Click here to load whole tree
NITAAI-Veda.nyf > All Scriptures By Acharyas > Upanishads > Hayagriva Upanisad

Shri Hayagriva Upanisad

 

 

Invocation

 

 

     om bhadram karnebhih srnuyama deva bhadram pasyemaksibhir yajatrah. sthirair angais tustuvams tanubhir vyasema deva-hitam yadayuh. om svasti na indro vrddha-sravah svasti nah pusa visvadevah. svasti nas tarksyo aristanemih svasti no brhaspatir dadhatu. om santih santih santih.

 

     om-Om; bhadram-auspiciousness; karnebhih-with ears; srnuyama-may we hear; deva-demigods; bhadram-auspiciousness; pasyema-may we see; aksibhih-with eyes; yajatrah-performing yajnas; sthiraih-steady; angaih-with limbs; tustuvan-offering prayers; tanubhih-with bodies; vyasema-may we obtain; deva-of the Lord; hitam-good; yat-what; ayuh-life; om-Om; svasti-auspiciousness; nah-of us; indrah-Indra; vrddha-sravah-glorious; svasti-auspiciousness; nah-of us; pusa-Pusa; visvadevah-Visvadeva; svasti-auspiciousness; nah-of us; tarksyah-Garuda; aristanemih-Her who holds the cakra; svasti-auspiciousness; nah-of us; brhaspatih-Brhaspati; dadhatu-may give; om-Om; santih-peace; santih-peace; santih-peace.

 

 

     Om. O Supreme Personality of Godhead, may we hear auspiciousness with our ears. May we see auspiciousness with our eyes. May we perform yajnas with steady limbs. May we offer prayers. May we spend our lives employing these bodies in the service of the Supreme Personality of Godhead. Om. May the glorious Supreme Personality of Godhead, the supreme monarch, grant auspiciousness to us. May the Supreme Personality of Godhead, the glorious Deity of all the worlds grant auspiciousness to us. May the Supreme Personality of Godhead, who holds the Sudarsana-cakra and rides on Garuda, grant auspiciousness to us. May the Supreme Personality of Godhead, the supreme master, grant auspiciousness to us. Om. Peace. Peace. Peace.

 

Text 1

 

narado brahmanam upasametyovaca adhihi bhagavan brahma-vidyam varistham yaya cirat sarva-papam vyapohya brahma-vidyam labdhvaisvaryavan bhavati.

 

     naradah-Narada; brahmanam-Brahma; upasametya-approaching; uvaca-said; adhihi-please teach; bhagavan-O lord; brahma-spiritualk; vidyam-knowledge; varistham-the best; yaya-by which; cirat-quickly; sarva-papam-all sins; vyapohya-removing; brahma-vidyam-spiritual knowledge; labdhva-obtaining; aisvaryavan-glorious with spiritual opuelnces; bhavati-becomes.

 

 

     Once Narada approached Brahma and said: O master, please teach me the best spiritual knowledge, knowledge that quickly removes all sins and brings spiritual glory and opulence.

 

Text 2

 

     brahmovaca hayagriva-daivatyan mantran yo veda sa sruti-smrtitihasa-puranani veda sa sarvaisvaryavan bhavati.

 

     brahma uvaca-Brahma said; hayagriva-of Lord Hayagriva; daivatyan-the Deity; mantran-mantras; yah-who; veda-knows; sa-he; sruti-smrtitihasa-puranani-the Sruti, Smrti, Itihasas, and Puranas; veda-knows; sa-he; sarvaisvaryavan-glorious with spiritual opulences; bhavati-becomes.

 

 

     Brahma said: One who knows the mantras glorifying Lord Hayagriva already knows all the Srutis, Smrtis, Itihasas, and Puranas. He becomes glorious with spiritual opulences.

 

 

Text 3

 

ta ete mantrah

 

visvottirna-svarupaya

     cin-mayananda-rupine

tubhyam namo hayagriva

     vidya-rajaya visnave

svaha svaha namah

 

     te ete-these; mantrah-mantras; visvottirna-svarupaya-whose form is beyond the material world; cin-mayananda-rupine-whose form is spiritual and full of transcendental bliss; tubhyam-to You; namah-obeisances; hayagriva-O Lord hayagriva; vidya-rajaya-the king of knowledge; visnave-to Lord Vishnu; svaha-Svaha; svaha-svaha; namah-obeisances.

