Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > Maitreyi Upanishad

Maitreyi Upanishad

|| maitreyyupanishat ||

 

shrutyacaryopadeshena munayo yatpadam yayuh |

tatsvanubhutisamsiddham svamatram brahma bhavaye ||

om apyayantu mamangani vakpranashcakshuh shrotram |

atho balamindriyani ca sarvani sarvam brahmopanishadam

maham brahma nirakuryam | ma ma brahma nirakaro-

danirakaranamastu | anirakaranam me'stu | tadatmani nirate

ya upanishatsu dharmaste mayi santu  te mayi santu ||

om shantih shantih shantih ||

om brihadratho vai nama raja rajye jyeshtham

putram nidhapayitvedamashashvatam manyamanah

shariram vairagyamupeto'ranyam nirjagama | sa tatra

paramam tapa asthayadityamikshamana urdhvabahu-

stishthatyante sahasrasya munirantikamajagamagni

rivadhumakastejasa nirdahannivatmavidbhagavancha-

kayanya uttishthottishtha varam vrinishveti

rajanamabravitsa tasmai namaskrityovaca

bhagavannahamatmavittvam tattvavicchrinumo vayam

sa tvam no bruhityetadvrittam purastadashakyam ma

priccha prashnamaikshvakanyankamanvrinishveti

shakayanyasya caranavabhimrishyamano

rajemam gatham jagada || 1||

atha kimaetairmanyanam shoshanam maharnavanam

shikharinam prapatanam dhruvasya pracalanam sthanam

va tarunam nimajjanam prithivyah sthanadapasaranam

suranam so'hamityetadvidhe'sminsamsare kim

kamopabhogairyairevashritasyasakridupavartanam

drishyata ityuddhartumarhasityandhodapanastho bheka

ivahamasminsamsare bhagavamstvam no gatiriti || 2||

bhagavanshariramidam maithunadevodbhutam samvidapetam

niraya eva mutradvarena nishkrantamasthibhishcitam

mamsenanuliptam carmanavabaddham vinmutravatapitta-

kaphamajjamedovasabhiranyaishca malairbahubhih

paripurnametadrishe sharire vartamanasya bhagavamstvam

no gatiriti || 3||

atha bhagavanchakayanyah suprito'bravidrajanam

maharaja brihadrathekshvakurvamshadhvajashirshatmajnah

kritakrityastvam marunnamno vishruto'sityayam

khalvatma te katamo bhagavanvarnya iti tam hovaca ||

shabdasparshamaya ye'rtha anartha iva te sthitah |

yesham saktastu bhutatma na smarecca param padam || 1||

tapasa prapyate sattvam sattvatsamprapyate manah |

manasa prapyate hyatma hyatmapattya nivartate || 2||

yatha nirindhano vahnih svayonavupashamyati |

tatha vrittikshayaccittam svayonavupashamyati || 3||

svayonavupashantasya manasah satyagaminah |

indriyarthavimudhasyanritah karmavashanugah || 4||

cittameva hi samsarastatprayatnena shodhayet |

yaccittastanmayo bhavati guhyametatsanatanam || 5||

cittasya hi prasadena hanti karma shubhashubham |

prasannatmatmani sthitva sukhamakshayamashnute || 6||

samasaktam yada cittam jantorvishayagocaram |

yadyevam brahmani syattatko na mucyeta bandhanat || 7||

hritpundarikamadhye tu bhavayetparameshvaram |

sakshinam buddhivrittasya paramapremagocaram || 8||

agocaram manovacamavadhutadisamplavam |

sattamatraprakashaikaprakasham bhavanatigam || 9||

aheyamanupadeyamasamanyavisheshanam |

dhruvam stimitagambhiram na tejo na tamastatam |

nirvikalpam nirabhasam nirvanamayasamvidam || 10||

nityah shuddho buddhamuktasvabhavah

       satyah sukshmah samvibhushcadvitiyah |

anandabdhiryah parah so'ha-

       masmi pratyagdhaturnatra samshitirasti || 11||

anandamantarnijamashrayam ta-

       mashapishacimavamanayantam |

alokayantam jagadindrajala-

       mapatkatham mam pravishedasangam || 12||

