Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > Ishopanishad with Shri Raghavendra Swami's commentary

Ishopanishad with Shri Raghavendra Swami's commentary

 

|| isavasyopanisadi shriraghavendrayativiracitah khandarthah||

 

   om ||  shripranapatimanamya purnabodhadidesikan  |

          isavasyopanisadah karisyamyarthasangraham  ||

asya upanisadah svayambhuvo manu rsih |  yajnanama harirdevata |  anustubadi

yathayogyam chando jneyam |  anejadityadina tattvam vivaksurupadistam

tattvam adhikarina eva hi hrdyavatisthate nanyasya iti etadupanisadadhikarasiddhyartham

vicchinnavisayatrsnatvam tavadadyena mantrena sayuktikam vidhatte -

 

   om isavasyamidam  sarvam yatkinca jagatyam jagat  |

   tena tyaktena bhunjitha ma grdhah kasyasviddhanam  || 1||

yatkincajagadidam tatsarvam pravrttyartham atmani isavasyam|

avasamarhati iti avasyam |  isasya avasyam isavasyamisanupravistam

ityarthah |  tadevanupravisadityadeh |  ato'svatantramiti bhavah |

kinca jagatyamprakrtavidam sarvamashritam |  sa ca isayatta'to'pi

asvatantram |  isa eva svatantrah |  tena karanena tenaisvarena tyaktena

dattena vittena |  yadrcchalabdhenaiti yavat |  bhunjithahbhogam kuryah |

kasyasvitkasyapi rajadeh sakasat dhanamma grdhana'kanksethah |

isadanyasyasvatantryena tasya dane samarthyabhavad isadattenaiva varteta

- iti bhavah  || 1||

 

trsnavicchedavat svocitakarmanusthanamapi jnanarthinam avasyakam

ityaha -

 

   kurvanneveha karmani jijivisecchatam  samah  |

   evam tvayi nanyatheto'sti na karma lipyate nare  || 2||

satam samahsatam varsani |  kaladhvanoratyantasamyoge

(asta. 2.3.5) iti dvitiya |  iha manusadijanmani yavaj jijiviset

jivitumicchet tavat karmanikurvanneva- amaranam bhagavatpujatmakani

asankalpitaphalani svocitani karmani sarvatha kuryaditi yavat |

 

kutah?  evam karmani kurvati nare manusyamatre'pi tvayi karma papam na lipyate |

svocitena asankalpitaphalena karmana bhagavatpujam kurvantam alpadhikarinamapi na

praguttarani papani badhante |  tatasca jnanadhikari sa bhavatiiti yavat |

itahkarmakaranat anyatha akarane karma papam na lipyataiti nasti |

bhagavatpujamakurvantam papani badhanta eva |  tatascasau jnane na adhikriyate |

atasca karmani kuryad- iti |

 

purusarthanaye niyamacca(bra.su. 3.4.7) iti sutrabhasyadau

nare jnaninyapi tvayi karma na lipyata iti nastiiti aparoksajnanino'pi

karmakarane muktau anandahrasarupa papakarmalepo astyevaiti jnaniparataya

mantro vyakhyatah  || 2||

 

evam praptadhikaram prati paramatmatattvabubhutsajananaya viparitajnanino nindayam

aha -

 

   asurya nama te loka andhena tamasa''vrtah  |

   tam ste pretyabhigacchanti ye ke catmahano janah  || 3||

susthu ramanam suryam |  supurvasya ramatardyapratyayah tadviruddham

asuryam mahaduhkham |  asuryamesu astityasuryah |  arsa adyac pratyayanto'yam |

mahaduhkhavattvad asuryah|  asuraprapyatvad va asuryah|

 

andhena tamasahandhayatiti vyutpattya nibidandhakarena ityarthah |

avrtaste prasiddha yahiti sesah |  lokastan pretyamrtva

abhigacchanti|

 

te ka?ityata uktam yaiti |  atmahanah- yathavad

atmanamajnatva vaiparityena jananto ye kecana vartante te sarve'pi

abhigacchantiiti |  nama- niscitametadityarthah  || 3||

 

