Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > Ishopanishad with Shankaracharya's commentary

Ishopanishad with Shankaracharya's commentary

 

|| isavasyopanisadi sankarabhasyasahitam ||

 

om isavasyamidam  sarvam yatkinca jagatyam jagat  |

tena tyaktena bhunjitha ma grdhah kasyasviddhanam  || 1||

 

isavasyamityadayo mantrah karmasvaviniyuktastesamakarmasesasya''tmano

yathatmyaprakasakatvat |  yathatmyam ca''tmanah suddhatva apapaviddhatva

ekatva nityatva asariratva sarvagatatvadi vaksyamanam |  tacca karmana

yukta virudhyeteti yukta evaisam karmasvaviniyogah |  na hyevamlaksanamatmano

yathatmyamutpadyam vikaryamapyam samskaryam kartrbhoktrrupam va yena karmasesata

syat?  sarvasamupanisadamatmayathatmyanirupanenaivopaksayat |  gitanam

moksadharmanam caivamparatvat |  tasmadatmano'nekatvakartrtvabhoktrtvadi

casuddhatvapapaviddhatvadi copadaya lokabuddhisiddham karmani vihitani |

yo hi karmaphalenarthi drstena brahmavarcasadina'drstena svargadina

ca dvijatiraham na kanakubjatvadyanadhikaraprayojakadharmavan ityatmanam

manyate so'dhikriyate karmasviti hyadhikaravido vadanti |  tasmadete mantra atmano

yathatmyaprakasanena''tmavisayam svabhavikamajnanam nivartayantah

sokamohadisamsaradharmavicchittisadhanamatmaikatvadivijnanam utpadayanti

ityevamuktadhikaryabhidheyasambandhaprayojananmantran sanksepato vyakhyasyamah |

 

isavasyamityadi isa ista itit tenesa |  isita

paramesvarah paramatma sarvasya |  sa hi sarvamiste sarvajantunamatma san

pratyagatmataya tena svena rupena''tmanesa vasyamacchadaniyam |  kim?

idam sarvamyatkincijjagatyam prthivyam jagattatsarvam svena''tmanesena

pratyagatmataya'hamevedam sarvamiti paramarthasatyarupenanrtamidam sarvam

caracaramacchadaniyam svena paramatmana |  yatha candanagarvaderudakadi-

sambandhajakledadijamaupadhikam daurgandhyam tatsvarupanigharsanena''cchadyate

svena paramarthikena gandhena tadvadeva hi svatmanyadhyastam svabhavikam

kartrtvabhoktrtvadilaksanam jagaddvaitarupam jagatyamprthivyam jagatyam

ityupalaksanarthatvatsarvameva namarupakarmakhyam vikarajatam paramarthasatyatmabhavanaya

vyaktam syat? evamisvaratmabhavanaya yuktasya putradyesanatrayasannyasa

evadhikaro na karmasu |  tena tyaktenatyagena ityarthah |  na hi

tyakto mrtah putro va bhrtyo va''tmasambandhitaya abhavadatmanam palayati

atastyagenetyayameva vedarthah |  bhunjithahpalayethah |  evam

tyaktaisanastvam ma grdhahgrdhimakanksam ma karsirdhanavisayam | 

kasyasviddhanamkasyacitparasya svasya va dhanam ma kanksirityarthah | 

svadityanarthako nipatah | 

 

athava ma grdhah|  kasmat? kasyasviddhanamiti

aksepartho na kasyaciddhanamasti yadgrdhyeta? atmaivedam sarvam

itisvarabhavanaya sarvam tyaktamata atmana evedam sarvamatmaiva ca sarvamato

mithyavisayam grdhim ma karsih ityarthah || 1||

 

kurvanneveha karmani jijivisecchatam  samah  |

evam tvayi nanyatheto'sti na karma lipyate nare  || 2||

 

