Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > brhajjabalopanisat

brhajjabalopanisat

 

 

yajjnanagnih svatiriktabhramam bhasma karoti tat |

brhajjabalanigamasirovedyamaham mahah ||

om bhadram karnebhih srnuyama devah | bhadram

pasyemaksabhiryajatrah |

sthirairangaistustuvaDsastanubhih | vyasema devahitam

yadayuh ||

svasti na indro vrddhasravah | svasti nah pusa visvavedah |

svasti nastarksyo aristanemih | svasti no brhaspatirdadhatu ||

om   santih   santih   santih ||

om apo va idamasatsalilameva | sa prajapatirekah puskaraparne

samabhavat |

tasyantarmanasi kamah samavartata idam srjeyamiti |

tasmadyatpuruso

manasabhigacchati | tadvaca vadati | tatkarmana karoti |

tadesabhyanukta |

kamastadagre samavartatadhi | manaso retah prathamam yadasit |

sato bandhumasati niravindan | hrdi pratisya kavayo

maniseti |

upainam tadupanamati | yatkamo bhavati | ya evam veda | sa

tapo'tapyata |

sa tapastaptva | sa etam bhusundah kalagnirudramagamadagatya bho

vibhutermahatmyam bruhiti tatheti pratyavocadbhusundam

vaksyamanam kimiti

vibhutirudraksayormahatmyam babhaneti adaveva paippaladena

sahoktamiti

tatphalasrutiriti tasyordhvam kim vadameti |

brhajjabalabhidham muktisrutim

mamopadesam kurusveti | om tadeti | sadyojatatprthivi |

tasyah syannivrttih |

tasyah kapilavarnananda | tadgomayena vibhutirjata |

vamadevadudakam |

tasmatpratistha | tasyah krishnavarnabhadra | tadgomayena

bhasitam jatam |

aghoradvahnih | tasmadvidya | tasya raktavarna surabhih |

tadgomayena bhasma jatam |

tatpurusadvayuh | tasmacchantih | tasyah svetavarna

susila | tasya

gomayena ksaram jatam | isanadakasam |

tasmacchantyatita |

tasyascitravarna sumanah | tadgomayena raksa jata |

vibhutirbhasitam bhasma

ksaram rakseti bhasmano bhavanti panca namani |

pancabhirnamabhirbhrsamaisvaryakaranadbhutih | bhasma

sarvaghabhaksanat |

bhasanadbhasitam | ksaranadapadam ksaram |

bhutapretapisacabrahmaraksasapasmarabhavabhitibhyo'bhiraksana

adrakseti ||

prathamam brahmanam || 1||

atha bhusundah kalagnirudramagnisomatmakam bhasmasnanavidhim

papraccha |

agniryathaiko bhuvanam pravisto rupam rupam pratirupo babhuva |

ekam bhasma sarvabhutantaratma rupam rupam pratirupo

bahisca ||

agnisomatmakam visvamityagniracaksate |

raudri ghora ya taijasi tanuh | somah saktyamrtamayah

saktikari tanuh |

amrtam yatpratistha sa tejovidyakala svayam |

sthulasuksmesu bhutesu sa eva rasatejasi || 1||

dvividha tejaso vrttih suryatma canalatmika |

tathaiva rasasaktisca somatma canalatmika || 2||

vaidyudadimayam tejo madhuradimayo rasah |

tejorasavibhedaistu vrttametaccaracaram || 3||

agneramrtanispattiramrtenagniredhate |

ata eva havih klrptamagnisomatmakam jagat || 4||

urdhvasaktimayam soma adhosaktimayo'nalah |

