Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > Mandukyopanishat with Gaudapada's Karika

Mandukyopanishat with Gaudapada's Karika..

 

|| mandukyopanishat sahita karika ||

 

| sagaudapadiyakarikatharvavediyamandukyopanishat |

 

om bhadram karnebhih shrinuyama deva

bhadram  pashyemakshabhiryajatrah |

sthirairangaistushtuvamsastanubhirvyashema devahitam yadayuh ||

bhadram no api vataya manah ||

om shantih shantih shantih |

 

harih om | om ityetadaksharam idam  sarvam tasyopavyakhyanam

bhutam bhavad bhavishyaditi sarvamonkara eva |

yaccanyat trikalatitam tadapyonkara eva  || 1||

sarvam  hyetad brahmayamatma brahma so'yamatma

catushpat || 2||

jagaritasthano bahishprajnah saptanga ekonavimshatimukhah

sthula bhugvaishvanarah prathamah padah || 3||

svapnasthano'ntahprajnah saptanga ekonavimshatimukhah

praviviktabhuktaijaso dvitiyah padah || 4||

yatra supto na kancana kamam kamayate na kancana svapnam pashyati

tat sushuptam | sushuptasthana ekibhutah prajnanaghana

evanandamayo hyanandabhuk ceto mukhah prajnastritiyah padah || 5||

esha sarveshvarah esha sarvajna esho'ntaryamyesha yonih

sarvasya prabhavapyayau hi bhutanam || 6||

 

atraite shloka bhavanti

 

bahishprajno vibhurvishvo hyantahprajnastu taijasah |

ghanaprajnastatha prajna eka eva tridha smritah || 1||

dakshinakshimukhe vishvo manasyantastu taijasah |

akashe ca hridi prajnastridha dehe vyavasthitah || 2||

vishvo hi sthulabhunnityam taijasah praviviktabhuk |

anandabhuk tatha prajnastridha bhogam nibodhata || 3||

sthulam tarpayate vishvam praviviktam tu taijasam |

anandashca tatha prajnam tridha triptim nibodhata || 4||

trishu dhamasu yadbhojyam bhokta yashca prakirtitah |

vedaitadubhayam yastu sa bhunjano na lipyate || 5||

prabhavah sarvabhavanam satamiti vinishcayah |

sarvam janayati pranashcetom'shunpurushah prithak || 6||

vibhutim prasavam tvanye manyante srishticintakah |

svapnamayasarupeti srishtiranyairvikalpita || 7||

icchamatram prabhoh srishtiriti srishtau vinishcitah |

kalatprasutim bhutanam manyante kalacintakah || 8||

bhogartham srishtirityanye kridarthamiti capare |

devasyaisha svabhavo'yamaptakamasya ka spriha || 9||

 

nantahprajnam na bahishprajnam nobhayatahprajnam

na prajnanaghanam na prajnam naprajnam |

adrishtamavyavaharyamagrahyamalakshanam

acintyamavyapadeshyamekatmapratyayasaram

prapancopashamam shantam shivamadvaitam caturtham manyante

sa atma sa vijneyah || 7||

 

atraite shloka bhavanti

 

nivritteh sarvaduhkhanamishanah prabhuravyayah |

advaitah sarvabhavanam devasturyo vibhuh smritah || 10||

karyakaranabaddhau tavishyete vishvataijasau |

prajnah karanabaddhastu dvau tau turye na sidhyatah || 11||

na''tmanam na paramshcaiva na satyam napi canritam |

prajnah kincana samvetti turyam tatsarvadriksada || 12||

dvaitasyagrahanam tulyamubhayoh prajnaturyayoh |

bijanidrayutah prajnah sa ca turye na vidyate || 13||

svapnanidrayutavadyau prajnastvasvapnanidraya |

na nidram naiva ca svapnam turye pashyanti nishcitah || 14||

anyatha grihnatah svapno nidra tattvamajanatah |

viparyase tayoh kshine turiyam padamashnute || 15||

anadimayaya supto yada jivah prabudhyate |

ajamanidramasvapnamadvaitam budhyate tada || 16||

prapanco yadi vidyeta nivarteta na samshayah |

mayamatramidam dvaitamadvaitam paramarthatah || 17||

vikalpo vinivarteta kalpito yadi kenacit |

upadeshadayam vado jnate dvaitam na vidyate || 18||

 