 

 

     Here are these mantras: Obeisances to You, Lord Hayagriva, who are beyond the material world, and who are filled with spiritual bliss. Obeisances to Lord Vishnu, who is the monarch of all knowledge.

 

Text 4

 

rg-yajuh-sama-rupaya

     vedaharana-karmane

pranavodgitha-vapuse

     mahasva-sirase namah

svaha svaha namah

 

     rg-yajuh-sama-rupaya-the form of the Rg, Sama, and Yajur Vedas; vedaharana-karmane-the duties of the Vedas; pranavodgitha-vapuse-the form of the sacred syllable Om; mahasva-sirase-who has a horse's head; namah-obesiances; svaha-svaha; svaha-svaha; namah-obeisances..

 

 

     Obeisances, obeisances to Lord Hayagriva, who has a horse's head. He is the Rg, Yajur, and Sama Vedas, the duties of the Vedas, and the sacred syllable Om.

 

 

Text 5

 

udgitha pranavodgitha

     sarva-vag-isvaresvara

sarva-vedamayacintya

     sarvam bodhaya bodhaya

svaha svaha namah

 

     udgitha-O hymns of the Vedas; pranavodgitha-O sacred syllable Om; sarva-vag-isvaresvara-O master of all eloquence; sarva-vedamaya-O Vedas personified; acintya-inconceivable; sarvam-all; bodhaya-please enlighten; bodhaya-please enlighten; svaha-svaha; svaha-svaha; namah-obeisances.

 

 

     O inconceivable Lord who are hymns of the Vedas, the sacred syllable Om, the master of all eloquence, and all the Vedas personified, please enlighten me. Please enlighten me. I offer my respectful obeisances unto You.

 

Text 6

 

     brahmatri-ravi-savitr-bhargava rsayah. gayatri-trstub-anustup-chandamsi. shriman hayagriva paramatma devateti. hlaum iti bijam. so 'ham iti saktih. hlum iti kilakam. bhoga-moksayor viniyogah. akarokara-makarair anga-nyasah.

 

     brahmatri-ravi-savitr-bhargava-Brahma, Atri, Ravi, Savita, and Bhargava; rsayah-the sages; gayatri-trstub-anustup-chandamsi-the meters; gayatri, trstup, and anustup; shriman hayagriva-O Lord Shri Hayagriva; paramatma-the Supreme Personality of Godhead; devata-the Lord; iti-thus; hlaum-hlaum; iti-thus; bijam-the seed; so 'ham-so 'ham; iti-thus; saktih-potency; hlum-hlum; iti-thus; kilakam-kilaka; bhoga-enjoyment; moksayoh-and libreation; viniyogah-viniyoga; akarokara-makaraih-the letters a, u, and m; anga-nyasah-the anga-nyasa.

 

 

     The sages are Brahma, Atri, Ravi, Savita, and Bhargava. The meters are gayatri, trstup, and anustup. The Deity is Lord Hayagriva, the Supreme Personality of Godhead. The bija is Hlaum. The sakti is So 'ham. The kilaka is Hlum. The viniyoga is enjoyment and liberation. The anga-nyasa is the letters a, u, and m.

 

 

Text 6 (a)

 

dhyanam

 

sankha-cakra-maha-mudra-

     pustakadhyam catur-bhujam

sampurna-candra-sankasam

     hayagrivam upasmahe

 

     dhyanam-meditation; sankha-conch; cakra-cakra; maha-mudra-great mudra; pustaka-book; adhyamopulent; catur-bhujam-four arms; sampurna-candra-sankasam-splendid like the full moon; hayagrivam-Lord Hayagriva; upasmahe-we worship.

 

 

     Meditation

 

     We worship Lord Hayagriva, who is splendid like the moon, and who holds a conchshell, disc, maha-mudra, and book in His four arms.

 

Text 7

 

     om shrim iti dve aksare hlaum ity ekaksaram. om namo bhagavat iti saptaksarani. hayagrivayeti pancaksarani. visnava iti triny aksarani. mahyam medham prajnam iti sad aksarani. prayaccha svaheti pancaksarani. hayagrivasya turiyo bhavati.

