Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > amrtabindupanisat

amrtabindupanisat

 

om bhadram karnebhih srnuyama devah bhadram pasyemaksabhiryajatrah |

sthirairangaistustuvamsastanubhirvyasema devahitam yadayuh |

svasti na indro vrddhasravah svasti nah pusa visvavedah |

svasti nastarksyo'ristanemih svasti no brhaspatirdadhatu |

 

om santih santih santih |

harih om ||

 

mano hi dvividham proktam suddham casuddhameva ca |

asuddham kamasankalpam suddham kamavivarjitam || 1||

 

mana eva manusyanam karanam bandhamoksayoh |

bandhaya pisyasaktam muktamye nirvisayam smrtam || 2||

 

yato nirvisyasyasya manaso muktirisyate |

ato nirvisayam nityam manah karyam mumuksuna || 3||

 

nirastanisayasangam sanniruddham mano hrdi |

yada''yatyatmano bhavam tada tatparamam padam || 4||

 

tavadeva niroddhavyam yavaddhrti gatam ksayam |

etajjnanam ca dhyanam ca seso nyayasca vistarah || 5||

 

naiva cintyam na cacintyam na cintyam cintyameva ca |

paksapatavinirmuktam brahma sampadyate tada || 6||

 

svarena sandhayedyogamasvaram bhavayetparam |

asvarenanubhavena nabhavo bhava isyate || 7||

 

tadeva niskalam brahma nirvikalpam niranjanam |

tadabrahmamiti jnatva brahma sampadyate dhruvam || 8||

 

nirvikalpamanantam ca hetudyastantavarjitam |

aprameyamanadim ca yajnatva mucyate budhah || 9||

 

na nirodho na cotpattirna baddho na ca sadhakah |

na mumuksurna vai mukta ityesa paramarthata || 10||

 

eka eva''tma manthavyo jagratsvapnasusuptisu |

sthanatrayavyatitasya punarjanma na vidyate || 11||

 

eka eva hi bhutatma bhute bhute vyavasthitah |

ekadha bahudha caiva drsyate jalacandravat || 12||

 

ghatasamvrtamakasam niyamano ghate yatha |

ghato niyeta na'kasah taddhajjivo nabhopamah || 13||

 

ghatavadvividhakaram bhidyamanam punah punah |

tadbhede na ca janati sa janati ca nityasah || 14||

 

sabdamayavrto naiva tamasa yati puskare |

bhinno tamasi caikatvameka evanupasyati || 15||

 

sabdaksaram param brahma tasminksine yadaksaram |

tadvidvanaksaram dhyayecdyadicchechantimatmanah || 16||

 

dve vidye veditavye tu sabdabrahma param ca yat |

sabdabrahmani nisnatah param brahmadhigacchati || 17||

 

granthamabhyasya medhavi jnanavijnanatatparah |

palalamiva dhanyaryi tyajedgranthamasesatah || 18||

 

gavamanekavarnanam ksirasyapyekavarnata |

ksiravatpasyate jnanam linginastu gavam yatha || 19||

 

dhrtamiva payasi nigudham bhute bhute ca vasati vijnanam |

satatam manasi manthayitavyam manu manthanabhutena || 20||

 

jnananetram samadhaya coddharedvahgivatparam |

niskalam niscalam santam tadbrahmahamiti smrtam || 21||

 

sarvabhutadhivasam yadbhutesu ca vasatyapi |

sarvanugrahakatvena tadsmyaham vasudevah || 22||

 

om bhadram karnebhih srnuyama devah bhadram pasyemaksabhiryajatrah |

sthirairangaistustuvamsastanubhirvyasema devahitam yadayuh |

svasti na indro vrddhasravah svasti nah pusa visvavedah |

svasti nastarksyo'ristanemih svasti no brhaspatirdadhatu |

 

om santih santih santih |

harih om ||

 

|| ityatharvavede'mrtbindupanisatsamapta ||