Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > aksi upanisad

aksi upanisad

 

yatsaptabhumikavidyavedyanandakalevaram |

vikalevarakaivalyam ramacandrapadam bhaje ||

om saha navavatu saha nau bhunaktu

saha viryam karavavahai |

tejasvinavadhitamastu ma vidvisavahai ||

om santih santih santih ||

harih om ||

atha ha sankrtirbhagavanadityalokam jagama |

tamadityam natva caksusmatividyaya

tamastuvat | om namo bhagavate shrisurya-

yaksitejase namah | om khecaraya namah |

om mahasenaya namah | om tamase namah |

om rajase namah | om sattvaya namah |

om asato ma sadgamaya | tamaso ma jyotirgamaya |

mrtyorma'mrtam gamaya | hamso bhagava-

nchucirupah pratirupah | visvarupam ghrninam

jatavedasam hiranmayam jyotirupam tapantam |

sahasrarasmih satadha vartamanah purusah

prajanamudayatyesa suryah | om namo

bhagavate shrisuryayadityayaksitejase'hovahini

vahini svaheti | evam caksusmatividyaya stutah

shrisuryanarayanah suprito'braviccaksusmati-

vidyam brahmano yo nityamadhite na tasyaksirogo

bhavati | na tasya kule'ndho bhavati | astau

brahmanangrahayitvatha vidyasiddhirbhavati |

ya evam veda sa mahanbhavati || 1||

atha ha sankrtiradityam papraccha bhagavan-

brahmavidyam me bruhiti | tamadityo hovaca |

sankrte srnu vaksyami tattvajnanam sudurlabham |

yena vijnatamatrena jivanmukto bhavisyasi ||1||

sarvamekamajam santamanantam dhruvamavyayam |

pasyanbhutarthacidrupam santa asva yathasukham || 2||

avedanam viduryogam cittaksayamakrtrimam |

yogasthah kuru karmani niraso vatha ma kuru || 3||

viragamupayatyantarvasanasvanuvasaram |

kriyasudararupasu kramate modate'nvaham || 4||

gramyasu jadacestasu satatam vicikitsate |

nodaharati marmani punyakarmani sevate || 5||

ananyodvegakarini mrdukarmani sevate |

papadbibheti satatam na ca bhogamapeksate || 6||

snehapranayagarbhani pesalanyucitani ca |

desakalopapannani vacananyabhibhasate || 7||

manasa karmana vaca sajjananupasevate |

yatah kutascidaniya nityam sastranyaveksate || 8||

tadasau prathamamekam prapto bhavati bhumikam |

evam vicaravanyah syatsamsarottaranam prati || 9||

sa bhumikavanityuktah sesastvarya iti smrtah |

vicaranamnimitaramagato yogabhumikam || 10||

srutismrtisadacaradharanadhyanakarmanah |

mukhyaya vyakhyayakhyatanchrayati sresthapanditan || 11||

padarthapravibhagajnah karyakaryavinirnayam |

janatyadhigatascanyo grham grhapatiryatha || 12||

madabhimanamatsaryalobhamohatisayitam |

bahirapyasthitamisatyajatyahiriva tvacam || 13||

itthambhutamatih sastragurusajjanasevaya |

sarahasyamasesena yathavadadhigacchati || 14||

asamsargabhidhamanyam trtiyam yogabhumikam |

tatah patatyasau kantah puspasayyamivamalam || 15||

yathavacchastravakyarthe matimadhaya niscalam |

tapasasramavisrantairadhyatmakathanakramaih |

silasayyasanasino jarayatyayuratatam || 16||

vanavaniviharena cittopasamasobhina |

asangasukhasaukhyena kalam nayati nitiman || 17||

abhyasatsadhusastranam karanatpunyakarmanam |

jantoryathavadeveyam vastudrstih prasidati || 18||

trtiyam bhumikam prapya buddho'nubhavati svayam || 19||

dviprakarasamsargam tasya bhedamimam srunu |

