Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > daksinamurti upanisad

daksinamurti upanisad

 

daksinamurtyupanisat

 

yanmaunavyakhyaya maunipatalam ksanamatratah |

mahamaunapadam yati sa hi me parama gatih ||

om saha navavatu | saha nau bhunaktu | saha viryam karavavahai |

tejasvinavadhitamastu ma vidvisavahai ||

om santih santih santih ||

om brahmavarte mahabhandiravatamule mahasatraya sameta

maharsayah saunakadayaste ha samitpanayastattvajijnasavo

markandeyam cirajivinamupasametya papracchuh kena tvam

ciram jivasi kena vanandamanubhavasiti | paramarahasyasiva-

tattvajnaneneti sa hovaca | kim tatparamarahasyasivatattvajnanam |

tatra ko devah | ke mantrah | ko japah | ka mudra | ka nistha |

kim tajjnanasadhanam | kah parikarah | ko balih | kah kalah |

kim tatsthanamiti | sa hovaca | yena daksinamukhah sivo'paroksikrto

bhavati tatparamarahasyasivatattvajnanam | yah sarvoparame kale

sarvanatmanyupasamhrtya svatmanandasukhe modate prakasate

va sa devah | atraite mantrarahasyasloka bhavanti | medha

daksinamurtimantrasya brahma rsih | gayatri chandah |

devata daksinasyah | mantrenanganyasah | om adau nama uccarya

tato bhagavate padam | daksineti padam pascanmurtaye padamuddharet || 1||

asmacchabdam caturthyantam medham prajnam padam vadet |

samuccarya tato vayubijam ccham ca tatah pathet |

agnijayam tatastvesa caturvimsaksaro manuh || 2||

dhyanam ||

sphatikarajatavarnam mauktikimaksamala-

     mamrtakalasavidyam jnanamudram karagre |

dadhatamuragakaksyam candracudam trinetram

     vidhrtavividhabhusam daksinamurtimide || 3||

mantrena nyasah |

adau vedadimuccarya svaradyam savisargakam |

pancarnam tata uddhrtya antaram savisargakam |

ante samuddharettaram manuresa navaksarah || 4||

mudram bhadrarthadatrim sa parasuharinam bahubhirbahumekam

    janvasaktam dadhano bhujagabilasamabaddhakaksyo vatadhah |

asinascandrakhandapratighatitajataksiragaurastrinetro

    dadyadadyah sukadyairmunibhirabhivrto bhavasuddhim bhavo nah || 5||

mantrena nyasah brahmarsinyasah -

taram brunnama uccarya mayam vagbhavameva ca |

daksinapadamuccarya tatah syanmurtaye padam || 6||

jnanam dehi padam pascadvahnijayam tato nyaset |

manurastadasarno'yam sarvamantresu gopitah || 7||

bhasmavyapandurangah sasisakaladharo jnanamrdraksamala-

     vinapustairvirajatkarakamaladharo yogapattabhiramah |

vyakhyapithe nisanno munivaranikaraih sevyamanah prasannah

     savyalah krttivasah satatamavatu no daksinamurtirisah || 8||

mantrena nyasah | [brahmarsinyasah |]

taram param ramabijam vadetsambasivaya ca |

tubhyam canalajayam manurdvadasavarnakah || 9||

vinam karaih pustakamaksamalam

     bibhranamabhrabhagalam varadhyam |

phanindrakaksyam munibhih sukadyaih

     sevyam vatadhah krtanidamide || 10||

visnu rsiranustup chandah | devata daksinasyah |

mantrena nyasah |

taram namo bhagavate tubhyam vatapadam tatah |

muleti padamuccarya vasine padamuddharet || 11||

prajnamedhapadam pascadadisiddhim tato vadet |

dayine padamuccarya mayine nama uddharet || 12||

vagisaya tatah pascanmahajnanapadam tatah |

 vahnijayam tatastvesa dvatrimsadvarnako manuh |

anustubho mantrarajah sarvamantrottamotamah || 13||

dhyanam |

mudrapustakavahninagavilasadbahum prasannananam

   muktaharavibhusanam sasikalabhasvatkiritojjvalam |

ajnanapahamadimadimagiramartham bhavanipatim

   nyagrodhantanivasinam paragurum dhyayamyabhistaptaye || 14||

maunamudra |

so'hamiti yavadasthitih sanistha bhavati |

tadabhedena mantramredanam jnanasadhanam |

citte tadekatanata parikarah | angacestarpanam balih |

trini dhamani kalah | dvadasantapadam sthanamiti |

te ha punah sraddadhanastam pratyucuh |

katham va'syodayah | kim svarupam | ko va'syopasaka iti |

sa hovaca |

vairagyatailasampurne bhaktivartisamanvite |

prabodhapurnapatre tu jnaptidipam vilokayet || 15||

mohandhakare nihsare udeti svayameva hi |

vairagyamaranim krtva jnanam krtvottararanim || 16||

gadhatamisrasamsantyai gudhamartham nivedayet |

mohabhanujasankrantam vivekakhyam mrkandujam || 17||

tattvavicarapasena baddham dvaitabhayaturam |

ujjivayannijanande svasvarupena samsthitah || 18||

semusi daksina prokta sa yasyabhiksane mukham |

daksinabhimukhah proktah sivo'sau brahmavadibhih || 19||

sargadikale bhagavanvirinci-

     rupasyainam sargasamarthyamapya |

tutosa citte vanchitarthamsca labdhva

     dhanyah sopasyopasako bhavati dhata || 20||

ya imam paramarahasyasivatattvavidyamadhite sa sarvapapebhyo mukto bhavati |

ya evam veda sa kaivalyamanubhavatityupanisat ||

om saha navavatu | saha nau bhunaktu | saha viryam karavavahai |

tejasvinavadhitamastu ma vidvisavahai ||

om santih santih santih ||

iti daksinamurtyupanisatsamapta ||