evamatmavidah putradyesanatrayasannyasena''tmajnananisthataya''tma

raksitavya ityesa vedarthah |  athetarasyanatmajnataya''tmagrahanayasaktasya

idamupadisati mantrah kurvannevaiti |  kurvanneveha

nirvartayanneva karmanyagnihotradini jijivisejjivitumicchet

satasankhyakah samahsamvatsaran |  tavaddhi purusasya

paramayurnirupitam |  tatha ca praptanuvadena yajjijivisecchatam

varsani tatkurvanneva karmanityetadvidhiyate |  evamevam prakarena tvayi

jijivisati nare naramatrabhimaninita etasmadagnihotradini karmani kurvato

vartamanatprakaradanyatha prakarantaram nasti yena prakarenasubham karma na

lipyatekarmana na lipsyasa ityarthah |  atah sastravihitani

karmanyagnihotradini kurvanneva jijiviset |  katham punaridamavagamyate

purvena mantrena sannyasino jnananisthokta dvitiyena tadasaktasya

karmanisthaiti ucyate |  jnanakarmanorvirodham parvatavadakampyam

yathoktam na smarasi kim? ihapyuktam yo hi jijivisetsa karma kurvan |  isa

vasyamidam sarvam tena tyaktena bhunjitha ma grdhah kasyasviddhanam iti ca |

na jivite marane va grdhim kurvitaranyamiyaditi ca padam |  tato na

punariyaditi sannyasasasanat |  ubhayoh phalabhedam ca vaksyati imau dvaveva

panthanavanuniskrantatarau bhavatah kriyapathascaiva purastatsannyasascottarenanarayanopanisadvakyamapi bhinnadhikaritve pramanayati anandagiri tika |

 

nivrttimargenaisanatrayasya tyagah |  tayoh sannyasapatha evatirecayati |

nyasa evatyarecayaditi ca taittiriyake |

 

dvavimavatha panthanau yatra vedah pratisthitah |

pravrttilaksano dharmo nivrttisca vibhavitah||

 

ityadi putraya vicarya niscitamuktam vyasena vedacaryena bhagavata |

vibhagam canayordarsayisyamah || 2||

 

asurya nama te loka andhena tamasa''vrtah  |

tam ste pretyabhigacchanti ye ke catmahano janah  || 3||

 

athedanimavidvannindartho'yam mantra arabhyate asuryah

paramatmabhavamadvayamapeksya devadayo'pyasurastesam ca svabhuta loka

asurya nama |  namasabdo'narthako nipatah |  te lokah karmaphalani lokyante

drsyante bhujyanta iti janmani |  andhenaadarsanatmakena

ajnanena tamasa''vrtaacchaditastansthavarantan pretya

tyaktvemam dehamabhigacchanti yathakarma yathasrutam |  ye ke

ca''tmahanahatmanam ghnanti iti atmahanah |  ke te janah?

ye'vidvamsah |  katham ta atmanam nityam himsanti? avidyadosena

vidyamanasya''tmanastiraskaranat |  vidyamanasya''tmano yatkaryam

phalamajaramaratvadisamvedanalaksanam taddhatasyeva tirobhutam bhavatiti

prakrta avidvamso jana atmahanaucyante |  tena hyatmahananadosena

samsaranti te || 3||

 

anejadekam manaso javiyo nainaddeva apnuvanpurvamarsat  |

taddhavato'nyanatyeti tisthattasminnapo matarisva dadhati  || 4||

 

