Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > avyakta upanisad

avyakta upanisad

 

svajnanasuraradgrasasvajnananarakesari |

pratiyogivinirmuktam brahmamatram karotu mam ||

om apyayantu mamangani vakpranascaksuh srotramatho

balamindriyani ca || sarvani sarvam brahmopanisadam maham

brahma nirakuryam ma ma brahma nirakarodanirakarana-

mastvanirakaranam mestu tadatmani nirate ya upanisatsu dharmaste

mayi santu te mayi santu || om santih santih santih ||

harih om | pura kiledam na kincannasinna dyaurnantariksam

na prthivi kevalam jyotirupamanadyanantamananvasthularupamarupam

rupavadavijneyam jnanarupamanandamayamasit |

tadananyattaddvedhabhuddharitamekam raktamaparam |

tatra yadraktam tatpumso rupamabhut | yaddharitam tanmayayah |

tau samagacchatah | tayorviryamevamanandat | tadavardhata |

tadandamabhudhaimam | tatparinamamanamabhut | tatah

paramesthi vyajayata | so'bhijijnasata kim me kulam kim me

krtyamiti | tam ha vagadrsyamanabhyuvaca bhobho prajapate

tvamavyaktadutpanno'si vyaktam te krtyamiti | kimavyaktam

yasmadahamasisam | kim tadvyaktam yanme krtyamiti |

sabravidavijneyam hi tatsaumya tejah | yadavijneyam tadavyaktam |

taccejjijnasasi mavagaccheti | sa hovaca kaisa tvam

brahmavagyadasi samsatmanamiti | sa tvabravittapasa mam

vijijnasasveti | sa ha sahasram sama brahmacaryamadhyuvasadhyuvasa || 1||

athapasyadrcamanustubhim paramam vidyam

yasyanganyanye mantrah | yatra brahma pratisthitam |

visvedevah pratisthitah | yastam na veda kimanyairvedaih

karisyati | tam viditva sa ca raktam jijnasayamasa |

tamevamanucanam gayannasista | sahasram sama

adyantanihitonkarena padanyagayat | sahasram

samastathaivaksarasah | tato'pasyajjyotirmayam

shriyalingitam suparnaratham sesaphanacchaditamaulim

mrgamukham naravapusam sasisuryahavyavahanatmakanayanatrayam |

tatah prajapatih pranipapata namonama iti | tathaivarcatha tamastaut |

ugramityaha ugrah khalu va esa mrgarupatvat | viramityaha

viro va esa viryavattvat | mahavisnumityaha mahatam va ayam

mahanrodasi vyapya sthitah | jvalantamityaha jvalanniva khalvasavavasthitah |

sarvatomukhamityaha sarvatah khalvayam mukhavanvisvarupatvat |

nrsimhamityaha yatha yajurevaitat | bhisanamityaha bhisa va

asmadaditya udeti bhitascandrama bhito vayurvati bhito'gnirdahati  

bhitah parjanyo varsati | bhadramityaha bhadrah khalvayam shriya justah |

mrtyormrtyumityaha mrtyorva ayam mrtyuramrtatvam prajanamannadanam |

namamityaha yatha yajurevaitat | ahamityaha yatha yajurevaitat || 2|| 

atha bhagavamstamabravitprajapate prito'ham kim tavepsitam

tadasamseti | sa hovaca bhagavannavyaktadutpanno'smi

vyaktam mama krtyamiti purasravi | tatravyaktam bhavanityajnayi

vyaktam me kathayeti | vyaktam vai visvam caracaratmakam |

yadvyajyate tadvyaktasya vyaktatvamiti | sa hovaca na saknomi

jagatsrastumupayam me kathayeti | tamuvaca purusah prajapate

srnu srsterupayam paramam yam viditva sarvam jnasyasi |

sarvatra saksyasi sarvam karisyasi | mayyagnau svatmanam

havirdhyayettayaivanustubharca | dhyanayajno'yameva |

etadvai mahopanisaddevanam guhyam | na ha va etasya samna

narca na yajusartho nu vidyate | ya ima veda sa sarvankamanavapya

sarvamllokanjitva mamevabhyupaiti na sa punaravartate ya evam vedeti || 3||

prajapatistam yajnayam vasiyamsamatmanam manyamano

manoyajneneje | sapranavaya tayaivarca havirdhyatvatmana-

matmanyagnau juhuyat | sarvamajanatsarvatrasakatsarvamakarot |

ya evamvidvanimam dhyanayajnamanutisthetsa sarvajno'nantasaktih

sarvakarta bhavati | sa sarvam|cllokanjitva brahma param prapnoti || 4||

atha prajapatirlokansisrksamanastasya eva vidyaya yani

trimsadaksarani tebhyastrim|cllokan | atha dve dve aksare

tabhyamubhayato dadhara | tasya evarco dvatrimsadbhiraksarai-

standevannirmame | sarvaireva sa indro'bhavat | tasmadindro