   anejadekam manaso javiyo nainaddeva apnuvanpurvamarsat  |

   taddhavato'nyanatyeti tisthattasminnapo matarisva dadhati  || 4||

idanim paramatmatattvamupadisati anejadityadimantradvayena |

tatparamatmasvarupam anejat |  ejr kampane|  akampamanam nirbhayatvad

iti bhavah |  ekampradhanam |  manaso'pi javiyahvegavattaram |

enatparabrahmasvarupam devahna apnuvatsakalyena na vyajanan |

brahma tu purvamanadikalam svabhavatamiti yavat |  arsat

rsa jnanesarvam vyajanat |  adagamabhavacchandasah (adagamabhavaschandasah) |

tadbrahma tisthatvidyamanameva (vidyamaneva) sad dhavato

vegena gacchato 'nyanjanan atyetiatikramya vartate |

acintyasaktitvat sarvagatatvaccaiti bhavah |  tasminharau

matarisvamukhyavayuh asamantat palayantiti vyutpattya apah karmani |

svapreranaya pranibhih kriyamanani punyakarmani dadhatisamarpayati

- iti  || 4||

 

   tadejati tannaijati taddure tadvantike  |

   tadantarasya sarvasya tadu sarvasya bahyatah  || 5||

taditi pancamyarthe avyayam |  jagaditi sesah |

tattasmat prakrtad hareh jagad ejatibibheti - tat brahma naijati

na bibheti svatantratvad iti bhavah |  tadu tadeva brahma dure |  tadu tadevantike

samipe ca sarvagatatvaditi bhavah |  tat brahma asya pramitasya sarvasyantah |

tadu tadeva sarvasya bahyatah bahirapi sarvavyapitvaditi bhavah  || 5||

 

   yastu sarvani bhutanyatmanyevanupasyati  |

   sarvabhutesu catmanam tato na vijugupsate || 6||

tadduraityadau hareh sarvabhutasrayataya sarvabhutagatatvamuktam |

tajjnanasya phalamaha - yastuiti |  sarvani bhutanicidacidatmakam

sarvam jagat |  atmanyevaparamatmasrayatvena eva astiti yastuanu

nissandeham pasyatijanati |  yadva ashritatvakramanurodheneti anusabdarthah |

sarvabhutesu ca atmanam- sarvabhutesu niyantrtaya sthitam harim yo

anupasyatiityanvayah |  tatah paramatmasvarupajnanitvat hetor na

vijugupsate|  svatmanam goptum necchati bhayabhavaditi bhavah  || 6||

 

etamevartham vivrnoti -

 

   yasminsarvani bhutanyatmaivabhudvijanatah  |

   tatra ko mohah kah soka ekatvamanupasyatah  || 7||

yasminnatmani sarvani bhutani tisthantiiti sesah |  sa

atmaivatatra sarvabhutesu abhutanadito vartataityarthah |

evamiti sesah |  evam vijanatahsarvadharataya sarvesu

bhutesu atmanam visesena janatah sarvatra sthitasya hareh ekatvam

ca anupasyatahjanatah ko mohah kah sokah? - na ko'pi ityarthah  || 7||

 

bhagavajjnanamatrena kuto mohadyabhava?ityata aha -

 

   sa paryagacchukramakayamavranamasnaviram  suddhamapapaviddham |

   kavirmanisi paribhuh svayambhuryathatathyato'rthan vyadadhacchasvatibhyah

   samabhyah  || 8||

sa jnani paryagat prapto'bhut brahmaiti sesah |  tavata katham

sokadyabhava?ityatah tadvisinasti sukramityadina |  sucam sokam

rahati tyajatiiti sukram sokarahitam |  akayamlingadeharahitam |

avranamvrana sancurnanaityatah stoko vranah |  kalena astokatvadavranam

nityam |  gunairastokatvad avranam- purnamityarthah |  asnaviram

snavopalaksitasaptadhatumayasthuladeharahitam |  suddhampavitryahetum suddhatvadeva

apapaviddham|  tata eva hetoh papamulasthulasuksmasarirahinam |  tata eva

dehanimittasokadisunyamiti sukramityucyate |  evambhutam harim

paryagadyato'tah karanacchokadyabhavah |  evambhutaharisarupyalaksanam

tadgatim gatasya sokadyabhavo yuktaiti bhavah |

 