so'yamatma'dhyaksharamonkaro'dhimatram pada

matra matrashca pada akara ukaro makara iti || 8||

jagaritasthano vaishvanaro'karah prathama

matra''pteradimattvad va''pnoti ha vai sarvan

kamanadishca bhavati ya evam veda || 9||

svapnasthanastaijasa ukaro dvitiya matrotkarshad

ubhayatvadvotkarshati ha vai jnanasantatim samanashca bhavati

nasyabrahmavitkule bhavati ya evam veda || 10||

sushuptasthanah prajno makarastritiya matra miterapiterva

minoti ha va idam  sarvamapitishca bhavati ya evam veda || 11||

 

atraite shloka bhavanti

 

vishvasyatvavivakshayamadisamanyamutkatam |

matrasampratipattau syadaptisamanyameva ca || 19||

taijasasyotvavijnana utkarsho drishyate sphutam |

matrasampratipattau syadubhayatvam tathavidham || 20||

makarabhave prajnasya manasamanyamutkatam |

matrasampratipattau tu layasamanyameva ca || 21||

trishu dhamasu yattulyam samanyam vetti nishcitah |

sa pujyah sarvabhutanam vandyashcaiva mahamunih || 22||

akaro nayate vishvamukarashcapi taijasam |

makarashca punah prajnam namatre vidyate gatih || 23||

 

amatrashcaturtho'vyavaharyah prapancopashamah shivo'dvaita

evamonkara atmaiva samvishatyatmana''tmanam ya evam veda || 12||

 

atraite shloka bhavanti

 

onkaram padasho vidyatpada matra na samshayah |

onkaram padasho jnatva na kincidapi cintayet || 24||

yunjita pranave cetah pranavo brahma nirbhayam |

pranave nityayuktasya na bhayam vidyate kvacit || 25||

pranavo hyaparam brahma pranavashca parah smritah |

apurvo'nantaro'bahyo'naparah pranavo'vyayah || 26||

sarvasya pranavo hyadirmadhyamantastathaiva ca |

evam hi pranavam jnatva vyashnute tadanantaram || 27||

pranavam hishvaram vidyatsarvasya hridi samsthitam |

sarvavyapinamonkaram matva dhiro na shocati || 28||

amatro'nantamatrashca dvaitasyopashamah shivah |

onkaro vidito yena sa munirnetaro janah || 29||

 

iti mandukyopanishadarthavishkaranaparayamsu

gaudapadiyakarikayamsu prathamamagamaprakaranam || 1||

 

| om tatsat |

 

gaudapadiyakarikasu vaitathyakhyam ditiyam prakaranam |

 

| harih om |

 