dvividho'yamasamsargah samanyah srestha eva ca || 20||

naham karta na bhokta ca na badhyo na ca badhakah |

ityasanjanamarthesu samanyasanganamakam || 21||

prakkarmanirmitam sarvamisvaradhinameva va |

sukham va yadi va duhkham kaivatra tava kartrta || 22||

bhogabhoga maharogah sampadah paramapadah |

viyogayaiva samyoga adhayo vyadhayo dhiyam || 23||

kalasca kalanodyuktah sarvabhavananaratam |

anasthayeti bhavanam yadabhavanamantaram |

vakyarthalabdhamanasah samanyo'savasangamah || 24||

anena kramayogena samyogena mahatmanam |

naham kartesvarah karta karma va praktanam mama || 25||

krtva duratare nunamiti sabdarthabhavanam |

yanmaunamasanam santam tacchresthasanga ucyate || 26||

santosamodamadhura prathamodeti bhumika |

bhumiproditamatro'ntaramrtankurikeva sa || 27||

esa hi parimrstantah sannyasa prasavaikabhuh |

dvitiyam ca trtiyam ca bhumikam prapnuyattatah || 28||

srestha sarvagata hyesa trtiya bhumikatra hi |

bhavati projjhitasesasankalpakalanah puman || 29||

bhumikatritayabhyasadajnane ksayamagate |

samam sarvatra pasyanti caturthim bhumikam gatah || 30||

advaite sthairyamayate dvaite ca prasamam gate |

pasyanti svapnavallokam caturthim bhumikam gatah || 31||

bhumikatritayam jagraccaturthi svapna ucyate || 32||

cittam tu saradabhramsavilayam praviliyate |

sattvavasesa evaste pancamim bhumikam gatah || 33||

jagadvikalpo nodeti cittasyatra vilapanat |

pancamim bhumikametya susuptapadanamikam |

santasesavisesamsastisthatyadvaitamatrakah || 34||

galitadvaitanirbhaso mudito'tahprabodhavan |

susuptamana evaste pancamim bhumikam gatah || 35||

antarmukhatayatisthanbahirvrttiparo'pi san |

parisrantataya nityam nidraluriva laksyate || 36||

kurvannabhyasametasyam bhumikayam vivasanah |

sasthim turyabhidhamanyam kramatpatati bhumikam || 37||

yatra nasannasadrupo naham napyahankrtih |

kevalam ksinamananamaste'dvaite'tinirbhayah || 38||

nirgranthih santasandeho jivanmukto vibhavanah |

anirvano'pi nirvanascitradipa iva sthitah || 39||

sasthyam bhumavasau sthitva saptamim bhumimapnuyat || 40||

videhamuktatatrokta saptami yogabhumika |

agamya vacasam santa sa sima sarvabhumisu || 41||

lokanuvartanam tyaktva tyaktva dehanuvartanam |

sastranuvartanam tyaktva svadhyasapanayam kuru || 42||

onkaramatramakhilam visvaprajnadilaksanam |

vacyavacyakatabhedabhedenanupalabdhitah || 43||

akaramatram visvah syadukarataijasah smrtah |

prajno makara ityevam paripasyetkramena tu || 44||

samadhikalatprageva vicintyatiprayatnatah |

sthulasuksmakramatsarvam cidatmani vilapayet || 45||

cidatmanam nityasuddhabuddhamuktasadadvayah |

paramanandasandeho vasudevo'haomiti || 46||

adimadhyavasanesu duhkham sarvamidam yatah |

tasmatsarvam parityajya tattvanistho bhavanagha || 47||

avidyatimiratitam sarvabhasavivarjitam |

anandamamalam suddham manovacamagocaram || 48||

prajnanaghanamanandam brahmasmiti vibhavayet || 49||

ityupanisat ||

om saha navavatu | saha nau bhunaktu | saha viryam karavavahai |

tejasvinavadhitamastu ma vidvisavahai ||

om santih santih santih ||

harih om tatsat ||

ityalaksyupanisat ||