varnashramacarayuta vimudhah

       karmanusarena phalam labhante |

varnadidharmam hi parityajantah

       svanandatriptah purusha bhavanti || 13||

varnashramam savayavam svarupa-

       madyantayuktam hyatikricchramatram |

putradideheshvabhimanashunyam

       bhutva vasetsaukhyatame hyananta iti || 14||  4||

iti prathamo'dhyayah || 1||

atha bhagavanmaitreyah kailasam jagama tam gatvovaca

bho bhagavanparamatattvarahasyamanubruhiti ||

sa hovaca mahadevah ||

deho devalayah proktah sa jivah kevalah shivah |

tyajedajnananirmalyam so'hambhavena pujayet || 1||

abhedadarshanam jnanam dhyanam nirvishayam manah|

snanam manomalatyagah shaucamindriyanigrahah || 2||

brahmamritam pibedbhaikshamacareddeharakshane |

vasedekantiko bhutva caikante dvaitavarjite |

ityevamacareddhimansa evam muktimapnuyat || 3||

jatam mritamidam deham matapitrimalatmakam |

sukhaduhkhalayamedhyam sprishtva snanam vidhiyate || 4||

dhatubaddham maharogam papamandiramadhruvam |

vikarakaravistirnam sprishtva snanam vidhiyate || 5||

navadvaramalasravam sada kale svabhavajam |

durgandham durmalopetam sprishtva snanam vidhiyate || 6||

matrisutakasambandham sutake saha jayate |

mritasutakajam deham sprishtva snanam vidhiyate || 7||

ahammameti vinmutralepagandhadimocanam |

shuddhashaucamiti proktam mrijjalabhyam tu laukikam || 8||

cittashuddhikaram shaucam vasanatrayanashanam |

jnanavairagyamrittoyaih kshalanacchaucamucyate || 9||

advaitabhavanabhaikshamabhakshyam dvaitabhavanam |

gurushastroktabhavena bhikshorbhaiksham vidhiyate || 10||

vidvansvadeshamutsrijya sannyasanantaram svatah |

karagaravinirmuktacoravaddurato vaset || 11||

ahankarasutam vittabhrataram mohamandiram |

ashapatni tyajedyavattavanmukto na samshayah || 12||

mrita mohamayi mata jato bodhamayah sutah |

sutakadvayasampraptau katham sandhyamupasmahe || 13||

hridakashe cidadityah sada bhasati bhasati |

nastameti na codeti katham sandhyamupasmahe || 14||

ekamevadvitiyam yadgurorvakyena nishcitam |

etadekantamityuktam na matho na vanantaram || 15||

asamshayavatam muktih samshayavishtacetasam |

na muktirjanmajanmante tasmadvishvasamapnuyat || 16||

karmatyaganna sannyaso na preshoccaranena tu |

sandhau jivatmanoraikyam sannyasah parikirtitah || 17||

vamanaharavadyasya bhati sarveshanadishu |

tasyadhikarah sannyase tyaktadehabhimaninah || 18||

yada manasi vairagyam jatam sarveshu vastushu |

tadaiva sannyasedvidvananyatha patito bhavet || 19||

dravyarthamannavastrartham yah pratishtharthameva va |

sannyaseddubhayabhrashtah sa muktim naptumarhati || 20||

uttama tattvacintaiva madhyamam shastracintanam |

adhama mantracinta ca tirthabhrantyadhamadhama || 21||

anubhutim vina mudho vritha brahmani modate |

pratibimbitashakhagraphalasvadanamodavat || 22||

na tyajeccedyatirmukto yo madhukaramataram |

vairagyajanakam shraddhakalatram jnananandanam || 23||

dhanavriddha vayovriddha vidyavriddhastathaiva ca |

te sarve jnanavriddhasya kinkarah shishyakinkarah || 24||

yanmayaya mohitacetaso ma-

        matmanamapurnamalabdhavantah |

param vidagdodharapuranaya

        bhramanti kaka iva surayo'pi || 25||

pashanalohamanimrinmayavigraheshu

         puja punarjananabhogakari mumukshoh |

tasmadyatih svahridayarcanameva kurya-

         dbahyarcanam pariharedapunarbhavaya || 26||

