Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > Sri Mundaka Upanisad > Second Mundaka

Second Mundaka

 

 

First Khanda

 

 

Text 1

 

tat etat satyam yatha su-diptat pavakad visphulingah

sahasrashah prabhavante sa-rupah

tathaksharad vividhah saumya bhavah

prajayante tatra caivapi yanti

 

tat-that; etat-this; satyam-truth; yatha-as; su-diptat-effulgent; pavakat-fire; visphulingah-sparks; sahasrashah-thousands; prabhavante-are; sa-rupah-with forms; tatha-so; aksharat-from the imperishable; vividhah-various; saumya-O gentle one; bhavah-being; prajayante-are born; tatra-there; ca-also; eva-indeed; api-also; yanti-attain.

 

 

The Supreme is real and eternal. As many thousands of sparks come from a blazing fire, so many different living entities are manifested from the imperishable Supreme and then again go to Him.

 

Text 2

 

divyo hy amurtah purushah

sa bahyabhyantaro hy ajah

aprano hy amanah shubhro

hy aksharat paratah parah

 

divyah-transcendental; hy-indeed; amurtah-without form; purushah-person; sa-He; bahyabhyantarah-within and without; hy-indeed; ajah-unborn; apranah-without breath; hy-indeed; amanah-without mind; shubhrah-glorious; hy-indeed; aksharat-than the imperishable; paratah-supreme; parah-above.

 

 

The Supreme is a person. He has no material form. He is within and without. He is unborn. He has neither material breath nor material mind. He is handsome and glorious. He is superior to the impersonal Brahman.

 

 

Text 3

 

etasmaj jayate prano

manah sarvendriyani ca

kham vayur jyotir apah

prithivi vishvasya dharini

 

etasmat-from Him; jayate-is born; pranah-life; manah-mind; sarvendriyani-all senses; ca-and; kham-ether; vayuh-air; jyotih-fire; apah-water; prithivi-earth; vishvasya-of the world; dharini-the maintainer.

 

 

From Him are born life, mind, all senses, ether, air, fire, water, and earth, the resting place of the worlds.

 

Text 4

 

agnir murdha cakshushi candra-suryau

dishah shrotre vag vivritash ca vedah

vayuh prano hridayam vishvam asya

padbhyam prithivi hy esha sarva-bhutantaratma

 

agnih-fire; murdha-head; cakshushi-eyes; candra-suryau-moon and sun; dishah-directions; shrotre-ears; vak-speech; vivritash-various; ca-and; vedah-Vedas; vayuh-air; pranah-life; hridayam-heart; vishvam-world; asya-of Him; padbhyam-by the feet; prithivi-the earth; hy-indeed; esha-He; sarva-bhutantaratma-present in everyone's heart.

 

 

Fire is His head. The sun and moon are His eyes. The directions are His ears. The Vedas are His words. Air is His breath. The world is His heart. From His feet the earth has come. He is present in the hearts of all living beings.

 

 

Text 5

 

tasmad agnih samidho yasya suryah

somat parjanya oshadhayah prithivyam

puman retah sincati yoshitayam

bahvih prajah purushat samprasutah

 

tasmat-from Him; agnih-fire; samidhah-fuel; yasya-of whom; suryah-the sun; somat-from the moon; parjanya-rain; oshadhayah-plants; prithivyam-on teh earth; puman-male; retah-semen; sincati-sprinkles; yoshitayam-in the female; bahvih-many; prajah-children; purushat-from the male; samprasutah-born.

 

 

From Him comes fire. From fire comes the sun. From the sun comes the moon. From the moon comes rain. From rain come crops on the earth. Because of crops males impregnate females and many offspring are born. Thus everything is manifested from the Supreme Person.

 

Text 6

 

tasmad ricah sama yajumsi diksha

yajnash ca sarve kratavo dakshinash ca

samvatsarash ca yajamanash ca lokah

somo yatra pavate yatra suryah

 

tasmat-from Him; ricah-the Rg Veda; sama-the Sama Veda; yajumsi-the Yajur Veda; diksha-initation; yajnah-yajna; ca-anmd; sarve-all; kratavah-kratus; dakshinash-daksina; ca-and; samvatsarash-years; ca-and; yajamanash-performers olf yajna; ca-and; lokah-worlds; somah-soma; yatra-where; pavate-shines; yatra-where; suryah-the sun.

