari |

na rogo maranam tasya na nidra na ksudha trsa || 80||

na ca murccha bhavettasya yo mudram vetti khecarim |

pidyate na ca rogena lipyate na ca karmana || 81||

badhyate na ca kalena yasya mudrasti khecari |

cittam carati khe yasmajjihva bhavati khegata || 82||

tenaisa khecari nama mudra siddhanamaskrta |

khecarya mudraya yasya vivaram lambikordhvatah || 83||

binduh ksarati no yasya kaminyalingitasya ca |

yavadbinduh sthito dehe tavanmrtyubhayam kutah || 84||

yavadbaddha nabhomudra tavadbindurna gacchati |

galito'pi yada binduh samprapto yonimandale || 85||

vrajatyurdhvam hathacchaktya nibaddho yonimudraya |

sa eva dvividho binduh pandaro lohitastatha || 86||

pandaram sukramityahurlohitakhyam maharajah |

vidrumadrumasankasam yonisthane sthitam rajah || 87||

sasisthane vasedbinduhstayoraikyam sudurlabham |

binduh sivo rajah saktirbindurindu rajo ravih || 88||

ubhayaoh sangamadeva prapyate paramam vapuh |

vayuna sakticalena preritam khe yatha rajah || 89||

ravinaikatvamayati bhaveddivyam vapustada |

suklam candrena samyuktam rajah suryasamanvitam || 90||

dvayoh samarasibhavam yo janati sa yogavit |

sodhanam malajalanam ghatanam candrasuryayoh || 91||

rasanam sosanam samyanmahamudrabhidhiyate || 92||

vaksonyastahanurnipidya susiram yonesca vamanghrina

hastabhyamanudharayanpravitatam padam tatha daksinam ||

apurya svasanena kuksiyugalam badhva sanairecaye-

desa patakanasini nanu mahamudra nrnam procyate || 93||

athatmanirnayam vyakhyasye ||

hrdisthane astadalapadmam vartate tanmadhye rekhavalayam

krtva jivatmarupam jyotirupamanumatram vartate tasminsarvam

pratisthitam bhavati sarvam janati sarvam karoti sarvametaccaritamaham

karta'ham bhokta sukhi duhkhi kanah khanjo badhiro mukah krsah

sthulo'nena prakarena svatantravadena vartate ||

purvadale visramate purvam dalam svetavarnam tada bhaktipurahsaram

dharme matirbhavati ||

yada'gneyadale visramate tadagneyadalam raktavarnam tada nidralasya

matirbhavati ||

yada daksinadale visramate taddaksinadalam krishnavarnam tada

dvesakopamatirbhavati ||

yada nairrtadale visramate tannairrtadalam nilavarnam tada

papakarmahimsamatirbhavati ||

yada pascimadale visramate tatpascimadalam sphatikavarnam tada

kridavinode matirbhavati ||

yada vayavyadale visramate vayavyadalam manikyavarnam tada

gamanacalanavairagyamatirbhavati ||

yadottaradale visramate taduttaradalam pitavarnam tada sukhasrngara-

matirbhavati ||

yadesanadale visramate tadisanadalam vaiduryavarnam tada

danadikrpamatirbhavati ||

yada sandhisandhisu matirbhavati tada vatapittaslesmamahavyadhi-

prakopo bhavati ||

yada madhye tisthati tada sarvam janati gayati nrtyati pathatyanandam

karoti ||

yada netrasramo bhavati sramanirbharanartham prathamarekhavalayam

krtva madhye nimajjanam kurute prathamarekhabandhukapuspavarnam

tada nidravastha bhavati ||

nidravasthamadhye svapnavastha bhavati ||

svapnavasthamadhye drstam srutamanumanasambhavavarta

ityadikalpanam karoti tadadisramo bhavati ||

sramanirharanartham dvitiyarekhavalayam krtva madhye

nimajjanam kurute dvitiyarekha indrakopavarnam tada

susuptyavastha bhavati susuptau kevalaparamesvarasambandhini

buddirbhavati nityabodhasvarupa bhavati pascatparamesvara-

svarupena praptirbhavati ||

trtiyarekhavalayam krtva madhye nimajjanam kurute trtiyarekha

padmaragavarnam tada turiyavastha bhavati turiye kevalaparamatma-

sambandhini bhavati nityabodhasvarupa bhavati tada sanaih

sanairuparamedbuddhya dhrtigrhitayatmasamstham manah

krtva na kincidapi cintayettada pranapanayoraikyam krtva

sarvam visvamatmasvarupena laksyam dharayati | yada

turiyatitavastha tada sarvesamanandasvarupo bhavati

dvandvatito bhavati yavaddehadharana vartate tavattisthati

pascatparamatmasvarupena praptirbhavati ityanena prakarena

mokso bhavatidamevatmadarsanopayam bhavanti ||

catuspathasamayuktamahadvaragavayuna |

saha sthitatrikonardhagamane drsyate'cyutah || 94||

purvoktatrikonasthanadupari prthivyadipancavarnakam dhyeyam |

pranadipancavayusca bijam varnam ca sthanakam |

yakaram pranabijam ca nilajimutasannibham |

rakaramagnibijam ca apanadityasannibham || 95||

lakaram prthivirupam vyanam bandhukasannibham |

vakaram jivabijam ca udanam sankhavarnakam || 96||

hakaram viyatsvarupam ca samanam sphatikaprabham |

hrnnabhinasakarnam ca padangusthadisamsthitam || 97||

dvisaptatisahasrani nadimargesu vartate |

astavimsatikotisu romakupesu samsthitah || 98||

samanaprana ekastu jivah sa eka eva hi |

recakadi trayam kuryaddrdhacittah samahitah || 99||

sanaih samastamakrsya hrtsaroruhakotare |

pranapanau ca badhva tu pranavena samuccaret || 100||

karnasankocanam krtva lingasankocanam tatha |

muladharatsusumna ca padmatantunibha subha || 101||

amurto vartate nado vinadandasamutthitah |

sankhanadibhiscaiva madhyameva dhvaniryatha || 102||

vyomarandhragato nado mayuram nadameva ca |

kapalakuhare madhye caturdvarasya madhyame || 103||

tadatma rajate tatra yatha vyomni divakarah |

kodandadvayamadhye tu brahmarandhresu saktitah || 104||

svatmanam purusam pasyenmanastatra layam gatam |

ratnani jyotsninadam tu bindumahesvaram padam |

ya evam veda purusah sa kaivalyam samasnuta ityupanisat || 105||

om saha navavatu || saha nau bhunaktu ||

saha viryam karavavahai ||

tejasvinavadhitamastu ma vidvisavahai ||

om santih santih santih ||

iti dhyanabindupanisatsamapta ||