Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > devi upanisad

devi upanisad

 

 || atha devyupanisat ||

 atharvavediya saktopanisat ||

 

shridevyupanisadvidyavedyaparasukhakrti |

traipadam brahmachaitanyam ramacandrapadam bhaje ||

 

om bhadram karnebhih srnuyama devah

              bhadram pasyemaksabhiryajatrah |

        sthirairangaistustuvaDsastanubhi-

              rvyasema devahitam yadayuh ||

        svasti na indro vrddhasravah

              svasti nah pusa visvavedah |

        svasti nastarksyo aristanemih

               svasti no brhaspatirdadhhatu ||

om santih santih santih ||

harih om || sarve vai deva devimupatasthuh | kasi tvam mahadevi |

sabravidaham brahmasvarupini | mattah prakrtipurusatmakam

jagacchunyam casunyam ca |

ahamanandananandah vijnanavijnane aham | brahma brahmani

veditavye |

ityahatharvani srutih || 1||

aham pancabhutanyabhutani | ahamakhilam jagat |

vedo'hamavedo'ham | vidyahamavidyaham | ajahamanajaham |

adhascordhvam ca tiryakcaham |

aham rudrebhirvasubhiscaramyahamadityairuta visvadevaih | aham

mitravarunavubhau bibharmyahamindragni

ahamasvinavubhau | aham somam tvastaram pusanam bhagam

dadhamyaham |

visnumurukramam brahmanamuta prajapatim dadhami | aham

dadhami dravinam havismate supravye 3 yajamanaya sunvate || 2||

aham rastri sangamani vasunamaham suve pitaramasya

murdhanmama yonirapsvantah samudre | ya evam veda sa

devipadamapnoti | te deva abruvan | namo devyai mahadevyai

satatam namah | namah prakrtyai bhadrayai niyatah pranatah sma

tam || 3||

tamagnivarnam tapasa jvalantim vairocanim karmaphalesu

justam | durgam devim saranamaham prapadye

sutaram nasayate tamah || 4||

devim vacamajanayanta devastam visvarupah pasavo vadanti

| sa no mandresamurjam duhana dhenurvagasmanupasustutaitu

|| 5||

kalaratrim brahmastutam vaisnavim skandamataram |

sarasvatimaditim daksaduhitaram namamah

pavanam sivam || 6||

mahalaksmisca vidmahe sarvasiddhisca dhimahi | tanno devi

pracodayat || 7||

aditirhyajanista daksa ya duhita tava | tam deva

anvajayanta bhadra amrtabandhavah || 8||

kamo yonih kamakala vajrapanirguha hasa |

matarisvabhramindrah punarguha sakala mayaya ca

punah kosa visvamata divi dyom || 9||

esatmasaktih | esa visvamohini

pasankusadhanurbanadhara | esa shrimahavidya |

ya evam veda sa sokam tarati | namaste astu bhagavati bhavati

matarasmanpatu sarvatah |

saisastau vasavah | saisaikadasa rudrah | saisa

dvadasadityah | saisa visvedevah

somapa asomapasca | saisa yatudhanu asura raksamsi

pisacayaksah siddhah |

saisa sattvarajastamamsi | saisa prajapatindramanavah |

saisa graha naksatrajyotimsi

kalakasthadikalarupini | tamaham pranaumi nityam |

tapapaharinim devim bhuktimuktipradayinim |

anantam vijayam suddham saranyam sivadam sivam ||

10||

viyadakarasamyuktam vitihotrasamanvitam | ardhendulasitam

devya bijam sarvarthasadhakam || 11||

evamekaksaram mantram yatayah suddhacetasah | dhyayanti

paramanandamaya jnanamburasayah || 12||

vanmaya brahmabhutasmatsastham vaktrasamanvitam | suryo

vamasrotrabinduh samyutastakatrtiyakah || 13||

narayanena samyukto vayuscadharasamyutah | vicce

navarnako'rnah syanmahadanandadayakah || 14||

hrtpundarikamadhyastham pratahsuryasamaprabham |

pasankusadharam saumyam varadabhayahastakam |

trinetram raktavasanam bhaktakamadugham bhaje || 15||

namami tvamaham devim mahabhayavinasinim |

mahadurgaprasamanim mahakarunyarupinim || 16||

yasyah svarupam brahmadayo na jananti tasmaducyate'jneya |

yasya anto na vidyate tasmaducyate ananta |

yasya grahanam nopalabhyate tasmaducyate'laksya | yasya

jananam nopalabhyate tasmaducyate'ja |

ekaiva sarvatra vartate tasmaducyata eka | ekaiva visvarupini

tasmaducyate naika 'ta evocyate'jneyanantalaksyajaika

naiketi |

mantranam matrka devi sabdanam jnanarupini |

jnananam chinmayatita sunyanam sunyasaksini || 17||

yasyah parataram nasti saisa durga prakirtita |

[durgatsantrayate yasmaddevi durgeti kathyate || 18||

prapadye saranam devim dundurge duritam hara ||]

tam durgam durgamam devim duracaravighatinim |

namami bhavabhito'ham samsararnavatarinim || 19||

idamatharvasirsam yo'dhite

pancatharvasirsajapaphalamavapnoti |

idamatharvasirsam jnatva yo'rcam sthapayati |

satalaksam prajaptvapi so'rcasiddhim ca vindati |

satamastottaram casyah purascaryavidhih smrtah || 20||

dasavaram pathedyastu sadyah papaih pramucyate | mahadurgani

tarati mahadevyah prasadatah || 21||

prataradhiyano ratrikrtam papam nasayati |

sayamadhiyano divasakrtam papam nasayati |

tatsayam pratah prayunjanah papo'papo bhavati | nisithe

turiyasandhyayam japtva vaksiddhirbhavati |

nutanapratimayam japtva devatasannidhyam bhavati |

pranapratisthayam japtva prananam pratistha bhavati |

bhaumasvinyam mahadevi sannidhau japtva mahamrtyum tarati

| ya evam vedetyupanisat || 22||

 

om bhadram karnebhih srnuyama deva

              bhadram pasyemaksabhiryajatrah |

        sthirairangaistustuvaDsastanubhi-

              rvyasema devahitam yadayuh ||

        svasti na indro vrddhasravah

              svasti nah pusa visvavedah |

        svasti nastarksyo aristanemih

              svasti no brhaspatirdadhatu ||

 

om  santih  santih  santih ||

 

|| iti shridevyupanisatsamapta ||