vaitathyam sarvabhavanam svapna ahurmanishinah |

antahsthanattu bhavanam samvritatvena hetuna || 1||

adirghatvacca kalasya gatva deshanna pashyati |

pratibuddhashca vai sarvastasmindeshe na vidyate || 2||

abhavashca rathadinam shruyate nyayapurvakam |

vaitathyam tena vai praptam svapna ahuh prakashitam || 3||

antahsthanattu bhedanam tasmajjagarite smritam |

yatha tatra tatha svapne samvritatvena bhidyate || 4||

svapnajagaritasthane hyekamahurmanishinah |

bhedanam hi samatvena prasiddhenaiva hetuna || 5||

adavante ca yannasti vartamane'pi tattatha ||

vitathaih sadrishah santo'vitatha iva lakshitah || 6||

saprayojanata tesham svapne vipratipadyate |

tasmadadyantavattvena mithyaiva khalu te smritah || 7||

apurvam sthanidharmo hi yatha svarganivasinam |

tanyam prekshate gatva yathaiveha sushikshitah || 8||

svapnavrittavapi tvantashcetasa kalpitam tvasat |

bahishcetogrihitam saddrishtam vaitathyametayoh || 9||

jagradvrittavapi tvantashcetasa kalpitam tvasat |

bahishcetogrihitam sadyuktam vaitathyametayoh || 10||

ubhayorapi vaitathyam bhedanam sthanayoryadi |

ka etanbudhyate bhedan ko vai tesham vikalpakah || 11||

kalpayatyatmana''tmanamatma devah svamayaya

sa eva budhyate bhedaniti vedantanishcayah || 12||

vikarotyaparanbhavanantashcitte vyavasthitan |

niyatamshca bahishcitta evam kalpayate prabhuh || 13||

cittakala hi ye'ntastu dvayakalashca ye bahih ||

kalpita eva te sarve vishesho nanyahetukah || 14||

avyakta eva ye'ntastu sphuta eva ca ye bahih |

kalpita eva te sarve visheshastvindriyantare || 15||

jivam kalpayate purvam tato bhavanprithagvidhan |

bahyanadhyatmikamshcaiva yathavidyastathasmritih || 16||

anishcita yatha rajjurandhakare vikalpita |

sarpadharadibhirbhavaistadvadatma vikalpitah || 17||

nishcitayam yatha rajjvam vikalpo vinivartate |

rajjureveti cadvaitam tadvadatmavinishcayah || 18||

pranadibhiranantaishca bhavairetairvikalpitah |

mayaisha tasya devasya yaya sammohitah svayam || 19||

prana iti pranavido bhutaniti ca tadvidah |

guna iti gunavidastattvaniti ca tadvidah || 20||

pada iti padavido vishaya iti tadvidah |

loka iti lokavido deva iti ca tadvidah || 21||

veda iti vedavido yajna iti ca tadvidah |

bhokteti ca bhoktrivido bhojyamiti ca tadvidah || 22||

sukshma iti sukshmavidah sthula iti ca tadvidah |

murta iti murtavido'murta iti ca tadvidah || 23||

kala iti kalavido disha iti ca tadvidah |

vada iti vadavido bhuvananiti tadvidah || 24||

mana iti manovido buddhiriti ca tadvidah |

cittamiti cittavido dharmadharmau ca tadvidah || 25||

pancavimshaka ityeke shadvimsha capare |

ekatrimshaka ityahurananta iti capare || 26||

lokam llokavidah prahurashrama iti tadvidah |

stripunnapumsakam laingah paraparamathapare || 27||

srishtiriti srishtivido laya iti ca tadvidah |

sthitiriti sthitividah sarve ceha tu sarvada || 28||

yam bhavam darshayedyasya tam bhavam sa tu pashyati |

tam cavati sa bhutva'sau tadgrahah samupaiti tam || 29||

etairesho'pritharabhavaih prithageveti lakshitah |

evam yo veda tattvena kalpayetso'vishankitah || 30||

svapnamaye yatha drishte gandharvanagaram yatha |

tatha vishvamidam drishtam vedanteshu vicakshanaih || 31||

na virodho na cotpattirna baddho na ca sadhakah |

na mumukshurna vai mukta ityesha paramarthata || 32||

bhavairasadbhirevayamadvayena ca kalpitah |

bhava apyadvayenaiva tasmadadvayata shiva || 33||

na''tmabhavena nanedam na svenapi kathancana |

na prithannaprithakkinciditi tattvavido viduh || 34||

vitaragabhayakrodhairmunibhirvedaparagaih |

 nirvikalpo hyayam drishtah prapancopashamo'dvayah || 35||

tasmadevam viditvainamadvaite yojayetsmritim |

advaitam samanuprapya jadavallokamacaret || 36||

nistutirnirnamaskaro nihsvadhakara eva ca |

calacalaniketashca yatiryadricchiko bhavet || 37||

tattvamadhyatmikam drishtva tattvam drishtva tu bahyatah |

tattvibhutastadaramastattvadapracyuto bhavet || 38||

iti gaudapadiyakarikasu vaitathyakyam

dvitiyamprakaranam || 2||

 