yasya''tmano hananadavidvamsah samsaranti tadviparyayena vidvamso jana

mucyante te na''tmahanah |  tatkidrsamatmatattvamityucyate

anejaditi |  anejadna ejat |  ejr kampane|

kampanam calanam svavasthapracyutistadvarjitam sarvadaikarupam

ityarthah |  taccaikam sarvabhutesu |  manasahsankalpadilaksanad

javiyojavavattaram |  katham viruddhamucyate dhruvam

niscalamidam manaso javiya iti ca?naisa dosah

nirupadhyupadhimattvenopapatteh |  tatra nirupadhikena svena rupenocyate

anejadekamiti |  manaso'ntahkaranasya sankalpavikalpalaksanasya

upadheranuvartanadiha dehasthasya manaso brahmalokadiduragamanam sankalpena

ksanamatradbhavatityato manaso javisthatvam loke prasiddham |  tasmin

manasi brahmalokadindrutam gacchati sati prathamam prapta iva''tmachaitanya

avabhaso grhyate ato manaso javiyaityaha nainaddeva|

dyotanaddevascaksuradinindriyanyetatprakrtamatmatattvam na''pnuvanna

praptavantah |  tebhyo mano javiyo manovyaparavyavahitatvat abhasamatramapi

atmano naiva devanam visayibhavati |  yasmajjavananmanaso'pi purvamarsat

purvameva gatam |  vyomavad vyapitvat |  sarvavyapi tadatmatattvam

sarvasamsaradharmavarjitam svena nirupadhikena svarupenavikriyameva

sadupadhikrtah sarvah samsaravikriya anubhavativavivekinam mudhanamanekamiva

ca pratideham pratyavabhasataityetadaha taddhavato|

drutam gacchato'nyanatmavilaksananmanovagindriyaprabhrtinatyetyatitya gacchativa |

ivartha svayameva darsayati tisthaditi |  svayamavikriyameva

sadityarthah |  tasminatmatattve sati nityachaitanyasvabhave matarisva

mataryantarikse svayati gacchatiti matarisvavayuh sarvapranabhrtkriyatmako

yadasrayani karyakaranajatani yasminnotani protani ca yatsutrasanjnakam sarvasya

jagato vidharayitr sa matarisva |  apahkarmani praninam cestalaksanani |

agnyadityaparjanyadinam jvalanadahanaprakasabhivarsanadilaksanani dadhati

vibhajatityarthah |  dharayatiti va |  bhisa'smadvatah pavate

(tai.u. 2.8) ityadisrutibhyah |  sarva hi karyakaranadivikriya

nityachaitanyatmasvarupe sarvaspadabhute satyeva bhavantityarthah || 4||

 

tadejati tannaijati taddure tadvantike  |

tadantarasya sarvasya tadu sarvasya bahyatah  || 5||

 

na mantranam jamita'stiti purvamantroktamapyartha punaraha tadejatiiti | 

tadatmatattvam yatprakrtam tadejati calati tadeva ca naijatisvato

naiva calati svato'calameva saccalativetyarthah |  kinca taddure

varsakotisatairapyavidusamaprapyatvaddura iva tat uantika

iti cchedah |  tadvantikesamipe'tyantameva vidusamatmatvanna

kevalam dure'ntike ca tadantarabhyantare asya sarvasyaya

atma sarvantaraiti sruteh |  asya sarvasyajagato namarupakriyatmakasya

taduapi sarvasyaasya bahyatahvyapakatvad

akasavanniratisayasuksmatvadantah |  prajnanaghana evaiti ca

sasanannirantaram ca || 5||

 

yastu sarvani bhutanyatmanyevanupasyati  |

sarvabhutesu catmanam tato na vijugupsate || 6||

 

yastusthavarantani atmanyevanupasyatiatmavyatiriktani na pasyati

ityarthah |  sarvabhutesuca tesveva ca''tmanamtesamapi

bhutanam svamatmanamatmatvena yatha'sya dehasya karyakaranasanghatasya''tmaham

sarvapratyayasaksibhutascetayita kevalo nirgunah(sve.u. 6.11) anenaiva

svarupenavyaktadinam sthavarantanamahameva''tmeti sarvabhutesu ca''tmanam

nirvisesam yastvanupasyati sa tatastasmadeva darsananna vijugupsatevijugupsam

ghrnam na karoti |  praptasyaivanuvado'yam |  sarva hi ghrna''tmano'nyad

dustam pasyato bhavatyatmanamevatyantavisuddham nirantaram pasyato na

ghrnanimittamarthantaramastiti praptameva tato na vijugupsataiti || 6||

 

yasminsarvani bhutanyatmaivabhudvijanatah  |

tatra ko mohah kah soka ekatvamanupasyatah  || 7||

 

imamevarthamanyo'pi mantra aha yasminsarvani bhutani|

yasminkale yathoktatmani va tanyeva bhutani sarvaniparamarthatmadarsanad

atmaivabhudatmaiva samvrttah paramarthavastu vijanatastatra

tasminkale tatra''tmani va ko mohah kah sokah? sokasca mohasca

kamakarmabijamajanato bhavati na tvatmaikatvam visuddham gaganopamam pasyatah |

ko mohah kah sokaiti sokamohayoravidyakaryayoraksepenasambhavapradarsanat

sakaranasya samsarasya atyantamevocchedah pradarsito bhavati || 7||

 