nanu evamasarirascet jagatsrasta neti praptam |  loke sadehasyaiva

srastrtadarsanadityasankam niraha - kaviriti |  kavih sarvajnah |

manisiprakrtyadisarvamanasam isitrtvad manisi |  etena

jnanavinabhutadehavaniti labhyate |  sa ca aprakrta eva iti praguktah |

tannimittasokadyabhavo yuktah |  prakrtasyaiva taddhetutvat |  paribhavati sarvam

vasikarotiiti paribhuh|  sarvato varaityarthah |  svayameva

paramanapeksya bhavatiiti svayambhuh|  sada'nanyasrayah sasvatibhyah samabhya

iti pancami saptamyarthe |  anadyanantasamvatsaresu yathatathyatoyatharthyena

vartamananarthan vyadadhannirmime |  yathatathyata ityuktya brahmavivartatvadarthanam

na tatsrstau dehadyapeksaiti codyam nirastam |  sasvatibhyah samabhya

ityuktya sada dehahinasyapi srstisamaye dehopadanenastu srstihiti codyam

nirastam dhyeyam |  srstyadipravahasya anadyanantakalinatvaditi  || 8||

 

   andham tamah pravisanti ye'vidyamupasate  |

   tato bhuya iva te tamo ya u vidyayam  ratah  || 9||

vijanato'nupasyataityatra yathavatparamatmajnanam

muktihetuhityuktam |  tajjnanam mithyajnananindasamuccitameva

muktihetuh na kevalamityaha - andham tamaityadimantratrayena |

tatra tavadyathavajjnanasyeva anyathajnananindanasya avasyakatvopapadanaya

anyathajnanasya praguktamasuryalokasadhanatvamanudya anyathajnananindanasya

tato'dhikanarthahetutvamadyena mantrenocyate |  atra avidyasabdena

vidyavirodhimithyajnanavacina tadvisayo anyathaprakaro grahyah |  tatha ca

avidyam yathavadakaradanyathakaram upasatedhyayanti ye te andham tamah

pravisanti- ityuktanuvadah |  yevidyayamutattvajnana

eva ratahmithyajnananindaka ityevakararthah |  te tato mithyajnaniprapya

tamaso bhuyaadhikam tamah |  ivasabdasya vyaktamityarthah |

asamsayamiti yavat |  pravisantiityanvayah  || 9||

 

na kevalam vipakse anarthapraptereva samyagjnanasamyagjnananindanayoh

karyatvam kintu moksaphalasyamsatah ubhayasadhyatvadapi dvayoh karyatvam

ityahuh -

 

   anyadevahurvidyaya'nyadahuravidyaya  |

   iti susruma dhiranam ye nastadvicacaksire  || 10||

vidyayatattvajnanena anyadevamoksaikadesarupam phalam prapyamahuh

vrddhah |  avidyaya- anyathajnananindaya caiti yavat |

anyadevamoksaikadesalaksanam phalam prapyamahuh vrddhah |  iti

ityevam vrddhavacanasammatiyuktam vacanam dhiranam dhimatam (shrimatam) sakasat

susrumasrutavantah sma |  yedhirano'smakam moksasadhanam

vicacaksirevyacacaksire |  ato dvayamapi avasyakamiti bhavah  || 10||

 

etanmantrarthameva vyaktamaha -

 

   vidyam cavidyam ca yastadvedobhayam  saha  |

   avidyaya mrtyum tirtva vidyaya'mrtamasnute  || 11||

vidyamvisnuyathatmyajnanam |  avidyammithyajnananindanam |

casabdavitaretarayoge |  saha ekapurusarthahetutvena tadubhayam

yo veda saiti sesah |  avidyayaanyathajnananindaya mrtyum

duhkhajnanadyanistam tirtvavidyayavisnuyathatmyajnanena

amrtamanandanubhavalaksanam moksaikadesam asnuteprapnoti |

anistanivrttermithyajnananindanasamarthyalabhyatvat anandanubhavasya

ca tattvajnanasamarthyalabhyatvat daladvayayuktamoksapraptaye dvayamapi avasyakameva

ityuktam bhavati  || 11||

 

