Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > Sita upanisad

Sita upanisad

 

icchajnanakriyasaktitrayam yadbhavasadhanam |

tadbrahmasattasamanyam sitatattvamupasmahe ||

om bhadram karnebhih srunuyama devah |

bhadram pasyemaksabhiryajatrah |

sthirairangaistustuvam sastanubhih |

vyasema devahitam yadayuh |

svasti na indro vrddhasravah | svasti nah pusa visvavedah |

svasti nastarksyo aristanemih | svasti no brhaspatirdadhatu |

om santih santih santih ||

deva ha vai prajapatimabruvanka sita kim rupamiti |

sa hovaca prajapatih sa siteti | mulaprakrtirupatvatsa

sita prakrtih smrta | pranavaprakrtirupatvatsa sita

prakrtirucyate | sita iti trivarnatma saksanmayamayi

bhavet | visnuh prapancabijam ca maya ikara ucyate |

sakarah satyamamrtam praptih somasca kirtyate |

takarastaralaksmya ca vairajah prastarah smrtah |

ikararupini somamrtavayavadivyalankarasranmauktika-

dyabharanalankrta mahamaya'vyaktarupini vyakta bhavati |

prathama sabdabrahmamayi svadhyayakale prasanna

udbhavanakari satmika dvitiya bhutale halagre samutpanna

trtiya ikararupini avyaktasvarupa bhavatiti sita

ityudaharanti | saunakiye | shriramasannidhyavasa-

jjagadanandakarini | utpattisthitisamharakarini sarvadehinam |

sita bhagavati jneya mulaprakrtisanjnita | pranavatva-

tprakrriti vadanti brahmavadina iti | athato brahmajijnaseti ca |

sa sarvavedamayi sarvadevamayi sarvalokamayi sarvakirtimayi

sarvadharmamayi sarvadharakaryakaranamayi mahalaksmi-

rdevesasya bhinnabhinnarupa cetanacetanatmika

brahmasthavaratma tadgunakarmavibhagabhedaccharirupa

devarsimanusyagandharvarupa asuraraksasabhutapreta-

pisacabhutadibhutasarirupa bhutendriyamanahpranarupeti

ca vijnayate | 

sa devi trividha bhavati saktyasana icchasaktih

kriyasaktih saksacchaktiriti | icchasaktistrividha

bhavati | shribhuminilatmika bhadrarupini prabhavarupini

somasuryagnirupa bhavati | somatmika osadhinam

prabhavati kalpavrksapuspaphalalatagulmatmika

ausadhabhesajatmika amrtarupa devanam mahastoma-

phalaprada amrtena trptim janayanti devanamannena

pasunam trnena tattajjivanam suryadisakalabhuvana-

prakasini diva ca ratrih kalakalanimesamarabhya

ghatikastayamadivasa(vara)ratribhedena

paksamasartvayanasamvatsarabhedena manusyanam

satayuhkalpanaya prakasamana ciraksipravyapadesena

nimesamarabhya parardhaparyantam kalacakram

jagaccakramityadiprakarena cakravatparivartamanah

sarvasyaitasyaiva kalasya vibhagavisesah prakasarupah

kalarupa bhavanti | agnirupa annapanadipraninam

ksuttrsnatmika devanam mukharupa vanausadhinam

sitosnarupa kasthesvantarbahisca nityanityarupa

bhavati | shridevi trividham rupam krtva bhagavatsankalpanu-

gunyena lokaraksanartham rupam dharayati | shririti laksmiriti

laksyamana bhavatiti vijnayate | bhudevi sasagarambhah-

saptadvipa vasundhara bhuradicaturdasabhuvanana-

madharadheya pranavatmika bhavati | nila ca mukha-

vidyunmalini sarvausadhinam sarvapraninam posanartham

sarvarupa bhavati | samastabhuvanasyadhobhage jalakaratmika

mandukamayeti bhuvanadhareti vijnayate ||

kriyasaktisvarupam harermukhannadah | tannadadbinduh |

bindoronkarah | onkaratparato rama vaikhanasaparvatah |