tabhyam samputitastasmacchasvadvisvamidam jagat || 5||

agnerurdhvam bhavatyesa yavatsaumyam paramrtam |

yavadagnyatmakam saumyamamrtam visrtyadhah || 6||

ata eva hi kalagniradhastacchaktirurdhvaga |

yavadadahanascordhvamadhastatpavanam bhavet || 7||

adharasaktyavadhrtah kalagnirayamurdhvagah |

tathaiva nimnagah somah sivasaktipadaspadah || 8||

sivascordhvamayah saktirurdhvasaktimayah sivah |

tadittham sivasaktibhyam navyaptamiha kincana || 9||

asakrccagnina dagdham jagattadbhasmasatkrtam |

agnerviryamidam prahustadviryam bhasma yattatah || 10||

yascettham bhasmasadbhavam jnatvabhisnati bhasmana |

agnirityadibhirmantrairdagdhapapah sa ucyate || 11||

agnerviryam ca tadbhasma somenaplavitam punah |

ayogayuktya prakrteradhikaraya kalpate || 12||

yogayuktya tu tadbhasma plavyamanam samantatah |

saktenamrtavarsena hyadhikarannivartate || 13||

ato mrtyunjayayetthamamrtaplavanam satam |

sivasaktyamrtasparse labdha eva kuto mrtih || 14||

yo veda gahanam guhyam pavanam ca tathoditam |

agnisomaputam krtva na sa bhuyo'bhijayate || 15||

sivagnina tanum dagdhva saktisomamrtena yah |

plavayedyogamargena so'mrtatvaya kalpate so'mrtvaya kalpata

iti || 16||

dvitiyam brahmanam || 2||

atha bhusundah kalagnirudram vibhutiyogamanubruhiti hovaca

vikatangamunmattam mahakhalam malinamasivadicihnanvitam

punardhenum krsangam vatsahinamasantamadughdhadohinim

nirindriyam jagdhatrnam kesacelasthibhaksinim sandhinim

navaprasutam rogartam gam vihaya

prasastagomayamaharedgomayam svastham grahyam subhe sthane va

patitamaparityajyata urdhvam mardayedgavyena gomayagrahanam kapila

va dhavala va alabhe tadanya gauh syaddosavarjita

kapilagorbhasmoktam labdham gobhasma no cedanyagoksaram yatra

kvapi sthitam ca yattanna hi dharyam samskarasahitam

dharyam |

tatraite sloka bhavanti |

vidyasaktih samastanam saktirityabhidhiyate |

gunatrayasraya vidya sa vidya ca tadasraya || 1||

gunatrayamidam dhenurvidyabhudgomayam subham |

mutram copanisatproktam kuryadbhasma tatah param ||

vatsastu smrtayascasya tatsambhutam tu gomayam |

agava iti mantrena dhenum tatrabhimantrayet || 3||

gavo bhaga gavo iti prasayettarpanam jalam |

uposya ca caturdasyam sukle krsne'thava vrati || 4||

paredyuh pratarutthaya sucirbhutva samahitah |

krtasnano dhautavastrah payordham ca srjecca gam || 5||

utthapya gam prayatnena gayatrya mutramaharet |

sauvarne rajate tamre dharayenmrnmaye ghate || 6||

pauskare'tha palase va patre gosrnga eva va |

adadhita hi gomutram gandhadvareti gomayam || 7||

abhumipatam grhniyatpatre purvodite grhi |

gomayam sodhayedvidvanshrirme bhajatumantratah || 8||

alaksmirma iti mantrena gomayam dhanyavarjitam |

santvasincami mantrena gomaye ksipet || 9||

pancanam tviti mantrena pindanam ca caturdasa |

