Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > bhiksukopanisat

bhiksukopanisat || 63 ||

 

 

bhiksunam patalam yatra visrantimagamatsada |

tantraipadam brahmatattvam brahmamatram karotu mam ||

 

om purnamadah purnamidam

purnat purnamudacyate |

purnasya purnamadaya

purnamevavasisyate ||

om santih santih santih ||

 

om atha bhiksunam moksarthinam

kuticakabahudakahamsaparamahamsasveti catvarah |

kuticaka nama gautamabharadvajayajnavalkyavasista -

prabhrtayo'stau grasamsvaranto

yogamarge moksameva prarthayante |

atha bahudaka nama tridandakamandalusikha -

yajnopavitakasayavastradharino

brahmarsigrhe madhumamsam varjayitvastau

grasanbhaiksacaranam krtva

yogamarge moksameva prarthayante |

atha hamsa nama grama ekaratram nagare pancaratram

ksetre saptaratram tadupari na vaseyuh |

gomutragomayaharino nityam candrayanaparayana

yogamarge moksameva prarthayante |

atha paramahamsa nama samvartakarunisvetaketujadabharata -

dattatreyasukavamadevaharitakaprabhrtayo'stau

grasamsvaranto

yogamarge moksameva prarthayante |

vrksamule sunyagrhe smasanavasino va

sambara va digambara va |

na tesam dharmadharmau labhalabhau

suddhasuddhau dvaitavarjita samalostasmakancanah

sarvavarnesu bhaiksacaranam krtva sarvatratmaiveti pasyanti |

atha jatarupadhara nirdvandva nisparigrahah

sukladhyanaparayana atmanistah pranasandharanarthe

yathoktakale bhaiksamacarantah sunyagaradevagrha -

trnakutavalmikavrksamulakulalasalagnihotrasalanadipulina -

girikandarakuharakotaranirjharasthandile tatra brahmamarge

samyaksampannah suddhamanasah paramahamsacaranena

sannyasena dehatyagam kurvanti te paramahamsa nametyupanisat ||

 

om purnamadah purnamidam

purnat purnamudacyate |

purnasya purnamadaya

purnamevavasisyate ||

om santih santih santih ||

 

iti bhiksukopanisatsamapta ||