Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > atmopanisat

atmopanisat

 

om athaivangarastrividhah purusastadyatha bahyatma'ntaratma

paramatma ceti |  tvakcarmanakhamamsaromadgulyadgustaprstavamsanakhanulp

hodaranabhimedrakatyurukapolabhralalatabahu

parsvasirodhamanikaksini srotrani bhavanti jayate mriyata

ityesa bahyatma nama || 1||

 

athantaratma nama

prthivyaptejovayvakasecchadvesasukhaduhkhakamamohavikalpanadibhihsmrti

lingaudattanudattahrakhadirghaplutaskhalitagarjitasputitamuditanrtyagitava

aditraprala yadijrmbhitadibhih srota ghrata rasayita manta boddha

karta vijhanatma purusah nyayomimamsa dharmasastraniti

sravanaghranakarsanakarmavisesanam karotyeso'ntaratma

nama || 2||

 

atha paramatma nama yathaksaramupasaniyah | sa ca

pranayamapratyaharasamadhiyoganumanadhyatmacintakam

vatakanika syamakathandulo

balagrasatasahastravikalpanadibhirna lamyate

nopalabhyate | na jayate bhriyate na sudhyate na dahyati na

kampate na bhidyate na cchidyate nirgunah saksibhutah | suddho

niravayavatma kevalah suksmo niskalo niranjano nirabhimanah

sabdasparsarasarupagandhavarjito nirvikalpo nirakanksah sarvavyapi

so'cintyo'varnyascapunatyasuddhanyaputani

niskriyah samskaro nasti samskaro nastyosa paramatma

puruso nama || 3 ||

 

ityatharvaveda atmopanisatsamapta||