Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > brahmavidya upanisad

brahmavidya upanisad

 

svavidyatatkaryajatam yadvidyapahnavam gatam |

taddhamsavidyanispannam ramacandrapadam bhaje ||

om saha navavatu || saha nau bhunaktu ||

saha viryam karavavahai ||

tejasvinavadhitamastu  ma vidvisavahai ||

om santih santih santih ||

atha brahmavidyopanisaducyate ||

prasadadbrahmanastasya visnoradbhutakarmanah |

rahasyam brahmavidyaya dhruvagnim sampracaksate || 1||

omityekaksaram brahma yaduktam brahmavadibhih |

sariram tasya vaksyami sthanam kalatrayam tatha || 2||

tatra devastrayah prokta loka vedastrayo'gnayah |

tisro matrardhamatra ca tryaksarasya sivasya tu || 3||

rgvedo garhapatyam ca prthivi brahma eva ca |

akarasya sariram tu vyakhyatam brahmavadibhih || 4||

yajurvedo'ntariksam ca daksinagnistathaiva ca |

visnusca bhagavandeva ukarah parikirtitah || 5||

samavedastatha dyauscahavaniyastathaiva ca |

isvarah paramo devo makarah parikirtitah || 6||

suryamandalamadhye'tha hyakarah sankhamadhyagah |

ukarascandrasankasastasya madhye vyavasthitah || 7||

makarastvagnisankaso vidhumo vidyutopamah |

tisro matrastatha jneya somasuryagnirupinah  || 8||

sikha tu dipasankasa tasminnupari vartate |

ardhamatra tatha jneya pranavasyopari sthita || 9||

padmasutranibha suksma sikha sa drsyate para |

sa nadi suryasankasa suryam bhittva tathapara || 10||

dvisaptatisahasrani nadim bhittva ca murdhani |

varadah sarvabhutanam sarvam vyapyavatisthati || 11||

kamsyaghantaninadastu yatha liyati santaye |

onkarastu tatha yojyah santaye sarvamicchata || 12||

yasminviliyate sabdastatparam brahma giyate |

dhiyam hi liyate brahma so'mrtatvaya kalpate || 13||

vayuh pranastathakasastrividho jivasanjnakah |

sa jivah prana ityukto valagrasatakalpitah || 14||

nabhisthane sthitam visvam suddhatattvam sunirmalam |

adityamiva dipyantam rasmibhiscakhilam sivam || 15||

sakaram ca hakaram ca jivo japati sarvada |

nabhirandhradviniskrantam visayavyaptivarjitam || 16||

tenedam niskalam vidyatksiratsarpiryatha tatha |

karanenatmana yuktah pranayamaisca pancabhih || 17||

catuskala samayukto bhramyate ca hrdisthitah |

golakastu yada dehe ksiradandena va hatah || 18||

etasminvasate sighramavisrantam mahakhagah |

yavannisvasito jivastavanniskalatam gatah || 19||

nabhastham niskalam dhyatva mucyate bhavabandhanat

anahatadhvaniyutam hamsam yo veda hrdgatam || 20||

svaprakasacidanandam sa hamsa iti giyate |

recakam purakam muktva kumbhakena sthitah sudhih || 21||

nabhikande samau krtva pranapanau samahitah |

mastakasthamrtasvadam pitva dhyanena sadaram || 22||

dipakaram mahadevam jvalantam nabhimadhyame |

abhisicyamrtenaiva hamsa hamseti yo japet || 23||

jaramaranarogadi na tasya bhuvi vidyate |

evam dine dine kuryadanimadivibhutaye || 24||

isvaratvamavapnoti sadabhyasaratah puman |

bahavo naikamargena prapta nityatvamagatah || 25||

hamsavidyamrte loke nasti nityatvasadhanam |