kuryatsamsodhya kiranaih saurakairaharettatah || 10||

nidadhyadatha purvoktapatre gomayapindakan |

svagrhyoktavidhanena pratisthapyagnimijayet || 11||

pindamsca niksipettatra adyantam pranavena tu |

sadaksarasya suktasya vyakrtasya tathaksaraih || 12||

svahante juhuyattatra varnadevaya pindakan |

agharavajyabhagau ca praksipedvyahrtih sudhih || 13||

tato nidhanapataye trayovimsajjuhoti ca |

hotavyah panca brahmani namo hiranyabahave || 14||

iti sarvahutirhutva caturthyantaisca mantrakaih |

rtamsatyam kadrudraya yasya vakankatiti ca || 15||

etaisca juhuyadvidvananajnatatrayam tatha |

vyahrtiratha hutva ca tatah svistakrtam hunet || 16||

homasesam tu nirvartya purnapatrodakam tatha |

purnamasiti yajusa jalenanyena brmhayet || 17||

brahmanesvamrtamiti tajjalam sirasi ksipet |

pracyamiti disam lingairdiksu toyam viniksipet || 18||

brahmane daksinam dattva santyai pulakamaharet |

aharisyami devanam sarvesam karmaguptaye || 19||

jatavedasamenam tvam pulakaischadayamyaham |

mantrenanena tam vahnim pulakaischadayettatah || 20||

tridinam jvalanasthityai chadanam pulakaih smrtam |

brahmananbhojayedbhaktya svayam bhunjita vagyatah || 21||

bhasmadhikyamabhipsustu adhikam gomayam haret |

dinatrayena yadi va ekasmindivase'thava || 22||

trtiye va caturthe va pratah snatva sitambarah |

suklayajnopaviti ca suklamalyanulepanah || 23||

sukladanto bhasmadigdho mantrenanena mantravit |

om tadbrahmeti coccarya paulakam bhasma santyajet || 24||

tatra cavahanamukhanupacaramstu sodasa |

kuryadvyahrtibhistvevam tato'gnimupasamharet || 25||

agnirbhasmeti mantrena grhniyadbhasma cottaram |

agnirityadimantrena pramrjya ca tatah param || 26||

samyojya gandhasalilaih kapilamutrakena va |

candrakunkumakasmiramusiram candanam tatha || 27||

agarutritayam caiva curnayitva tu suksmatah |

ksipedbhasmani taccurnamomiti brahmamantratah || 28||

pranavenaharedvidvanbrhato vatakanatha |

anoraniyaniti hi mantrena ca vicaksanah || 29||

ittham bhasma susampadya suskamadaya mantravit |

pranavena vimrjyatha saptapranavamantritam || 30||

isaneti sirodese mukham tatpurusena tu |

urudesamaghorena guhyam vamena mantrayet || 31||

sadyojatena vai padansarvangam pranavena tu |

tata uddhulya sarvangamapadatalamastakam || 32||

acamya vasanam dhautam tatascaitatpradharayet |

punaracamya karma svam kartumarhasi sattama || 33||

atha caturvidham bhasma kalpam |

prathamamanukalpam | dvitiyamupakalpam |

upopakalpam trtiyam | akalpam caturtham |

agnihotram samudbhutam virajanalajamanukalpam |

vane suskam sakrtsangrhya kalpoktavidhina

kalpitamupakalpam syat |

aranye suskagomayam curnikrtya gomutraih pindikrtya

yathakalpam samskrtamupopakalpam |  sivalayasthamakalpam

satakalpam ca |

ittham caturvidham bhasma papam nikrntayenmoksam dadatiti

 