om  || upasanashrito dharmo jate brahmani vartate |

pragutpatterajam sarvam tenasau kripanah smritah || 1||

ato vakshyamyakarpanyamajati samatam gatam |

yatha na jayate kincijjayamanam samantatah || 2||

atma hyakashavajjivairghatakashairivoditah |

ghatadivacca sanghatairjatavetannidarshanam || 3||

ghatadishu  pralineshu ghatakashadayo yatha |

akashe sampraliyante tadvajjiva iha''tmani || 4||

yathaikasminghatakashe rajodhumadibhiryute |

na sarve samprayujyante tadvajjivah sukhadibhih || 5||

rupakaryasamakhyashca bhidyante tatra tatra vai |

akashasya na bhedo'sti tadvajjiveshu nirnayah || 6||

na''kashasya ghatakasho vikaravayavau yatha |

naiva''tmanah sada jivo vikaravayavau tatha || 7||

yatha bhavati balanam gaganam malinam malaih |

tatha bhavatyabuddhanamatma'pi malino malaih || 8||

marane sambhave caiva gatyagamanayorapi |

sthitau sarvasharireshu akashenavilakshanah || 9||

sanghatah svapnavatsarve atmamayavisarjitah |

adhikye sarvasamye va nopapattirhi vidyate || 10||

rasadayo hi ye kosha vyakhyatastaittiriyake |

teshamatma paro jivah kham yatha samprakashitah || 11||

dvayordvayormadhujnane param brahma prakashitam |

prithivyamudare caiva yatha''kashah prakashitah || 12||

jivatmanorananyatvamabhedena prashasyate |

nanatvam nindyate yacca tadevam hi samanjasam || 13||

jivatmanoh prithaktvam yatpragutpatteh prakirtitam |

bhavishyadvrittya gaunam tanmukhyatvam hi na yujyate || 14||

mrillohavisphulingadyai srishtirya codita'nyatha |

upayah so'vataraya nasti bhedah kathancana || 15||

ashramastrividha hinamadhyamotkrishtadrishtayah |

upasanopadishteyam tadarthamanukampaya || 16||

svasiddhantavyavasthasu dvaitino nishcita dritham |

parasparam virudhyante tairayam na virudhyate || 17||

advaitam paramartho hi dvaitam tadbheda ucyate |

teshamubhayatha dvaitam tenayam na virudhyate || 18||

mayaya bhidyate hyetannanyatha'jam kathancana |

tattvato bhidyamane hi martyatamamritam vrajet || 19||

ajatasyaiva bhavasya jatimicchanti vadinah |

ajato hyamrito bhavo martyatam kathameshyati || 20||

na bhavatyamritam martyam na martyamamritam tatha |

prakriteranyathabhavo na kathancidbhavishyati || 21||

svabhavonamrito yasya bhavo gacchati martyatam |

kritakenamritastasya katham sthasyati nishcalah || 22||

bhutato'bhutato va'pi srijyamane sama shrutih |

nishcitam yuktiyuktim ca yattadbhavati netarat || 23||

neha naneti ca''mnayadindro mayabhirityapi ||

ajayamano bahudha mayaya jayate tu sah || 24||

sambhuterapavadacca sambhavah pratishidhyate |