yo dadati mahavidyam hamsakhyam paramesvarim || 26||

tasya dasyam sada kuryatprajnaya paraya saha |

subham va'subhamanyadva yaduktam guruna bhuvi || 27||

tatkuryadavicarena sisyah santosasamyutah |

hamsavidyamimam labdhva gurususrusaya narah || 28||

atmanamatmana saksadbrahma buddhva suniscalam |

dehajatyadisambandhanvarnasramasamanvitan || 29||

vedasastrani canyani padapamsumiva tyajet |

gurubhaktim sada kuryacchreyase bhuyase narah || 30||

gurureva harih saksannanya ityabravicchrtih || 31||

srutya yaduktam paramarthameva

          tatsamsayo natra tatah samastam |

srutya virodhe na bhavetpramanam

          bhavedanarthaya vina pramanam || 32||

dehasthah sakalo jneyo niskalo dehavarjitah |

aptopadesagamyo'sau sarvatah samavasthitah || 33||

hamsahamseti yo bruyaddhamso brahma harih sivah |

guruvaktrattu labhyeta pratyaksam sarvatomukham || 34||

tilesu ca yatha tailam puspe gandha ivashritah |

purusasya sarire'sminsa bahyabhyantare tatha || 35||

ulkahasto yathaloke dravyamalokya tam tyajet |

jnanena jneyamalokya pascajjnanam parityajet || 36||

puspavatsakalam vidyadgandhastasya tu niskalah |

vrksastu sakalam vidyacchaya tasya tu niskala || 37||

niskalah sakalo bhavah sarvatraiva vyavasthitah |

upayah sakalastadvadupeyascaiva niskalah || 38||

sakale sakalo bhavo niskale niskalastatha |

ekamatro dvimatrasca trimatrascaiva bhedatah || 39||

ardhamatra para jneya tata urdhvam paratparam |

pancadha pancadaivatyam sakalam paripathyate || 40||

brahmano hrdayasthanam kanthe visnuh samashritah |

talumadhye sthito rudro lalatastho mahesvarah || 41||

nasagre acyutam vidyattasyante tu param padam |

paratvattu param nastityevam sastrasya nirnayah || 42||

dehatitam tu tam vidyannasagre dvadasangulam |

tadantam tam vijaniyattatrastho vyapayetprabhuh || 43||

mano'pyanyatra niksiptam caksuranyatra patitam |

tathapi yoginam yogo hyavicchinnah pravartate || 44||

etattu paramam guhyametattu paramam subham |

natah parataram kincinnatah parataram subham || 45||

suddhajnanamrtam prapya paramaksaranirnayam |

guhyadguhyatamam gopyam grahaniyam prayatnatah || 46||

naputraya pradatavyam nasisyaya kadacana |

gurudevaya bhaktaya nityam bhaktiparaya ca || 47||

pradatavyamidam sastram netarebhyah pradapayet |

datasya narakam yati siddhyate na kadacana || 48||

grhastho brahmacari ca vanaprasthasca bhiksukah |

yatra tatra sthito jnani paramaksaravitsada || 49||

visayi visayasakto yati dehantare subham |

jnanadevasya sastrasya sarvavastho'pi manavah || 50||

brahmahatyasvamedhadyaih punyapapairna lipyate |

codako bodhakascaiva moksadasca parah smrtah || 51||

ityesam trividho jneya acaryastu mahitale |

codako darsayenmargam bodhakah sthanamacaret || 52||

moksadastu param tattvam yajjnatva paramasnute |

pratyaksayajanam dehe sanksepacchrnu gautama || 53||

tenestva sa naro yati sasvatam padamavyayam |

svayameva tu sampasyeddehe bindum ca niskalam || 54||

ayane dve ca visuve sada pasyati margavit |