   andham tamah pravisanti ye'sambhutimupasate  |

   tato bhuya iva te tamo ya u sambhutyam  ratah  || 12||

mithyajnanamanarthahetuh tattvajnanameva muktihetuhiti praguktasya

vivaranam andham tamahityuttaramantratrayena kriyate |  tatradyasya

ayamarthah |  asambhutimjagatsrsterakartaram srstikarta naityupasate

ityarthah |  sambhutyam- usabda evartho anenanveti |  sambhutyam

usrstikartrtva eva ratah |  bhagavan srstikartaiva na samharakarta

ityupasata ityarthah |  pragvadeva avasistasyartho dhyeyah (jneyah)  || 12||

 

na kevalam vipakse anarthasattvadeva srstisamharayoh kartrtvam harerjneyam

kintu daladvayayuktamoksopayogitvadapiityaha -

 

   anyadevahuh sambhavadanyadahurasambhavat  |

   iti susruma dhiranam ye nastadvicacaksire  || 13||

sambhavathareh srstikartrtvajnanat asambhavat

samharakartrtvajnanat ityarthah |  sistam pragvat jneyam  || 13||

 

etanmantrarthameva vyaktamaha -

 

   sambhutim ca vinasam ca yastadvedobhayam  saha  |

   vinasena mrtyum tirtva sambhutya'mrtamasnute  || 14|| 1||

sambhutimsrstikartrtvam vinasamjagatsamharakartrtvam

sistam pragvat |  srsti upalaksitanantagunatmakatvajnanadanandanubhavah

vinasakartrtvajnanat akhilaklesanivrttiriti ubhayarupamoksaya

ubhayajnanamavasyakamiti bhavah  || 14|| 1||

 

   hiranmayena patrena satyasyapihitam mukham  |

   tat tvam pusannapavrnu satyadharmaya drstaye || 15||

evamadyamantradvayenoktadisa praptadhikaram sisyam prati anejadekam

ityadina bhagavatsvarupam nirupya yastu sarvaniityadisardhamantradvayena

tatsaksatkaro moksaheturityuktam |  sa ca saksatkaro na sravanadimatrena

kintu isvaraprasadena bhavatityato anusthitasravanadikenapi tatsaksatkarartham

bhagavatprarthanam karyamiti bhavena prarthanaprakaramaha - hiranmayena

ityadina smaraityantena granthena |

 

hiranmayamiva hiranmayamjyotirmayam |  pibati rasan trayate jagad

iti ca patram|  tena hiranmayena patrenasuryamandalena satyasya

sadgunapurnasya suryamandalasthasya tava mukham|  upalaksanam caitat |  vapuh

sarvada apihitamasti |  he pusanpurna pusa pustauiti dhatoh |

tadvapuh tvamsatyadharmayasatyam bhagavantam hrdaye dharayatiiti

vyutpattya tvaddhyanadimate bhaktaya mahyam drstayemama tvaddarsanartham

apavrnuapagatavaranam kuru  || 15||

 

   pusannekarse yama surya prajapatya vyuha rasmin  |

   samuha tejah yat te rupam kalyanatamam tat te pasyami  || 16||

he pusanpurna ekarsesarvavisayakatvadina pradhanajnanavattvahetuna

ekarsisabdavacyah san ekarsyakhyamunistha |  yamasarvaniyamakataya

yamasabdavacyah san yamantargata |  suribhih prapyatvahetuna suryasabdavacyah

san suryantargata |  prajapatyaprajapateh hiranyagarbhasya visesena prapyataya

prajapatyasabdavacya |  rasminmadiyam svarupajnanam vyuhavistaraya |

tejobahyajnanam ca samuhavistaraya - ityarthah | tejaiti

svarupajnanam |  rasminiti bahyajnanam va |

 

tatha ca yatte rupam kalyanatamamtadrupam te prasadadaham pasyamiiti

adityarasmyadinam apagamanadina tadantargatapratityasambhavat adityarasmyadivisayam

vyakhyanamayuktam  || 16||

 

sarvajivottamamukhyavayurupapratikasthityadijnanam avasyakamiti

bhavena tat sthityadikamaha -

 

   yo'savasau purusah so'hamasmi  || 17||

yo'sau- prasiddho'sau mukhyaprane sthitaiti sesah |

so'heyatvat ahamityuktah sada'stitvena meyatvahetuna

asmiiti tinpratirupakavyayapadavacyah tam pasyami- ityarthah |

 