devanamadhiko'bhavat | ya evam veda samananamadhiko bhavet |

tasya ekadasabhih padairekadasa rudrannirmame | tasya

ekadasabhirekadasadityannirmame | sarvaireva sa visnurabhavat |

tasmadvisnuradityanamadhiko'bhavat | ya evam veda samananamadhiko

bhavet | sa caturbhiscaturbhiraksarairastau vasunajanayat |

sa tasya adyairdvadasabhiraksarairbrahmanamajanayat |

dasabhirdasabhirvitksatre | tasmadbrahmano mukhyo bhavati |

evam tanmukhyo bhavati ya evam veda |

tusnim sudramajanayattasmacchudro nirvidyo'bhavat |

na vedam iva na naktamasidavyavrtam |

sa prajapatiranustubhabhyamardharcabhyamahoratravakalpayat |

tato vyaicchat vyevasma ucchati | atho tama evapahate |

rgvedamasya adyatpadadakalpayat | yajurdvitiyat |

sama trtiyat | atharvangirasascaturthat yadastaksarapada

tena gayatri | yadekadasapada tena tristup |

yaccatuspada tena jagati yaddvatrimsadaksara tenanustup |

sa va esa sarvani chandamsi | ya imam sarvani chandamsi veda |

sarvam jagadanustubha evotpannamanustuppratisthitam

pratitisthati yascaivam veda || 5||

atha yada prajah srsta na jayante prajapatih katham

nvimah prajah srjeyamiti cintayannugramitimamrcam

gatumupakramat | tatah prathamapadadugrarupo devah

pradurabhut ekah syamah purato raktah pinaki stripumsarupastam

vibhajya strisu tasya strirupam pumsi ca pumrupam vyadhat |

ubhabhyanamsabhyam sarvamadistah | tatah prajah prajayante |

ya evam veda prajapateh so'pi tryambaka imamrcamudgaya-

nnudgrathitajatakalapah pratyagjyotisyatmanyeva rantaramiti |

indro vai kila devanamanujavara asit | tam prajapatirabravidgaccha

devanamadhipatirbhaveti | so'gacchat | tam deva ucuranujavaro'si

tvamasmakam kutastvadhipatyamiti | sa prajapatimabhyetyovacaivam

deva ucuranujavarasya kutastavadhipatyamiti | tam prajapatirindram

trikalasairamrtapurnairanustubhabhimantritairabhisicya tam

sudarsanena daksinato raraksa pancajanyena vamato dvayenaiva

suraksito'bhavat | raukme phalake suryavarcasi mantramanustubham

vinyasya tadasya kanthe pratyamuncat | tatah sudurnirikso'bhavat |

tasmai vidyamanustubhim pradat | tato devastamadhipatyayanumenire |

sa svaradabhut | ya evam veda svarad bhavet | so'manyata prthivimapi

kathamapam jayeyamiti | sa prajapatimupadhavat |

tasmatprajapatih kamathakaramindranagabhujagendradharam

bhadrasanam pradat | sa prthivimabhyajayat | tatah sa

ubhayorlokayoradhipatirabhut | ya evam vedobhayorlokayoradhipatirbhavati |

sa prthivim jayati yo va apratisthitam sithilam bhratrvebhyo

vasiyanbhavati yascaivam veda yascaivam veda || 6||

ya imam vidyamadhite sa sarvanvedanadhite | sa sarvaih kratubhiryajate |

sa sarvatirthesu snati | sa mahapatakopapatakaih pramucyate | sa

brahmavarcasam mahadapnuyat | abrahmanah purvanakalpa'scottaramsca

vamsanpunite | nainamapasmaradayo roga adidheyuh | sayaksah

sapretapisaca apyenam sprstva drstva srutva va

papinah punyam|cllokanavapnuyuh | cintitamatradasya sarve'rthah

siddhyeyuh | pitaramivainam sarve manyante | rajanascasyadesakarino

bhavanti | na cacaryavyatiriktam sreyamsam drstva namaskuryat |

na casmadupavarohet | jivanmuktasca bhavati | dehante tamasah param

dhama prapnuyat | yatra viran nrsimho'vabhasate tatra khalupasate |

tatsvarupadhyanapara munaya akalpante tasminnevatmani liyante | na ca

punaravartante | na cemam vidyamasraddadhanaya bruyannasuyavate

nanucanaya navisnubhaktaya nanrtine natapase nadantaya

nasantaya nadiksitaya nadharmasilaya na himsakaya nabrahmacarina

ityesopanisat ||

om apyayantu mamangani vakpranascaksuh srotramatho

balamindriyani ca || sarvani sarvam brahmopanisadam maham

brahma nirakuryam ma ma brahma nirakarodanirakarana-

mastvanirakaranam mestu tadatmani nirate ya upanisatsu dharmaste

mayi santu te mayi santu || om santih santih santih || harih om tatsat ||

ityavyaktopanisatsamapta ||