sa paryagacchukramakayamavranamasnaviram  suddhamapapaviddham |

kavirmanisi paribhuh svayambhuryathatathyato'rthan vyadadhacchasvatibhyah

samabhyah  || 8||

 

yo'yamatitairmantrairukta atma sa svena rupena kimlaksanaka?ityaha

ayam mantrah sa paryagat|  sa yathokta atma paryagat

pari samantadagadgatavanakasavad vyapityarthah |  sukram suddham jyotismad

diptimanityarthah |  akayamasariro lingasariravarjitaityarthah | 

avranamaksatam |  asnaviramsnavah sira yasminna vidyanta

ityasnaviram |  avranamasnaviramityabhyam sthulasarirapratisedhah |  suddham

nirmalamavidyamalarahitamiti karanasarirapratisedhah |  apapaviddham

dharmadharmadipapavarjitam |  sukramityadini vacamsi pumlingatvena

parineyani sa paryagadityupakramya kavirmanisiityadina pumlingatvena

upasamharat |  kavihkrantadarsi sarvadrk |  nanyo'to'sti drasta

ityadisruteh |  manisimanasa isita sarvajna isvara ityarthah |

paribhuhsarvesam paryupari bhavatiti paribhuh |  svayambhuh

svayameva bhavatiti |  yesamupari bhavati yascopari bhavati sa sarvah svayameva

bhavatiti svayambhuh |  sa nityamukta isvaro yathatathyatah

sarvajnatvadyathatatha bhavo yathatathyam tasmadyathabhutakarmaphalasadhanato

arthankartavyapadarthan vyadadhadvihitavan yathanurupam

vyabhajad ityarthah |  sasvatibhyonityabhyah samabhyah

samvatsarakhyebhyah prajapatibhyah ityarthah || 8||

 

andham tamah pravisanti ye'vidyamupasate  |

tato bhuya iva te tamo ya u vidyayam  ratah  || 9||

 

atra'dyena mantrena sarvaisanaparityagena jnananisthokta prathamo

vedarthah |  isavasyamidam sarvamma grdhah kasyasvid

dhanamiti |  ajnanam jijivisunam jnananistha'sambhave

kurvanneveha karmani jijivisediti karmanisthokta dvitiyo

vedarthah |  anayosca nisthayorvibhago mantrapradarsitayorbrhadaranyake'pi

pradarsitah so'kamayata jaya me syad(br.u. 1.4.17) ityadina

ajnasya kaminah karmaniti mana evasya'tma vagjaya(br.u. 1.4.17)

ityadivacanad ajnatvam kamitvam ca karmanisthasya niscitamavagamyate |

tatha ca tatphalam saptannasargastesvatmabhavena''tmasvarupavasthanam |

jayadyesanatraya sannyasena ca''tmavidam karmanisthapratikulyena

atmasvarupanisthaiva darsita kim prajaya karisyamo yesam

no'yamatma'yam loka(br.u. 4.4.22) ityadina |  ye tu jnananisthah

sannyasinastebhyo asurya nama taityadina'vidvannindadvarena''tmano

yathatmyam sa paryagadityetadantairmantrairupadistam |  te

hyatradhikrta na kaminaiti |  tatha ca svetasvataranam mantropanisadi

atyasramibhyah paramam pavitram provaca samyagrsisanghajustam

(sve.u. 6.21) ityadi vibhajyoktam |  ye tu karminah karmanisthah

karma kurvanta eva jijivisavastebhya idamucyate andham tama

ityadi |  katham punarevamavagamyate na tu sarvesam?iti

ucyate akaminah sadhyasadhanabhedopamardena yasminsarvani bhutani

atmaivabhudvijanatah tatra ko mohah kah soka ekatvamanupasyataiti

yadatmaikatvavijnanam tanna kenacitkarmana jnanantarena va hyamudhah

samuccicisati |  iha tu samuccicisaya'vidvadadininda kriyate |

tatra ca yasya yena samuccayah sambhavati nyayatah sastrato va

tadihocyate |  yaddaivam vittam devatavisayam jnanam karmasambandhitvenopanyastam

