Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > dattatreya upanisad

dattatreya upanisad

 

dattatreyibrahmavidyasamvedyanandavigraham |

tripannarayanakaram dattatreyamupasmahe ||

om bhadram karnebhih srunuyama deva bhadram pasyemaksabhiryajatrah ||

sthirairangaistustuvaDsastanubhirvyasema devahitam yadayuh ||

svasti na indro vrddhasravah  svasti nah pusa visvavedah ||

svasti nastarksyo aristanemih  svasti no brhaspatirdadhatu ||

om santih santih santih ||

harih om || satyaksetre brahma narayanam mahasamrajyam kim

tarakam tanno bruhi bhagavannityuktah satyananda sattvikam mamakam

dhamopasvetyaha | sada datto'hamasmiti pratyetatsamvadanti yena te

samsarino bhavanti narayanenaivam vivaksito brahma visvarupadharam

visnum narayanam dattatreayam dhyatva sadvadati | damiti hamsah |

damiti dirgham tadbijam nama bijastham | damityekaksaram bhavati |

tadetattarakam bhavati | tadevopasitavyam vijneyam garbhaditaranam |

gayatri chandah | sadasiva rsih | dattatreyo devata | vatabijasthamiva

dattabijastham sarvam jagat | etadaivaksaram vyakhyatam | vyakhyasye

sadaksaram | omiti dvitiyam | hrimiti trtiyam | klimiti caturtham |

glaumiti pancamam | dramiti satkam | sadaksaro'yam bhavati |

yoganubhavo bhavati | gayatri chandah | sadasiva rsih | dattatreyo

devata | dramityuktva dramityuktva va dattatreyaya nama ityastaksarah |

dattatreyayeti satyanandacidatmakam | nama iti purnanandakavigraham |

gayatri chandah | sadasiva rsih | dattatreyo devata | dattatreyayeti

kilakam | tadeva bijam | namah saktirbhavati | omiti prathamam | amiti

dvitiyam | hrimiti trtiyam | kromiti caturtham | ehiti tadeva vadet |

dattatreyeti svaheti mantrarajo'yam dvadasaksarah | jagati chandah |

sadasiva rsih | dattatreyo devata | omiti bijam |

svaheti saktih | sambuddhiriti kilakam | dramiti hrdaye |

hrim klimiti sirse | ehiti sikhayam | datteti kavace |

atreyeti caksusi | svahetyastre | tanmayo bhavati |

ya evam veda | sodasaksaram vyakhyasye |

pranam deyam | manam deyam | caksurdeyam | srotram deyam |

saddasasiraschinatti sodasaksaramantre na deyo bhavati |

atisevaparabhaktagunavacchisyaya vadet | omiti prathamam bhavati |

aimiti dvitiyam | kromiti trtiyam | klimiti caturtham |

klumiti pancamam | hramiti sastham | hrimiti

saptamam | hrumityastamam | sauriti navamam |

dattatreyayeti caturdasam | svaheti sodasam |

gayatri chandah | sadasiva rsih | dattatreyo devata |

om bijam | svaha saktih | caturthyantam kilakam |

omiti hrdaye | klam klim klumiti sikhayam | sauriti

kavace | caturthyantam caksusi | svahetyastre | yo

nityamadhiyanah saccidananda sukhi moksi bhavati |

saurityante shrivaishnava ityucyate | tajjapi visnurupi

bhavati | anustup chando vyakhyasye | sarvatra

sambuddhirimanityucyante | dattatreya hare krishna

unmattanandadayaka | digambara mune balapisaca

jnanasagara || 1|| ityupanisat | anustup chandah |

sadasiva rsih | dattatreyo devata dattatreyeti hrdaye |

hare krsneti sirse | unmattanandeti sikhayam |

dayakamuna iti kavace | digambareti caksusi |

pisacajnanasagaretyastre | anustubho'yam

mayadhitah | abrahmajanmadosasca pranasyanti |

sarvopakari moksi bhavati | ya evam vedetyupanisat || 1||

iti prathamah khandah || 1||

omiti vyaharet | om namo bhagavate dattatreyaya

smaranamatrasantustaya mahabhayanivaranaya

mahajnanapradaya cidanandatmane balonmatta-

pisacavesayeti mahayogine'vadhutayeti

anasuyanandavardhanayatriputrayeti sarvakamaphala-

pradaya omiti vyaharet | bhavabandhamocanayeti

hrimiti vyaharet | sakalavibhuti dayeti kromiti vyaharet |

sadhyakarsanayeti sauriti vyaharet | sarvamanah-

ksobhanayeti shrimiti vyaharet | mahomiti vyaharet |

ciranjivine vasaditi vyaharet | vasikuruvasikuru

vausaditi vyaharet | akarsayakarsaya humiti

vyaharet | vidvesayavidvesaya phaditi vyaharet |

uccatayoccataya thatheti vyaharet | stambhaya-

stambhaya khakheti vyaharet | marayamaraya namah

sampannaya namah sampannaya svaha posayaposaya

paramantraparayantraparatantramschindhicchindhi

grahannivarayanivaraya vyadhinnivarayanivaraya duhkham

harayaharaya daridryam vidravayavidravaya deham

posayaposaya cittam tosayatosayeti sarvamantra-

sarvayantrasarvatantrasarvapallavasvarupayeti om namah

sivayetyupanisat || 2||

iti dvitiyah khandah || 2||

ya evam veda | anustup chandah | sadasiva rsih |

dattatreyo devata | omiti bijam | svaheti saktih |

dramiti kilakam | astamurtyastamantra bhavanti |

yo nityamadhite vayvagnisomadityabrahmavisnurudraih

puto bhavati | gayatrya satasahasram japtam bhavati |

maharudrasatasahasrajapi bhavati | pranavayutakotijapto bhavati |

satapurvanchataparanpunati | sa panktipavano bhavati |

brahmahatyadipatakairmukto bhavati | gohatyadipatakairmukto bhavati |

tulapurusadidanaih prapapanatah puto bhavati |

asesapapanmukto bhavati | bhaksyabhaksyapapairmukto bhavati |

sarvamantrayogaparino bhavati | sa eva brahmano bhavati |

tasmacchisyam bhaktam pratigrhniyat | so'nantaphalamasnute |

sa jivanmukto bhavatityaha bhagavannarayano brahmanamityupanisat ||

om bhadram karnebhih srunuyama deva bhadram pasyemaksabhiryajatrah ||

sthirairangaistustuvaDsastanubhirvyasema devahitam yadayuh ||

om svasti na indro vrddhasravah  svasti nah pusa visvavedah |

svasti nastarksyo aristanemih svasti no brhaspatirdadhatu ||

om santih santih santih || harih om tatsat ||

iti dattatreyopanisatsamapta ||