bhagavankalagnirudrah || 34||

iti trtiyam brahmanam || 3||

atha bhusundah kalagnirudram bhasmasnanavidhim bruhiti

hovacatha pranavena vimrjyatha

saptapranavenabhimantritamagamena tu tenaiva digbandhanam

karayetpunarapi tenastramantrenangani

murdhadinyuddhulayenmalasnanamidamisanadyaih

pancabhirmantraistanum kramaddhulayet |

isaneti sirodesam mukham tatpurusena tu | urudesamaghorena

guhyakam vamadevatah |

sadyojatena vai pado sarvangam pranavena tu | apadatalamastakam

sarvangam tata uddhulacamya

vasanam dhautam svetam pradharayedvidhisnanamidam ||

tatra sloka bhavanti |

bhasmamustim samadaya samhitamantramantritam |

mastakatpadaparyantam malasnanam puroditam || 1||

tanmantrenaiva kartavyam vidhisnanam samacaret |

isane pancadha bhasma vikirenmurdhni yatratah || 2||

mukhe caturthavaktrena aghorenastadha hrdi |

vamena guhyadese tu tridasasthanabhedatah || 3||

astavantena sadhyena padavaddhulya yatratah |

sarvangoddhulanam karyam rajanyasya yathavidhi || 4||

mukham vina ca tatsarvamuddhulya kramayogatah |

sandhyadvaye nisithe ca tatha purvavasanayoh || 5||

suptva bhuktva payah pitva krtva cavasyakadikam |

striyam napumsakam grdhram bidalam bakamusikam || 6||

sprstva tathavidhananyanbhasmasnanam samacaret |

devagniguruvrddhanam samipe'ntyajadarsane || 7||

asuddhabhutale marge kuryanoddhulanam vrati |

sankhatoyena mulena bhasmana misranam bhavet || 8||

yojitam candanenaiva varina bhasmasamyutam |

candanena samalimpejjnanadam curnameva tat || 9||

madhyahnatpragjalairyuktam toyam tadanuvarjayet ||

atha bhusundo bhagavantam kalagnirudram tripundravidhim

papraccha ||

tatraite sloka bhavanti |

tripundram karayetpascadbrahmavisnusivatmakam |

madhyangulibhiradaya tisrbhirmulamantratah || 10||

anamamadhyamangusthairathava syattripundrakam |

uddhulayenmukham viprah ksatriyastacchirodinam || 11||

dvatrimsasthanake cardham sodasasthanake'pi va |

astasthane tatha caiva pancasthane'pi yojayet || 12||

uttamange lalate ca karnayornetrayostatha |

nasavakre gale caivamamsadvayamatah param || 13||

kurpare manibandhe ca hrdaye parsvayordvayoh |

nabhau guhyadvaye caivamurvoh sphigbimbajanuni || 14||

janghadvaye ca padau ca dvatrimsatsthanamuttamam |

astamurtyastavidyesandikpalanvasubhih saha || 15||

dharo dhruvasca somasca krpascaivanilo'nalah |

pratyupasca prabhasasca vasavo'stavitiritah || 16||

etesam namamantrena tripundrandharayedbudhah |

vidadhyatsodasasthane tripundram tu samahitah || 17||

sirsake ca lalate ca karne kanthem'sakadvaye |

kurpare manibandhe ca hrdaye nabhiparsvayoh || 18||

prsthe caikam pratisthanam japettatradhidevatah |

sivam saktim ca sadakhyamisam vidyakhyameva ca || 19||

vamadinavasaktisca etah sodasa devatah |

nasatyo dasrakascaiva asvinau dvau samiritau || 20||

athava murdhnyalike ca karnayoh svasane tatha |

bahudvaye ca hrdaye nabhyamurvoryuge tatha || 21||

janudvaye ca padayoh prsthabhage ca sodasa |

sivascendrasca rudrarkau vighneso visnureva ca || 22||

shriscaiva hrdayesasca tatha nabhau prajapatih |

nagasca nagakanyasca ubhe ca rsikanyake || 23||

padayosca samudrasca tirthah prsthe'pi ca sthitah |

evam va sodasasthanamastasthanamthocyate || 24||