ko nvenam janayediti karanam pratishidhyate || 25||

sa esha neti netiti vyakhyatam nihnute yatah |

sarvamagrahyabhavena hetuna'jam prakashate || 26||

sato hi mayaya janma yujyate na tu tattvatah |

tattvato jayate yasya jatam tasya hi jayate || 27||

asato mayaya janma tattvato naiva yujyate |

vandhyaputro na tattvena mayaya va'pi jayate || 28||

yatha  svapne dvayabhasam spandate mayaya manah |

tatha jagraddvayabhasam spandate mayaya manah || 29||

advayam ca dvayabhasam manah svapne na samshayah |

advayam ca dvayabhasam tatha jagranna samshayah || 30||

manodrishyamidam dvaitam yatkincitsacaracaram |

manaso hyamanibhave dvaitam naivopalabhyate || 31||

atmasatyanubodhena na sankalpayate yada |

amanastam tada yati grahyabhave tadagraham || 32||

akalpakamajam jnanam jneyabhinnam pracakshate |

brahmajneyamajam nityamajenajam vibudhyate || 33||

nigrihitasya manaso nirvikalpasya dhimatah |

pracarah sa tu vijneyah sushupte'nyo na tatsamah || 34||

liyate hi sushupte tannigrihitam na liyate |

tadeva nirbhayam brahma jnanalokam samantatah || 35||

ajamanidramasvapnamanamakamarupakam |

sakridvibhatam sarvajnam nopacarah kathancana || 36||

sarvabhilapavigatah sarvacintasamutthitah |

suprashantah sakrijjyotih samadhiracalo'bhayah || 37||

graho na tatra notsargrashcinta yatra na vidyate |

atmasamstham tada jnanamajati samatam gatam || 38||

asparshayogo vai nama durdarshah sarvayogibhih |

yogino bibhyati hyasmadabhaye bhayadarshinah || 39||

manaso nigrahayattamabhayam sarvayoginam |

duhkhakshayah prabodhashcapyakshaya shantireva ca || 40||

utseka udadheryadvatkushagrenaikabinduna |

manaso nigrahastadvadbhavedaparikhedatah || 41||

upayena nigrihniyadvikshiptam kamabhogayoh |

suprasannam laye caiva yatha kamo layastatha || 42||

duhkham sarvamanusmritya kamabhogannivartayet |

ajam sarvamanusmritya jatam naiva tu pashyati || 43||

laye sambodhayeccittam vikshiptam shamayetpunah |

sakashayam vijaniyatsamapraptam na calayet || 44||

na''svadayetsukham tatra nihsangah prajnaya bhavet |

nishcalam nishcaraccittameki kuryatprayatnatah || 45||

yada na liyate cittam na ca vikshipyate punah |

aninganamanabhasam nishpannam brahma tattada || 46||

svastham shantam sanirvanamakathyam sukhamuttamam |

ajamajena jneyena sarvajnam paricakshate || 47||

na kashcijjayate jivah sambhavo'sya na vidyate |

etattaduttamam satyam yatra kincinna jayate || 48||

iti gaudapadiyakarikayamadvaitakhyam tritiyam

prakaranam || 3|| om tatsat ||

 