 

 

From Him come the Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, diksha, yajnas, kratus. dakshina, the year, the performer of yajnas, and the worlds of the moon and the sun.

 

 

Text 7

 

tasmac ca deva bahudha samprasutah

sadhya manushyah pashavo vayamsi

pranapanau vrihi-yavau tapash ca

shraddha satyam brahmacaryam vidhish ca

 

tasmat-from Him; ca-and; deva-demigods; bahudha-many; samprasutah-born; sadhya-sadhyas; manushyah-human beings; pashavah-animals; vayamsi-ages; pranapanau-the incoming and outgoing breaths; vrihi-yavau-rice and barley; tapash-austerity; ca-and; shraddha-faith; satyam-trtuhfulness; brahmacaryam-celibacy; vidhish-rules; ca-and.

 

 

From Him are born the many demigods, sadhyas, human beings, animals, the ages of life, the incoming and outgoing breaths, rice, barley, austerity, faith, truthfulness, celibacy, and the rules of worship.

 

Text 8

 

sapta pranah prabhavanti tasmat

saptarcishah samidhah sapta homah

sapteme loka yeshu caranti prana

guhashaya nihitah sapta sapta

 

sapta-seven; pranah-breaths; prabhavanti-born; tasmat-from Him; sapta-seven; arcishah-flames; samidhah-burning; sapta-seven; homah-homas; sapta-seven; ime-they; loka-worlds; yeshu-in whuch; caranti-move; prana-breaths; guhashaya-in the heart; nihitah-situated; sapta-seven; sapta-seven.

 

 

From Him come the seven life-breaths, the seven flames, the seven homas, the seven worlds, and the forty-nine life-forces hidden in the heart.

 

 

Text 9

 

atah samudra girayash ca sarve

'smat syandante sindhavah sarva-rupah

atash ca sarva oshadhayo rasash ca

yenaisha bhutais tishthate hy antaratma

 

atah-from Hom; samudra-oceans; girayash-mountains; ca-and; sarve-all; asmat-from Him; syandante-flow; sindhavah-the rivers; sarva-rupah-all forms; atash-from Him; ca-and; sarva-all; oshadhayah-plants; rasah-tastes; ca-and; yena-by whom; esha-He; bhutaih-by living entities; tishthate-stays; hy-indeed; antaratma-within the heart.

 

 

From Him come all oceans, mountains, rivers, plants, and tastes. He is the Supersoul in the hearts of all living entities.

 

Text 10

 

purusha evedam vishvam karma

tapo brahma paramamritam

etad yo veda nihitam guhayam

so 'vidya-granthim vikiratiha saumya

 

purushah-the Supreme Personality of Godhead; eva-indeed; idam-this; vishvam-universe; karma-karma; tapah-austerity; brahma-Brahman; paramamritam-supreme nectar; etat-this; yah-who; veda-knows; nihitam-hidden; guhayam-in the heart; sah-He; avidya-of ignorance; granthim-the knot; vikirati-unties; iha-here; saumya-O gentle one.

 

 

The Supreme Person is this entire universe. He is austerity and He is karma. He is the impersonal Brahman. He is full of nectar. O gentle one, one who knows that the Supreme Person stays in his heart cuts the knot of ignorance.

 

 

Second Khanda

 

Text 1

 

avih sannihitam guhacaran nama

mahat padam atraitat samarpitam

ejat pranat nimishac ca yad etat janatha sad-asad-varenyam

param vijnanat yad varishtham prajanam

 

avih sannihitam-manifested; guhacaran-in the heart; nama-indeed; mahat-gerat; padam-place; atra-where; etat-this; samarpitam-offered; ejat-moving; pranat-breathing; nimishat-winking; ca-and; yat-what; etat-this; janatha-please know; sad-asat-of the high and low; varenyam-the best; param-supreme; vijnanat-than knowledge; yat-what; varishtham-best; prajanam-of living entities.

 

 

The Supreme Person stays in the heart. He is the final resort for all who move, breathe, or wink. Please know that He is the best of the high and the low, better than mere knowledge, the best of all who live.