krtvayamam pura vatsa recapurakakumbhakan || 55||

purvam cobhayamuccarya arcayettu yathakramam |

namaskarena yogena mudrayarabhya carcayet || 56||

suryasya grahanam vatsa pratyaksayajanam smrtam |

jnanatsayujyamevoktam toye toyam yatha tatha || 57||

ete gunah pravartante yogabhyasakrtasramaih |

tasmadyogam samadaya sarvaduhkhabahiskrtah || 58||

yogadhyanam sada krtva jnanam tanmayatam vrajet |

jnanatsvarupam paramam hamsamantram samuccaret || 59||

praninam dehamadhye tu sthito hamsah sadacyutah |

hamsa eva param satyam hamsa eva tu saktikam || 60||

hamsa eva param vakyam hamsa eva tu vadikam |

hamsa eva paro rudro hamsa eva paratparam || 61||

sarvadevasya madhyastho hamsa eva mahesvarah |

prthivyadisivantam tu akaradyasca varnakah || 62||

kutanta hamsa eva syanmatrketi vyavasthitah |

matrkarahitam mantramadisante na kutracit || 63||

hamsajyotiranupamyam madhye devam vyavasthitam |

daksinamukhamashritya jnanamudram prakalpayet || 64||

sada samadhim kurvita hamsamantramanusmaran |

nirmalasphatikakaram divyarupamanuttamam || 65||

madhyadese param hamsam jnanamudratmarupakam |

prano'panah samanascodanavyanau ca vayavah || 66||

pancakarmendriyairuktah kriyasaktibalodyatah |

nagah kurmasca krkaro devadatto dhananjayah || 67||

pancajnanendriyairyukta jnanasaktibalodyatah |

pavakah saktimadhye tu nabhicakre ravih sthitah || 68||

bandhamudra krta yena nasagre tu svalocane |

akarevahnirityahurukare hrdi samsthitah || 69||

makare ca bhruvormadhye pranasaktya prabodhayet |

brahmagranthirakare ca visnugranthirhrdi sthitah || 70||

rudragranthirbhruvormadhye bhidyate'ksaravayuna |

akare samsthito brahma ukare visnurasthitah || 71||

makare samsthito rudrastato'syantah paratparah |

kantham sankucya nadyadau stambhite yena saktitah || 72||

rasana pidyamaneyam sodasi vordhvagamini |

trikutam trividha caiva golakham nikharam tatha || 73||

trisankhavajramonkaramurdhvanalam bhruvormukham |

kundalim calayanprananbhedayansasimandalam || 74||

sadhayanvajrakumbhani navadvarani bandhayet |

sumanahpavanarudhah sarago nirgunastatha || 75||

brahmasthane tu nadah syacchakinyamrtavarsini |

satcakramandaloddharam jnanadipam prakasayet || 76||

sarvabhutasthitam devam sarvesam nityamarcayet |

atmarupam tamalokya jnanarupam niramayam || 77||

drsyantam divyarupena sarvavyapi niranjanah |

hamsa hamsa vadedvakyam praninam dehamashritah |

sapranapanayorgranthirajapetyabhidhiyate || 78||

sahasramekam dvayutam satsatam caiva sarvada |

uccaranpathito hamsah so'hamityabhidhiyate || 79||

purvabhage hyadholingam sikhinyam caiva pascimam |

jyotirlingam bhruvormadhye nityam dhyayetsada yatih || 80||

acyuto'hamacintyo'hamatarkyo'hamajo'smyaham |

aprano'hamakayo'hamanango'smyabhayo'smyaham || 81||

asabdo'hamarupo'hamasparso'smyahamadvayah |

araso'hamagandho'hamanadiramrto'smyaham || 82||

aksayo'hamalingo'hamajaro'smyakalo'smyaham |

aprano'hamamuko'hamacintyo'smyakrto'smyaham || 83||