gurusthanam lalatam ca karnadvayamanantaram |

asayugmam ca hrdayam nabhirityastamam bhavet || 25||

brahma ca rsayah sapta devatasca prakirtitah |

athava mastakam bahu hrdayam nabhireva ca || 26||

pancasthananyamunyahurbhasmatattvavido janah |

yathasambhavatah kuryaddesakaladyapeksaya || 27||

uddhulane'pyasaktascettripundradini karayet |

lalate hrdaye nabhau gale ca manibandhayoh || 28||

bahumadhye bahumule prsthe caiva ca sirsake ||

lalate brahmane namah | hrdaye havyavahanaya namah |

nabhau skandaya namah | gale visnave namah |

madhye prabhanjanaya namah | manibandhe vasubhyo namah |

prsthe haraye namah | kukudi sambhave namah |

sirasi paramatmane namah | ityadisthanesu tripundram

dharayet ||

trinetram trigunadharam trayanam janakam prabhum |

smarannamah sivayeti lalate tattripundrakam || 29||

kurparadhah pitrbhyam tu isanabhyam tathopari |

isabhyam nama ityuktva parsvayosca tripundrakam || 30||

svacchabhyam nama ityuktva dharayettatprakosthayoh |

bhimayeti tatha prsthe sivayeti ca parsvayoh || 31||

nilakanthaya sirasi ksipetsarvatmane namah |

papam nasayate krtsnamapi janmantararjitam || 32||

kanthopari krtam papam nastam syattatra dharanat |

karne tu dharanatkarnarogadikrtapatakam || 33||

bahvobahukrtam papam vaksahsu manasa krtam |

nabhyam sisnakrtam papam prsthe gudakrtam tatha || 34||

parsvayordharanatpapam parastryalinganadikam |

tadbhasmadharanam kuryatsarvatraiva tripundrakam || 35||

brahmavisnumahesanam trayyagninam ca dharanam |

gunalokatrayanam ca dharanam tena vai srutam || 36||

iti caturtham brahmanam || 4||

manastokena mantrena mantritam bhasma dharayet |

urdhvapundram bhavetsamam madhyapundram triyayusam || 1||

triyayusani kurute lalate ca bhujadvaye |

nabhau sirasi hrtparsve brahmanah ksatriyastatha || 2||

traivarnikanam sarvesamagnihotrasamudbhavam |

idam mukhyam grhasthanam virajanalajam bhavet || 3||

virajanalajam caiva dharyam proktam maharsibhih |

aupasanasamutpannam grhasthanam visesatah || 4||

samidagnisamutpannam dharyam vai brahmacarina |

sudranam srotriyagarapacanagnisamudbhavam || 5||

anyesamapi sarvesam dharyam caivanalodbhavam |

yatinam jnanadam proktam vanasthanam viraktidam || 6||

ativarnasramanam tu smasanagnisamudbhavam |

sarvesam devalayastham bhasma sivagnijam sivayoginam |

sivalayastham tallingaliptam va mantrasamskaradagdham va ||

tatraite sloka bhavanti |

tenadhitam srutam tena tena sarvamanusthitam |

yena viprena sirasi tripundram bhasmana dhrtam || 7||

tyaktavarnasramacaro luptasarvakriyo'pi yah |

sakrttiryaktripundrankadharanatso'pi pujyate || 8||

ye bhasmadharanam tyaktva karma kurvanti manavah |

tesam nasti vinirmoksah samsarajjanmakotibhih || 9||

mahapatakayuktanam purvajanmarjitagasam |

tripundroddhulanadveso jayate sudrdham budhah || 10||

yesam kopo bhavedbrahmam|cllalate bhasmadarsanat |

tesamutpattisankaryamanumeyam vipascita || 11||

yesam nasti mune sraddha sraute bhasmani sarvada |

garbhadhanadisamskarastesam nastiti niscayah || 12||

ye bhasmadharinam drstva narah kurvanti tadanam |

tesam candalato janma brahmannuhyam vipascita || 13||

yesam krodho bhavedbhasmadharane tatpramanake |