yadva asavasauiti dvayamapi prathamantameva |  vipsayam dviruktih |  purvam

pusadisabdairupalaksanataya pranadyanekapratikasthatvam visnoruktam |  tatra

bhedasankayam yo'sauiti vakyamucyate |  yo'savasau purusah

pranadyaneka(pusadyaneka)pratikesu sthitah so'hamasmi- madantaryamitaya

asti ityarthah |  sarvapratikesu mayi ca sthita eka evaiti phalito'rthah  |

 

ahampadasya pratyagatmam jivantaryamini mukhyataya tatsamabhivyaharad

asmiiti uttamapurusaprayogo'pi sadhureva iti jneyam  || 17||

 

nanu paramesvarasya yatkalyanarupatvamuktam yacca so'hamasmiiti

jivantargatasya nityastitvamuktam tanna yuktam |  dehanasasya pratyaksadisiddhataya

tadantargatasya jivasyeva maranadyavasyambhavadityasankam kaimutyena niraha -

 

   vayuranilamamrtamathedam bhasmantam  sariram  || 18||

yadyapi idamsarirambhasmantamtathapi tadantargatasya hareh na

maranadidosaprasaktih |  kutah?  anilam- ah brahmaiva nilam

nilayanam asrayo yasya so'nilah|  paramesvarashrito vayurapi

yada'mrtah nityah atha tada paramesvaro'mrta iti kimu vaktavyam?

- ityarthah |  anilaamrtapadayoh lingavyatyayo jneyah |

vayoramrtatvam nityajnanatvena jneyam atirohitavijnanad vayurapi

amrtah smrtahityukteh |  etena matarisva vyakhyatah

(bra.su. 2.3.8) ityatra bhasyadau tatha nirnayacca - iti  || 18||

 

atha pranavapratikam prarthayate -

 

   om krato smara krtam  smara  |

   om krato smara krtam  smara || 19||

otatvadigunayuktataya omityucyamana kratojnanarupahare |

mamiti sesah |  smaraanugrhana |  krtammadiyam

dhyanadikam karma smara|  dhyanadina maya krtena mayi anugrahonmukho

bhavaityarthah |  nityajnaptisvarupasya samskarajanyasmaranayogat |  abhyasah

tatparyarthah  || 19||

 

krtasravanadina purusena saksatkarartham hareh prarthanam karyam

ityatah tatprakaram hiranmayenaityadinoktva adhuna praptasaksattkarenapi

pumsa moksartham bhagavadupasanam karyamiti bhavena agnipratikastha

bhagavatprarthanaprakaramaha -

 

   agne naya supatha raye asman visvani deva vayunani vidvan  |

   yuyodhyasmajjuhuranameno bhuyistham te namauktim vidhema  || 20|| 2||

angam deham gunabhutam jagadva nayati prerayatiiti vyutpattya

agnipadamukhyarthah san agnau vidyamanahare |  asman

supathapunaravrttihinarciradimargena rayemoksakhyavittaya naya|

 

kutah?  he deva asmadanusthitani visvani sampurnani moksaya paryaptaniiti yavat |

vayunanijnanani bhavan vidvanveda |  prarabdhakarmayuktasya katham moksa?

ityata uktam yuyodhiiti |  asmanityatrapi anusajyate | asman

juhuranamalpan kurvatsamsare parivartayaditi yavat |  enah papam

anistam karmaiti yavat |  asmatasmattah yuyodhiviyojaya |

yuyu viyogeiti dhatorlugvikaranam |  vayam tu tetubhyam bhuyistham

bhaktijnanopetam nama uktimnama ityuktim vidhemakurmah | na tu tat

pratikartum saknuma- iti  || 20|| 2||

 

   samastagunapurnaya dosaduraya visnave  |

   namah shriprananathaya bhaktabhistapradayine  ||

   isavasyopanisado bhasyadyuktarthasangrahah  |

   raghavendrena yatina krto'yam sisyayancaya  ||

iti shriraghavendrayativiracitah shrimadisavasyopanisatkhandarthah samaptah

|| bharatiramanamukhyapranantargata shrikrishnarpanamastu||