jnanena''kashakalpena dharmanyo gaganopaman |

jneyashinnena sambuddhastam vande dvipadam varam || 1||

asparshayogo vai nama sarvasattvasukho hitah |

avivado'viruddhashca deshitastam namamyam || 2||

bhutasya jatimicchanti vadinah kecideva hi |

abhutasyapare dhira vivadantah parasparam || 3||

bhutam na jayate kincidabhutam naiva jayate |

vivadanto dvaya hyevamajatim khyapayanti te || 4||

khyapyamanamajatim tairanumodamahe vayam |

vivadamo na taih sardhamavivadam nibodhata || 5||

ajatasyaiva dharmasya jatimicchanti vadinah |

ajato hyamrito dharmo martyatam kathameshyati || 6||

na bhavatyamritam martyam na martyamamritam tatha |

prakriteranyathabhavo na kathancidbhavishyati || 7||

svabhavenamrito yasya dharmo gacchati martyatam |

kritakenamritastasya katham sthasyati nishcalah || 8||

samsiddhiki svabhaviki sahaja akrita ca ya |

prakritih seti vijneya svabhavam na jahati ya || 9||

jaramarananirmuktah sarve dharmah svabhavatah |

jaramaranamicchantashcyavante tanmanishaya || 10||

karanam yasya vai karyam karanam tasya jayate |

jayamanam kathamajam bhinnam nityam katham ca tat || 11||

karanadyadyananyatvamatah karyamajam yadi |

jayamanaddhi vai karyatkaranam te katham dhruvam || 12||

ajadvai jayate yasya drishtantastasya nasti vai |

jatacca jayamanasya na vyavastha prasajyate || 13||

hetoradih phalam yeshamadirhetuh phalasya ca |

hetoh phalasya canadih katham tairupavarnyate || 14||

hetoradih phalam yeshamadirhetuh phalasya ca |

tatha janma bhavettesham putrajjanma pituryatha || 15||

sambhave hetuphalayoreshitavyah kramastvaya |

yugapatsambhave yasmadasambandho vishanavat || 16||

phaladutpadyamanah sanna te hetuh prasidhyati |

aprasiddhah katham hetuh phalamutpadayishyati || 17||

yadi hetoh phalatsiddhih phalasiddhishca hetutah |

kataratpurvanishpannam yasya siddhirapekshaya || 18||

ashaktiraparijnanam kramakopo'tha va punah |

evam hi sarvatha buddhairajatih paridipita || 19||

bijankurakhyo drishtantah sada sadhyasamo hi sah |

na hi sadhyasamo hetuh siddhau sadhyasya yujyate || 20||

purvaparaparijnanamajateh paridipakam |

jayamanaddhi vai dharmatkatham purvam na grihyate || 21||

svato va parato va'pi na kincidvastu jayate |

sadasatsadasadva'pi na kincidvastu jayate || 22||

heturna jayate'nadeh phalam capi svabhavatah |

adirna vidyate yasya tasya hyadirna vidyate || 23||

prajnapteh sanimittatvamanyatha dvayanashatah |

sankleshasyopalabdheshca paratantrastita mata || 24||

prajnapteh sanimittatvamishyate yuktidarshanat |

nimittasyanimittatvamishyate bhutadarshanat || 25||

cittam na samsprishatyartham narthabhasam tathaiva ca |

abhuto hi yatashcartho narthabhasastatah prithak || 26||

nimittam na sada cittam samsprishatyadhvasu trishu |

animitto viparyasah katham tasya bhavishyati || 27||

tasmanna jayate cittam cittadrishyam na jayate |

tasya pashyanti ye jatim khe vai pashyanti te padam || 28||

ajatam jayate yasmadajatih prakritistatah |

prakriteranyathabhavo na kathancidbhavishyati || 29||

anaderantavattvam ca samsarasya na setsyati |

anantata ca''dimato mokshasya na bhavishyati || 30||

adavante ca yannasti vartamane'pi tattatha |

vitathaih sadrishah santo'vitatha iva lakshitah || 31||

saprayojanata tesham svapne vipratipadyate |

tasmadadyantavattvena mithyaiva khalu te smritah || 32||

sarve dharma smrisha svapne kayasyantarnidarshanat |

samvrite'sminpradeshe vai bhutanam darshanam kutah || 33||

na yuktam darshanam gatva kalasyaniyamadtau |

