Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > atmabodha upanisad

atmabodha upanisad

 

|| atmabodhopanisat ||    42

shrimannarayanakaramastaksaramahasayam |

svamatranubhavatsiddhamatmabodham harim bhaje ||

om vanme manasiti santih ||

om pratyaganandam brahmapurusam pranavasvarupam akara ukara

makara iti tryaksaram pranavam tadetadomiti | yamuktva mucyate

yogi janmasamsarabandhanat | om namo narayanaya

sankhacakragadadharaya tasmat om namo narayanayeti

mantropasako vaikunthabhavanam gamisyati | atha yadidam

brahmapuram pundarikam tasmattaditabhamatram

dipavatprakasam ||

brahmanyo devakiputro brahmanyo madhusudanah |

brahmanyah pundarikakso brahmanyo visnuracyutah ||

sarvabhutasthamekam narayanam karanapurusamakaranam param

brahmom | sokamohavinirmukto visnum dhyayanna sidati |

dvaitadvaitamabhayam bhavati | mrtyoh sa mrtyumapnoti ya iha

naneva pasyati | hrtpadmamadhye sarvam yattatprajnane

pratisthitam | prajnanetro lokah prajna pratistha

prajnanam brahma | sa etena

prajnenatmanasmallokadutkramyamusminsvarge loke

sarvankamanaptva'mrtah samabhavadamrtah samabhavat |

yatra jyotirajasram yasmimlloke'bhyarhitam | tasminmam dehi

svamanamrte loke aksate acyute loke aksate amrtatvam ca

gacchatyom namah || 1||

pragalitanijamayo'ham nistuladrsirupavastumatro'ham |

astamitahanto'ham pragalitajagadisajivabhedo'ham || 1||

pratyagabhinnaparo'ham vidhvastasesavidhinisedho'ham |

samudastasramito'ham pravitatasukhapurnasamvidevaham || 2||

saksyahamanapekso'ham nijamahimni samsthito'hamacalo'ham |

ajaro'hamavyayo'ham paksavipaksadibhedavidhuro'ham || 3||

avabodhaikaraso'ham moksanandaikasindhurevaham |

suksmo'hamaksaro'ham vigalitagunajalakevalatma'ham || 4||

nistraigunyapado'ham kuksisthanekalokakalano'ham |

kutasthacetano'ham niskriyadhamahamapratarkyo'ham || 5||

eko'hamavikalo'ham nirmalanirvanamurtirevaham |

niravayo'hamajo'ham kevalasanmatrasarabhuto'ham || 6||

niravadhinijabodho'ham subhatarabhavo'hamaprabhedyo'ham |

vibhurahamanavadyo'ham niravadhinihsimatattvamatro'ham || 7||

vedyo'hamagamastairaradhyo'ham sakalabhuvanahrdyo'ham |

paramanandaghano'ham paramanandaikabhumarupo'ham || 8||

suddho'hamadvayo'ham santatabhavo'hamadisunyo'ham |

samitantatritayo'ham baddho mukto'hamadbhutatmaham || 9||

suddho'hamantaro'ham sasvatavijnanasamarasatmaham |

sodhitaparatattvo'ham bodhanandaikamurtirevaham || 10||

vivekayuktibuddhyaham janamyatmanamadvayam |

tathapi bandhamoksadivyavaharah pratiyate || 11||

nivrtto'pi prapanco me satyavadbhati sarvada |

sarpadau rajjusatteva brahmasattaiva kevalam |

prapancadhararupena vartate'to jaganna hi || 12||

yatheksurasasamvyapta sarkara vartate tatha |

advayabrahmarupena vyapto'ham vai jagattrayam || 13||

brahmadikitaparyantah pranino mayi kalpitah |

budbudadivikarantastarangah sagare yatha || 14||

tarangastham dravam sindhurna vanchati yatha tatha |

visayanandavancha me ma bhudanandarupatah || 15||

daridryasa yatha nasti sampannasya tatha mama |

brahmanande nimagnasya visayasa na tadbhavet || 16||

visam drstva'mrtam drstva visam tyajati

buddhiman |

atmanamapi drstvahamanatmanam tyajamyaham || 17||

ghatavabhasako bhanurghatanase na nasyati |

dehavabhasakah saksi dehanase na nasyati || 18||

na me bandho na me muktirna me sastram na me guruh |

mayamatravikasatvanmayatito'hamadvayah || 19||

pranascalantu taddharmaih kamairva hanyatam manah |

anandabuddhipurnasya mama duhkham katham bhavet || 20||

atmanamanjasa vedmi kvapyajnanam palayitam |

kartrtvamadya me nastam kartavyam vapi na kvacit || 21||

brahmanyam kulagotre ca namasaundaryajatayah |

sthuladehagata ete sthuladbhinnasya me nahi || 22||

ksutpipasandhyabadhiryakamakrodhadayo'khilah |

lingadehagata ete hyalingasya na santi hi || 23||

jadatvapriyamodatvadharmah karanadehagah |

na santi mama nityasya nirvikarasvarupinah || 24||

ulukasya yatha bhanurandhakarah pratiyate |

svaprakase paranande tamo mudhasya jayate || 25||

caksurdrstinirodhe'bhraih suryo nastiti manyate |

tatha'jnanavrto dehi brahma nastiti manyate || 26||

yathamrtam visadbhinnam visadosairna lipyate |

na sprsami jadadbhinno jadadosanprakasatah || 27||

svalpapi dipakanika bahulam nasayettamah |

svalpo'pi bodho nibide bahulam nasayettamah || 28||

kalatraye yatha sarpo rajjau nasti tatha mayi |

ahankaradidehantam jagannastyahamadvayah || 29||

cidrupatvanna me jadyam satyatvannanrtam mama |

anandatvanna me duhkhamajnanadbhati satyavat || 30||

atmaprabodhopanisadam muhurtamupasitva na sa punaravartate na

sa punaravartata ityupanisat ||

om vanme manasiti santih ||

iti atmabodhopanisatsamapta ||