na paramatmajnanam |  vidyaya devalokaiti prthakphalasravanat |

tayorjnanakarmanorihaikaikanusthananinda samuccicisaya na nindaparaivaikaikasya

prthakphalasravanat |  vidyaya tadarohantividyaya devaloka

na tatra daksina yantikarmana pitrlokaiti |  nahi sastravihitam

kincid akartavyatamiyat |  tatrandham tamo'darsanatmakam tamah pravisanti |

keye'vidyam vidyaya anya'vidya tam karmetyarthah |  karmano

vidyavirodhitvat |  tamavidyamagnihotradilaksanameva kevalamupaste tatparah

santo'nutisthantityabhiprayah |  tatastasmadandhatmakattamaso bhuya

ivabahutarameva tetamah pravisanti |  kekarma hitva

yeuye tu vidyayameva devatajnana eva rata abhiratah || 9||

 

anyadevahurvidyaya'nyadahuravidyaya  |

iti susruma dhiranam ye nastadvicacaksire  || 10||

 

tatravantaraphalabhedam vidyakarmanoh samuccayakaranamaha anyatha

phalavadaphalavatoh sannihitayorangangitaiva syadityarthah |  anyadeva

ityadi |  anyatprthageva vidyaya kriyate phalamityahurvadanti vidyaya

devalokovidyaya tadarohantiiti sruteh |  anyadahuravidyaya

karmana kriyate karmana pitrlokaiti sruteh |  ityevam susruma

srutavanto vayam dhiranamdhimatam vacanam |  ya acarya no'smabhyam

tatkarma ca jnanam ca vicacaksirevyakhyatavantastesamayamagamah

paramparyagata ityarthah || 10||

 

vidyam cavidyam ca yastadvedobhayam  saha  |

avidyaya mrtyum tirtva vidyaya'mrtamasnute  || 11||

 

yata evamato vidyam cavidyam cadevatajnanam karma cetyarthah

yastadetad ubhayam sahaekena purusenanustheyam veda

tasyaiva samuccayakarina evaikapurusarthasambandhah kramena syadityucyate

avidyayakarmana'gnihotradina mrtyumsvabhavikam

karma jnanam ca mrtyusabdavacyamubhayam tirtvaatikramya vidyaya

devatajnanena amrtamdevatatmabhavam asnuteprapnoti |

taddhi amrtamucyate yaddevatatmagamanam || 11||

 

andham tamah pravisanti ye'sambhutimupasate  |

tato bhuya iva te tamo ya u sambhutyam  ratah  || 12||

 

adhuna vyakrtavyakrtopasanayoh samuccicisaya pratyekam nindocyate

andham tamah pravisanti ye'sambhutimsambhavanam sambhutih

sa yasya karyasya sa sambhutistasya anya asambhutihprakrtih

karanamavidya'vyakrtakhya tamasambhutimavyakrtakhyam prakrtim karanamavidyam

kamakarmabijabhutamadarsanatmikam upasateye te tadanurupamevandham

tamo'darsanatmakam pravisanti |  tatahtasmadapi bhuyo

bahutaramiva tamahpravisanti ya u sambhutyamkaryabrahmani

hiranyagarbhakhye ratah|| 12||

 

anyadevahuh sambhavadanyadahurasambhavat  |

iti susruma dhiranam ye nastadvicacaksire  || 13||

 

adhunobhayorupasanayoh samuccayakaranamavayavaphalabhedamaha anyadeva

iti |  anyadeva prthageva''huh phalam sambhavatsambhuteh

karyabrahmopasanadanimadyaisvaryalaksanam vyakhyatavanta ityarthah |  tatha

ca anyadahurasambhavadasambhuteravyakrtadavyakrtopasanadyaduktam

andham tamah pravisantiiti prakrtilaya iti ca pauranikairucyate |

ityevam susruma dhiranamvacanam ye nastadvicacaksire

vyakrtavyakrtopasanaphalam vyakhyatavanta ityarthah || 13||

 