 

     om-Om; shrim-Shrim; iti-thus; dve-two; aksare-syllables; hlaum-hlaum; ity-thus; ekaksaram-one syllable; om-Om; namah-obeisances; bhagavat-to the Supreme Personality of Godhead; iti-thus; saptaksarani-seven syllables; hayagrivaya-to Lord Hayagriva; iti-thus; pancaksarani-five syllables; visnava-ot Lord Vishnu; iti-thus; triny-three; aksarani-syllables; mahyam-to me; medham-intelligence; praj{.sy 241}am-wisdom; iti-thus; sad-six; aksarani-syllables; prayaccha-please give; svaha-svaha; iti-thus; pa{.sy 241}ca-five; aksarani-syllables; hayagrivasya-of Lord Hayagirva; turiyah-transcendental; bhavati-is.

 

 

     Om and Shrim are two syllables. Hlaum is one syllables. Om namo bhagavate is seven syllables. Hayagrivaya is five syllables. Visnave is three syllables. Mahyam medham prajnam is six syllables. Prayaccha svaha is five syllables. This is the transcendental mantra of Lord Hayagriva.

 

 

     Note: The mantra here is: Om shrim hlaum om namo bhagavate hayagrivaya visnave mahyam medham prajnam prayaccha svaha (Obeisances to Lord Hayagriva, who is Vishnu. O Lord Hayagriva, please give me intelligence and wisdom).

 

 

Text 8

 

     om shrim iti dve aksare. hlaum ity ekaksaram. aim aim aim iti triny aksarani. klim klim iti dve aksare. sauh saur iti dve aksare. hrim ity ekaksaram. om namo bhagavata iti saptaksarani. hayagrivayeti pancaksarani. mahyam medham prajnam iti sad aksarani. prayaccha svaheti pancaksarani. pancamo manur bhavati.

 

     om-Om; shrim-Shrim; iti-thus; dve-two; aksare-syllables; hlaum-hlaum; ity-thus; ekaksaram-one syllable; aim-aim; aim-aim; aim-aim; iti-thus; triny aksarani-three syllables; klim-klim; klim-klim; iti-thus; dve-two; aksare-syllables; sauh-sauh; sauh-sauh; iti-thus; dve-two; aksare-syllables; hrim-hrim; ity-thus; ekaksaram-one syllable; om-Om; namah-obeisances; bhagavata-to the Supreme Personality of Godhead; iti-thus; saptaksarani-secven syllables; hayagrivaya-to Lord Hayagriva; iti-tthus; pancaksarani-five syllables; mahyam-to me; medham-intelligence; prajnam-wisdom; iti-thus; sad-six; aksarani-syllables; prayaccha-please give; svaha-svaha; iti-thus; pancaksarani-five syllables; pancamah-fifth; manuh-mantra; bhavati-is.

 

 

     Om and Shrim are two syllables. Hlaum is one syllables. Aim aim aim is three syllables. Klim klim is two syllables. Sauh sauh is two syllables. Hrim is one syllable. Om namo bhagavate is seven syllables. Hayagrivaya is five syllables. Mahyam medham prajnam is six syllables. Prayaccha svaha is five syllables. This is the fifth mantra of Lord Hayagriva.

 

 

     Note: The mantra here is: Om shrim hrim aim aim aim klim klim sauh sauh hrim om namo bhagavate hayagrivaya mahyam medham prajnam prayaccha svaha (Obeisances to Lord Hayagriva. O Lord Hayagriva, please give me intelligence and wisdom).

 

Text 9

 

     hayagrivaikaksarena brahma-vidyam pravaksyami. brahma mahesvaraya mahesvarah sankarsanaya sankarsano naradaya narado vyasaya vyaso lokebhyah prayacchad iti hakarom lakarom ukarom trayam eka-svarupam bhavati. hlaum bijaksaram bhavati. bijaksarena hlau-rupena taj-japakanam sampat-sarasvatau bhavatah. tat-svarupa-jnanam vaidehi muktis ca bhavati. dik-palanam rajnam naganam kinnaranam adhipatir bhavati. hayagrivaikaksara-japa-silajnaya suryadayah svatah sva-sva-karmani pravartante. sarvesam bijanam hayagrivaikaksara-bijam anuttamam mantra-rajatmakam bhavati. hlaum hayagriva-svarupo bhavati.

