Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > Jabala Upanishad

Jabala Upanishad

 

jabalopanisatkhyatam sannyasajnanagocaram |

vastutastraipadam brahma svamatramavasisyate ||

om purnamadah purnamidam purnat purnamudacyate |

purnasya purnamadaya purnamevavasisyate ||

om   santih   santih   santih ||

om brhaspatiruvaca yajnavalkyam yadanu kuruksetram

devanam devayajanam sarvesam bhutanam brahmasadanam |

avimuktam vai kuruksetram devanam devayajanam sarvesam

bhutanam brahmasadanam |

tasmadyatra kvacana gacchati tadeva manyeta tadavimuktameva |

idam vai kuruksetram devanam devayajanam sarvesam

bhutanam brahmasadanam ||

atra hi jantoh pranesutkramamanesu rudrastarakam brahma

vyacaste yenasavamrti bhutva moksi bhavati

tasmadavimuktameva niseveta avimuktam na

vimuncedevamevaitadyajnavalkyah || 1||

 

atha hainamatrih papraccha yajnavalkyam ya eso'nanto'vyakta

atma tam kathamaham vijaniyamiti ||

sa hovaca yajnavalkyah so'vimukta upasyo ya

eso'nanto'vyakta atma so'vimukte pratisthita iti ||

so'vimuktah kasminpratisthita iti | varanayam nasyam ca

madhye pratisthita iti ||

ka vai varana ka ca nasiti |

sarvanindriyakrtandosanvarayatiti tena varana bhavati ||

sarvanindriyakrtanpapannasayatiti tena nasi bhavatiti ||

katamam casya sthanam bhavatiti | bhruvorghranasya ca yah

sandhih sa esa dyaurlokasya parasya ca sandhirbhavatiti | etadvai

sandhim sandhyam brahmavida upasata iti | so'vimukta upasya iti

| so'vimuktam jnanamacaste | yo vaitadevam vedeti || 2||

 

atha hainam brahmacarina ucuh kim japyenamrtatvam bruhiti ||

sa hovaca yajnavalkyah | satarudriyenetyetanyeva ha va

amrtasya namani ||

etairha va amrto bhavatiti evamevaitadyajnavalkyah || 3||

 

atha hainam janako vaideho yajnavalkyamupasametyovaca

bhagavansannyasam bruhiti | sa hovaca yajnavalkyah |

brahmacaryam parisamapya grhi bhavet | grhi bhutva vani

bhavet | vani bhutva pravrajet | yadi vetaratha

brahmacaryadeva pravrajedgrhadva vanadva ||

atha punaravrati va vrati va snatako va'snatako

votsannagniko va yadahareva virajettadahareva pravrajet |

taddhaike prajapatyamevestin kurvanti | tadu tatha na

kuryadagneyimeva kuryat ||

agnirha vai pranah pranameva tatha karoti ||

traidhataviyameva kuryat | etayaiva trayo dhatavo yaduta

sattvam rajastama iti ||

ayam te yonirrtvijo yato jatah pranadarocathah | tam

pranam janannagna arohatha no vardhaya rayim | ityanena

mantrenagnimajighret ||

esa ha va agneryoniryah pranah pranam gaccha

svahetyevamevaitadaha ||

gramadagnimahrtya purvadagnimaghrapayet ||

yadyagnim na vindedapsu juhuyat | apo vai sarva devatah

sarvabhyo devatabhyo juhomi svaheti hutvodhrtya

prasniyatsajyam haviranamayam moksamantrah trayyaivam

vadet | etadbrahmaitadupasitavyam | evamevaitadbhagavanniti vai

yajnavalkyah || 4||

 

atha hainamatrih papraccha yajnavalkyam prcchami tva

yajnavalkya ayajnopaviti katham brahmana iti | sa hovaca

yajnavalkyah | idamevasya tadyajnopavitam ya atmapah

prasyacamyayam vidhih parivrajakanam | viradhvane va

anasake va apam pravese va agnipravese va mahaprasthane va

| atha parivradvivarnavasa mundo'parigrahah suciradrohi

bhaiksano brahmabhuyaya bhavatiti | yadyaturah syanmanasa

vaca sannyaset | esa pantha brahmana hanuvittastenaiti

sannyasi brahmavidityevamevaisa bhagavanyajnavalkya || 5||

 

tatra

paramahamsanamasamvartakarunisvetaketudurvasarbhunidaghajada

bharatadattatreyaraivataka-

prabhrtayo'vyaktalinga avyaktacara anunmatta

unmattavadacarantastridandam kamandalum sikyam patram

jalapavitram sikham yajnopavitam ca ityetatsarvam

bhuhsvahetyapsu parityajyatmanamanvicchet ||

yatha jatarupadharo nirgrantho nisparigrahastattadbrahmamarge

samyaksampannah suddhamanasah pranasandharanartham

yathoktakale vimukto bhaiksamacarannudarapatrena

labhalabhayoh samo bhutva

sunyagaradevagrhatrnakutavalmikavrksamulakulalasalag

nihotragrhanadipulinagirikuharakandarakotaranirjharasthandilesu

tesvaniketavasya prayatno nirmamah

sukladhyanaparayano'dhyatmanistho'subhakarma-

nirmulanaparah sannyasena dehatyagam karoti sa paramahamso

nama paramahamso nameti || 6||

 

om purnamada iti santih ||

 

ityatharvavediya jabalopanisatsamapta ||