antahpurno bahihpurnah purnakumbha ivarnave |

antahshunyo bahihshunyah shunyakumbha ivambare ||27||

ma bhava grahyabhavatma grahakatma ca ma bhava |

bhavanamakhilam tyaktva yacchishtam tanmayo bhava || 28||

drashtridarshanadrishyani tyaktva vasanaya saha |

darshanaprathamabhasamatmanam kevalam bhaja || 29||

samshantasarvasankalpa ya shilavadavasthitih |

jagrannidravinirmukta sa svarupasthitih para || 30||

iti dvitiyo'dhyayah || 2||

ahamasmi parashcasmi brahmasmi prabhavo'smyaham |

sarvalokagurushcami sarvaloke'smi so'smyaham || 1||

ahamevasmi siddho'smi shuddho'smi paramo'smyaham |

ahamasmi somo'smi nityo'smi vimalo'smyaham || 2||

vijnano'smi vishesho'smi somo'smi sakalo'smyaham |

shubho'smi shokahino'smi caitanyo'smi samo'smyaham || 3||

manavamanahino'smi nirguno'smi shivo'smyaham |

dvaitadvaitavihino'smi dvandvahino'smi so'smyaham || 4||

bhavabhavavihino'smi bhasahino'smi bhasmyaham |

shunyashunyaprabhavo'smi shobhanashobhano'smyaham || 5||

tulyatulyavihino'smi nityah shuddhah sadashivah |

sarvasarvavihino'smi sattviko'smi sadasmyaham || 6||

ekasankhyavihino'smi dvisankhyavahanam na ca |

sadasadbhedahino'smi sankalpsrahitosmyaham || 7||

nanatmabhedahino'smi hyakhandanandavigrahah |

nahamasmi na canyo'smi dehadirahito'smyaham || 8||

ashrayashrayahino'smi adhararahito'smyaham |

bandhamokshadihino'smi shuddhabrahmasmi so'smyaham || 9||

cittadisarvahino'smi paramo'smi paratparah |

sada vicararupo'smi nirvicaro'smi so'smyaham || 10||

akarokararupo'smi makaro'smi sanatanah |

dhatridhyanavihino'smi dhyeyahino'smi so'smyaham || 11||

sarvapurnasvarupo'smi saccidanandalakshanah |

sarvatirthasvarupo'smi paramatmasmyaham shivah || 12||

lakshyalakshyavihino'smi layahinaraso'smyaham |

matrimanavihino'smi meyahinah shivo'smyaham || 13||

na jagatsarvadrashtasmi netradirahitosmyaham |

pravriddho'smi prabuddho'smi prasanno'smi paro'smyaham || 14||

sarvendriyavihino'smi sarvakarmakridapyaham |

sarvavedantatripto'smi sarvada sulabho'smyaham || 15||

muditamuditakhyo'smi sarvamaunaphalo'smyaham |

nityacinmatrarupo'smi sada saccinmayo'smyaham || 16||

yatkincidapi hino'smi svalpamapyati nasmyaham |

hridayagranthihino'smi hridayambhojamadhyagah || 17||

shadvikaravihino'smi shatkosharahito'smyaham |

arishadvargamukto'smi antaradantaro'smyaham || 18||

deshakalavimukto'smi digambarasukho'smyaham |

nasti nasti vimukto'smi nakarahito'smyaham || 19||

akhandakasharupo'smi hyakhandakaramasmyaham |

prapancamuktacitto'smi prapancarahito'smyaham || 20||

sarvaprakasharupo'smi cinmatrajyotirasmyaham |

kalatrayavimukto'smi kamadirahito'smyaham || 21||

kayikadivimukto'smi nirgunah kevalo'smyaham |

muktihino'smi mukto'smi mokshahino'smyaham sada || 22||

satyasatyadihino'smi sanmatrannasmyaham sada |

gantavyadeshahino'smi gamanadivivarjitah || 23||

sarvada samarupo'smi shanto'smi purushottamah |

evam svanubhavo yasya so'hamasmi na samshayah || 24||

yah shrinoti sakridvapi brahmaiva bhavati svayamityupanishat ||

iti tritiyo'dhyayah || 3||

om apyantu mamangani vakpranashcakshuh shrotra-

matho balamindriyani ca | sarvani sarvam brahmopanishadam

maham brahma nirakuryam ma ma brahma nirakaro-

danirakaranamastvanirakaranam mestu tadatmani nirate ya

upanishatsu dharmaste mayi santu te mayi santu ||

om shantih shantih shantih ||

iti maitreyyupanishatsamapta ||