sambhutim ca vinasam ca yastadvedobhayam  saha  |

vinasena mrtyum tirtva sambhutya'mrtamasnute  || 14|| 1||

 

yata evamatah samuccayah sambhutyasambhutyupasanayoryukta evaikapurusarthatvacca

ityaha sambhutim ca vinasam ca yastadvedobhayam saha|

 

vinasenavinaso dharmo yasya karyasya sa tena dharmina'bhedenocyate

vinasaiti |  tena tadupasanena anaisvaryamadharmakamadidosajatam

ca mrtyum tirtvahiranyagarbhopasanena hyanimadipraptih phalam |

tenanaisvaryadimrtyumatitya asambhutyaavyakrtopasanaya'mrtam

prakrtilayalaksanamasnute |  sambhutim ca vinasam caityatra

avarnalopena nirdeso drastavyah prakrtilayaphalasrutyanurodhat || 14||

 

hiranmayena patrena satyasyapihitam mukham  |

tat tvam pusannapavrnu satyadharmaya drstaye || 15||

 

manusadaivavittasadhyam phalam sastralaksanam prakrtilayantam | etavati

samsaragatih |  atah param purvoktam atmaivabhudvijanataiti sarvatmabhava

eva sarvaisanasannyasajnananisthaphalam |  evam dviprakarah pravrtti-

nivrttilaksano vedartho'tra prakasitah |  tatra pravrttilaksanasya vedarthasya

vidhipratisedhalaksanasya krtsnasya prakasane pravargyantam brahmanamapyuktam |

nivrttilaksanasya vedarthasya prakasane'ta urdhvam brhadaranyakamupayuktam

tatra nisekadismasanantam karma kurvajjijivisedyo vidyaya sahaparabrahmavisayaya

taduktam vidyam cavidyam ca yastadvedobhayam saha avidyaya mrtyum

tirtva vidyaya'mrtamasnutaiti tatra kena margenamrtatvamasnuta

ityucyate tadyattatsatyamasau sa adityo ya esa etasminmandale

puruso yascayam daksine'ksanpurusa(br.u. 5.5.2) etadubhayam

satyam brahmopasino yathoktakarmakrcca yah so'ntakale prapte sati

atmanamatmanah praptidvaram yacate hiranmayena patrena|

hiranmayamiva hiranmayam jyotirmayamityetat |  tena patrenevapidhanabhutena

satyasyaeva'dityamandalasthasya brahmano apihitamacchaditam mukhamdvaram

tattvamhe pusannapavrnuapasaraya satyadharmayatava

satyasyopasanatsatyam dharmo yasya mama so'ham satyadharma tasmai mahyam | 

athava yathabhutasya dharmasyanusthatre drstayetava satyatmana upalabdhaye || 15||

 

pusannekarse yama surya prajapatya vyuha rasmin  |

samuha tejah yat te rupam kalyanatamam tat te pasyami  || 16||

 

pusaniti he pusan jagatah posanatpusa ravistathaika

eva rsati gacchatityekarsih |  he ekarsetatha sarvasya

samyamanadyamah |  he yamatatha rasminam prananam rasanam ca

svikaranatsuryah |  he suryaprajapaterapatyam prajapatyah | he prajapatya

vyuhavigamaya rasminsvan |  samuhaeki kuru upasamhara te tejah

tapakam jyotih |  yattetava rupam kalyanatamamatyantasobhanam

tattetava''tmanah prasadat pasyami|| 16||

 

yo'savasau purusah so'hamasmi  || 17||

 

kincaham na tu tvam bhrtyavadyace yo'savadityamandalastho vyahrtyavayavah

purusahpurusakaratvat purnam va'nena pranabuddhyatmana jagatsamastamiti

purusah puri sayanadva purusah so'hamasmibhavami || 17||

 

vayuranilamamrtamathedam bhasmantam  sariram  || 18||

 