tatparvate karmajnanamayibhirbahusakha bhavanti | tatra

trayimayam sastramadyam sarvarthadarsanam |

rgyajuhsamarupatvattrayiti parikirtita | karyasiddhena caturdha

parikirtita | rco yajumsi samani atharvangirasastatha |

caturhotrapradhanatvallingaditritayam trayi | atharvangirasam

rupam samargyajuratmakam | tatha disantyabhicara-

samanyena prthakprthak | ekavimsatisakhayamrgvedah

parikirtitah | satam ca navasakhasu yajusameva janmanam |

samnah sahasrasakhah syuh pancasakha atharvanah |

vaikhanasamatastasminnadau pratyaksadarsanam | smaryate

munibhirnityam vaikhanasamatah param | kalpo vyakaranam siksa

niruktam jyotisam chanda etani sadangani || 

upangamayanam caiva mimamsanyayavistarah |

dharmajnasevitartham ca vedavedo'dhikam tatha |

nibandhah sarvasakha ca samayacarasangatih |

dharmasastram maharsinamantahkaranasambhrtam |

itihasapuranakhyamupangam ca prakirtitam |

vastuvedo dhanurvedo gandharvasca tatha mune |

ayurvedasca pancaite upavedah prakirtitah |

dando nitisca varta ca vidya vayujayah parah |

ekavimsatibhedo'yam svaprakasah prakirtitah |

vaikhanasarseh purvam visnorvani samudbhavet |

trayirupena sankalpya vaikhanasarseh pura |

udito yadrsah purvam tadrsam srnu me'khilam |

sasvadbrahmamayam rupam kriyasaktirudahrta |

saksacchaktirbhagavatah smaranamatrarupavirbhava-

pradurbhavatmika nigrahanugraharupa bhagavatsahacarini

anapayini anavaratasahasrayini uditanuditakara

nimesonmesasrstisthitisamharatirodhananugrahadi-

sarvasaktisamarthyatsaksacchaktiriti giyate |

icchasaktistrividha pralayavasthayam visramanartham

bhagavato daksinavaksahsthale shrivatsakrtirbhutva

visramyatiti sa yogasaktih | bhogasaktirbhogarupa

kalpavrksakamadhenucintamanisankhapadma-

nidhyadinavanidhisamashrita bhagavadupasakanam

kamanaya akamanaya va bhaktiyukta naram

nityanaimittikakarmabhiragnihotradibhirva yamaniyamasana-

pranayamapratyaharadhyanadharanasamadhibhi-

rvalamananvapi gopuraprakaradibhirvimanadibhih saha

bhagavadvigraharcapujopakaranairarcanaih snanadhiparva

pitrpujadibhirannapanadibhirva bhagavatprityarthamuktva

sarvam kriyate | athato virasaktiscaturbhuja'bhayavarada-

padmadhara kiritabharanayuta sarvadevaih parivrta

kalpatarumule caturbhirgajai ratnaghatairamrtajalai-

rabhisicyamana sarvadaivatairbrahmadibhirvandyamana

animadyastaisvaryayuta sammukhe kamadhenuna

stuyamana vedasastradibhih stuyamana jayadyapsara-

sstribhih paricaryamana adityasomabhyam dipabhyam

prakasyamana tumburunaradadibhirgayamana

rakasinivalibhyam chatrena hladinimayabhyam camarena

svahasvadhabhyam vyajanena bhrgupunadibhirabhyarcyamana

devi divyasimhasane padmasanarudha sakalakaranakaryakari

laksmirdevasya prthagbhavanakalpana | alancakara sthira

prasannalocana sarvadevataih pujyamana viralaksmiriti

vijnayata ityupanisat ||

om bhadram karnebhih srnuyama devah |

bhadram pasyemaksabhiryajatrah |

sthirairangaistustuvam sastanubhih |

vyasema devahitam yadayuh |

svasti na indro vrddhasravah | svasti nah pusa visvavedah |

svasti nastarksyo aristanemih | svasti no brhaspatirdadhatu ||

om santih santih santih ||

iti sitopanisatsamapta ||