 

     hayagriva-of Lord Hayagriva; ekaksarena-with one syllables; brahma-vidyam-spiritual knowledge; pravaksyami-I will tell; brahma-Brahma;  mahesvaraya-to Lord Mahesvara; mahesvarah-Mahesvara; sankarsanaya-to Lord Sankarsana; sankarsanah-Lord Sankarsana; naradaya-to Narada; naradah-Narada; vyasaya-to Vyasa; vyasah-Vyasa; lokebhyah-to the people; prayacchat-should give; iti-thus; hakarom-ha-om; lakarom-la-om; ukarom-u-om; trayam-three; eka-svarupam-one form; bhavati-is; hlaum-hlaum; bijaksaram-the bija syllable; bhavati-is; bijaksarena-with the bija syllable; hlau-rupena-in the form of hlau; taj-japakanam-of they who chant it; sampat-sarasvatau-wealth and learning; bhavatah-are; tat-svarupa-j{.sy 241}anam-knowledge of that; vaidehi-beyond the body; muktis-liberation; ca-and; bhavati-is; dik-palanam-of the protectors of the directions; rajnam-of kings; naganam-of nagas; kinnaranam-of kinnaras; adhipatih-the monarch; bhavati-is; hayagriva-Hayagriva; ekaksara-one syllable; japa-chanting; silajnaya-nature; suryadayah-headed by Surya; svatah-personally; sva-sva-karmani-own deeds; pravartante-are; sarvesam-of all; bijanam-seeds; hayagrivaikaksara-bijam-the seed of the one-syllable Hayagriva mantra; anuttamam-peerless; mantra-rajatmakam-the king of mantras; bhavati-is; hlaum-hlaum; hayagriva-svarupah-the form of Lord Hayagriva; bhavati-is.

 

 

     Now I will explain the single-syllable Hayagriva mantra. Brahma taught this mantra to Siva. Siva taught it to Sankarsana, Sankarsana taught it to Narada. Narada taught it to Vyasa, and Vyasa taught it to the people. This single-syllable bija-mantra is the word Hlaum, which consists of the three letters h, l, and om. They who chant this Hlaum bija-mantra attain both wealth and learning. They attain knowledge of the transcendental form of Lord Hayagriva and they also attain liberation, becoming free from the entanglement of residing in a material body. They become the rulers of the dik-palas, kings, and nagas. Surya and others diligently chant this single-syllable Hayagriva mantra. Of all bija-mantras, the single-syllable Hayagriva bija-mantra is the best. It is the king of mantras. The syllable Hlaum is the transcendental form of Lord Hayagriva Himself.

 

 

Text 10

 

     amrtam kuru kuru svaha. taj-japakanam vak-siddhih shri-siddhir astanga-yoga-siddhis ca bhavati.

 

     amrtam-immortality; kuru-please do; kuru-please do; svaha-svaha; taj-japakanam-of they who chant this mantra; vak-siddhih-perfection of eloquence; shri-siddhih-perfection of wealth; astanga-yoga-siddhis-perfection of astanga yoga; ca-and; bhavati-is.

 

 

     Another mantra is: Amrtam kuru kuru svaha (Please make me immortal). They who chant this mantra attain eloquence, wealth, and the results of astanga-yoga.

 

Text 11

 

     hlaum sakala-samrajyena siddhim kuru kuru svaha.

 

     hlaum-Hlaum; sakala-samrajyena-with all kingdoms; siddhim-perfection; kuru-please do; kuru-please do; svaha-svaha.

 

 

     Another mantra is: Hlaum sakala-samrajyena siddhim kuru kuru svaha (Please make me king of all lands).

 

 

Text 12

 

     tan etan mantran yo veda apavitrah pavitro bhavati. abrahmacari su-brahmacari bhavati. agamyagamanat puto bhavati. patita-sambhasanat puto bhavati. brahma-hatyadi-patakair mukto bhavati. grham grha-patir iva dehi dehante paramatmanam pravisati.

 

     tan-these; etan-these; mantran-mantras; yah-who; veda-knows; apavitrah-impure; pavitrah-pure; bhavati-becomes; abrahmacari-not a brahmacari; su-brahmacari-a good brahmacari; bhavati-becomes; agamyagamanat-from the sin of illicit sex; putah-purified; bhavati-becomes; patita-sambhasanat-from vices and crimes; putah-purified; bhavati-is; brahma-hatyadi-patakaih-from many sins beginning with the sin fo killing a brahmana; muktah-freed; bhavati-becomes; grham-home; grha-patih-master of the home; iva-like; dehi-residing in the body; dehante-at the end of the body; paramatmanam-the Supreme Personality of Godhead; pravisati-attains.