 

Text 2

 

yad arcimat yad anubhyo 'nu ca

yasmil loka nihita lokinash ca

tad etad aksharam brahma sa pranas tad u van manah

tad etat satyam tad amritam tad veddhavyam somya viddhi

 

yat-who; arcimat-effulgent; yat-who; anubhyah-than the smallest; anu-smaller; ca-and; yasmit-in whom; lokah-the world; nihita-placed; lokinah-the living entities; ca-and; tat-that; etat-this; aksharam-imperishable; brahma-Brahman; sah-He; pranah-life; tat-that; u-indeed; vak-speech; manah-mind; tat-that; etat-this; satyam-truth; tat-that; amritam-immortal; tat-taht; veddhavyam-to be known; somya-O gentle one; viddhi-please know.

 

 

The Supreme Person is effulgent. He is smaller than the smallest. All the worlds and all living entities rest within Him. He is the imperishable Brahman effulgence. He is life, words, and mind. He is the truth. O gentle one, know that He is immortal and full of nectar.

 

 

Text 3

 

dhanur grihitvaupanishadam mahastram

sharam hy upasa-nishitam sandadhita

ayamya tad bhava-gatena cetasa

lakshyam tad evaksharam somya viddhi

 

dhanuh-a bow; grihitva-taking; aupanishadam-of the Upanisads; mahastram-great weapon; sharam-arrow; hy-indeed; upasa-with worship; nishitam-sharp; sandadhita-placing; ayamya-withdrawing; tat-that; bhava-gatena-with love; cetasa-with the heart; lakshyam-to be seen; tat-that; eva-indeed; aksharam-immortal; somya-O gentle one; viddhi-please know.

 

 

O gentle one, withdraw the senses from all else, take up the bow of the Upanishads, place in it the sharp arrow of devotional service, and with a heart filled with love, aim at the immortal Supreme Person.

 

Text 4

 

pranavo dhanuh sharo hy atma

brahma tal lakshyam ucyate

apramattena veddhavyam

sharavat tan-mayo bhavet

 

pranavah-Om; dhanuh-bow; sharah-arrow; hy-indeed; atma-the self; brahma-Brahman; tal-that; lakshyam-to be targeted; ucyate-is said; apramattena-by the serious; veddhavyam-to be known; sharavat-like an arrow; tan-mayah-consisting of that; bhavet-should be.

 

 

Om is the bow. The self is the arrow. The Supreme Person is the target. A sober person should make himself like an arrow.

 

 

Text 5

 

yasmin dyauh prithivi cantariksham

otam manah saha pranaish ca sarvaih

tam evaikam janatha atmanam anya

vaco vimuncatha amritasyaisha setuh

 

yasmin-in whom; dyauh-heaven; prithivi-earth; ca-and; antariksham-space; otam-the warp and the woof; manah-mind; saha-with; pranaish-life; ca-and; sarvaih-with all; tam-Him; eva-indeed; ekam-one; janatha-please know; atmanam-the Supersoul; anya-other; vacah-words; vimuncatha-abandon; amritasya-of immortality; esha-He; setuh-the bridge.

 

 

In Him rest the heavens, the earth, space, mind, and life. Everything is woven on Him. Know that He is the all-pervading Supersoul. Give up talking of anyone else. He is the bridge to immortality.

 

Text 6

 

ara iva ratha-nabho samhate yatra nadyah

sa esho 'ntash carate bahudha jayamanah

om ity evam dhyayatha atmanam

svasti vah paraya tamasah parastat

 

arah-the spokes; iva-like; ratha-nabhah-the center of a wheel; samhate-culimate; yatra-where; nadyah-the artieries; sa-He; eshah-He; antah-within; carate-goes; bahudha-many; jayamanah-born; om-Om; ity-thus; evam-thus; dhyayatha-meditate; atmanam-the Supersoul; svasti-auspiciousness; vah-to you; paraya-to the Supreme; tamasah-darkness; parastat-above.

 

 

The Supersoul stays in the living entities' hearts, where the arteries converge like spokes in a wheel. Chant Om and meditate on Him as the Supersoul. Then you will attain auspiciousness. You will attain the Supreme Lord, who is beyond the darkness of matter.