vayuhiti athedanim mama marisyato vayuh prano'dhyatmaparicchedam

hitva'dhidaivatatmanam sarvatmakam anilamamrtam

sutratmanam pratipadyatamiti vakyasesah |  lingam cedam

jnanakarmasamskrtamutkramatviti drastavyam |  margayacanasamarthyat |

athedam sariramagau hutam bhasmantambhuyat || 18||

 

om krato smara krtam  smara  |

om krato smara krtam  smara || 19||

 

omiti yathopasanam ompratikatmakatvatsatyatmakamagnyatmakabrahmabhedenocyate |

he kratosankalpatmaka smarayanmama smartavyam tasya kalo'yam

pratyupasthito'tah smaraitavantam kalam bhavitam krtamagne smara yanmaya

balyaprabhrtyanusthitam karma tacca smara |  krato smara krtam smara

iti punarvacanamadarartham || 19||

 

agne naya supatha raye asman visvani deva vayunani vidvan  |

yuyodhyasmajjuhuranameno bhuyistham te namauktim vidhema  || 20|| 2||

 

punaranyena mantrena margam yacate agne nayaiti |  he agne

nayagamaya supathasobhanena margena |  supathaiti

visesanam daksinamarganivrttyartham |  nirvanno'ham daksinena margena

gatagatalaksanenato yace tvam punah punargamanagamanavarjitena sobhanena patha

naya|  rayedhanaya karmaphalabhogayetyarthah |  asman

yathokta dharmaphalavisistan visvanisarvani he deva

vayunani karmani prajnani va vidvanjanan |  kim ca yuyodhi

viyojayavinasayasmadasmatto juhuranam kutilam vancanatmakamenah papam | 

tato vayam visuddhah santa istam prapsyama ityarthah |  kintu vayamidanim te na

saknuma paricaryam kartum bhuyisthambahutaram tenamauktimnamaskaravacanam

paricarema ityarthah || 20||

 

avidyaya mrtyum tirtva vidyaya'mrtamasnutevinasena mrtyum

tirtva'sambhutya'mrtamasnutaiti srutva kecit samsayam kurvanti |

atastannirakaranartham sanksepato vicaranam karisyamah |  tatra tavatkim

nimittah samsaya?  ityucyate |  vidyasabdena mukhya paramatmavidyaiva

kasmanna grhyate'mrtatvam ca | 

 

nanuktayah paramatmavidyayah karmanasca virodhatsamuccayanupapattih | 

satyam |  virodhastu navagamyate virodhavirodhayoh sastrapramanakatvat |

yatha'vidyanusthanam vidyopasanam ca sastrapramanakam tatha tadvirodhavirodhavapi | 

yatha ca na himsyatsarva bhutaniiti sastradavagatam punah

sastrenaiva badhyate adhvare pasum himsyaditi |  evam

vidyavidyayorapi syad vidyakarmanosca samuccayah |

 

na duramete viparite visuci avidya ya ca vidya(ka.u. 1.2.4) iti

sruteh hetusvarupaphalavirodhat |  vidyam cavidyam caiti

vacanadavirodha iti cenna vidya'vidyavirodhavirodhayorvikalpasambhavat |

samuccayavidhanadavirodha eveti cenna samasambhavanupapatteh |  kramenaikasraye

syatam vidyavidye iti cenna vidyotpattavidyaya hyastatvattadasraye'vidyanupapatteh | 

na hyagnirusnah prakasasceti vijnanotpattau yasminnasraye tadutpannam tasminneva

asraye sito'gniraprakaso vetyavidyaya utpattirnapi samsayo'jnanam va | 

yasminsarvani bhutani atmaivabhudvijanatah tatra ko mohah kah soka

ekatvamanupasyataiti sokamohadyasambhavasruteh |  avidya'sambhavat

tadupadanaya karmano'pi anupapattimavocama |  amrtamasnutaityapeksikamamrtam

vidyasabdena paramatmavidyagrahane hiranmayenaityadina dvaramargadiyacanam

anutpannam syat? tasmad upasanaya samuccayo na paramatmavijnanena iti

yathasmabhirvyakhyata eva mantrartha ityuparamyate ||

 

iti shrigovindabhagavatpadasisya shrisankarabhagavatah krtau

vajasaneyisamhitopanisadbhasyam sampurnam