Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > brahmopanisat

brahmopanisat

 

om saunako ha cai mahasalo'ngirasam bhagavantam

pippaladamaprcchat |  divye brahmapure sampratistita

bhavanti katham srjanti kasyaisa mahima babhuva yo

hmase mahima babhuva ka esah |

 

tasmai sa hovaca brahmavidyam varistham |  prano hyase

atma |  atmano mahima babhuva devanamayuh sa devanam

nidhanamanidhanam divye brahmapure virajam niskalam

subhramaksaram yadbrahma vibhati sa niyacchati

maghukararajanam maksikavaditi | yatha maksikaikena

tantuna jalam vaksipati tenapakarsati tathaivaisa prano

yada yati samsrstamakrsya | pranadevatastah sarva

nadyah | susvape syenakasavadyatha kham syenamashritya

yati svamalayamevam susupto brute yathaivaisa devadatto

yastya'pi tadyamano na yatyevamistapurtaih

subhasubhairna lipyate | yatha kumaro niskama

anandamupayati tathaivaisa devadattah svapna anandamabhiyati

| veda eva param jyotih jyotiskamo jyotiranandayate |

bhuyastenaiva svapnaya gacchati jalaukavat | yatha

jalauka'gramagram nayatyatmanam nayati param sandhaya |

yatparam naparam tyajati sa jagradabhidhiyate | yathaivaisa

kapalastakam sannayati | tameva stana iva lambate

vedadevayonah | yatra jagrati subhasubham niruktamasya

devasya sa samprasaro'ntharyami khagah karkatakah puskarah

purusah grano himsa paraparam brahma atma devata vedayati

| ya evam veda sa param brahma dham ksetrajnamupaiti || 1||

 

athasya purusasya catvari sthanani bhavanti

nabhirhrdayam kantham bhurdheti | tatra catuspadam

brahma vibhati | jagaritam svapnam susuptam turiyamiti |

jagarite brahma svapne visnuh susuptau rudrasturiyam

paramaksaram adityasca visnuscesvarasca sa purusah

sa pranah sa jivah so'gnih sesvarasca jagrattesam madhye

yatparam brahma vibhati | svayamamanaskamasrotramapanipadam

jyotirvarjitam na tatra loka na loka veda na veda deva na

deva yajna na yajna mata na mata pita na pita snusa na

snusa candalo na candalah pailkaso na pailkasah sramano na

sramanah pasavo na pasavastapaso na tapasa ityekameva

param brahma vibhati | hrdyakase tadvijnanamakasam

tatsusiramakasam tadvedyam hrdyakasam yasminnidam

sancarati vacarati yasminnidam sarvamotam protam | sam

vibhoh praja jnayeran | na tatra deva rsayah pitara risate

pratibuddhah sarvaviditi || 2||

 

hrdistha devathah sarva hrdi pranah pratisthitah |

hrdi pranasca jyotisca trivrtsutram ca yanmahat ||

 

hrdi caitanye tisthati yajnopavitam paramam pavitram

prajapateryatsahajam purastat |

ayusyamagrapam pratimunca subhram yajnopavitam balamastu tejah ||

 

sasikham vapanam krtva bahihsutram tyajedbudhah |

yadaksaram param brahma tatsutramiti dharayet ||

 

sucanatsutramityahuh sutram nama param padam |

tatsutram viditam yena sa vipro vedaparagah ||

 

tena sarvamidam protam sutre manigana iva |

tatsutram dharayedyogi yogavittattvadarsivan ||

 

bahihsutram tyajedvidvanyogamuttamamasthitah |

brahmabhavamayam sutram dharayedyah sa cetanah ||

 

dharanattasya sutrasya nocchistho nasucirbhavet |

sutramantargatam yesam jnanayajnopavitinam ||

 

te cai sutravido loke te ca yajnopavitinah |

jnanasikhino jnananistha jnanayajnopavitihah ||

 

jnanameva param tesam pavitram jnanamuttamam |

agneriva sikha nanya yasya jnanamayi sikha ||

sa sikhityucyate vidvanitare kesadharinah || 3||

 

karmanyadhikrta ye tu vaidike brahmanadayah |

taih sandharyamida sutram kriyangam taddhi vai smrtam ||

 

sikha jnanamayi yasya upavitam ca tanmayam |

brahmanyam sakalam tasya iti brahmavido viduh ||

 

idam yajnopavitam tu pavitram yatparayanam |

sa vidvanyajnopaviti syatsa yajnah sa ca yajnavit ||

 

eko devah sarvabhutesu gudhah sarvavyapi sarvabhutantaratma |

karmadhyaksah sarvabhutadhivasah saksi ceta kevalo nirgunasca ||

 

eko manisi niskiyanam bahunamekam santam bahudha yah karoti |

tamatmanam ye'nupasyanti dhirastesam santih sasvati netaresam ||

 

atmanamaranim krtva pranavam cottararanim |

dhyananormathanabhyasaddevam pasyennigudhavat ||

 

tilesu tailam dadhiniva sarpirapah strotahsvaranisu cannih |

evamatma''tmani grhmate'sau satyenainam tapasa yo'nupasyati ||

 

urnanabhiryatha tantunsrjate samharatyapi |

jagratsvapne tatha jivo gacchatyagacchate punah ||

 

padmakosapratikasam susiram capyadhomukham |

hrdayam tadvijaniyadvisvasya''yatanam mahat ||

 

netrastham jagratam vidyatkanthe svapnam vinirdiset |

susuptam hrdayastham tu turiyam murdhni samsthitam ||

 

yadatma prajnaya''tmanam sandhatte paramatmani |

tena sandhya dhyanameva tasmatsandhyabhivandanam ||

 

nirodakadhyanasandhya vakkayaklesavarjita |

sandhini sarvabhutanam sa sandhya hyekadandinam ||

 

yato vaco nivartante aprapya manasa saha |

annandametajjivasya yam jnatva mucyate budhah ||

 

sarvavyapinamatmanam ksire sarprivarpitam |

atmatapomulam tadbrahmopanisatparam |

sarvatmaikatvaripena tadbrahmopanisatparamiti || 4 ||

 

ityatharvavede brahmopanisatsamapta||