Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > Mandukyopanisat

Mandukyopanishat

 

 

       || atha mandukyopanishat ||

 

om ityetadaksharamidam  sarvam tasyopavyakhyanam

bhutam bhavad bhavishyaditi sarvamonkara eva

yaccanyat trikalatitam tadapyonkara eva  || 1||

 

sarvam hyetad brahmayamatma brahma so'yamatma catushpat || 2||

 

jagaritasthano bahishprajnah saptanga ekonavimshatimukhah sthula

bhugvaishvanarah prathamah padah || 3||

 

svapnasthano'ntah prajnah saptanga ekonavimshatimukhah

praviviktabhuktaijaso dvitiyah padah || 4||

 

yatra supto na kancana kamam kamayate na kancana svapnam pashyati tat

sushuptam | sushuptasthana ekibhutah prajnanaghana evanandamayo

hyanandabhuk ceto mukhah prajnastritiyah padah || 5||

 

esha sarveshvarah esha sarvajna esho'ntaryamyesha yonih sarvasya

prabhavapyayau hi bhutanam || 6||

 

nantahprajnam na bahishprajnam nobhayatahprajnam na prajnanaghanam

na prajnam naprajnam | adrishtamavyavaharyamagrahyamalakshanam

acintyamavyapadeshyamekatmapratyayasaram prapancopashamam

shantam shivamadvaitam caturtham manyante sa atma sa vijneyah || 7||

 

so'yamatmadhyaksharamonkaro'dhimatram pada matra matrashca pada

akara ukaro makara iti || 8||

 

jagaritasthano vaishvanaro'karah prathama matra''pteradimattvad

va''pnoti ha vai sarvan kamanadishca bhavati ya evam veda || 9||

 

svapnasthanastaijasa ukaro dvitiya matrotkarshat    

ubhayatvadvotkarshati ha vai jnanasantatim samanashca bhavati

nasyabrahmavitkule bhavati ya evam veda || 10||

 

sushuptasthanah prajno makarastritiya matra miterapiterva

minoti ha va idam sarvamapitishca bhavati ya evam veda || 11||

 

amatrashcaturtho'vyavaharyah prapancopashamah shivo'dvaita

evamonkara atmaiva samvishatyatmana''tmanam ya evam veda || 12||

 

          || iti mandukyopanishat samapta ||