Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > Mandukya Upanisad with Gaudapada's Karika > Transliteration

Transliteration

 

 

Shantipatah

 

om bhadram karnebhih shrinuyama devah bhadram

pashyemakshabhiryajatrah |

sthirairangaistushtuvam sastanubhir vyashema devahitam yadayuh ||

svasti na indro vriddhashravah svasti nah pusha vishvavedah |

svasti nastarkshyo arishtanemih svasti no brihaspatir dadhatu ||

 

om shantih | shantih | shantih ||

 

om purnamadah purnamidam purnat purnamudacyate |

purnasya purnamadaya purnamevavashishyate ||

 

om shantih | shantih | shantih ||

 

 

Mandukya Upanishad

 

Verse 1

omityetadaksharamidam sarvam tasyopavyakhyanam bhutam

bhavadbhavishyaditi sarvamonkara eva |

yaccanyattrikalatitam tadapyonkara eva ||

 

Verse 2

sarvam hyetad brahmayamatma brahma so 'yamatma catushpat ||

 

Verse 3

jagaritasthano bahih prajnah saptangah

ekonavimshatimukhah sthulabhugvaishvanarah prathamah padah ||

 

Verse 4

svapnasthano 'ntah prajnah saptanga ekonavimshatimukhah

praviviktabhuktaijaso dvitiyah padah ||

 

Verse 5

yatra supto na kancana kamam kamayate na

kancana svapnam pashyati tatsushuptam |

sushuptasthana ekibhutah prajnanaghana evanandamayo

hyanandabhukcetomukhah prajnastritiyah padah ||

 

Verse 6

esha sarveshvara esha sarvajna esho 'ntaryamyesha

yonih sarvasya prabhavapyayau hi bhutanam

 

 

Mandukya Karika

 

Verse 1

 

bahih prajno vibhurvishvo hyantah prajnastu taijasah |

ghanaprajnastatha prajna eka eva tridha smritah ||

 

Verse 2

dakshinakshimukhe vishvo manasyantastu taijasah |

akashe ca hydi prajnastridha dehe vyavasthitah ||

 

Verse 3

vishvo hi sthulabhunnityam taijasah praviviktabhuk |

anandabhuk tatha prajnastridha bhogam nibodhata ||

 

Verse 4

sthulam tarpayate vishvam praviviktam tu taijasam |

anandashca tatha prajnam tridha triptim nibodhata ||

 

Verse 5

trishu dhamasu yadbhojyam bhokta yashca prakirtitah |

vedaitadubhayam yastu sa bhunjano na lipyate ||

 

Verse 6

prabhavah sarvabhavanam satamiti vinishcayah |

sarvam janayati pranashcetom 'shunpurushah prithak ||

 

Verse 7

vibhutim prasavam tvanye manyante srishticintakah |

svapnamayasarupeti srishtiranyairvikalpita ||

 

Verse 8

icchamatram prabhoh srishtiriti srishtau vinishcitah |

kalatprasutim bhutanam manyante kalacintakah ||

 

Verse 9

bhogartham srishtirityanye kridarthamiti capare |

devasyaisha svabhavo 'yamaptakamasya ka spriha ||

 

 

Mandukya Upanishad

 

Verse 7

nantah prajnam na bahih prajnam nobhayatah prajnam

na prajnanaghanam na prajnam naprajnam |

adrishyamavyavaharyamagrahyamalakshanamacintyamavyapa

deshyamekatmapratyayasaram prapancopashamam shantam

shivamadvaitam caturtham manyante sa atma sa vijneyah ||

 

 

Mandukya Karika

 

Verse 10

nivritteh sarvaduhkhanamishanah prabhuravyayah |

advaitah sarvabhavanam devasturyo vibhuh smritah ||

 

Verse 11

karyakaranabaddhau tavishyete vishvataijasau |

prajnah karanabaddhastu dvau tau turye na siddhytah ||

 

Verse 12

natmanam na param caiva na satyam napi canritam |

prajnah kincana samvetti turyam tatsarvadriksada ||

 

Verse 13

dvaitasyagrahanam tulyamubhayoh prajnaturyayoh |

bijanidrayutah prajnah sa ca turye na vidyate ||

 

Verse 14

svapnanidrayutavadyau prajnastvasvapnanidraya |

na nidram naiva ca svapnam turye pashyanti nishcitah ||

 

Verse 15

anyatha grihnatah svapno nidra tattvamajanatah |

viparyase tayoh kshine turiyam padamashnute ||

 

Verse 16

anadimayaya supto yada jivah prabudhyate |

ajamanidramasvapnamadvaitam budhyate tada ||

 

Verse 17

prapanco yadi vidyeta nivarteta na samshayah |

mayamatramidam dvaitamadvaitam paramarthatah ||

 

Verse 18

vikalpo vinivarteta kalpito yadi kenacit |

upadeshadayam vado jnate dvaitam na vidyate ||

 

 

Mandukya Upanishad

 

Verse 8

so 'yamatmadhyaksharamonkaro 'dhimatram

pada matra matrashca pada akara ukaro makara iti ||

 

Verse 9

jagaritasthano vaishvanaro 'karah prathama

matrapteradimattvadvapnoti ha vai sarvan

kamanadishca bhavati ya evam veda ||

 

Verse 10

svapnasthanastaijasa ukaro dvitiya matrotkarshad

ubhayatvadvotkarshati ha vai jnanasantatim samanashca

bhavati nasyabrahmavitkule bhavati ya evam veda ||

 

Verse 11

sushuptasthanah prajno makarastritiya matra miterapiterva

minoti ha va idam sarvamapitishca bhavati ya evam veda ||

 

 

Mandukya Karika

 

Verse 19

vishvasyatvavivakshayamadisamanyamutkatam |

matrasampratipattau syadaptisamanyameva ca ||

 

Verse 20

taijasasyotvavijnana utkarsho drishyate sphutam |

matrasampratipattau syadubhayatvam tathavidham ||

 

Verse 21

makarabhave prajnasya manasamanyamutkatam |

matrasampratipattau tu layasamanyameva ca ||

 

Verse 22

trishu dhamasu yastulyam samanyam vetti nishcitah |

sa pujyah sarvabhutanam vandyashcaiva mahamunih ||

 

Verse 23

akaro nayate vishvamukarashcapi taijasam |

makarashca punah prajnam namatre vidyate gatih ||

 

 

Mandukya Upanishad

 

Verse 12

amatrashcaturtho 'vyavaharyah prapancopashamah shivo 'dvaita

evamonkara atmaiva samvishatyatmanatmanam ya evam veda |

ya evam veda ||

 

 

Mandukya Karika

 

Verse 24

onkaram padasho vidyatpada matra na samshayah |

onkaram padasho jnatva na kincidapi cintayet ||

 

Verse 25

yunjita pranave cetah pranavo brahma nirbhayam |

pranave nityayuktasya na bhayam vidyate kvacit ||

 

Verse 26

pranavo hyaparam brahma pranavashca parah smritah |

apurvo 'nantaro 'bahyo 'naparah pranavo 'vyayah ||

 

Verse 27

sarvasya pranavo hyadirmadhyamantastathaiva ca |

evam hi pranavam jnatva vyashnute tadanantaram ||

 

Verse 28

pranavam hishvaram vidyatsarvasya hridi samsthitam |

sarvavyapinamonkaram matva dhiro na shocati ||

 

Verse 29

amatro 'nantamatrashca dvaitasyopashamah shivah |

onkaro vidito yena sa munirnetaro janah ||