antaryamyahamagrahyo'nirdesyo'hamalaksanah |

agotro'hamagatro'hamacaksusko'smyavagaham || 84||

adrsyo'hamavarno'hamakhando'smyahamadbhutah |

asruto'hamadrsto'hamanvestavyo'maro'smyaham || 85||

avayurapyanakaso'tejasko'vyabhicaryaham |

amato'hamajato'hamatisuksmo'vikaryaham || 86||

arajasko'tamasko'hamasattvosmyaguno'smyaham |

amayo'nubhavatmahamananyo'visayo'smyaham || 87||

advaito'hamapurno'hamabahyo'hamanantarah |

asroto'hamadirgho'hamavyakto'hamanamayah || 88||

advayanandavijnanaghano'smyahamavikriyah |

aniccho'hamalepo'hamakartasmyahamadvayah || 89||

avidyakaryahino'hamavagrasanagocarah |

analpo'hamasoko'hamavikalpo'smyavijvalan || 90||

adimadhyantahino'hamakasasadrso'smyaham |

atmachaitanyarupo'hamahamanandacidghanah || 91||

anandamrtarupo'hamatmasamsthohamantarah |

atmakamohamakasatparamatmesvarosmyaham || 92||

isanosmyahamidyo'hamahamuttamapurusah |

utkrsto'hamupadrasta ahamuttarato'smyaham || 93||

kevalo'ham kavih karmadhyakso'ham karanadhipah |

guhasayo'ham goptaham caksusascaksurasmyaham || 94||

cidanando'smyaham ceta cidghanascinmayo'smyaham |

jyotirmayo'smyaham jyayanjyotisam jyotirasmyaham || 95||

tamasah saksyaham turyaturyo'ham tamasah parah |

divyo devo'smi durdarso drstadhyayo dhruvo'smyaham || 96||

nityo'ham niravadyo'ham niskriyo'smi niranjanah |

nirmalo nirvikalpo'ham nirakhyato'smi niscalah || 97||

nirvikaro nityaputo nirguno nihsprho'smyaham |

nirindriyo niyantaham nirapekso'smi niskalah || 98||

purusah paramatmaham puranah paramo'smyaham |

paravaro'smyaham prajnah prapancopasamo'smyaham || 99||

paramrto'smyaham purnah prabhurasmi puratanah |

purnanandaikabodho'ham pratyagekaraso'smyaham || 100||

prajnato'ham prasanto'ham prakasah paramesvarah |

ekada cintyamano'ham dvaitadvaitavilaksanah || 101||

buddho'ham bhutapalo'ham bharupo bhagavanaham |

mahajneyo mahanasmi mahajneyo mahesvarah || 102||

vimukto'ham vibhuraham varenyo vyapako'smyaham |

vaisvanaro vasudevo visvatascaksurasmyaham || 103||

visvadhiko'ham visado visnurvisvakrdasmyaham |

suddho'smi sukrah santo'smi sasvato'smi sivo'smyaham || 104||

sarvabhutantaratmahamahamasmi sanatanah |

aham sakrdvibhato'smi sve mahimni sada sthitah || 105||

sarvantarah svayanjyotih sarvadhipatirasmyaham |

sarvabhutadhivaso'ham sarvavyapi svaradaham || 106||

samastasaksi sarvatma sarvabhutaguhasayah |

sarvendriyagunabhasah sarvendriyavivarjitah || 107||

sthanatrayavyatito'ham sarvanugrahako'smyaham |

saccidananda purnatma sarvapremaspado'smyaham || 108||

saccidanandamatro'ham svaprakaso'smi cidghanah |

sattvasvarupasanmatrasiddhasarvatmako'smyaham || 109||

sarvadhisthanasanmatrah svatmabandhaharo'smyaham |

sarvagraso'smyaham sarvadrasta sarvanubhuraham || 110||

evam yo veda tattvena sa vai purusa ucyata ityupanisat ||

om saha navavatu || saha nau bhunaktu || saha viryam karavavahai ||

tejasvinavadhitamastu ma vidvisavahai ||

om santih santih santih ||

iti brahmavidyopanisatsamapta ||