Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > adhyatma upanisad

adhyatma upanisad

 

 

yatrantaryamyadibhedastattvato na hi yujyate |

nirbhedam paramadvaitam svamatramavasisyate ||

om purnamadah purnamidam purnatpurnamudacyate |

purnasya purnamadaya purnamevavasisyate ||

om santih santih santih ||

harih om || antahsarire nihito guhayamaja eko nityamasya

prthivi sariram yah prthivimantare sancaranyam prthivi na veda |

yasyapahsariram yo apo'ntare sancaranyamapo na viduh |

yasya tejah sariram yastejo'ntare sancaranyam tejo na veda |

yasya vayuh sariram yo vayumantare sancaranyam vayurna veda |

yasyakasah sariram ya akasamantare sancaranyamakaso na veda |

yasya manah sariram yo mano'ntare sancaranyam mano na veda |

yasya buddhih sariram yo buddhimantare sancaranyam buddhirna veda |

yasyahankarah sariram yo'hankaramantare sancaranyamahankaro na veda |

yasya cittam sariram yascittamantare sancaranyam cittam na veda |

yasyavyaktam sariram yo'vyaktamantare sancaranyamavyaktam na veda |

yasyaksaram sariram yo'ksaramantare sancaranyamksaram na veda |

yasya mryuh sariram yo mrtyumantare sancaranyam mrtyurna veda |

sa esa sarvabhutantaratmapahatapapma divyo deva eko narayanah |

aham mameti yo bhavo dehaksadavanatmani | adhyaso'yam nirastavyo

vidusa brahmanisthaya || 1||

jnatva svam pratyagatmanam buddhitadvrttisaksinam |

so'hamityeva tadvrttya svanyatratmyamatmanah || 2||

lokanuvartanam tyaktva tyaktva dehanuvartanam |

sastranuvartanam tyaktva svadhyasapanayam kuru || 3||

svatmanyeva sada sthitya mano nasyati yoginah |

yuktya srutya svanubhutya jnatva sarvatmyamatmanah || 4||

nidraya lokavartayah sabdaderatmavismrteh |

kvacinnavasaram dattva cintayatmanamatmani || 5||

matapitrormalodbhutam malamamsamayam vapuh |

tyaktva candalavadduram brahmabhuya krti bhava || 6||

ghatakasam mahakasa ivatmanam paratmani |

vilapyakhandabhavena tusnim bhava sada mune || 7||

svaprakasamadhisthanam svayambhuya sadatmana |

brahmandamapi pindandam tyajyatam malabhandavat || 8||

cidatmani sadanande deharudhamahandhiyam |

nivesya lingamutsrjya kevalo bhava sarvada || 9||

yatraisa jagadabhaso darpanantahpuram yatha |

tadbrahmahamiti jnatva krtakrtyo bhavanagha || 10||

ahankaragrahanmuktah svarupamupapadyate |

candravadvimalah purnah sadanandah svayamprabhah || 11||

kriyanasadbhaveccintanaso'smadvasanaksayah |

vasanapraksayo moksah sa jivanmuktirisyate || 12||

sarvatra sarvatah sarvabrahmamatravalokanam |

sadbhavabhavanadadhyadvasanalayamasnute || 13||

pramado brahmanisthayam na kartavya kadacana |

pramado mrtyurityahurvidyayam brahmavadinah || 14||

yathapakrstam saivalam ksanamatram na tisthati |

avrnoti tatha maya prajnam vapi paranmukham || 15||

jivato yasya kaivalyam videho'pi sa kevalah |

samadhinisthatametya nirvikalpo bhavanagha || 16||

ajnanahrdayagranthernihsesavilayastada |

samadhina vikalpena yadadvaitatmadarsanam || 17||

atratmatvam drdhikurvannahamadisu santyajan |

udasinataya tesu tisthedghatapatadivat || 18||

brahmadistambaparyantam mrsamatra upadhayah |

tatah purnam svamatmanam pasyedekatmana sthitam || 19||

svayam brahma svayam visnuh svayamindrah svayam sivah |

svayam visvamidam sarvam svasmadanyanna kincana || 20||

svatmanyaropita sesabhasavastunirasatah |

svayameva parambrahma purnamadvayamakriyam || 21||

asatkalpo vikalpo'yam visvamityekavastuni |

nirvikare nirakare nirvisese bhida kutah || 22||

drastrdarsanadrsyadibhavasunye niramaye |

kalparnava ivatyantam paripurne cidatmani || 23||

tejasiva tamo yatra vilinam bhrantikaranam |

advitiye pare tattve nirvisese bhida kutah || 24||

ekatmake pare tattve bhedakarta katham vaset |

susuptau sukhamatrayam bhedah kenavalokitah || 25||

cittamulo vikalpo'yam cittabhave na kascana |

atascittam samadheyi pratyagrupe paratmani || 26||

akhandanandamatmanam vijnaya svasvarupatah |

bahirantah sadanandarasasvadanamatmani || 27||

vairagyasya phalam bodho bodhasyoparatih phalam |

svanandanubhavacchantiresaivoparateh phalam || 28||

yadyuttarottarabhave purvarupam tu nisphalam |

nivrttih parama trptiranando'nupamah svatah || 29||

mayopadhirjagadyonih sarvajnatvadilaksanah |

paroksyasabalah satyadyatmakastatpadabhidhah || 30||

alambanataya bhati yo'smatpratyayasabdayoh |

