Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > avadhuta upanisad

avadhuta upanisad

 

 

gaunamukhyavadhutalihrdayambujavarti yat |

tattraipadam brahmatattvam svamatramavasisyate ||

om saha navavatu || saha nau bhunaktu || saha viryam karavavahai ||

tejasvinavadhitamastu ma vidvisavahai ||

om santih santih santih ||

harih om atha ha sankrtirbhagavantamavadhutam dattatreyam

parisametya papraccha bhagavanko'vadhutasya ka sthitih kim

laksma kim samsaranamiti | tam hovaca bhagavo dattatreyah

paramakarunikah ||

aksaratvadvarenyatvaddhrtasamsarabandhanat |

tattvamasyadilaksyatvadavadhuta itiryate || 1||

yo vilanghyasramanvarnanatmanyeva sthitah sada |

ativarnasrami yogi avadhutah sa kathyate || 2||

tasya priyam sirah krtva modo daksinapaksakah |

pramoda uttarah paksa anando gospadayate || 3||

gopalasadrsam sirse napi madhye na capyadhah |

brahmapuccham pratistheti pucchakarena karayet || 4||

evam catuspatham krtva te yanti paramam gatim |

na karmana na prajaya dhanena tyagenaike amrtatvamanasuh || 5||

svairam svairaviharanam tatsamsaranam | sambara va digambara va |

na tesam dharmadharmau na medhyamedhau | sada

sangrahanyestyasvamedhamantayagam yajate |

sa mahamakho mahayogah | krtsnametaccitram karma|

svairam na vigayettanmahavratam | na sa mudhavallipyate |

yatha ravih sarvarasanprabhunkte

    hutasanascapi hi sarvabhaksah |

tathaiva yogi visayanprabhunkte

    na lipyate punyapapaisca suddhah || 6||

apuryamanamacalapratistham

    samudramapah pravisanti yadvat |

tadvatkama yam pravisanti sarve

    sa santimapnoti na kamakami || 7||

na nirodho na cotpattirna baddho na ca sadhakah |

na mumuksurna vai mukta ityesa paramarthata || 8||

aihikamusmikavratasiddhai muktesca siddhaye |

bahukrtyam pura syanme tatsarvamadhuna krtam || 9||

tadeva krtakrtyatvam pratiyogipurahsaram |

anusandadhadevayamevam trpyati nityasah || 10||

duhkhino'jnah samsarantu kamam putradyapeksaya |

paramanandapurno'ham samsarami kimicchaya || 11||

anutisthantu karmani paralokayiyasavah |

sarvalokatmakah kasmadanutisthami kim katham || 12||

vyacaksatam te sastrani vedanadhyapayantu va |

ye'tradhikarino me tu nadhikaro'kriyatvatah || 13||

nidrabhikse snanasauce necchami na karomi ca |

drastarascetkalpayantu kim me syadanyakalpanat || 14||

gunjapunjadi dahyeta nanyaropitavahnina |

nanyaropitasamsaradharma naivamaham bhaje || 15||

srnvantvajnatatattvaste janankasmanchrnomyaham |

manyantam samsayapanna na manye'hamasamsayah || 16||

viparyasto nididhyase kim dhyanamaviparyaye |

dehatmatvaviparyasam na kadacidbhajamyaham || 17||

aham manusya ityadivyavaharo vinapyamum |

viparyasam cirabhyastavasanato'vakalpate || 18||

arabdhakarmani ksine vyavaharo nivartate |

karmaksaye tvasau naiva sameddhyanasahasratah || 19||

viralatvam vyavahrteristam ceddhyanamastu te |

badhikarmavyavahrtim pasyandhyayamyaham kutah || 20||

viksepo nasti yasmanme na samadhistato mama |

viksepo va samadhirva manasah syadvikarinah |

nityanubhavarupasya ko me'tranubhavah prthak || 21||

krtam krtyam prapaniyam praptamityeva nityasah |

vyavaharo laukiko va sastriyo vanyathapi va |

mamakarturalepasya yatharabdham pravartatam || 22||

athava krtakrtye'pi lokanugrahakamyaya |

sastriyenaiva margena varte'ham mama ka ksatih || 23||

devarcanasnanasaucabhiksadau vartatam vapuh |

taram japatu vaktadvatpathatvamnayamastakam || 24||

visnum dhyayatu dhiryadva brahmanande viliyatam |

saksyaham kincidapyatra na kurve napi karaye || 25||

krtakrtyataya trptah praptaprapyataya punah |

trpyannevam svamanasa manyatesau nirantaram || 26||

dhanyo'ham dhanyo'ham nityam svatmanamanjasa vedmi |

dhanyo'ham dhanyo'ham brahmanando vibhati me spastam || 27||

dhanyo'ham dhanyo'ham duhkham samsarikam na vikse'dya |

dhanyo'ham dhanyo'ham svasyajnanam palayitam kvapi || 28||

dhanyo'ham dhanyo'ham kartavyam me na vidyate kincit |

dhanyo'ham dhanyo'ham praptavyam sarvamatra sampannam || 29||

dhanyo'ham dhanyo'ham trpterme kopama bhavelloke |

dhanyo'ham dhanyo'ham dhanyo dhanyah punah punardhanyah || 30||

aho punyamaho punyam phalitam phalitam drdham |

asya punyasya sampatteraho vayamaho vayam || 31||

aho jnanamaho jnanamaho sukhamaho sukham |

aho sastramaho sastramaho gururaho guruh || 32||

iti ya idamadhite so'pi krtakrtyo bhavati | surapanatputo bhavati |

svarnasteyatputo bhavati | brahmahatyatputo bhavati |

krtyakrtyatputo bhavati | evam viditva svecchacaraparo

bhuyadomsatyamityupanisat ||

om saha navavatu || saha nau bhunaktu || saha viryam karavavahai ||

tejasvinavadhitamastu ma vidvisavahai ||

om santih santih santih ||

ityavadhutopanisatsamapta ||