Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > bahvrca upanisad

bahvrca upanisad

 

 || atha bahvrcopanisat||

om vanme manasi pratisthita | mano me vaci pratisthitam |

aviravirma edhi | vedasya ma anisthah | srutam me ma prahasih |

anenadhitenahoratransandadhami | rtam vadisyami |

satyam vadisyami | tanmamavatu | tadvaktaramavatu | avatu mam |

avatu vaktaram | avatu vaktaram |

om santih santih santih ||

bahvrcakhyabrahmavidyamahakhandarthavaibhavam |

akhandanandasamrajyam ramacandrapadam bhaje ||

harih om ||

devi hyekagra evasit | saiva jagadandamasrjat |

kamakaleti vijnayate | srrngarakaleti vijnayate || 1||

 

tasya eva brahma ajijanat | visnurajijanat |

rudro'jijanat | sarve marudgana ajijanat |

gandharvapsarasah kinnara vaditravadinah samantadajijanat |

bhogyamajijanat| sarvamajijanat | sarvam saktamajijanat |

andajam svedajamudbhijjam jarayujam yatkincaitat prani

sthavarajangamam manusyamajijanat || 2||

 

saisa para saktih | saisa sambhavividya

kadividyeti va hadividyeti va sadividyeti va |

rahasyamomom vaci pratistha || 3||

 

saiva puratrayam sariratrayam vyapya bahirantaravabhasayanti

desakalavastvantarasanganmahatripurasundari vai pratyakcitih ||

4||

 

saivatma tato'nyamasatyamanatma | ata esa

brahmasamvittirbhavabhavakalavinirmukta

cidvidya'dvitiyabrahmasamvittih saccidanandalahari

mahatripurasundari bahirantaranupravisya svayamekaiva vibhati |

yadasti sanmatram | yadvibhati cinmatram |

yatpriyamanandam tadetat purvakara mahatripurasundari |

tvam caham ca sarvam visvam sarvadevata itarat

sarvam mahatripurasundari | satyamekam lalitakhyam vastu

tadadvitiyamakhandartham param brahma || 5||

 

pancarupaparityaga darvarupaprahanatah |

adhisthanam param tattvamekam sacchisyate mahat || iti || 6||

 

prajnanam brahmeti va aham brahmasmiti va bhasyate |

tattvamasityeva sambhasyate |

ayamatma brahmeti va brahmaivahamasmiti va || 7||

 

yo'hamasmiti va sohamasmiti va yo'sau so'hamasmiti va

ya bhavyate saisa sodasi shrividya pancadasaksari

shrimahatripurasundari balambiketi bagaleti va matangiti

svayamvarakalyaniti bhuvanesvariti camundeti candeti

varahiti tiraskariniti rajamatangiti va sukasyamaleti va

laghusyamaleti va asvarudheti va pratyangira dhumavati

savitri gayatri sarasvati brahmanandakaleti || 8||

 

rco aksare parame vyoman | yasmin deva adhi visve niseduh |

yastanna veda kim rca karisyati|

ya ittadvidusta ime samasate| ityupanisat  || 9||

 

om vanme manasi pratisthita | mano me vaci pratisthitam |

aviravirma edhi | vedasya ma anisthah | srutam me ma prahasih |

anenadhitenahoratran sandadhami | rtam vadisyami |

satyam vadisyami | tanmamavatu | tadvaktaramavatu | avatu mam |

avatu vaktaram | avatu vaktaram |

om santih santih santih ||

|| iti  bahvrcopanisat  ||