antahkaranasambhinnabodhah sa tvampadabhidhah || 31||

mayavidye vihayaiva upadhi parajivayoh |

akhandam saccidanandam param brahma vilaksyate || 32||

ittham vakyaistatharthanusandhanam sravanam bhavet |

yuktya sambhavitatvanusandhanam mananam tu tat || 33||

tabhyam nirvicikitse'rthe cetasah sthapitasya yat |

ekatanatvametaddhi nididhyasanamucyate || 34||

dhyatrdhyane parityajya kramaddhyeyaikagocaram |

nivatadipavaccittam samadhirabhidhiyate || 35||

vrttayastu tadanimapyajnata atmagocarah |

smaranadanumiyante vyutthitasya samutthitah || 36||

anadaviha samsare sancitah karmakotayah |

anena vilayam yanti  suddho dharmo vivardhate || 37||

dharmameghamimam prahuh samadhim yogavittamah |

varsatyesa yatha dharmamrtadharah sahasrasah || 38||

amuna vasanajale nihsesam pravilapite  |

samulonmulite punyapapakhye karmasancaye || 39||

vakyamapratibaddham satprakparoksavabhasite |

karamalakamavadbodhaparoksam prasuyate || 40||

vasananudayo bhogye vairagyasya tadavadhih |

ahambhavodayabhavo bodhasya paramavadhih || 41||

linavrtteranutpattirmaryadoparatestu sa |

sthitaprajno yatirayam yah sadanandamasnute || 42||

brahmanyeva vilinatma nirvikaro viniskriyah |

brahmatmanoh sodhitayorekabhavavagahini || 43||

nirvikalpa ca cinmatra vrttih prajneti kathyate |

sa sarvada bhavedyasya sa jivanmukta isyate || 44||

dehendriyesvahambhava idambhavastadanyake |

yasya no bhavatah kvapi sa jivanmukta isyate || 45||

na pratyagbrahmanorbhedam kadapi brahmasargayoh |

prajnaya yo vijanati sa jivanmukta isyate || 46||

sadhubhih pujyamane'sminpidyamane'pi durjanaih |

samabhavo bhavedyasya sa jivanmukta isyate || 47||

vijnatabrahmatattvasya yathapurvam na samsrtih |

asti cenna sa vijnatabrahmabhavo bahirmukhah || 48||

sukhadyanubhavo yavattavatprarabdhamisyate |

phalodayah kriyapurvo niskriyo nahi kutracit || 49||

aham brahmeti vijnanatkalpakotisatarjitam |

sancitam vilayam yati prabodhatsvapnakarmavat || 50||

svamasangamudasinam parijnaya nabho yatha |

na slisyate yatih kincitkadacidbhavikarmabhih || 51||

na nabho ghatayogena suragandhena lipyate |

tathatmopadhiyogena taddharme naiva lipyate || 52||

jnanodayatpurarabdham karma jnananna nasyati |

adattva svaphalam laksyamuddisyotsrstabanavat || 53||

vyaghrabuddhya vinirmukto banah pascattu gomatau |

na tisthati bhinattyeva laksyam vegena nirbharam || 54||

ajaro'smyamaro'smiti ya atmanam prapadyate |

tadatmana tisthato'sya kutah prarabdhakalpana || 55||

prarabdham siddhyati tada yada dehatmana sthitih |

dehatmabhavo naivestah prarabdham tyajyatamatah || 56||

prarabdhakalpanapyasya dehasya bhrantireva hi || 57||

adhyastasya kutastattvamasatyasya kuto janih |

ajatasya kuto nasah prarabdhamasatah kutah || 58||

jnanenajnanakaryasya samulasya layo yadi |

tisthatyayam katham deha iti sankavato jadan |

samadhatum bahyadrstya prarabdham vadati srutih || 59||

na tu dehadisatyatvabodhanaya vipascitam |

paripurnamanadyantamaprameyamavikriyam || 60||

sadghanam cidghanam nityamanandaghanamavyayam |

pratyagekarasam purnamanantam sarvatomukham || 61||

aheyamanupadeyamanadheyamanasrayam |

nirgunam niskriyam suksmam nirvikalpam niranjanam || 62||

anirupyasvarupam yanmanovacamagocaram |

satsamrddham svatahsiddham suddham buddhamanodrsam || 63||

svanubhutya svayam jnatva svamatmanamakhanditam |

sa siddhah susukham tistha nirvikalpatmanatmani || 64||

kva gatam kena va nitam kutra linamidam jagat |

adhunaiva maya drstam nasti kim mahadadbhutam || 65||

kim heyam kimupadeyam kimanyatkim vilaksanam |

akhandanandapiyusapurnabrahmamaharnave || 66||

na kincidatra pasyami na srnomi na vedmyaham |

svatmanaiva sadanandarupenasmi svalaksanah || 67||

asango'hamanango'hamalingo'ham harih |

prasanto'hamananto'ham paripurnascirantanah || 68||

akartahamabhoktahamavikaro'hamavyayah |

suddha bodhasvarupo'ham kevalo'ham sadasivah || 69||

etam vidyamapantaratamaya dadau | apantaratamo brahmane dadau |

brahma ghorangirase dadau | ghorangira raikvaya dadau | raikvo ramaya dadau |

ramah sarvebhyo bhutebhyo dadavityetannirvananusasanam

vedanusasanam vedanusasanamityupanisat ||

om purnamadah purnamidam purnatpurnamudacyate |

purnasya purnamadaya purnamevavasisyate ||

om santih santih santih || harih om tatsat ||

iti adhyatmopanisatsamapta ||