pratibuddhashca vai sarvastasmindeshe na vidyate || 34||

mitradyaih saha sammantrya sambuddho na prapadyate |

grihitam capi yatkincitpratibuddho na pashyati || 35||

svapne cavastukah kayah prithaganyasya darshanat |

yatha kayastatha sarvam cittadrishyamavastukam || 36||

grahanajjagaritavattaddhetuh svapne ishyate |

taddhetutvattu tasyaiva sajjagaritamishyate || 37||

utpadasyaprasiddhatvadajam sarvamudahritam |

na ca bhutadabhutasya sambhavo'sti kathancana || 38||

asajjagarite drishtva svapne pashyati tanmayah |

asatsvapne'pi drishtva ca pratibuddho na pashyati || 39||

nastyasaddhetukamasatsadasaddhetukam tatha |

sacca saddhetukam nasti saddhetukamasatkutah || 40||

viparyasadyatha jagradacintyanbhutavatsprishet |

tatha svapne viparyasat dharmastatraiva pashyati || 41||

upalambhatsamacaradastivastutvavadinam |

jatistu deshita buddhaih ajatestrasatam sada || 42||

ajatestrasatam teshamupalambhadviyanti ye |

jatidosha na setsyanti dosho'pyalpo bhavishyati || 43||

upalambhatsamacaranmayahasti yathocyate |

upalambhatsamacaradasti vastu tathocyate || 44||

jatyabhasam calabhasam vastvabhasam tathaiva ca |

ajacalamavastutvam vijnanam shantamadvayam || 45||

evam na jayate cittamevandharma ajah smritah |

evameva vijananto na patanti viparyate || 46||

rijuvakradikabhasamalataspanditam yatha |

grahanagrahakabhasam vijnanaspanditam tatha || 47||

aspandamanamalatamanabhasamajam yatha |

aspandamanam vijnanamanabhasamajam tatha || 48||

alate spandamane vai na''bhasa anyatobhuvah |

na tato'nyatra nispandannalatam pravashanti te || 49||

na nirgata alatatte dravyatvabhavayogatah |

vijnane'pi tathaiva syurabhasasyavisheshatah || 50||

vijnane spandamane vai na''bhasa anyatobhuvah |

na tato'nyatra nispandanna vijnanam vishanti te || 51||

na nirgataste vijnanaddravyatvabhavayagatah |

karyakaranatabhavadyato'cintyah sadaiva te || 52||

dravyam dravyasya hetuh syadanyadanyasya caiva hi |

dravyatvamanyabhavo va dharmanam nopapadyate || 53||

evam na cittaja dharmashcittam va'pi na dharmajam |

evam hetuphalajatim pravishanti manishinah || 54||

yavaddhetuphalaveshastavaddhetuphalodbhavah |

kshine hetuphalaveshe nasti hetuphalodbhavah || 55||

yavaddhetuphalaveshah samsarastavadayatah |

kshine hetuphalaveshe samsaram na prapadyate || 56||

samvritya jayate sarvam shashvatam nasti tena vai |

sadbhavena hyajam sarvamucchedastena nasti vai || 57||

dharma ya iti jayante jayante te na tattvatah |

janma mayopamam tesham sa ca maya na vidyate || 58||

yatha mayamayadbijajjayate tanmayo'nkurah |

nasau nityo na cocchyedi tadvaddharmeshu yojana || 59||

najeshu sarvadharmeshu shashvatashashvatabhidha |

yatra varna na vartante vivekastatra nocyate || 60||

yatha svapne dvayabhasam cittam calati mayaya |

tatha jagraddvayabhasam cittam calati mayaya || 61||

advayam ca dvayabhasam cittam svapne na samshayah |

advayam ca dvayabhasam tatha jagranna samshayam || 62||

svapnadrikpracaransvapne dikshu vai dashasu sthitan |

andajansvedajanva'pi jivanpashyati yansada || 63||

svapnadrikcittadrishyaste na vidyante tatah prithak |

tatha taddrishyamevedam svapnadrikcittamishyate || 64||

caranjagarite jagraddikshu vai dashasu sthitan |

andajansvedajanva'pi jivanpashyati yansada || 65||

jagraccitekshaniyaste na vidyante tatah prithak |

tatha tahrishyamevedam jagratashcittamishyate || 66||

ubhe hyanyonyadrishye te kim tadastiti nocyate |

lakshanashunyamubhayam tanmatenaiva grihyate || 67||

yatha svapnamayo jivo jayate mriyate'pi ca |