 

 

     If he knows these mantras an impure person becomes pure, and a debauchee becomes a pure-hearted celibate. He is excused from his crimes. He is excused from killing a brahmana and committing a host of other sins. While he lives in this world he controls his body as the master of a house controls his house. At the time of death, when he leaves this body, he attains the company of the Supreme Personality of Godhead.

 

Text 13

 

     prajnanam brahma. aham brahmasmi. tat tvam asi. ayam atma brahmeti maha-vakyaih pratipaditam artham ta ete mantrah pratipadayanti.

 

     prajnanam-knowledge; brahma-spirit; aham-I; brahmasmi-am spirit; tat-that; tvam-you; asi-are; ayam-this; atma-soul; brahma-is spirit; iti-thus; maha-vakyaih-the great statements; pratipaditam-proved; artham-meaning; ta-they; ete-they; mantrah-mantras; pratipadayanti-establish.

 

 

     These mantras glorifying Lord Hayagriva teach the true meaning of the Vedic statements "prajnanam brahma", "aham brahmasmi", "tat tvam asi", and "ayam atma brahma".

 

 

Text 14

 

     svara-vyanjana-bhedena dvidhayate.

 

     svara-vyanjana-bhedena-with divisions of voweld and consonants; dvidhayate-divided in two.

 

 

     This mantra is manifested in two ways: as vowels and constants.

 

Text 15

 

athanumantran japati

 

yad vag vadanty avicetanani

     rastrim devanam nisasada mandra

catasra urjam duduhe payamsi

     kvasvid asyah paramam jagama

 

 

     One may also chant the following supplementary mantras:

 

yad vag vadanty avicetanani

     rastrim devanam nisasada mandra

catasra urjam duduhe payamsi

     kvasvid asyah paramam jagama

 

 

Text 16

 

gauri mimaya salilani taksaty

     eka-padi dvi-padi sa catus-padi

astapadi nava-padi babhuvusi

     sahasraksara parame vyoman

 

 

gauri mimaya salilani taksaty

     eka-padi dvi-padi sa catus-padi

astapadi nava-padi babhuvusi

     sahasraksara parame vyoman

 

Text 17

 

osthapidhana nakuli

     dantaih parivrta pavih

sarvasyai vaca isana

     caru mam iha vadaye

 

 

osthapidhana nakuli

     dantaih parivrta pavih

sarvasyai vaca isana

     caru mam iha vadaye

 

 

Text 18

 

sa sarvarir amrtim badhamana

     brhan mimaya jamadagni-datta

a suryasya duhita tatana

     sravo devesv amrtam ajuryam

 

 

sa sarvarir amrtim badhamana

     brhan mimaya jamadagni-datta

a suryasya duhita tatana

     sravo devesv amrtam ajuryam

 

Text 19

 

     ya imam brahma-vidyam ekadasyam pathed dhayagriva-prabhavena maha-puruso bhavati. sa jivan-mukto bhavati.

 

     ya-who; imam-this; brahma-vidyam-spiritual knowledge; ekadasyam-on ekadashi; pathet-recites; hayagriva-of Lord Hayagriva; prabhavena-by the power; maha-purusah-an exalted person; bhavati-becomes; sa-he; jivan-muktah-liberated while living in this world; bhavati-becomes.

 

 

     A person who on ekadashi recites these spiritual mantras becomes, by Lord Hayagriva's mercy, an exalted person. He becomes liberated even while living in this world.

 

 

Text 20

 

     om namo brahmane dharanam me astv anirakaranam dharayita bhuyasam karnayoh srutam ma vyodhvam mamamusyam om ity upanisat.

 

     om-Om; namah-obeisances; brahmane-to the Supreme Personality of Godhead; dharanam-meditation; me-of me; astv-may be; anirakaranam-not obstructing; dharayita-meditated; bhuyasam-greatly; karnayoh-of the ears; srutam-heard; ma--may not; vyodhvam-forgotten; mama-by me; amusyam-of Him; om-Om; ity-thus; upanisat-the Upanisad.

 

 

     Om. I offer my respectful obeisances to the Supreme Personality of Godhead. May I always remember Him. May nothing stop me from remembering Him. May I never forget what my ears have heard about Him. Om. Thus the Upanisad.