Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > bhavana upanisad

bhavana upanisad

 

bhaavopanishhat.h

 

om bhadram karnebhih srnuyama devah  | bhadram

pasyemaksabhiryajatrah |

sthirairangaistustuvaDsastanubhih | vyasema devahitam

yadayuh |

svasti na indro vrddhasravah | svasti nah pusa visvavedah |

svasti nastarksyo'ristanemih | svasti no brhaspatirdadhatu |

om santih santih santih ||

 

svavidyapadatatkaryam shricakropari bhasuram |

bindurupasivakaram ramacandrapadam bhaje ||

harih om ||

 

atmanamakhandamandalakaramavrtya sakalabrahmandamandalam

svaprakasam dhyayet | shriguruh sarvakaranabhuta saktih || 1||

tena navarandhrarupo dehah || 2||

navacakrarupam shricakram || 3||

varahi pitrrupa kurukulla balidevata mata || 4||

purusarthah sagarah || 5||

deho navaratnadvipah || 6||

tvagadi saptadhaturomasamyuktah || 7||

sankalpah kalpataravastejah kalpakodyanam || 8||

rasanaya bhavyamana madhuramlatiktakatukasayalavanarasah

sadrtavah   [ lavanabhedah sadrasah sadrtavah ]

|| 9||

[kriyasaktih pitham | kundalini jnanasaktirgrham |

icchasaktirmahatripurasundari | jnata hota jnanamagnih

jneyam havih | ] jnanamardhyam jneyam havirjnata hota

jnatrjnanajneyanamabhedabhavanam shricakrapujanam || 10||

niyatih srrngaradayo rasa animadayah || 11||

[ niyatisahitah srngaradayo nava rasa animadayah ]

kamakrodhalobhamohamadamatsaryapunyapapamaya

brahmyadyastasaktayah || 12||

adharanavakam mudrasaktayah || 13||

prthivyaptejovayvakasasrotratvakcaksurjihvaghrana-

vakpanipadapayupasthani manovikarah kamakarsinyadi sodasa

saktayah || 14||

vacanadanagamanavisarganandahanopadanopeksakhya-

buddhayo'nangakusumadyastau [ kusumadi saktayo'stau

] || 15||

alambusa kuhurvisvodara varana hastijihva yasovati payasvini

gandhari pusa sankhini sarasvatida pingala susumna ceti

caturdasa nadyah sarvasa'ksobhinyadi caturdasasaktayah

[ caturdasaraga devatah ] || 16||

pranapanavyanodanasamananagarkumakrkaradevadattadhananjaya

dasavayavah sarvasiddhipradadibahirdasaraga devatah || 17||

etadvayusamsargakopadhibhedena [ -vayudasakasamsargopadhi-

]

recakah pacakah sosakodahakah plavaka iti pranamukhyatvena

pancadha jatharo'gnirbhavati || 18||

ksaraka uddharakah ksobhako jrmbhako mohaka iti nagapradhanyena

pancavidhaste

[ ksarako darakah ksobhako mohako jrmbhaka

ityapalanamukhyatvena pancavidho'sti tena ] manusyanam

dehaga

bhaksyabhojyasosyalehyapeyatmakapancavidhamannam pacayanti ||

19||

eta dasavahnikalah sarvajnatvadyantardasaraga devatah || 20||

sitosnasukhaduhkhecchasattvarajastamoguna

vasinyadisaktayo'stau || 21||

sabdadi tanmattrah pancapuspabanah || 22||

[ sabdasparsaruparasagandhah pancatanmatrah panca

puspabana ]

mana iksudhanuh || 23||

[ vasyo bano ] ragah pasah || 24||

dveso'nkusah || 25||

avyakta [ mahattattva ]mahadahankara iti kamesvari

vajresvari

bhagamalinyo'ntastrikonagraga devatah || 26||

nirupadhikasamvideva kamesvara || 27||

sadanandapurna svatmeva paradevata lalita || 28||

lauhityametasya sarvasya vimarsa || 29||

ananyacittatvena ca siddhih || 30||

bhavanayah kriya upacarah || 31||

aham tvamasti nasti kartavyamakartavyamupasitavyamiti

vikalpanamatmani vilapanam homah || 32||

bhavanavisayanamabhedabhavana tarpanam || 33||

pancadasatithirupena kalasya parinamavalokanam

[ lokanasthitih pancadasanityah ] || 34||

[ sraddhanurupa dhirdevata | tayoh kamesvari

sadanandaghana paripurnasvatmaikyarupa devata |

salilamiti lauhityakaranam sattvam |

kartavyamakartavyamiti bhavanayukta upacarah |

asti nastiti kartavyatanupacarah |

bahyabhyantahkarananam rupagrahanayogyatastvityavahanam |

tasya bahyabhyantahkarananamekarupavisayagrahanamasanam |

raktasuklapadaikikaranam padyam |

ujjvaladamodanandasanadanamarghyam |

svaccham svatahsiddhamityacamaniyam |

ciccandramayiti sarvangasravanam snanam |

cidagnisvarupaparamanandasaktisphuranam vastram |

pratyekam saptavimsatidha bhinnatvenecchajnanakriyatmaka-

brahmagranthimadrasatantubrahmanadi brahmasutram |

svavyatiriktavastusangarahitasmaranam vibhusanam |

saccitsukhaparipurnatasmaranam gandhah |

samastavisayanam manasah sthairyenanusandhanam kusumam |

tesameva sarvada svikaranam dhupah |

pavanavacchinnordhvajvalanasaccidulkakasadeho dipah |

samastayatayatavarjyam naivedyam |

avasthatrayanamekikaranam tambulam |

muladharadabrahmarandhraparyantam gatagatarupena

pradaksinyam |

turyavastha namaskarah |

dehasunyapramatrtanimajjanam baliharanam |

satyamasti kartavyamakartavyamaudasinyanityatmavilapanam homah |

svayam tatpadukanimajjanam paripurnadhyanam | ]

evamm muhurtatritayam muhurtadvitayam muhurtamatram va bhavanaparo

jivanmuktto bhavati |[ tasya devatatmaikya siddhih |

cintitakaryanyayatnena siddhyanti | ] sa eva sivayogiti

gadyate

[ kathyate | ] || 35||

adimatenantascakrabhavanah pratipaditah [ kadihadimatoktena

bhavana pratipadita | ] || 36||

[ jivanmukto bhavati | ]

ya evam veda so'tharvasiro'dhite || 37||

ityupanisat ||

om bhadram karnebhih srnuyama devah  | bhadram

pasyemaksabhiryajatrah|

sthirairangaistustuvaDsastanubhih | vyasema devahitam

yadayuh|

svasti na indro vrddhasravah | svasti nah pusa visvavedah|

svasti nastarksyo'ristanemih | svasti no brhaspatirdadhatu|

om santih santih santih ||

|| iti  bhavopanisat  ||