te mahapatakairyukta iti sastrasya niscayah || 14||

tripundrakam ye vinindanti nindanti sivameva te |

dharayanti ca ye bhaktya dharayanti sivam ca te || 15||

dhigbhasmarahitam bhalam dhiggramamasivalayam |

dhiganisarcanam janma dhigvidyamasivasrayam || 16||

rudragneryatparam viryam tadbhasma parikirtitam |

tasmatsarvesu kalesu viryavanbhasmasamyutah || 17||

bhasmanisthasya dahyante dosa bhasmagnisangamat |

bhasmasnanavisuddhatma bhasmanistha iti smrtah || 18||

bhasmasandigdhasarvango bhasmadiptatripundrakah |

bhasmasayi ca puruso bhasmanistha iti smrtah || 19||

iti pancamam brahmanam || 5||

atha bhusundah kalagnirudram namapancakasya mahatmyam

bruhiti hovaca | atha vasisthavamsajasya satabharyasametasya

dhananjayasya brahmanasya jyesthabharyaputrah karuna iti nama

tasya sucismita bharya | asau karuno bhratrvairamasahamano

bhavanitatastham nrsimhamagamat | tatra

devasamipe'nyenopayanartham

samarpitam jambiraphalam grhitvajighrattada tatrastha

asapanpapa

maksiko bhava varsanam satamiti | so'pi sapamadaya maksikah

sansvacestitam tasyai nivedya mam rakseti svabharyamavadattada

maksiko'bhavattamevam jnatva jnatayastailamadhye hyamarayantsa

mrtam patimadayarundhatimagamadbho sucismite

sokenalamarundhatyahamum

jivayamyadya vibhutimadayeti esagnihotrajam bhasma ||

mrtyunjayena mantrena mrtajantau tadaksipat |

mandavayustada jajne vyajanena sucismite || 1||

udatisthattada janturbhasmano'sya prabhavatah |

tato varsasate purne jnatireko hyamarayat || 2||

bhasmaiva jivayamasa kasyam panca tadabhavan |

devanapi tathabhutanmamapyetadrsam pura || 3||

tasmattu bhasmanam jantum jivayami tadanaghe |

ityevamuktva bhagavandadhicih samajayata || 4||

svarupam ca tato gatva svamasramapadam yayaviti ||

idanimasya bhasmanah sarvaghabhaksanasamarthyam

vidhatta ityaha | shrigautamavivahakale tamahalyam

drstva sarve devah kamatura abhavan tada

nastajnana durvasasam gatva papracchustaddosam

samayisyaamityuvaca tatah satarudrena mantrena

mantritam bhasma vai pura mayapi dattam brahmahatyadi santam |

ityevamuktva durvasa dattavanbhasma cottamam |

jata madvacanatsarve yuyam te'dhikatejasah || 5||

satarudrena mantrena bhasmoddhulitavigrahah |

nirdhutarajasah sarve tatksanacca vayam mune || 6||

ascaryametajjanimo bhasmasamarthyamidrsam |

asya bhasmanah saktimanyam srnu |

etadeva harisankarayorjnanapradam |

brahmahatyadi papanasakam |

mahavibhutidamiti sivavaksasi sthitam nakhenadaya

pranavenabhimantrya gayatrya pancaksarenabhimantrya

harirmastakagatresu samarpayet | tatha hrdi dhyayasveti

harimuktva harah svahrdi dhyatva drsto drsta iti

sivamaha |

tato bhasma bhaksayeti harimaha harastatah |

bhaksayisye sivam bhasma snatvaham bhasmana pura || 7||

prstesvaram bhaktigamyam bhasmabhaksayadacyutah |

tatrascaryamativasitpratibimbasamadyutih || 8||

vasudevah suddhamuktaphalavarno'bhavatksanat |

tadaprabhrti suklabho vasudevah prasannavan || 9||

na sakyam bhasmano jnanam prabhavam te kuto vibho |

namaste'stu namaste'stu tvamaham saranam gatah || 10||

tvatpadayugale sambho bhaktirastu sada mama |

bhasmadharanasampanno mama bhakto bhavisyati || 11||

ata evaisa bhutirbhutikarityukta | asya purastadvasava