 

 

Text 7

 

yah sarva-jnah sarva-vid

yasyaisha mahima bhuvi

divye brahma-pure hy esha

vyomny atma pratishthitah

 

yah-who; sarva-jnah-knows all; sarva-vit-knows all; yasya-of whom; esha-this; mahima-glory; bhuvi-in the earth; divye-in heaven; brahma-pure-in the spiritual world; hy-indeed; esha-this; vyomny-in the sky; atma-the Supersoul; pratishthitah-situated.

 

 

The Supreme Person knows everything. He knows everything. His glory is manifest in this world. He is the Supreme Lord who stays in the spiritual world.

 

Text 8

 

mano-mayah prana-sharira-neta

pratishthito 'nne hridayam sannidhaya

tad vijnanena paripashyanti dhira

ananda-rupam amritam yad vibhati

 

mano-mayah-consiting of mind; prana-sharira-neta-the leader of life and body; pratishthitah-situated; anne-in food; hridayam-the heart; sannidhaya-placing; tat-that; vijnanena-with knowledge; paripashyanti-see; dhira-wise; ananda-of bliss; rupam-form; amritam-eternal; yat-what; vibhati-is manifested.

 

 

He stays in the mind. He is the controller of life and body. He stays in food and He stays in the heart. Knowing this, the wise gaze on Him, the eternal Lord whose form is full of bliss and nectar.

 

 

Text 9

 

bhidyate hridaya-granthish

chidyante sarva-samshayah

kshiyante casya karmani

tasmin drishte paravare

 

bhidyate-pierced; hridaya-heart; granthih-knot; chidyante-cut to pieces; sarva-all; samshayah-misgivings; kshiyante-terminated; ca-and; asya-his; karmani-chain fo fruitive actions; tasmin-when; drishte-seen; paravare-above all.

 

 

The knot in the heart is pierced, and all misgivings are cut to pieces. The chain of fruitive actions is terminated when one sees the Supreme Person.*

 

Text 10

 

hiranamaye pare koshe

virajam brahma nishkalam

tac chubhram jyotisam jyotis

tad yad atma-vido viduh

 

hiranamaye-golden; pare-supreme; koshe-center; virajam-pure; brahma-Brahman; nishkalam-pure; tac-that; chubhram-effulgent; jyotisam-of lights; jyotih-the l;ight; tat-that; yat-what; atma-vidah-they who know thew self; viduh-know.

 

 

In the spiritual realm, beyond the material covering, is the unlimited Brahman effulgence, which is free from material contamination. That effulgent white light is understood by the transcendentalists to be the light of all lights.*

 

 

Text 11

 

na tatra suryo bhati na candra-tarakam

nema vidyuto bhanti kuto 'yam agnih

tam eva bhantam anubhati sarvam

tasya bhasa sarvam idam vibhati

 

na-not; tatra-there; suryah-sun; bhati-shines; na-not; candra-tarakam-moon and stars; na-not; ima-they; vidyutah-electricity; bhanti-shines; kutah-where?; ayam-this; agnih-ignited lamps; tam-that; eva-indeed; bhantam-shining; anubhati-reflected; sarvam-all; tasya-of that; bhasa-effulgence; sarvam-all; idam-this; vibhati-shines.

 

 

In that realm there is no need of sunshine, moonshine, fire, or electricity for illumination. Indeed, whatever illumination appears in the material world is only a reflection of that supreme illumination.*

 

Text 12

 

brahmaivedam amritam purastad

brahma pashcad brahma dakshinatash cottarena

adhash cordhvam ca prasritam

brahmaivedam vishvam idam varishtham

 

brahma-the Supreme; eva-indeed; idam-this; amritam-immortal; purastat-east; brahma-the Supreme; pashcat-west; brahma-the Supreme; dakshinatah-in the south; ca-and; uttarena-the north; adhash-below; ca-and; urdhvam-above; ca-and; prasritam -manifested; brahma-the Supreme; eva-indeed; idam-this; vishvam-world; idam-this; varishtham-the best.

 

 

That Brahman is in front and in back, the north, south, east, and west, and also overhead and below. In other words, that supreme Brahman effulgence spreads throughout both the material and spiritual skies.*

.pa