tatha jiva ami sarve bhavanti na bhavanti ca || 68||

yatha mayamayo jivo jayate mriyate'pi ca |

tatha jiva ami sarve bhavanti na bhavanti ca || 69||

yatha nirmitako jivo jayate mriyate'pi va |

tatha jiva ami sarve bhavanti na bhavanti ca || 70||

na kashcijjayate jivah sambhavo'sya na vidyate |

etattaduttamam satyam yatra kincinna jayate || 71||

cittaspanditamevedam grahyagrahakavaddvayam |

cittam nirvishayam nityamasangam tena kirtitam || 72||

yo'sti kalpitasamvritya paramarthena nastyasau |

paratantrabhisamvritya syannasti paramarthatah || 73||

ajah kalpitasamvritya paramarthena napyajah |

paratantrabhinishpattya samvritya jayate tu sah || 74||

abhutabhinivesho'sti dvayam tatra na vidyate |

dvayabhavam sa buddhvaiva nirnimitto na jayate || 75||

yada na labhate hetunuttamadhamamadhyaman |

tada na jayate cittam hetvabhave phalam kutah || 76||

animittasya cittasya ya'nutpattih sama'dvaya |

ajatasyaiva sarvasya cittadrishyam hi tadyateh || 77||

budhdva'nimittatam satyam hetum prithaganapnuvan |

vitashokam tatha kamamabhayam padamashnute || 78||

abhutabhiniveshaddhi sadrishe tatpravartate |

vastvabhavam sa buddhvaiva nihsangam vinivartate || 79||

nivrittasyapravrittasya nishcala hi tada sthitih |

vishayah sa hi buddhanam tatsamyamajamadvayam || 80||

ajamanidramasvapnam prabhatam bhavati svayam |

sakridvibhato hyevaisha dharmo dhatusvabhavatah || 81||

sukhamavriyate nityam duhkham vivriyate sada |

yasya kasya ca dharmasya grahena bhagavanasau || 82||

asti nastyasti nastiti nasti nastiti va punah |

calasthirobhayabhavairavrinotyeva balishah || 83||

kotyashcatasra etastu grahairyasam sada''vritah |

bhagavanabhirasprishto yena drishtah sa sarvadrik || 84||

prapya sarvajnatam kritsnam brahmanyam padamadvayam |

anapannadimadhyantam kimatah paramihate || 85||

vipranam vinayo hyesha shamah prakrita ucyate |

damah prakritidantatvadevam vidvanshamam vrajet || 86||

savastu sopalambham ca dvayam laukikamishyate |

avastu sopalambham ca shuddham laukikamishyate || 87||

avastvanupalambham ca lokottaramiti smritam |

jnanam jneyam ca vijneyam sada buddhaih prakirtitam || 88||

jnane ca trividhe jneye krimena vidite svayam |

sarvajnata hi sarvatra bhavatiha mahaviyah || 89||

heyajneyapyapakyani vijneyanyagrayanatah |

teshamanyatra vijneyadupalambhastrishu smritah || 90||

prakritya''kashavajjneyah sarve dharma anadayah |

vidyate na hi nanatvam tesham kvacana kincana || 91||

adibuddhah prakrityaiva sarve dharmah sunishcitah |

yasyaivam bhavati kshantih so'mritatvaya kalpate || 92||

adishanta hyanutpannah prakrityaiva sunirvritah |

sarve dharmah samabhinna ajam samyam visharadam || 93||

vaisharadyam tu vai nasti bhede vicaratam sada |

bhedanimnah prithagvadastasmatte kripanah smritah || 94||

aje samye tu ye kecidbhavishyanti sunishcitah |

te hi loke mahajnanastacca loko na gahate || 95||

ajeshvajamasankrantam dharmeshu jnanamishyate |

yato na kramate jnanamasangam tena kirtitam || 96||

anumatre'pi vaidharme jayamane'vipashcitah |

asangata sada nasti kimuta''varanacyutih || 97||

alabdhavaranah sarve dharmah prakritinirmalah |

adau buddhastatha mukta budhyanta iti nayakah || 98||

kramate na hi buddhasya jnanam dharmeshu tayinah |

sarve dharmastatha jnanam naitadbuddhena bhashitam || 99||

durdarshamatigambhiramajam samyam visharadam |

buddhva padamananatvam namaskurmo yathabalam || 100||

|| iti gaudapadacaryakrita mandukyopanishatkarikah

sampurnah||

|| om tatsat||