asanrudra daksinata adityah pascadvisvedeva

uttarato brahmavisnumahesvara yabhyam suryacandramasau

parsvayostadetadrcabhyuktam |

rco aksare parame vyoman yasmindeva adhivisve niseduh |

yastanna veda kimrca karisyati ya ittadvidusta ime samasate |

ya etadbrhajjabalam sarvakamikam moksadvaramrnmayam

yajurmayam samamayam brahmamayamamrtamayam bhavati |

ya etadbrhajjabalam balo va veda sa mahanbhavati |

sa guruh sarvesam mantranamupadesta bhavati |

mrtyutarakam guruna labdham kanthe bahau sikhayam

va badhnita | saptadvipavati bhubhirdaksinartham navakalpate |

tasmacchraddhaya yam kancidgam dadyatsa daksina bhavati

|| 12||

iti sastham brahmanam || 6||

atha janako vaideho yajnavalkyamupasametyovaca

bhagavan tripundravidhim no bruhiti sa hovaca

sadyojatadipancabrahmamantraih parigrhyagniriti

bhasmetyabhimantrya manastoka iti samuddhrtya

triyayusamiti jalena sammrjya tryambakamiti

sirolalatavaksahskandhesu dhrtva puto bhavati

moksi bhavati | satarudrena yatphalamavapnoti tatphalamasnute

sa esa bhasmajyotiriti vai yajnavalkyah || 1||

janako ha vaidehah sa hovaca yajnavalkyam bhasmadharanatkim

phalamasnuta iti sa hovaca tadbhasmadharanadeva

muktirbhavati tadbhasmadharanadeva sivasayujyamavapnoti

na sa punaravartate na sa punaravartate sa esa bhasmajyotiriti

vai yajnavalkyah || 2||

janako ha vaidehah sa hovaca yajnavalkyam bhasmadharanatkim

phalamasnute na veti tatra paramahamsanamasamvartaka-

arunisvetaketudurvasarbhunidaghajadabharatadattatreya-

raivatakabhusundaprabhrtayo vibhutidharanadevamuktah syuh

sa esa bhasmajyotiriti vai yajnavalkyah || 3||

janako ha vaidehah sa hovaca yajnavalkya bhasmasnanena

kim jayata iti yasya kasyaciccharire yavanto romakupastavanti

lingani bhutva tisthanti brahmano va ksatriyo va vaisyo va

sudro va tadbhasmadharanadetacchabdasya rupam

yasyam tasyam hyevavatisthate || 4||

janako  ha vaidehah sa hovaca paippaladena saha

prajapatiloakam jagama tam gatvovaca bho prajapate

tripundrasya mahatmyam bruhiti tam prajapatirabravid-

yathaivesvarasya mahatmyam tathaiva tripundrasyeti || 5||

atha paippalado vaikuntham jagama tam gatvovaca

bho visno tripundrasya mahatmyam bruhiti yathaivesvarasya

mahatmyam tathaiva tripundrakasyeti visnuraha || 6||

atha paippaladah kalagnirudram parisametyovacadhihi

bhagavan tripundrasya vidhimiti tripundrasya vidhirmaya

vaktum na sakya iti satyamiti hovacatha bhasmacchannah

samsaranmucyate bhasmasayyasayanastacchabdagocarah

sivasayujyamavapnoti na sa punaravartate rudradhyayi

sannamrtatvam ca gacchati sa esa bhasmajyotirvibhuti-

dharanadbrahmaikatvam ca gacchati vibhutidharanadeva

sarvesu tirthesu snato bhavati vibhutidharanadvaranasyam

snanena yatphalamavapnoti tatphalamasnute sa esa

bhasmajyotiryasya kasyaciccharire tripundrasya laksma vartate

prathama prajapatirdvitiya visnustrtiya sadasiva iti

sa esa bhasmajyotiriti sa esa bhasmajyotiriti || 7||

atha kalagnirudram bhagavantam sanatkumarah

papracchadhihi bhagavanrudraksadharanavidhim

sa hovaca rudrasya nayanadutpanna rudraksa iti

loke khyayante sadasivah samharakale samharam

krtva samharaksam mukulikaroti tannayanajjata

rudraksa iti hovaca tasmadrudraksatvamiti tadrudrakse

vagvisaye krte dasagopradanena yatphalamavapnoti

tatphalamasnute sa esa bhasmajyoti rudraksa iti

tadrudraksam karena sprstva dharanamatrena

dvisahasragopradanaphalam bhavati | tadrudrakse

ekadasarudratvam ca gacchati | tadrudrakse sirasi

dharyamane kotigopradanaphalam bhavati | etesam

sthananam karnayoh phalam vaktum na sakyamiti hovaca |

murdhni catvarimsacchikhayamekam trayam va

srotrayordvadasa karne dvatrimsadbahvoh sodasa

sodasa dvadasa dvadasa manibandhayoh sat

sadangusthayostatah sandhyam sakuso'haraharupa-

sitagnirjyotirityadibhiragnau juhuyat || 8||

iti saptamam brahmanam || 7||

atha brhajjabalasya phalam no bruhi bhagavanniti

sa hovaca ya etadbrhajjabalam nityamadhite

so'gniputo bhavati sa vayuputo bhavati sa adityaputo bhavati

sa somaputo bhavati sa brahmaputo bhavati sa visnuputo bhavati

sa rudraputo bhavati sa sarvaputo bhavati sa sarvaputo bhavati || 1||

ya etadbrhajjabalam nityamadhite so'gnim stambhayati

sa vayum stambhayati sa adityam stambhayati sa somam stambhayati

sa udakam stambhayati sa  sarvandevanstambhayati sa

sarvangrahanstambhayati sa visam stambhayati sa visam

stambhayati || 2||

ya etadbrhajjabalam nityamadhite sa mrtyum tarati sa

papmanam

tarati sa brahmahatyam tarati sa bhrunahatyam tarati sa

virahatyam

tarati sa sarvahatyam tarati sa samsaram tarati sa sarvam tarati

sa sarvam tarati || 3||

ya etadbrhajjabalam nityamadhite sa bhurlokam jayati sa

bhuvarlokam jayati

sa suvarlokam jayati sa maharlokam jayati sa tapolokam jayati

sa janolokam jayati sa satyalokam jayati sa sarvamllokanjayati

|| 4||

ya etadbrhajjabalam nityamadhite sa rco'dhite sa

yajumsyadhite

sa samanyadhite so'tharvanamadhite so'ngirasamadhite sa sakha

adhite sa kalpanadhite sa narasamsiradhite sa purananyadhite

sa brahmapranavamadhite sa brahmapranavamadhite || 5||

anupanitasatamekamekenopanitena tatsamamupanitasatamekamekena

grhasthena tatsamam grhasthasatamekamekena vanaprasthena

tatsamam vanaprasthasatamekemekena yatina tatsamam yatinam tu

satam purnamekamekena rudrajapakena tatsamam

rudrajapakasatamekemekena

atharvasirahsikhadhyapakena tatsamamatharvasirahsakha-

dhyapakasatamekamekena brhajjabalopanisadadhyapakena

tatsamam tadva etatparam dhama brhajjabalopanisajjapasilasya

yatra na suryastapati yatra na vayurvati yatra na candrama bhati

yatra na naksatrani bhanti yatra nagnirdahati yatra na mrtyuh

pravisati

yatra na duhkhani pravisanti sadanandam paramanandam santam

sasvatam sadasivam brahmadivanditam yogidhyeyam param padam

yatra gatva na nivartante yoginastadetadrcabhyuktam | tadvisnoh

paramam padam sada pasyanti surayah | diviva caksu--?--

tam ||

tadvipraso vipanyavo jagrvamsah samindhate | visnoryatparamam

padam ||

om satyamityupanisat || 6||

ityastamam brahmanam || 8||

om bhadram karnebhih srnuyama devah |

bhadram pasyemaksabhiryajatrah |

sthirairangaistustuvaDsastanubhih |

vyasema devahitam yadayuh ||

svasti na indro vrddhasravah |

svasti nah pusa visvavedah |

svasti nastarksyo aristanemih |

svasti no brhaspatidadhatu ||

om   santih   santih   santih ||

 

ityatharvavediya brhajjabalopanisatsamapta ||